Politinio keršto virsmas: „galvų“ medžioklė

Vietoj vienos galvos — reikalaujama trijų. Telšių rajono savivaldybės mero, „darbiečio“ Petro Kuizino nepavykęs bandymas iš posto iškrapštyti jo pasitikėjimą praradusį Savivaldybės administracijos direktorių Saulių Urboną, regis, atsisuko prieš Darbo partiją — pačiame vidurvasario karštyje susibūrusi, atrodo, nauja valdančioji dauguma (draugėn susiėjo socialdemokratai, konservatoriai, viena Taryboje likusi liberalė Jolanta Rupeikienė ir, kaip aiškėja, šios kompanijos susibūrimo iniciatoriumi tapęs nuolatinis valdžios kritikas Algirdas Bacevičius) vietoj mero norėtosios administracijos direktoriaus galvos pareikalavo trijų kitų galvų…

Lina Dijokienė

Kėdžių perversmas
Vidurvasario karštis ne tik gamtoje, bet ir vietos politikų galvose… Kol dalis rajono gyventojų mėgaujasi atostogų malonumais, politinį rajono pasjansą dėlioja, kaip rodo Telšių rajono savivaldybės merą Petrą Kuiziną pasiekęs raštas, naujoji rajono Tarybos dauguma.
Naujosios daugumos — nors šios atstovai kaip velnias kryžiaus kratosi šio pavadinimo — logika stebina: pasirodo, dėl to, jog, jų manymu, blogai dirba Savivaldybės administracija, kaltas ne jos direktorius, o šio… pavaduotojai! Taigi — reikalavimas aiškus: lauk iš savo minkštų administracijos direktoriaus pavaduotojų kėdžių „darbiečiai“ Kęstutis Anglickas ir Rimantas Žebrauskas! Ir dar — viliamasi, jog reikalai rajone pasikeis, kai iš miegančios Antikorupcijos komisijos pirmininko posto bus išblokštas nežinia dėl ko pritingęs „tvarkietis“ Danielius Rupšys…

Gar­sus pa­reiš­ki­mas

Vie­tos ži­niask­lai­dą nau­jie­no­mis vis nus­te­bi­nan­tis Al­gir­das Ba­ce­vi­čius ini­cia­ty­vos ėmė­si ir suk­vies­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Ši įvy­ko iš­kart po to, kai 14 Ta­ry­bos na­rių pa­ra­šais pat­vir­tin­tas rei­ka­la­vi­mas su­šauk­ti neei­li­nį Ta­ry­bos po­sė­dį at­gu­lė ne tik ant ra­jo­no va­do­vo sta­lo, bet ir bu­vo ofi­cia­liai už­re­gist­ruo­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos prii­ma­ma­ja­me.

Kar­tu su A.Ba­ce­vi­čiu­mi pa­si­da­lin­ti nau­jie­no­mis su­sė­do ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Man­tas Ser­va bei Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas To­mas Kat­kus. „Tu­ri­me nau­jie­nų, neei­li­nių įvy­kių sa­vi­val­dy­bė­je!“,– pa­reiš­kė A. Ba­ce­vi­čius.

