Savivaldybės „biznis“: išleidusi 342 tūkst. eurų, susigrąžintų 289 eurus

Viešoji įstaiga „Soneima“, kurios dalininkė yra Savivaldybė, o kita dalininkė Laima Jurytė-Zakarauskienė, pageidauja, kad Savivaldybė atsisakytų savo dalininkės teisės. Istorija įdomi daugeliu aspektų.

Alvydas Ivoncius

Dalininkė — valdančiosios koalicijos narė
Viešosios įstaigos „Soneima“ kiti dalininkai yra Savivaldybė bei Savivaldybės tarybos ir Darbo partijos narė, Seimo nario Valentino Bukausko padėjėja Laima Jurytė-Zakarauskienė. Ji pateikė merui, Tarybos nariams prašymą. Jame aiškinama, kad „Soneimos“ pagrindinis tikslas remti negalinčių lygiomis sąlygomis darbo rinkoje konkuruoti asmenų įdarbinimą. Dabar įstaigoje dirba 22 neįgalieji. Kadangi Savivaldybė 50 procentų yra įstaigos dalininkė, „Soneima“ nėra priskiriama prie nevyriausybinių organizacijų ir negali teikti paraiškų tokių organizacijų projektams įgyvendinti. Todėl L.Jurytė-Zakarauskienė prašanti Savivaldybės atsisakyti dalininko teisės.
Gal todėl, kad L.Jurytė-Zakarauskienė yra Darbo partijos narė, priklauso valdančiajai koalicijai, reikalas buvo tvarkomas labai greitai.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ge­gu­žės 8 die­ną vos ga­vu­si L.Ju­ry­tės-Za­ka­raus­kie­nės pra­šy­mą, pa­ren­gė Ta­ry­bai sp­ren­di­mo pro­jek­tą dėl da­li­nin­ko tei­sės at­si­sa­ky­mo. Ne­rei­kė­jo nė tur­to in­ven­to­ri­za­ci­jos, nė dau­giau nei per de­šimt me­tų „So­nei­ma“ skir­tų šim­tų tūks­tan­čių li­tų ir eu­rų įver­ti­ni­mo, žo­džiu — nie­ko. Tie­siog ima ir at­si­sa­ko da­li­nin­ko tei­sės. Ir štai kas ra­šo­ma Ta­ry­bai pa­reng­to sp­ren­di­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te: „At­si­sa­kius mi­nė­tų tei­sių, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tu­ri at­siim­ti tur­ti­nius įna­šus iš vie­šo­sios įs­tai­gos „So­nei­ma“: 289,62 Eur (bu­vo 1000 Lt), Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sp­ren­di­mu su­teik­tas pa­tal­pas veik­lai vyk­dy­ti pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį“.

Pas­ta­tas ir taip prik­lau­so Sa­vi­val­dy­bei, nors „So­nei­mai“ su­teik­tas pa­gal pa­nau­do­tos su­tar­tį.

Skir­tos įs­pū­din­gos su­mos

Sa­vi­val­dy­bė kas­met ne­ma­žas su­mas skir­da­vo „So­nei­mai“. Nuo 2007 me­tų iš vi­so skir­ta 342 tūkst. eu­rų. Ski­ria­mos lė­šos vis di­dė­jo, kol tik­ras pro­ver­žis įvy­ko 2011 me­tais — skir­ta 51 tūkst. eu­rų, kai 2010 me­tais — 18 tūkst. eu­rų. 2011 me­tais po įvy­ku­sių Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mų Tel­šių ra­jo­no dar­bie­čiai kar­tu su L.Ju­ry­te-Za­ka­raus­kie­ne ta­po Ta­ry­bos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­riais. Tie­sa, vė­les­niais me­tais su­mos su­ma­žė­jo iki 20-21 tūkst. eu­rų. O 2015 me­tais vėl šok­te­lė­jo iki 31 tūkst. eu­rų. Tais me­tais įvy­ko Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mai ir dar­bie­čiai vėl ta­po val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­riais. O 2017-2018 me­tais Sa­vi­val­dy­bė kas­met „So­nei­mai“ sky­rė net po 50 tūkst. eu­rų. Čia nu­ro­do­mos bend­ros su­mos: skir­tos vien „So­nei­mai“ ir pri­dė­jus su­mas pro­jek­tams įgy­ven­din­ti.

