Valdžios pamėgta formulė: politika + verslas = nauda

(Pabaiga. Pradžia Nr.16)
„Kalvotoji Žemaitija“ tęsia žurnalistinį tyrimą dėl 2013 metų gruodžio 4 dieną UAB „Telšių autobusų parkas“ ir Zenono Mockaus sudarytos nuomos (subnuomos) sutarties. Telšių rajono merui Petrui Kuizinui bei Savivaldybės administracijos direktoriui Sauliui Urbonui išsiuntėme šiame straipsnyje pateikiamus klausimus. Tačiau į juos atsakė ne rajono vadovai, o UAB „Telšių autobusų parkas“ direktorius Petras Ročius. Mūsų manymu, atsakymai formalūs, neišsamūs, o dėl to atsakingi taip pat yra meras ir Savivaldybės administracijos direktorius.

Parengė  Alvydas Ivoncius

Kadangi P.Ročiaus atsakymai ganėtinai atsainūs, juos komentuojame.
„Kalvotoji Žemaitija“:
— Sutartyje numatyta, kad reikiamos galios elektros ir dujų įvadai dujų degalinei turi būti įrengti už nuomotojo lėšas. Tuo tarpu 2014 metų rugsėjo 23 dieną UAB „Telšių autobusų parkas“ bei UAB „SG dujos“ su rangovu UAB „Ginstar“ sudarė statybos darbų rangos sutartį Nr.54. Iš jos sąmatų aišku, kad dalimis už dujų ir elektros linijų įrengimą sumokėjo „Telšių autobusų parkas“ bei „SG dujos“. Ankstesniam Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Kęstučiui Gusarovui buvome pateikę klausimą, kodėl elektros ir dujų linijas tiesėsi „Telšių autobusų parkas“. Kadangi į šį klausimą nebuvo atsakyta, prašome Jūsų paaiškinti, iš kurios vietos (Z.Mockaus nuomojamos teritorijos ar kurios nors kitos) buvo tiesiamos minėtos linijos, atsakymą pagrindžiant kuriais nors techniniais dokumentais, iš kurių būtų galima nustatyti, nuo kur ir iki kur buvo tiestos šios linijos, pateikti duomenis, kiek metrais nutiesta elektros ir dujų linijų bei kiek jos kainavo.
P.Ročius:
— Z.Mockaus įmonė, įgyvendindamą 2013 metų gruodžio 4 dienos sutartį, sudarytą su UAB „Telšių autobusų parkas“, įrengė 0,4 kV, ne mažiau 90 kW galios įvadą su apskaita dujų kolonėlei; gamtinių dujų įvadą dujinei kolonėlei. UAB „Telšių autobusų parkas“ elektros jungimo darbus vykdė nuo dirbtuvių pastato iki suplanuotos suslėgtų gamtinių dujų degalinės. Dujų pajungimo darbai buvo vykdomi nuo sklypo ribos iki degalinės. Kainos ir atstumai priede Nr.1 „Atliktų darbų aktas“.
Mūsų komentaras. Kaip matote, atsakymas nebuvo pagrįstas dokumentais. Techninis terminas „įvadas“ reiškia liniją, kuria kas nors teka (dujos, vanduo, elektra ir panašiai) nuo magistralinės trasos iki objekto, kuriame elektra, dujos naudojamos. Taigi, jei būtų įrengti įvadai iki dujų kolonėlės, „Telšių autobusų parkui“ nebūtų reikėję 2014 metais išleisti per 40 tūkst. litų šiems įvadams įrengti. Sutartyje su Z.Mockaus įmone teigiama, kad reikiamos galios dujų ir elektros įvadai turi būti ne prie dirbtuvių pastato ar sklypo ribos, o aikštelėje. Sutartyje kaip tik nurodoma, kad įvadai reikalingi dujų degalinei: jos vietą „Telšių autobusų parko“ vadovai aikštelėje numatyti laiko turėjo daugiau nei reikia, kadangi tos degalinės reikėjo vos ne už metų nuo sutarties pasirašymo su Z.Mockaus įmone. Pagaliau nelogiška tokius įvadus „nukirpti“ kažkur pakraščiuose, o paskui tiesti už valdiškos įmonės pinigus nuomojamoje teritorijoje, taip pagerinant svetimo turto vertę.