Vi­si dir­ba blo­gai

Pa­sak po­li­ti­ko, šie įvy­kiai su­si­ję su tuo, kas vyks­ta Sa­vi­val­dy­bė­je jau ke­li mė­ne­siai — ne­su­ta­ri­mai tarp Ta­ry­bos na­rių ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos. Jam bū­din­ga kal­ti­na­mą­ja in­to­na­ci­ja po­li­ti­kas pab­rė­žė, kad daug me­tų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo ste­bi­ma, pa­reikš­ta daug prie­kaiš­tų dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo (ats­ki­rų dar­buo­to­jų, sky­rių), pri­ra­šy­ta daug skun­dų, raš­tų, daug pre­ten­zi­jų pa­reikš­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams, pra­de­dant di­rek­to­riu­mi ir bai­giant sky­rių ve­dė­jais ir spe­cia­lis­tais. „To­dėl prieš ku­rį lai­ką bu­vo im­ta­si ini­cia­ty­vos ats­ta­ty­din­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių — dėl tų pa­čių prie­žas­čių, kad bu­vo daug ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bu. Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas yra at­sa­kin­gas už ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą. Me­ras pa­siū­lė ats­ta­ty­din­ti di­rek­to­rių, ta­čiau ne­bu­vo su­rink­ta rei­ka­lin­gų bal­sų. Va­di­na­si, ne­bu­vo dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo ats­ta­ty­din­ti Sau­lių Ur­bo­ną. Du kar­tus siū­ly­ta. Di­rek­to­rius li­ko sa­vo dar­bo vie­to­je. Bet prob­le­mos li­ko, jos yra nesp­ren­džia­mos, daug gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, ad­mi­nist­ra­ci­ja nesp­ren­džia prob­le­mų, ne­ma­to­me jo­kių pla­nų, jo­kių ini­cia­ty­vų, no­ro kaž­ką keis­ti. Di­rek­to­rių ats­ta­ty­din­ti ne­bu­vo po­li­ti­nės va­lios, ėmė­mės ni­cia­ty­vos ats­ta­ty­din­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus, ku­rie ir­gi ei­na aukš­tas pa­rei­gas, ku­rie ir­gi yra at­lei­džia­mi iš dar­bo to­kia pat tvar­ka, kaip ir di­rek­to­rius. Aiš­ku, di­rek­to­rius at­sa­kin­gas už vis­ką, bet ir pa­va­duo­to­jai tu­ri ne šiaip sau sė­dė­ti, o dirb­ti. Jie dar­bą dir­ba blo­gai. Jie yra su­si­gy­ve­nę su ad­mi­nist­ra­ci­ja, su vers­lo ir įvai­rių st­ruk­tū­rų ats­to­vais. Jie pap­ras­čiau­siai ne­be­ga­li dirb­ti pro­duk­ty­viai.

Pa­va­duo­to­jams pre­ten­zi­jos yra konk­re­čios: vie­šie­ji pir­ki­mai, sta­ty­bos sek­to­rius, ši­lu­mos ūkis, au­to­bu­sų pa­ra­kas, — tos sri­tys, ku­rio­se jie tie­sio­giai pri­va­lė­jo da­ry­ti įta­ką dar­bui. Jie tai da­rė blo­gai. Mes ma­no­me, kad, pa­si­kei­tus pa­va­duo­to­jams, nors kaž­kiek pa­si­keis­tų si­tua­ci­ja. Nau­ji žmo­nės atė­ję pra­dės dirb­ti, steng­tis. Ats­ta­ty­di­nus K. Ang­lic­ką ir R. Žeb­raus­ką, mes pas­kirs­tu­me nau­jus pa­va­duo­to­jus, tuos, ku­riuos — mes gal­vo­ja­me — su­ge­bės pro­duk­ty­viai dirb­ti. Jei­gu ne, po kiek lai­ko kei­si­me ir juos“,– griež­tu, kal­ti­na­mu to­nu dės­tė A. Ba­ce­vi­čius, ak­cen­ta­vęs, kad nei me­ras, nei Ta­ry­ba, nei juo­lab opo­zi­ci­ja ne­dir­bo tin­ka­mai sa­vo dar­bo — tin­ka­mai ne­kont­ro­lia­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos. Tuo me­tu ša­lia jo įsi­tai­sę M.Ser­va ir T.Kat­kus tik pri­ta­ria­mai link­čio­jo griež­tiems A. Ba­ce­vi­čiaus pa­reiš­ki­mams.

