Telšiškiai siūlo mokyti Lietuvos vaikus teikti pirmąją pagalbą

Telšių miesto arenoje įvykę pirmosios pagalbos teikimo mokymai „Skubi pagalba nukentėjusiajam. Mes galime išgelbėti gyvybę“, kuriuos suorganizavo Telšių rajono savivaldybė ir jos Visuomenės sveikatos biuras kartu su Kauno klinikų Skubiosios medicinos pagalbos centru, o renginio iniciatorė ir globėja Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, įrodė, kad vien teorinių žinių moksleiviams nepakanka, jiems pritrūksta praktikos ir nelaimės atveju nežino, kaip elgtis. Dalyvavę mokymuose pedagogai siūlė svarstyti klausimą dėl visiems moksleiviams privalomų skubios pagalbos teikimo praktinių užsiėmimų.

Švietimo ir mokslo ministerija 2012 metų spalio 18 d. įsakymu Nr. V-1159 patvirtino Žmogaus saugos bendrąją programą, kuri įgyvendinama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančiose mokyklose. Žmogaus saugos kompetenciją sudaro mokinių įgytos žinios apie pavojus, grėsmes, savisaugos būdus bei priemones, išsiugdytos vertybinės nuostatos saugiai ir darniai gyventi pačiam, rūpintis kitų sauga ir sveikata, išsiugdyti gebėjimai išvengti rizikos ir pavojų kylančių žmogaus saugumui buityje, gamtoje, ekstremaliose situacijose bei tinkamai elgtis susidūrus su jais. Mokyklose organizuojamos varžybos, konkursai, kur kreipiamas dėmesys pirmosios pagalbos žinių praktiniam taikymui. Deja, šios priemonės nėra pakankamos, nes ekstremaliose situacijose, kai reikalinga skubi pirmoji pagalba, žmonės išsigąsta, sutrinka, nepasinaudoja turimomis žiniomis, elgiasi spontaniškai, neadekvačiai arba iš viso nesiima jokių veiksmų. Tuo galėjo įsitikinti dalyvavusieji Telšiuose surengtuose pirmosios pagalbos mokymuose, kur pasitvirtino tiesa, kad ir turėdami pakankamai žinių, jaunuoliai nesugebėjo jų pritaikyti praktiškai ir darė esmines klaidas.
Gegužės 4 dieną Telšių rajono savivaldybės administracija raštą Nr.7-976 „Dėl pirmosios pagalbos ugdymo įstaigose praktinių užsiėmimų“ išsiuntė LR Seimo vaiko gerovės parlamentinės grupės pirmininkei R.Šalaševičiūtei ir LR švietimo ministrei Audronei Pitrėnienei. Šiame rašte, kurį pasirašė Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas ir savivaldybės gydytojas Juozas Vengalis, pareikšta Telšių rajono savivaldybės administracijos nuomonė, kad būtų tikslinga papildyti Žmogaus saugos bendrąją programą, skiriant 6-8 valandas praktiniams pirmosios pagalbos teikimo užsiėmimams. Visų savivaldybių sveikatos biurai turi manekenus, todėl specialistai galėtų sėkmingai vesti tokius praktinius užsiėmimus.
Šis Telšių rajono savivaldybės administracijos raštas gegužės 4 dieną apsvarstytas Seimo vaiko gerovės parlamentinės grupės posėdyje. Jame dalyvavusi švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina ir Seimo vaiko gerovės parlamentinės grupės pirmininkė R.Šalaševičiūtė, nariai Rima Baškienė, Vanda Kravčionok, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Giedrė Purvaneckienė, Eduardas Šablinskas, Rita Tamašunienė, Dalia Teišerskytė, Ona Valiukevičiūtė pritarė telšiškių pasiūlymui bei kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją svarstyti šį klausimą, rasti galimybių, kad pirmosios pagalbos praktiniai užsiėmimai būtų įtraukti į Žmogaus saugos bendrąją programą jau šiemet nuo rugsėjo 1 dienos. (Seimo narės Rimantės Šalaševičiūtės biuro informacija)

Nuotraukoje: Kartu su jaunimo atstovais mokymuose dalyvavo politikai — (iš dešinės) Rimantė Šalaševičiūtė ir Saulius Urbonas.