Algirdo Bacevičiaus „apkalta“ ar mėginimas susidoroti?

Praėjusią savaitę Telšių rajono savivaldybėje įvyko Etikos komisijos posėdis. Jam pirmininkavo Savivaldybės tarybos narys Valdemaras Ramšas, dalyvavo Tarybos nariai Kajatonas Šliogeris, Mantas Serva, Zenonas Mockus, Algirdas Bacevičius. Buvo svarstomas A.Bacevičiaus pasisakymas visuomenės informavimo priemonėje — laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“. Politiką apskundė Z.Mockus. Tradiciškai posėdis prilygo absurdo teatrui, bet ne rimtų reikalų sprendimui.

Donata Kazlauskienė

Renka „ubagai“, dirba „blogybės“?
„Straipsnyje „Rinkimų atgarsiai: senos balsadėžės, „šviesių“ veidų rinkėjai, antrajame ture susirungs valdantieji“ pacituotas A.Bacevičiaus pasisakymas apie rinkėjus: „Tie žmonės, tie „ubagai“, dėl kurių mes aukojomės, dėl kurių stengėmės, neatėjo balsuoti. Balsavo valdžios „klapčiukai“, partinukai už dabartinę valdžią. Gaila, kad žmonės neįvertina mūsų darbo. Antrajame ture eisiu balsuoti, bet balsuosiu už mažesnę blogybę iš dviejų“,— rašoma Z.Mockaus skunde.  — Gyventojų, kurie kreipėsi į mane, nuomone, minėtu pasisakymu Tarybos narys A.Bacevičius pirmiausia pademonstravo nepagarbą rinkėjams, pavadindamas juos „ubagais“. Manytina, kad A.Bacevičius galimai pažeidė politikų elgesio principus. Valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 5 d. įtvirtintas padorumo principas įpareigoja valstybės politiką deramai elgtis pagal einamas pareigas ir vengti situacijų, kai jo elgesys, vieši pasisakymai gali pakenkti ne tik žmogaus, bet ir įstaigos autoritetui bei reputacijai. Pažymėtina, kad savo pasisakymu A.Bacevičius pademonstravo nepagarbą ir į antrąjį turą patekusiems kandidatams, apibūdindamas juos kaip „blogybę“ (blogas dalykas, negerovė, yda). Atsižvelgiant į tai, kad į antrąjį turą pateko Petras Kuizinas, tuo metu užėmęs Telšių rajono savivaldybės vicemero, šiuo metu — mero,— pareigas, ir Saulius Urbonas, užimantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, vadovų apibūdinimas „blogybe“, galimai pakenkė ne tik pačių vadovų, bet ir įstaigos, kurioje dirba, autoritetui bei reputacijai“. Tarybos narys prašė nustatyti, ar dėl A.Bacevičiaus pasisakymo  demonstruojama nepagarba gyventojams — rinkėjams. Taip pat pageidauta,  įvertinus situaciją, nustatyti, ar pasisakymas pakenkė politikų bei Savivaldybės,  kaip įstaigos, autoritetui ir reputacijai.
A.Bacevičius į savo „teismą“ atvyko kaip reikiant pasiruošęs. „Kadangi tas sakinys parašytas laikraštyje, nesiginčysiu, gal taip ir pasakiau. Pirmiausia manyčiau, kad ponas Zenonas Mockus turėtų nusišalinti“,— atkreipė dėmesį A.Bacevičius. Komisijos pirmininkas pritarė, jog Z.Mockus, kaip komisijos narys, priimant galutinį sprendimą, nebalsuos, tačiau jis, kaip skundo autorius, turi teisę dalyvauti svarstyme. A.Bacevičius teigė, jog skundas turi pagrindo. Tai esą senų laikų konfliktas ir Z.Mockus rado progą, kaip susidoroti su aštrių komentarų nevengiančiu politiku.
Į kraštutinumus nesivelti ragino V.Ramšas ir siūlė eiti prie esmės. A.Bacevičius atkreipė dėmesį, kad, jei S.Urbonas ir P.Kuizinas galvoja, jog juos įžeidė savo pasisakymu, tegul patys ir rašo skundą, bet ne Z.Mockus. Tokia praktika, anot A.Bacevičiaus, taikyta jau ir anksčiau, kai Etikos komisijoje nesvarstytas vienas skundas „per tarpininkus“. „Kas Jūs esate: prokuroras? Teisėtas atstovas? Ar kas? Jūs užsiimate saviveikla“,— pastabas Z.Mockui žėrė A.Bacevičius. Tarybos narys pacitavo LR Konstitucijos 25 straipsnį, kuriame rašoma, jog „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti“. „Žodis „ubagai“ yra kabutėse. Tai gali būti ir perkeltine prasme. Jas galima interpretuoti savaip. Ubagas — vartotinas lietuvių kalboje. Pasakiau, kad „elgetos neatėjo balsuoti“. Ar Jūs save pamatėte tame žodyje? Ubagas — ne keiksmažodis“,— sakė save atsakovu vadinantis politikas.
Kalbėdamas apie konkrečius kandidatus į merus P.Kuiziną bei S.Urboną ir apie tai, kad „rinksis iš dviejų blogybių geresnę“, A.Bacevičius teiravosi, ar yra manoma, kad „blogybė“ yra prastas žodis? Politikas vėlgi rėmėsi žodynu ir pateikė šūsnį žodžio reikšmių. Viena jų — „liesumas“. A.Bacevičius argumentuodamas savo pasisakymus rėmėsi Konstitucija, teismų praktika ir panašiai.