Pa­keis ir ko­rup­ci­jos prie­vaiz­dą

Prie­kaiš­tų la­vi­na iš A.Ba­ce­vi­čiaus lū­pų lie­jo­si ne tik ad­mi­nist­ra­ci­jos apav­duo­to­jų adr­su. Vi­są pliūps­nį jų pa­žė­rė da­bar­ti­niam Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vui — „tvar­kie­čiui“ Da­nie­liui Rup­šiui. Anot A.Ba­ce­vi­čiaus, ko­mi­si­ja dir­bo la­bai blo­gai, van­giai, for­ma­liai. „Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas D.Rup­šys, ma­tyt, pa­var­go ir ne­tu­ri nei no­ro, nei ga­li­my­bių vyk­dy­ti An­ti­ko­ruo­ci­jos ko­mi­si­jos dar­bą. O tai vie­na iš svar­biau­sių ko­mi­si­jų. Vi­si skun­dai An­ti­ko­rup­ci­nei ko­mi­si­jai bu­vo pa­ra­šy­ti dėl blo­go Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų dar­bo, dėl ga­li­mo lė­šų švais­ty­mo, dėl fi­nan­sa­vi­mo ir vi­so­kių ki­tų ope­ra­ci­jų, bet An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja ne­pa­tei­si­no kai ku­rių žmo­nių lū­kes­čių, tarp jų ir ma­no. Skun­dai ke­le­rius me­tus yra ne­nag­ri­nė­ja­mi, pir­mi­nin­kas ne­no­ri dirb­ti. To­dėl tu­ri­me pas­kir­ti ki­tą An­ti­ko­rup­ci­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką, ku­ris pa­ža­dės dirb­ti ir įsi­pa­rei­gos at­lik­ti tą sun­kų juo­dą dar­bą“,– rė­žė iš pe­ties A.Ba­ce­vi­čius.

Jo ma­ny­mu, to­les­nė pers­pek­ty­va to­kia: jei bus to­kia po­li­ti­nė va­lia, pa­keis­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus ir An­ti­ko­rup­ci­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką, to­liau bus per­žiū­ri­mos pa­va­duo­to­jų funk­ci­jos, o nau­jie­ji pas­kir­tie­ji pri­va­lės sku­biai im­tis dar­bo ir pa­siek­ti konk­re­čių re­zul­ta­tų.

Nu­ma­ty­ti ir kan­di­da­tai

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su­si­vie­ni­ję po­li­ti­kai nes­lė­pė, jog jau nu­ma­ty­tos ir konk­re­čios kan­di­da­tū­ros at­si­lais­vi­nu­siems pos­tams užim­ti. Tie­sa, ne su kiek­vie­nu nau­jo po­li­ti­nio da­ri­nio pa­siū­ly­mu bus lin­kęs su­tik­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras. „Dėl nau­jų kan­di­da­tū­rų mes jau ir su me­ru šne­kė­jo­me, kal­bė­si­mės, de­rė­si­mės. Me­ras pa­sa­kė, kad jis ne­teiks bet ko­kią kan­di­da­tū­rą, ne­teiks bet ko­kio žmo­gaus „nuo gat­vės“. To­dėl ir mes at­sa­kin­gai siū­ly­si­me kan­di­da­tū­ras. Šie žmo­nės bus pa­rink­ti bend­ru su­ta­ri­mu, at­siž­velg­si­me, kad žmo­gus bū­tų at­sa­kin­gas, kva­li­fi­kuo­tas. Mes siū­ly­si­me, pas­lap­čių nė­ra, į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pos­tą Man­tą Ser­vą. Žmo­gus tu­ri pa­kan­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą, tu­ri pa­tir­tį vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, dir­ba pri­va­čio­je fir­mo­je, Ta­ry­bos na­rys, tre­jus me­tus dir­bo ta­ry­bo­je“,– aiš­ki­no A.Ba­ce­vi­čius.

So­cial­de­mok­ra­tas T.Kat­kus pa­reiš­kė, jog ga­li­mų kan­di­da­tū­rų klau­si­mų jo frak­ci­ja per daug ne­dis­ku­ta­vu­si…

Pa­keis­ti nuo­mo­nę — ma­din­ga?