„Kalvotoji Žemaitija“:
— Darbus atliko UAB „Ginstar“. Patikrinus Valstybinės energetikos inspekcijos duomenų bazėje, neradome informacijos, kad šiai bendrovei atitinkamais dokumentais būtų suteikta teisė atlikti tokius elektrotechnikos ir dujų įrenginių statybos darbus, kurie nurodyti „Telšių autobusų parko“ ir „Ginstar“ sudarytoje sutartyje bei pridėtose lokalinėse sąmatose. Todėl prašome paaiškinti, kaip ir kokiu savo kvalifikacijos pagrindu UAB „Ginstar“ galėjo atlikti tokius darbus. Jei buvo samdomi subrangovai, prašome pateikti tai pagrindžiančių dokumentų kopijas.
P.Ročius:
— Dvišalių suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrengimo darbų nebuvo. Darbai buvo vykdomi pagal trišalę sutartį: UAB „SG dujos“, UAB „Ginstar“ ir UAB „Telšių autobusų parkas“.
Mūsų komentaras. Kaip matote, į klausimą neatsakyta. UAB „Ginstar“, pastaruoju metu laiminti daug Savivaldybės administracijos skelbiamų konkursų, vargiai galėjo atlikti dujų ir elektros darbus. P.Ročius netgi vengia paaiškinti, ar ši bendrovė turėjo reikiamą kvalifikaciją tokiems darbams. Panašu, subrangovai nebuvo samdomi: tai galime spręsti iš P.Ročiaus atsakymo. Taigi merui P.Kuizinui ir Savivaldybės administracijos direktoriui S.Urbonui derėtų inicijuoti tyrimą dėl šios situacijos. Trišalė sutartis dar nereiškia, kad darbus galėjo atlikti „Ginstar“, kadangi UAB „SG dujos“ buvo ne rangovė, o užsakovė. Čia apskritai neaišku, kaip „Ginstar“, neturėjusios reikiamos kvalifikacijos, darbus galėjo priimti dujų ir elektros specialistai.
„Kalvotoji Žemaitija“:
— Taip pat prašome paaiškinti, kodėl „Telšių autobusų parkas“, sudarydamas sutartį su UAB „Ginstar“, įsirengė naftos produktų gaudyklę, kai valymo įrenginius turėjo pastatyti Z.Mockaus įmonė.
P.Ročius:
— Z. Mockaus įmonė, įgyvendindama minėtos sutarties nuostatas, turėjo įrengti valymo įrenginius — tai yra padaryta. Naftos produktų gaudyklės įrengimas sutartyje nėra numatytas.
Mūsų komentaras. Naftos produktų gaudyklė techninėje informacijoje aprašoma kaip valymo įrenginiai. Naftos produktų gaudyklės privalomos transporto įmonėse, degalinėse. Akivaizdu, kad be jos „Telšių autobusų parkas“ negalėtų veikti, todėl keista, kad, anot P.Ročiaus, šis įrenginys sutartyje net nebuvo numatytas, kaip, beje, ir konkurso sąlygose. Išsinuomojusi iš Z.Mockaus įmonės pastatą ir teritoriją, Savivaldybei priklausanti įmonė įsigijo ir įsirengė naftos produktų gaudyklę ir tai kainavo apie 20 tūkst. litų. Tokia verte, reikia manyti, pagerintas svetimas turtas. Neįtikėtina, kad P.Ročius ar tuo metu „Telšių autobusų parko“ valdybai vadovavęs dabartinis vicemeras Kęstutis Gusarovas nežinojo, jog naftos produktų gaudyklė yra būtina.
„Kalvotoji Žemaitija“:
— Prašome paaiškinti, kodėl UAB „Telšių autobusų parkas“ vadovai ir valdyba nereikalavo iš Z.Mockaus įmonės atlikti būtinus ekogeologinius bei kitus tyrimus, kai jiems buvo žinoma (ir rašoma rajono spaudoje), jog nuomojamame pastate anksčiau buvo cheminių trąšų sandėlis. Šis pastatas statytas senokai (1966 metais), todėl prašome paaiškinti, ar buvo iš Z.Mockaus įmonės reikalaujama pateikti dokumentus apie atliktus pastato tvarumo ir saugumo tyrimus, ar buvo nustatyta, kad pastato konstrukcijos bei kiti elementai saugūs ir statinys gali būti eksploatuojamas, nekeldamas grėsmės žmonių saugumui. Jei tokie tyrimai iki sutarties sudarymo buvo atlikti, pageidaujame gauti jų kopijas.