„So­nei­mai“ va­do­vau­ja L.Ju­ry­tės-Za­ka­raus­kie­nės vy­ras Ar­tū­ras Za­ka­raus­kas. Jo at­ly­gi­ni­mas iki 2015 me­tų bu­vo 666-674 eu­rai. Ta­čiau nuo 2015 me­tų lie­pos mė­ne­sio pa­di­dė­jo iki 745 eu­rų. O štai 2016 me­tais jau pa­sie­kė 1171, 2017 me­tais — 1380 eu­rų.

Min­ta val­diš­kais pi­ni­gais

„So­nei­ma“ min­ta be­veik vien iš vals­ty­bės ar ra­jo­no biu­dže­to lė­šų. Štai nuo 2007 me­tų Dar­bo bir­ža šiai įs­tai­gai sky­rė ma­žiau­siai 524 tūkst. eu­rų: ne vi­sų me­tų duo­me­nys Sa­vi­val­dy­bei pa­teik­ti. Įgy­ven­di­nant įvai­rius pro­jek­tus, aiš­ku, dau­giau­sia fi­nan­suo­ja­mus val­diš­kais pi­ni­gais, „So­nei­ma“ ga­vo 182 tūkst. eu­rų. Tuo tar­pu įs­tai­ga nuo 2007 me­tų už­dir­bo ma­žiau­siai 90 tūkst. eu­rų — vėl­gi ga­lu­ti­nė su­ma ne­ži­no­ma, ka­dan­gi ne vi­sų me­tų duo­me­nys Sa­vi­val­dy­bei pa­teik­ti. Tai­gi bend­ra gau­tų pi­ni­gų su­ma nuo 2007 me­tų su­da­ro 1 mln. 130 tūkst. eu­rų. Sun­ku pa­sa­ky­ti, ko­kia šios su­mos da­lis bu­vo skir­ta ga­my­bos prie­mo­nėms įsi­gy­ti, ko­kia — „pra­val­gy­ta“. „So­nei­ma“, įdar­bin­da­ma neį­ga­liuo­sius, dau­giau­sia ga­mi­na įvai­rius su­ve­ny­rus.

Iš­sa­mios in­for­ma­ci­jos ne­pa­tei­kė

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį Al­gir­dą Ba­ce­vi­čių pa­pik­ti­no Sa­vi­val­dy­bės da­li­nin­ko tei­sių at­si­sa­ky­mo pro­ce­dū­ra. „Ne­bu­vo nie­ko įver­tin­ta, Ta­ry­bos na­riams net ne­pa­teik­ti duo­me­nys, kiek „So­nei­mai“ iš vi­so skir­ta pi­ni­gų, ko­kį tur­tą ji val­do, ko­kia to tur­to ver­tė. Tie­siog im­kim vis­ką ati­duo­kim, ati­sa­ky­da­mi da­li­nin­ko tei­sių“,– ste­bė­jo­si A.Ba­ce­vi­čius.

Ta­ry­bai pa­reng­tas sp­ren­di­mo pro­jek­tas jau bu­vo įt­rauk­tas į ko­mi­te­tų me­džia­gą. Bet stai­ga per­si­gal­vo­ta. Im­ti vis­ką ir ati­duo­ti, su­sig­rą­ži­nant 289 eu­rų įna­šą, neiš­de­gė. Pa­si­ro­do, pa­gal tei­sės ak­tus bū­ti­na su­reng­ti da­li­nin­ko tei­sei par­duo­ti auk­cio­ną. Bet pla­nas bu­vo aiš­kus: ne­pa­tei­kus Ta­ry­bos na­riams iš­sa­mios in­for­ma­ci­jos (be­je, re­tas ku­ris iš­rink­ta­sis jos pa­gei­dau­ja), siū­ly­ta at­si­sa­ky­ti da­li­nin­ko tei­sės.

Įdo­mu tai, kad Sa­vi­val­dy­bė dau­gy­bę me­tų „So­nei­mai“ žė­rė pi­ni­gus, ne­sis­teng­da­ma net pa­di­din­ti sa­vo, kaip da­li­nin­kės, da­lies.