Tie­sa, dar prieš me­tus tas pats A.Ba­ce­vi­čius bu­vo vi­sai ki­to­kios nuo­mo­nės apie Man­tą Ser­vą. Tą­syk, bir­že­lio pa­bai­go­je, jo pa­ties su­šauk­to­je opo­zi­ci­jos spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, apie tą pa­tį M.Ser­vą A.Ba­ce­vi­čius sa­kė: „An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je mes bu­vo­me su­muš­ti mū­sų pa­čių drau­gų. Man­tas Ser­va ir Da­nie­lius Rup­šys bal­sa­vo už tai, kad nep­ra­dė­ti ty­ri­mo dėl ga­li­mų ko­rup­ci­nių ad­mi­nist­ra­ci­jos dra­buo­to­jų veiks­mų. Aš ne­pa­si­ti­kiu Man­tu Ser­va. Su juo ga­li­ma sė­dė­ti, at­si­ger­ti ar­ba­tos ir ei­ti meš­ke­rio­ti, bet ne­dirb­ti rim­tų dar­bų“… Ir nors tą­syk die­va­go­jo­si ant­rą sy­kį „ant to grėb­lio“ ne­lip­siąs, šį­syk A.Ba­ce­vi­čius, ma­tyt, nub­rau­kęs ša­lin anuo­me­ti­nį nu­si­vy­li­mą kai ku­riais tuo­me­ti­nės Ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­riais, per­si­gal­vo­jo.

Per­si­gal­vo­ti, pa­keis­ti nuo­mo­nę, be­je, tam­pa įp­ras­tu reiš­ki­niu ra­jo­no po­li­ti­kos pa­dan­gė­je. ne taip se­niai nuo­mo­nės kei­ti­mo grei­čio re­kor­dą pa­sie­kė pats ra­jo­no svai­val­dy­bės me­ras, per trum­pą lai­ką spė­jęs ir išei­ti, ir vėl sug­rįž­ti į Dar­bo par­ti­ją… Pa­na­šu, kad per­si­gal­vo­ji­mo sind­ro­mas šį­syk ap­lan­kė Tel­šių kon­ser­va­to­rius — dar per­nai me­tų pra­džio­je pa­sisk­le­bę opo­zi­cio­nie­riais, da­bar, re­gis, vėl ne­ria į val­džios van­de­nis.

Iš­pei­kė sa­viš­kį

Nors A.Ba­ce­vi­čius nu­ty­lė­jo, ta­čiau spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je paaiš­kė­jo, kad me­rui Ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Ru­pei­kie­nė pa­siū­lė ir ant­rą­jį kan­di­da­tą į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pos­tą. Tai Man­tas Lui­nys, ku­ris praė­ju­siuo­se Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „A.Ba­ce­vi­čiaus pi­lie­ti­nis są­ra­šas“ są­ra­še bu­vo ket­vir­tas.

Keis­ta, kad A.Ba­ce­vi­čius, kaip ga­li­ma spė­ti, jau bu­vu­sį bend­ra­žy­gį M. Lui­nį pa­va­di­no „ne­pa­žįs­ta­mu, ne­ži­no­mu žmo­gu­mi“. Dar dau­giau — jis ko­le­gės li­be­ra­lės pa­siū­ly­tą­jį kan­di­da­tą pa­va­di­no žmo­gu­mi, ku­ris nė­ra tin­ka­mas ei­ti tas pa­rei­gas. „Bū­tų juo­kin­ga, jis ne­tu­ri kva­li­fi­ka­ci­nių ge­bė­ji­mų ir aš nie­ka­da ne­bal­suo­siu už bet ko­kį žmo­gų“,– tėš­kė po­li­ti­kas, čia pat pas­vars­tęs, jog toks siū­ly­mas ga­li bū­ti ban­dy­mas jį, kaip po­li­ti­ką, su­komp­ro­mi­tuo­ti.