P.Ročius:
— UAB Telšių autobusų parkas neturėjo ir neturi informacijos, kad minėtas pastatas yra įtrauktas į avarinių ar pavojingų pastatų kategoriją.
Mūsų komentaras. Kaip matote, P.Ročius nė nesirengia komentuoti klausimo dalies dėl pastato patvarumo. Nerimą kelia plika akimi matomos irstančios stogą laikančios kai kurios konstrukcijos. Tačiau, matyt, P.Ročiui tai nerūpi. Gavęs Savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus skundą, Šiaulių aplinkos apsaugos departamentas paskyrė Z.Mockui baudą už tai, kad nebuvo atlikti ekogeologiniai tyrimai. P.Ročiui nereikėtų apsimetinėti nežinančiu, kad šis pastatas anksčiau buvo cheminių trąšų sandėlis. Mes neklausėme, ar pastatas ir teritorija patenka į avarinių ar pavojingų statinių grupę. Juk savaime suprantama, kad sandėlyje, kuriame dešimtmečiais laikytos cheminės trąšos, galėjo susiformuoti taršos židiniai. Ponui P.Ročiui priminsime, kad lietuviško prekybos centro stogas Latvijoje įgriuvo, nors pastatas nepriklausė pavojingų ar avarinių statinių grupei. Be to, pone P.Ročiau, informacijos apie pavojingą situaciją neturėjimas nereiškia tos pavojingos situacijos nebuvimo.
„Kalvotoji Žemaitija“:
— „Telšių autobusų parko“ ir Z.Mockaus įmonės sudarytoje sutartyje 5.5 punkte nurodoma, kad iki 2013-12-31 nuomotojas turėjo užlopyti stogą tose vietose, kur pratekėjo vanduo, tačiau visai neseniai, ką nustatė „Kalvotoji Žemaitija“, lyjant patalpoje telkšojo vandens balos. Akivaizdu, kad neįvykdytas ir sutarties 5.6 punktas, reikalavęs iki 2014-12-31 pakeisti stogo dangą, antraip vanduo nepratekėtų. Prašome paaiškinti, kodėl nereikalauta šių sutartinių nuomotojo įsipareigojimų įvykdymo.
P.Ročius:
— Stogo danga virš nuomojamos pastato dalies pakeista 2013 metais.
Mūsų komentaras. Pone P.Ročiau, o kurią pastato dalį „Telšių autobusų parkas“ nuomojasi? Ir vienoje, ir kitoje pastato dalyse yra „kamarėlės“ remontininkams, elektrikui, suvirintojui ir panašiai. Pastate išsirausėte ir išsibetonavote apžiūros duobę. Vos ne per pastato vidurį pastatyti autobusų keltuvai. Pone P.Ročiau, kodėl mums kartu su nuomos sutartimi nepateikėte, manytume, būtino priedo: nuomojamos pastato dalies schemos? Juk ji būtina. Sakykime, kurioje nors dalyje pastate pradės irti sienos, griūti konstrukcijos, tai kaip tokiu atveju galėsite kreiptis į nuomotoją, nes tikriausiai nesate dokumentais užfiksavę nuomojamos dalies: nuomos sutartyje toks dokumentas, kaip priedas, nėra minimas.
„Kalvotoji Žemaitija“:
— Sutarties 5.7 punkte įtvirtintas reikalavimas nuomotojui išasfaltuoti aikštelę, tačiau tai iki šiol nepadaryta. Prašome paaiškinti, kodėl nereikalauta šio sutarties punkto įvykdymo.
P.Ročius:
— Iki gamtinių dujų įvado buvo vedama dujų sistema. Siekiant tinkamai atlikti asfaltavimo darbus, buvo atsižvelgta į grunto sėdimą, tad asfaltavimo darbai buvo atidėti iki 2015 metų vasaros. Už asfaltavimą sumokėta apie 100 tūkst. litų.