Ne­bep­ri­ta­ria sa­vo pa­čios pra­šy­mui

Re­dak­ci­jos kal­bin­ta L.Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė pa­reiš­kė, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li taip pap­ras­tai im­ti ir at­si­sa­ky­ti sa­vo, kaip „So­nei­mos“ da­li­nin­kės, tei­sės. Pa­sak Ta­ry­bos na­rės, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ju­ris­tai suk­ly­do, pa­reng­da­mi to­kį sp­ren­di­mo pro­jek­tą. Ji pri­ta­rian­ti, kad Sa­vi­val­dy­bė, kaip ir rei­ka­lau­ja įs­ta­ty­mai, tu­rė­tų sa­vo da­lį par­duo­ti, ta­čiau ką ir kaip rei­kia pa­da­ry­ti, tu­ri iš­siaiš­kin­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Pa­sak L.Ju­ry­tės-Za­ka­raus­kie­nės, Lie­tu­vo­je ren­gia­ma­si keis­ti po­žiū­rį į to­kias so­cia­li­nes įs­tai­gas. Ma­no­ma, kad rei­kia fi­nan­suo­ti ne jas, o konk­re­čias dar­bo vie­tas bet ku­ria­me vers­le. O pra­šy­mą ra­šiu­si to­dėl, kad no­rin­ti, jog „So­nei­ma“ bū­tų sa­va­ran­kiš­ka: nie­kas ne­dik­tuo­tų sa­vo va­lios, ne­nu­ro­di­nė­tų. Be to, įs­tai­ga no­rin­ti plė­to­ti glo­bos veik­lą. Be­je, mes čia pas­te­bė­si­me, kad kol kas ne­la­bai kas ir nu­ro­di­nė­jo: juk dar­bie­čiai yra val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Ta­čiau šios par­ti­jos atei­tis la­bai mig­lo­ta, neaiš­ku, kiek ra­jo­no dar­bie­čiams pa­vyks lai­mė­ti man­da­tų ki­tą­met įvyk­sian­čiuo­se Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­muo­se. Nau­ja val­džia ga­li ir ki­taip paž­velg­ti į „So­nei­mą“ bei jos rei­ka­lus.

L.Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė pri­ta­rė, kad „So­nei­mos“ tur­tas ir Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nis in­dė­lis į jos veik­lą bei tur­tą tu­ri bū­ti įver­tin­ti. Ta­čiau štai: ji ne­su­tik­tų Sa­vi­val­dy­bei už 289 eu­rus per­leis­ti sa­vo da­lies, ka­dan­gi per tiek me­tų „daug dar­bo įdė­jo“. Pri­mi­nė­me, kad Sa­vi­val­dy­bė daug pi­ni­gų „įdė­jo“, ta­čiau vis vie­na sp­ren­di­mo pro­jek­te bu­vo siū­lo­ma pa­siim­ti tuos 289 eu­rus ir at­si­sa­ky­ti Sa­vi­val­dy­bei da­li­nin­ko tei­sės.

Keis­tų ir įtar­ti­nų ini­cia­ty­vų — gau­su

De­ja, tai ne vie­nin­te­lė sku­bo­ta ir keis­ta Sa­vi­val­dy­bės, ku­rios val­džio­je do­mi­nuo­ja dar­bie­čiai ir so­cial­de­mok­ra­tai, ini­cia­ty­va. 2011 me­tais, vos ap­ši­lę ko­jas, dar­bie­čiai bu­vo pa­siū­lę nug­riau­ti Ubiš­kės elekt­ro­di­nę ka­ti­li­nę ir van­dens kai­ti­ni­mo cis­ter­nas, iš­lei­džiant apie 300 tūkst. li­tų. Net ne­siū­ly­ta pri­va­ti­zuo­ti tą ne­be­vei­kian­čią ka­ti­li­nę. „Kal­vo­ta­jai Že­mai­ti­jai“ pa­ra­šius apie šį su­ma­ny­mą, nusp­ręs­ta ka­ti­li­nę pri­va­ti­zuo­ti. Ir štai: ra­jo­nas, užuot iš­lei­dęs nug­riau­ti apie 300 tūkst. li­tų, pri­va­ti­za­vus ka­ti­li­nę, ga­vo apie 80 tūkst. li­tų. Pa­ti gar­siau­sia bei pla­čiai nus­kam­bė­ju­si ini­cia­ty­va bu­vo UAB „Tel­šių au­to­bu­sų par­ko“ ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to Luo­kės gat­vė­je pri­va­ti­za­vi­mas. Šį tur­tą Sa­vi­val­dy­bė par­da­vė vers­li­nin­kui, ku­ris per­par­da­vė UAB LIDL, taip gau­da­mas ke­lis kar­tus dau­giau nei Sa­vi­val­dy­bė. Ma­ža to, be sa­vo dirb­tu­vių ir aikš­te­lių li­kęs „Tel­šių au­to­bu­sų par­kas“ bu­vo pri­vers­tas ieš­ko­tis ki­tos vie­tos. Ir štai ta ki­ta vie­ta at­si­ra­do: Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio, dar­bie­čio Ze­no­no Moc­kaus įmo­nei prik­lau­san­čia­me pas­ta­te ir te­ri­to­ri­jo­je.