Ko­kia A.Ba­ce­vi­čiaus bal­so kai­na?

A.Ba­ce­vi­čius ne­nei­gė, jog jam pa­čiam bu­vo siū­ly­ta tap­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, bet jis griež­tai at­si­sa­kęs. Esą tam dar ne lai­kas, jis dar krem­ta po­li­ti­kos pra­džia­moks­lį, jam rei­kią igy­ti pa­tir­ties. Už­tat, aki­vaiz­du, jog su­ti­ko tap­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku.

„Bet tai nė­ra ma­no bal­so kai­na“,– pa­reiš­kė opo­zi­cio­nie­rius. pak­laus­tas, ko­kia iš tik­rų­jų jo bal­so kai­na, jis ėmė post­rin­gau­ti apie vie­šą­jį in­te­re­są ir kad jis šio­je is­to­ri­jo­je ėmę­sis ini­cia­to­riuas vaid­mens tik gry­nai iš kil­nių tiks­lų — var­dan ra­jo­no žmo­nių ge­ro­vės…

Nei­gė esant nau­ją dau­gu­mą

Gra­žių žo­džių, nors ir ne­la­bai riš­lių, apie su­ta­ri­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo reikš­mę ne­gai­lė­jo ir ki­ti kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai. So­cial­de­mok­ra­tų ats­to­vai kra­tė­si, jog tai esan­ti kerš­to ak­ci­ja, sie­kiant sa­vo pos­te iš­sau­go­ti Sau­lių Ur­bo­ną, — so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­ką.

Tik komp­ro­mi­sų ieš­ko­ji­mu ir po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės bu­vi­mu tik­ruo­sius tiks­lus dangs­tė ir „kon­ser­va­to­rių“ frak­ci­jos ved­lys Man­tas Ser­va, teig­da­mas, kad priė­mė pa­siū­ly­mą vie­ny­tis var­dan to, „kad iki ki­tų rin­ki­mų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­lė­tų sta­bi­liai ir efek­ty­viai veik­ti, be jo­kių po­li­ti­nių žai­di­mų“.

Pa­sak po­li­ti­kų, 14 rei­ka­la­vi­mą pa­si­ra­šiu­sių­jų — tai dar ne nau­ja po­li­ti­nė Ta­ry­bos dau­gu­ma. Ar iš tie­sų tai val­dan­čio­ji dau­gu­ma, pa­ro­dy­siąs neei­li­nis Ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me vis­kas paaiš­kės.

Pak­lus dau­gu­mos va­liai

Vi­sai ki­taip si­tua­ci­ją ko­men­tuo­ja Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas. „At­ne­šė 14 Ta­ry­bos na­rių rei­ka­la­vi­mą. Ta­ry­bos na­rių va­lia — man prie­vo­lė. Su­šauk­siu po­sė­dį rugp­jū­čio 2 die­ną, pa­sis­teng­siu vis­ką at­lik­ti pro­ce­dū­riš­kai tvar­kin­gai, ne­bus jo­kių iš­si­su­ki­nė­ji­mų. Nors jie nep­ri­pa­žįs­ta, ta­čiau aš įvar­di­ju — 14 pa­ra­šų — tai nau­ja dau­gu­ma“, — pa­reiš­kė P.Kui­zi­nas. Jis suk­ri­ti­ka­vo opo­nen­tų pa­reng­tus neei­li­niam Ta­ry­bos po­sė­džiui sp­ren­di­mo pro­jek­tus bei kai ku­rias ga­li­mas kan­di­da­tū­ras. „Įs­ta­ty­miš­kai ta­ry­bo­je ga­li­ma svars­ty­ti kan­di­da­tus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus siū­ly­mu, me­ro tei­ki­mu. Svars­ty­siu jų pa­teik­tas kan­di­da­tū­ras. Tik­rai nep­ri­tar­siu kaž­kam iš gat­vės su tre­nin­gi­nė­mis kel­nė­mis atei­nan­čiam. Ta­čiau ne­lei­siu ir to, kad ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­vau­tų vie­nas di­rek­to­rius. Jie man pa­siū­lė, kad pa­kak­tų vie­no pa­va­duo­to­jo. sa­kau, ži­nau, kad di­rek­to­rius ir vie­nas pats su­sit­var­ky­tų… Kol kas yra žo­di­nis pa­sa­ky­mas, ne­tu­riu di­rek­to­riaus siū­ly­mo“,– aiš­ki­no P.Kui­zi­nas.