Pagrasino Etikos komisija
Viduryje kalbos jį pertraukė K.Šliogeris ir atkreipė dėmesį, kad reikėtų vadovautis savivaldybės Etikos komisijos nuostatais, ne kitais dokumentais. Vis dėlto leista toliau kalbėti atsakovui. Tada pusiau juokais, pusiau rimtai, A.Bacevičius pagrasino K.Šliogeriui, kad jis apskųsiąs ir šį, jog pertraukė, esą norėjo sutrikdyti.
A.Bacevičius atkreipė dėmesį, kad pasakyme, jog žmogus yra blogas, nenurodant faktų, nėra šmeižimas. Tai, anot jo, neįžeidimas. „Politiko kritikos ribos — platesnės. Kaip kalbėjau viešai, taip ir toliau kalbėsiu. Niekam nepavyks man užkišti burnos“,— tvirtino A.Bacevičius.
V.Ramšas reziumavo A.Bacevičiaus pasiteisinimą, kad šis nesijaučiąs įžeidęs rinkėjų ir žodis „ubagai“ anaiptol ne įžeidimas. Tai esą pasakyta perkeltine prasme ir už to nestovi konkretūs asmenys. „Dėl politikų įžeidimo tiksliai formuluotės neišgirdau. Ar politikus P.Kuiziną ir S.Urboną kiekvienas žmogus turi teisę kritikuoti? Ar apie Savivaldybę, kaip instituciją, nebuvo jokios kalbos? Tai buvo asmeninė nuomonė apie žmones? Blogas-blogai — nėra įžeidimas?“,— tikslinosi V.Ramšas.
A.Bacevičius aiškino, kad skunde minimi politikai dalyvavo rinkimuose kaip atskiri asmenys, ne kaip Savivaldybės darbuotojai. Jie, pasak atsakovo, rinkimuose dalyvavo kaip partijų atstovai. Politikas teigė, kad tie patys minimi politikai gali priklausyti kitoms organizacijoms, pavyzdžiui, meras priklauso medžiotojų draugijai, o gal kuris dar priklauso ir balionų vyniotojų draugijai. „Ar ir juos užgavau?“ — smalsavo aštrialiežuvis Tarybos narys.

