„Telšių sveikata“ „pasiekė“ Seimo kontrolierių

Penktadienį Telšių rajono savivaldybėje lankėsi Seimo kontrolierius Raimondas Šukys. Jis susitiko su valdžios atstovais, Savivaldybės administracijos padalinių darbuotojais, žurnalistais, išklausė gyventojų skundų.

Donata Kazlauskienė

Tikslas — susitikti su gyventojais
Tai bene paskutinė Savivaldybė, kurioje lankėsi Seimo kontrolierius. Per pastaruosius trejetą metų R.Šukys aplankė daug savivaldybių, ypatingai nemažai klausimų sprendė didžiuosiuose šalies miestuose. Anot svečio, Telšių rajono savivaldybė skundų kiekiu nesiskiria niekuo nuo kitų. R.Šukio lankymosi tikslas — ne tik aptarti skundus su valdžia, bet ir pabendrauti su pačiais gyventojais, išgirsti jų problemas.
Seimo kontrolieriaus apsilankymas — tarsi metinė pernai išrinktos valdžios ataskaita. R.Šukys domisi, su kokiomis problemomis susidūrė valdininkai, kaip jie jas sprendžia. „Yra daug temų, kuriomis galima kalbėtis, tačiau gyventojų priėmimas — esminis aspektas“,— atkreipė dėmesį R.Šukys. Penktadienį planuotas susitikimas su penkiais interesantais.
Susitikimo metu pristatytos Seimo kontrolierių įstaigos veiklos sritys, skundų rašymo ir nagrinėjimo praktika, aptarta viešojo administravimo paslaugų kokybė, žmogaus teisės į kokybišką viešąjį administravimą ir kt. Seimo kontrolierių įstaiga pernai gavo 2 skundus iš Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų.
Vienas — dėl patalpų nuomos, antrasis — dėl medžių kirtimo. Abu skundus, remiantis nustatyta tvarka, atsisakyta nagrinėti. Pateiktos 4 rekomendacijos (išaiškinti netinkamą valstybės tarnautojos elgesį, ištirti, ar teisėtai išvežta mediena ir kodėl ją išvežus nesutvarkyta aplinka, išnagrinėti skundą dėl viešo nuomos konkurso, atidžiai išnagrinėti skundą ir pateikti pareiškėjui motyvuotą ir teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsakymą, nurodant, ar pareiškėjas buvo informuotas apie Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus organizuotą melioracijos griovio tvarkymą jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype) Telšių rajono savivaldybei, kurias ji įgyvendino.

Ar apgins pacientų teises?
Šiuo metu nagrinėjamas vienas skundas dėl Kalno g. 40 esančių patalpų. Skaitytojams priminsime, kad patalpų nuomos konkursą laimėjo kauniečių įmonė UAB „MediCa klinika“, tačiau sutartis su įmone kol kas nepasirašyta, iki šiol patalpas turėjusi UAB „Telšių sveikata“ kreipėsi į teismą dėl galimai netinkamų konkurso sąlygų, prašoma anuliuoti konkurso rezultatus. Manytina, kad Savivaldybė turėjo vadovautis LR Civiliniu kodeksu ir pirmiausia patalpas siūlyti senbuviams.
Valdininkai tvirtina, jog viskas atlikta tvarkingai, laikytasi visų procedūrų. R.Šukys žurnalistus informavo, kad bus aiškinamasi, ar nebuvo pažeistas visuomenės interesas: galimai „Telšių sveikatai“ priklausantys pacientai praras gydymo įstaigą, susidurs su nepatogumais. Sužinota, kad Seimo kontrolierių įstaiga sieks, jog būtų ginamos pacientų teisės, išlaikomas paslaugų tęstinumas ir kokybė.
Atsakymo užtruksime laukti — R.Šukys tvirtina, kad galutinis sprendimas bus priimtas bemaž po trijų mėnesių. „Šiuo metu aiškinamasi, renkama informacija, kaip gyventojai informuojami apie galimus pasikeitimus. Išnagrinėjus klausimą, bus pateikta rekomendacija Telšių rajono savivaldybei“,— sakė Seimo kontrolierius. 2014 metais Seimo kontrolierių įstaigoje iš viso gauti 2 849, o 2015 metais — 2 838 fizinių ir juridinių asmenų pareiškimai. Vertindami žmogaus teisių padėtį laisvės apribojimo vietose, Seimo kontrolieriai šiais metais taip pat lankėsi įvairiose Lietuvos globos laisvės apribojimo įstaigose.
Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį. Atliekama žmogaus teisių padėties stebėsena. Iš viso yra 450 globos institucijų, psichiatrijos įstaigų, tuberkuliozės ligų gydymo įstaigų, senelių, vaikų namų ir kt. panašaus pobūdžio įstaigų. Stebėsena atlikta jau 45-iose įstaigose, kai kur, jei buvo rezonansinis įvykis — papildomai. Patikrinimo metu stebimas maitinimas, informacijos teikimas, higienos sąlygos, susitikimo su artimaisiais galimybės ir pan.
Seimo kontrolierių įstaiga paprastai sprendžia atliekų tvarkymo, rinkliavos dydžio nustatymo, detaliojo teritorijų planavimo, statybos kontrolės, aplinkosaugos, socialinės srities ir kitus klausimus. „Seimo kontrolierius piktnaudžiaujantį ar biurokratiškai besielgiantį pareigūną gali siūlyti atleisti iš pareigų. Galima skirti baudą už dokumentų nepateikimą, klastojimą, trukdymą dirbti Seimo kontrolieriui. Preliminari statistika rodo, kad 96 proc. rekomendacijų įgyvendinta“,— sakė R.Šukys, kalbėdamas apie tai, jog Seimo kontrolieriaus išvados daugiau yra rekomendacinės, tačiau valdininkai jų paiso.

Nuotraukoje: Gyventojai ruošėsi susitikti su Seimo kontrolieriumi.