Jis pab­rė­žė, jog šią si­tua­ci­ją sup­ran­tąs kaip tik­rą po­li­ti­nį kerš­tą. Reiš­kęs ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi kaip as­me­niu, o ne po­li­ti­ne jė­ga. Anot me­ro, tai jo­kiu bū­du ne­reiš­kė, jog jis ne­pa­si­ti­ki so­cial­de­mok­ra­tais, kaip po­li­ti­niu part­ne­riu. Net­gi at­virkš­čiai. Jis esąs įsi­ti­ki­nęs, jog Dar­bo ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ir to­liau ga­lė­tų pui­kiai bend­ra­dar­biau­ti.

„As­me­ny­bės uži­ma tam tik­rus pos­tus ir tu­ri dirb­ti ko­ky­biš­kai. To pa­si­ge­dau. To­dėl ir aiš­kiai iš­reiš­kiau ne­pa­si­ti­kė­ji­mą S.Ur­bo­nu. Tai ne­pa­si­kei­tė. Juo ne­pa­si­ti­kiu ir šian­dien“,– aiš­ki­no P.Kui­zi­nas, pri­pa­ži­nęs, kad S.Ur­bo­nas ne kar­tą per­žen­gė po­li­ti­nio ko­rek­tiš­ku­mo ri­bas, bend­rau­da­mas ne tik su ad­mi­nist­ra­ci­ja, bet ir pa­čiu me­ru. Jam keis­ta, kad fak­tiš­kai įteik­tu rei­ka­la­vi­mu yra for­muo­ja­ma val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja, o tai da­ro ne po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

„Koa­li­ci­ją for­muo­ja par­ti­jos ir par­ti­jų va­do­vai. Atė­jo pas ma­ne Ta­ry­bos na­rių gru­pė. Jos ly­de­ris Al­gir­das Ba­ce­vi­čius. Ar jis čia ban­do su­kel­ti Ta­ry­bo­je chao­są?“,– svars­tė P. Kui­zi­nas, pab­rė­žęs, jog ma­tąs kerš­tą ne tiek jam as­me­niš­kai, kiek me­ro ko­man­dai. „Ma­tau, kad tai yra po­li­ti­nė pre­ky­ba. Kon­ser­va­to­riams už S.Ur­bo­no pa­lai­ky­mą Ta­ry­bo­je yra siū­lo­mas po­li­ti­nis pos­tas. Ga­li­mai ir A.Ba­ce­vi­čiui už vie­ną bal­są yra siū­lo­mi du pos­tai — An­ti­ko­rup­ci­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo jo są­ra­šo žmo­gui. Kas tai, jei ne po­li­ti­nė pre­ky­ba? “,– klau­sė me­ras.

S.Ur­bo­nas: „Ne­su kerš­tin­gas“

Pats Ad­mist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Ur­bo­nas, pap­ra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, at­sar­giai rin­ko žo­džius, tar­si no­rė­da­mas lik­ti nuo­ša­ly­je. Anot jo, reikš­ti ar ne ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jais, jis pats ne­tu­rįs tei­sės. Tai — Ta­ry­bos na­rių kom­pe­ten­ci­ja. S.Ur­bo­nas pat­vir­ti­no, jog So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja bu­vo su­si­rin­ku­si ir sp­ren­dė klau­si­mą — vie­nin­gai nu­ta­rė pa­reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą jo pa­va­duo­to­jais. „Aš, kaip sky­riaus pir­mi­nin­kas, pak­lu­siu dau­gu­mos va­liai“,– kuk­liu dė­jo­si S.Ur­bo­nas.