Mūsų komentaras. Pone P.Ročiau, siūlome pasiskaityti sutartį, kurią patvirtinote savo parašu. O joje rašoma štai kas: „Iki 2014-12-13 savo lėšomis išasfaltuoti aikštelę, nurodytą Sutarties 2 punkte“. Minėtas punktas įvardija išsinuomojamą aikštelę, kurios plotas 3370 kvadratinių metrų. Gal P.Ročius nori pasakyti, kad ši aikštelė yra naujai išasfaltuota? Pone P.Ročiau, nuvykite ir apsižvalgykite: seno asfalto liekanų negalima vadinti nauju asfaltu.
Atsakyme minite, kad asfaltuoti išleista 100 tūkst. litų. Kadangi Jūs šį skaičių paminėjote, tai manome, jog išleisti „Telšių autobusų parko“ pinigai, ir, beje, atrodo, asfaltuota ne vien ten, kur, anot Jūsų, buvo „vedama dujų sistema“. Tačiau viską nuodugniai ištirti visų pirmiausia yra mero P.Kuizino ir Savivaldybės administracijos direktoriaus S.Urbono reikalas.
„Kalvotoji Žemaitija“:
— UAB „Telšių autobusų parkas“ skelbto pastato ir teritorijos nuomos paskutiniojo konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nurodoma, kad turėjo būti atliktas pastato einamasis ir kapitalinis remontas, tačiau vandenį praleidžiantis stogas bei ankščiau minėti neįvykdyti sutarties reikalavimai (beje, ir tokių reikalavimų atsiradimas sutartyje) rodo, kad einamasis ir kapitalinis remontas nebuvo tinkamai atlikti. Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalingas nuo 600 iki 700 kvadratinių metrų plotas, tuo tarpu sutartyje išsinuomotas 1100 kvadratinių metrų plotas. Prašome paaiškinti, kodėl sutarties duomenys skiriasi nuo minėtų techninės specifikacijos reikalavimų.
P.Ročius:
— Didesnis plotas išsinuomotas įgyvendinant sutarties sąlygas. Jose numatyta, jog patalpose turi būti atskiros patalpos (kurios būtų naudojamos kaip atsarginių dalių sandėlys — apie 100 kv.m; cechai ir kt.).
Mūsų komentaras. Kaip matote, P.Ročius nesiteikė atsakyti į klausimo dalį dėl pastato kapitalinio remonto atlikimo. Beje, juk pagal sutartį visas pastatas turėjo būti apšiltintas. Pone P.Ročiau, gal pasidomėjote, ar apšiltintas stogas, pro kurį žliaugia vanduo? O dėl ploto P.Ročiui reikėtų pačiam dar kartą persiskaityti konkurso sąlygų techninę specifikaciją, kurioje įrašyti reikalingų patalpų plotai. Sutartyje, pone P.Ročiau, negalėjo būti įtvirtintas didesnis plotas nei reikalauta konkurso sąlygose, ir Jūs tai puikiai žinote.
„Kalvotoji Žemaitija“:
— Techninėje specifikacijoje reikalauta, o sutartyje — taip pat, kad autoelektrikų darbo ceche ir suvirintojo darbo patalpoje būtų įrengta ištraukiamoji ventiliacija. Tačiau tai nėra padaryta. Prašome paaiškinti, kodėl minėta ventiliacija nėra įrengta.
P.Ročius:
— Patalpose yra įrengta mobili ventiliacija.
Mūsų komentaras. Pone P.Ročiau, gal galėtumėte paaiškinti, kaip veikia ta „mobili ventiliacija“: kur iš jos patenka oras? Į bendrą patalpą, juk taip? Tokiu atveju, kokia čia ventiliacija?
„Kalvotoji Žemaitija“:
— Valstybinė darbo inspekcija nustatė, kad tinkamai neveikia ištraukiamoji ventiliacija, taigi ji neatitiko nei konkurso, nei sutarties sąlygų. Konkurso techninėje specifikacijoje reikalauta, kad patalpos iš vidaus ar išorės būtų apšiltintos, tačiau stogas nėra apšiltintas. Prašome paaiškinti, kodėl iš nuomotojo nereikalauta atlikti šiuos darbus ir kodėl į tai nebuvo atsižvelgta, vertinant Z.Mockaus įmonės konkursinį pasiūlymą.