Iš Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio, tvar­kie­čio Da­nie­liaus Rup­šio nu­pirk­ti bu­tai ne­baig­ta­me sta­ty­ti na­me Ryš­kė­nuo­se.Sa­vi­val­dy­bė per­lei­do dau­gu­mą moks­lei­vių ve­ži­mo marš­ru­tų pri­va­čiai bend­ro­vei, nors jie bu­vo nau­din­gi „Tel­šių au­to­bu­sų par­kui“. Ta pa­ti įmo­nė, apie ką ne kar­tą ra­šė­me, nu­si­pir­ko bran­gų tu­ris­ti­nį au­to­bu­są, ku­ris rie­dė­jo ir te­be­rie­da Lie­tu­vos marš­ru­tais, nie­ka­da neat­si­pirk­da­mas. Vėl­gi už šios ini­cia­ty­vos ky­šo vie­no dar­bie­čio au­sys. Šie­met ban­dy­ta „pras­tum­ti“ ke­lio nuo Ei­gir­džių iki juo­se įsi­kū­ru­sio kiau­lių komp­lek­so re­mon­tą, nors ra­jo­ne aps­tu re­mon­tuo­ti­nų ki­tų ke­lių ir gat­vių. Iki tap­da­mas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, ta­me kiau­lių komp­lek­se dir­bo Ri­man­tas Žeb­raus­kas — Dar­bo par­ti­jos na­rys.

 

10 Komentarų

  1. kas kaip sugeba, tas ir melžia savivaldybės biudžetą. komunistai vienaip, uspaskiniai kitaip. supuvusi sistema.

  2. Šiandien stebėjau tarybos posėdį. Labiausiai šokiravo pabaiga, kai tarybos narė, nepaisydamas jokių viešų ir privačių interesų, aiškinasi savo įmonės reikalus viešame posėdyje. Kur čia visos etikos ir visokių procedūrų komisijos. Negi apskritai tarybos nariai, palaikydami savo interesą ginančią tarybos narę, nesuvokia, jog tarybos narys privalo elgtis taip, kad net nekiltų abejonių dėl interesų pažeidimo. Kažkoks košmaras

  3. Kažkokie keisti dalykai vyksta. Šiandien taryboje tarybos narė aiškinasi savo įmonės reikalus. Nėra nei viešų, nei privačių interesų, tik ašaros. O tarybos nariai tikriausiai taip pat nėra skaitę viešųjų ir privačių interesų įstatymo, kur sakoma, kad politikas turi elgtis taip, kad nekiltų jokių prielaidų dėl klausimo kėlimo, jei puola guosti ir pritarti. Įdomu, kur visos tos komisijos yra, jei tokių faktų nepastebi, kas yra akivaizdu. Kažkoks košmaras

    • Saule,tai čia jų pagrindinis „darbas”kaip tarybos nario,-pasirūpinti sočia ateitimi nes ne amžinos tos kadencijos prie lovio o ir partija maitintoja ant egzistavimo ribos

  4. Mest lauk tuos brudus ir uzdet jiems kilpas ant galvos.jiems niekas nieko negali pasakyti. saunuolis bacevicius

  5. Laima Jurytė – Zakarauskienė išnaudoja ir neįgaliuosius, liepdama jiems pasirašyti , atsieit,” kad juos iš namų atveža į užsiėmimus „Soneimoje” bei parveža į namus”, o kurie nesutinka pasirašyti, apkaltina esančiais konfliktiškais asmenimis. Ar taip turi elgtis su neįgaliaisiais. Ši įmonė sukurta šeimos pasipinigavimui , o ne neįgaliųjų gerovei. Kam ,kam , bet ne Laimai Jurytei-Zakarauskienei kalbėti apie sąžiningumą.

  6. pati pagalvok, kaip meras gali domėtis ar kontrolės istaigos, jei cia valdanciosios koalicijos narės istaiga.

Komentarai nepriimami.