Ar jis pats, kaip di­rek­to­rius, tu­rįs prie­kaiš­tų sa­vo pa­va­duo­to­jams dėl šių dar­bo, ar yra dėl to da­vęs jiems pas­ta­bų, S.Ur­bo­nas neat­sa­kė, tik dar kar­tą pa­kar­to­jo ne­tu­rįs tei­sės reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mo. Jis nei­gė ir tai, jog šis Ta­ry­bos na­rių rei­ka­la­vi­mas — kerš­tas Dar­bo par­ti­jai už šių ats­to­vo — me­ro ban­dy­mą iš pos­to iš­vers­ti Sau­lių Ur­bo­ną. „Ne­su kerš­tin­gas žmo­gus. Tai tik­rai ne kerš­tas, tai ban­dy­mas išei­ti iš po­li­ti­nės si­tua­ci­jos. Mū­sų frak­ci­ja yra pa­si­ren­gu­si dirb­ti su vi­so­mis frak­ci­jo­mis. Ma­no nuo­mo­ne, vis­kas tu­ri sta­bi­li­zuo­tis ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bas vyk­ti to­liau. Vis­ką nusp­ręs Ta­ry­ba“, — aiš­ki­no S.Ur­bo­nas.

Lin­kė­jo nau­din­gų sp­ren­di­mų

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Ang­lic­kas, pak­laus­tas, ką ma­nąs apie prie­kaiš­tus dėl blo­go dar­bo, sa­kė: „Ma­nau, vi­si pui­kiai su­vo­kia, jog bet ko­kie prie­kaiš­tai yra tik sie­kis už­mas­kuo­ti kerš­tą ir vie­šo­sios nuo­mo­nės for­ma­vi­mas. Šio­je si­tua­ci­jo­je žmo­gus ver­ti­na­mas ne pa­gal sa­vo dar­bą, o pa­gal tai, ko­kiai po­li­ti­nei par­ti­jai prik­lau­so. Aš pats as­me­niš­kai nei iš so­cial­de­mok­ra­tų, nei iš kon­ser­va­to­rių, nei iš li­be­ra­lų ar A.Ba­ce­vi­čiaus šio­je si­tua­ci­jo­je neiš­gir­dau jo­kių prie­kaiš­tų, šiuos žmo­nes aš ger­biu, jie, re­gis, ger­bia ma­ne. Su Sau­liu­mi Ur­bo­nu kar­tu dir­ba­me dau­giau nei sep­ty­ne­rius me­tus, jo­kio konf­lik­to tarp mū­sų taip pat nė­ra, bend­rau­ja­me, kaip ir anks­čiau“.

Anot paš­ne­ko­vo, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gos yra su­dė­tin­gos, at­sa­kin­gos, rei­ka­lau­jan­čios ne tik pro­fe­si­nių ži­nių, bet ir gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties. „Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­los sri­tys yra di­džiu­lės, net ir aš, dau­gy­bę me­tų dir­bęs va­do­vau­jan­čio­se pa­rei­go­se, tu­rė­jau ko iš­mok­ti. Mo­ky­tis rei­kės ir nau­jiems pa­va­duo­to­jams, at­ly­gi­ni­mai iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų jiems vis vien bus mo­ka­mi, ir to­kio pa­ties dy­džio, kaip pa­ty­ru­siems va­do­vams. Ne­su nu­sis­ta­tęs prieš nau­jus žmo­nes ko­lek­ty­vuo­se, bet, ra­cio­na­liai mąs­tant, šiuo at­ve­ju in­ves­ti­ci­ja į dvie­jų va­do­vų ap­mo­ky­mą neat­si­pirks — ka­den­ci­ja bai­gia­si vos už še­šių mė­ne­sių. Mąs­tant lo­giš­kai, su­vo­kiant sa­vi­val­dos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą ir ver­ti­nant si­tua­ci­ją ob­jek­ty­viai — tie, ku­rie ren­gia šią kerš­to ak­ci­ją, iš­ties pa­kenks ne po­li­ti­nei jė­gai, o ga­li pa­kenk­ti vi­sam ra­jo­nui“,– tei­gė K.Ang­lic­kas, rei­ka­la­vi­mą pa­si­ra­šiu­siems Ta­ry­bos na­riams pa­lin­kė­jęs priim­ti to­kį sp­ren­di­mą, ku­ris bū­tų lo­giš­kas ir nau­din­gas įs­tai­gai, ra­jo­nui ir jo žmo­nėms.