P.Ročius:
— Sąlygų neatitinka pastato dalis, kuri nėra išnuomota „Telšių autobusų parkui“ (Valstybinės darbo inspekcijos apsilankymo dieną dėl žemos oro temperatūros autobusai buvo laikomi toje pastato dalyje, kuri nėra išnuomota „Telšių autobusų parkui“).
Mūsų komentaras. Tai kodėl, pone P.Ročiau, jūsų pavaldiniui technikos direktoriui Stanislovui Šiuškui Valstybinė darbo inspekcija paskyrė baudą? Pamiršote? Priminsime: bauda paskirta už tai, kad tinkamai visame pastate neveikė ištraukiamoji ventiliacija. Ir gal laikas liautis kalbėti apie negeroves toje dalyje, kuri neva nėra išnuomota. Pastatas nėra perpus pertvertas, ką tamsta puikiai žinote. Taigi oras, kuo nors užterštas, cirkuliuoja visame pastate. Beje, jau klausėme: kodėl nebuvo sutarties priedo — nuomojamos pastato dalies schemos? Prisimenant pastato apšiltinimą, norite pasakyti, kad stogas buvo apšiltintas keliose vietos, o kitur — ne?
„Kalvotoji Žemaitija“:
— Valstybinė darbo inspekcija nustatė, kad nuomojamos patalpos nėra tinkamai šildomos. Prašome paaiškinti, kodėl ir kas numatoma daryti, pašalinant šį trūkumą.
P.Ročius:
— Galimai reikalinga skirti daugiau dėmesio šildyti kuru. Informuojame, kad dirbtuvėse esantis šildymas šį šildymo sezoną nebuvo jungiamas.
Mūsų komentaras. Manome, kad šis atsakymas labai puikiai charakterizuoja P.Ročių. Sausio mėnuo buvo gana šaltas, o apskritai visą šildymo sezoną — žvarbu. Ir štai šiltai savo kontoroje sėdinčiam įmonės direktoriui kažkodėl nerūpėjo šildyti pastatą: tedirba žmonės drėgmėje ir šaltyje. Manytume, vien dėl tokio paaiškinimo meras P.Kuizinas bei Savivaldybės administracijos direktorius S.Urbonas turėtų siūlyti „Telšių autobusų parko“ valdybai P.Ročių atleisti iš darbo.
„Kalvotoji Žemaitija“:
— Mūsų žiniomis, Z.Mockaus įmonė deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikė tik 2014-07-01. Minėta deklaracija patvirtina, kad dalyvaudama konkurse Z.Mockaus įmonė galimai neturėjo pastato, atitinkančio techninės specifikacijos reikalavimus. Prašome paaiškinti, kaip be šios deklaracijos Z.Mockaus įmonė galėjo dalyvauti pastato ir teritorijos nuomos konkurse.
P.Ročius:
— Nurodyta įmonė pateikė dokumentus, kurie buvo reikalaujami sąlygose.
Mūsų komentaras. Klausimas buvo ne apie dokumentus, reikalautus konkurso sąlygose. Kadangi deklaracija apie statybos užbaigimą pateikta gerokai vėliau nei pasirašyta nuomos sutartis, ir tai liudija įrašas Registrų centro duomenų bazėje, P.Ročius turėjo žinoti, kad trąšų sandėlio remonto pabaigos procedūros dar nėra baigtos. Juk nuomos sutarties priedas buvo išrašas iš Registrų centro duomenų bazės. Mes abejojome, ar Z.Mockaus įmonė, dalyvaudama konkurse, jau turėjo tokį pastatą, kuris atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus. Taigi, pone R.Ročiau, jūs savo atsakymu neišsklaidėte šios abejonės, atvirkščiai — nutylėjimu kaip tik sustiprinote. Panašius ir kiek kitokius klausimus elektroniniu paštu buvome pateikę Telšių rajono savivaldybės tarybos nariui Zenonui Mockui. Išsiuntėme netgi priminimą, tačiau atsakymų negavome.

Nuotraukoje: Nors sutartyje reikalauta išasfaltuoti aikštelę, tokį vaizdą matėme vasario mėnesį.