Gyvenkime draugiškai
Po skundo aptarimo prasidėjo animacinio filmuko herojaus Leopoldo nuotykiai, kur pagrindinė mintis yra „Vaikai, gyvenkime draugiškai“. K.Šliogeris atkreipė dėmesį, kad jam nepriimtini tokie ginčai, skundai. Taip pat priminė, jog naujai išrinktas meras P.Kuizinas ragino užmiršti savo partiškumą ir dirbti rajono bei miesto gyventojų labui. Vyriausias rajono politikas pastebėjo, kad toks A.Bacevičiaus išsišokimas — nebe pirmas. Jis esą nuolat vartoja žodžius „klapčiukai“, „vagys“. „Daugiau pagarbos, orumo, kultūros. Remiantis Etikos komisijos nuostatais, raginu viešai atsiprašyti“,— kalbėjo K.Šliogeris.
Kolegai antrino ir pats Z.Mockus. Jis atkreipė dėmesį, kaip žurnalistas gali gyvoje kalboje išgirsti kabutes: „Įdomiai Algis papasakojo, kad kabutėse „ubagai“ pavadino. Kaip tą žodį į kabutes gali įdėti kalbėdamas su korespondentu? „Tie „ubagai“ nėjo balsuoti. Aš neįsivaizduoju, kaip į kabutes įdėti kalbą. Ir čia ne vienintelis (atvejis,— Red.). Nuolat per posėdžius visi komunistai, vagys, ubagai. Turbūt pats neatsimeni, Algirdai, kiek skundų esi prirašęs Etikos komisijai. Tu šiandien daug daugiau mus įžeidei. Pats sakei, kad Kajatonui dabar rašysi skundą. Aš manau, kad čia nedraugiška. Dvi blogybės dirba Savivaldybėje. Aišku, tiek Urbonas, tiek meras. Kai nebuvai Tarybos nariu, prisimeni, kiek Tu mus įžeidinėjai? Sakei, ką Jūs man padarysite? Aš ne Tarybos narys, Jūs manęs negalite svarstyti. Ir dabar būdamas Tarybos nariu taip vadinti jau… Pripažink, kad būdamas pats Tarybos narys pažeidei etiką. Čia ne teismas koks, ne laisvės atėmimo teismas, ne prokurorai tesame. Čia tik etika. Ir šiandien kelis sykius pažeidei. Kada tave pertraukė — iškart užsiputojai, o tu visus pertrauki“.
Etikos komisijos posėdyje dalyvavęs M.Serva tikino gyvenime turintis daug veiklos. Iš politiko kalbos galėjo suprasti, kad jis ne itin patenkintas tokiu laiko gaišinimu. M.Serva aiškino nesąs teisėjas, tačiau apie savo rinkėjus turi kitokią nuomonę, juos gerbia ir dirba kiek įmanydamas. „Rajone ir taip daug pykčio, rietenų. Stenkimės ieškoti ne tik blogumų. Visiems taikote etikos normas, o kai priėjo prie Jūsų — sukate uodegą“,— A.Bacevičiui sakė M.Serva.
Pirmininkas Z.Mockaus teiravosi, gal jis dar turi ką nors pridėti priimant galutinį sprendimą. „Dar sykį įsitikinau, kad A.Bacevičius turi dvi nuomones: viena — jo, kita — bloga“,— tepasakė jis. V.Ramšas atkreipė dėmesį, kad svarstyme viskas yra „ant ribos“: „Kaip ir visuomet politikoje, tarp to, kas yra asmeninė nuomonė ir tarp to, kas įžeidžia rinkėjus ir Savivaldybės instituciją. Kaip šiuo atveju. Išgirdau nuomones, išvardinau Etikos komisijos poveikio priemones ir, ko gero, laikausi tos pačios nuomonės, kad turime apsiriboti svarstymu komisijoje. Abi puses išgirdome. Gal ateityje padarysime išvadas“.
Po ilgų diskusijų priimta vieninga išvada: A.Bacevičius vis dėlto viešai neturi atsiprašyti, apsiribota svarstymu komisijoje su K.Šliogerio palinkėjimu: „Grįžtu prie to, kaip meras sakė: „Užmirškite savo politikavimą, savo partiškumą. Dirbame rajonui, dirbame žmonėms“. Nepervertinkime savo humoro“.

Nuotraukoje: Po posėdžio užfiksuotas neįtikėtinas kadras kavinėje. Zenonas Mockus (kairėje) ir Algirdas Bacevičius kartu pietauja. Ar jie susitaikė?