R.Žeb­raus­kas: „Tu­riu ką pa­sa­ky­ti“

Pa­na­šiai kal­bė­jo ir ki­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Žeb­raus­kas. Jis sa­kė esąs nus­te­bęs dėl jam iš­reikš­tų prie­kaiš­tų. „Šie prie­kaiš­tai tik­rai ne dėl ma­no dar­bo. Pa­siek­ta neb­lo­gų re­zul­ta­tų, be to, yra dau­gy­bė pra­dė­tų dar­bų, to­li sie­kian­čių pla­nų ir ini­cia­ty­vų. Ta­čiau prie­kaiš­tau­ja­ma vien dėl to, kad prik­lau­sau Dar­bo par­ti­jai. Tai kerš­to ak­ci­ja, nes ne­pa­vy­ko ats­ta­ty­din­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus. Rei­kė­tų Ta­ry­bos na­riams tu­rė­ti nors šiek tiek są­ži­nės. No­rė­čiau, kad jie ma­ty­tų tai, kas yra iš tik­rų­jų. Ži­no­ma, nie­kas ned­rau­džia kai ku­riems as­me­nims no­rė­ti pos­tų. Ne­si­lai­kau įsi­ki­bęs ir ne­ma­nau, kad dvie­jų as­me­nų pa­kei­ti­mas kaž­ką iš es­mės pa­keis į ge­rą­ją pu­sę“,– sa­kė R.Žeb­raus­kas.

Per pust­re­čių sa­vo dar­bo me­tų pa­va­duo­to­jas nep­ri­si­mi­nė nė vie­no at­ve­jo, kad Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius bū­tų jam prie­kaiš­ta­vęs dėl dar­bo ko­ky­bės. Tie­sa, R.Žeb­raus­kas už­si­mi­nė, jog bu­vo suž­lug­dy­ta ne­ma­žai ge­rų ini­cia­ty­vų, ku­rios bū­tų at­ne­šu­sios Sa­vi­val­dy­bei daug nau­dos, ir pa­ža­dė­jo apie tai pa­kal­bė­ti pla­čiau, kai ateis lai­kas — gal­būt rugp­jū­čio 2 die­ną. „Ma­no at­vi­ru­mas ga­li bū­ti kai kam la­bai skau­dus ir ne­pa­to­gus. Per tuos pust­re­čių me­tų kai ką ži­nau“,– mįs­lin­gai už­si­mi­nė pa­va­duo­to­jas.

Au­ga ne­pa­si­ti­kė­ji­mų la­vi­na

Kaip ir bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, „dar­bie­čiai“, su­lau­kę vie­no an­tau­sio, po­li­ti­niams prie­ši­nin­kams ne­si­ruo­šia at­suk­ti ki­to sk­ruos­to. Ži­ba­lo į to­kį po­li­ti­nį karš­ty­me­tį šliūkš­te­lė­jo Dar­bo par­ti­jos Tel­šių fi­lia­lo ta­ry­ba.

Ket­vir­ta­die­nio prieš­pie­tę Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas, ge­rą va­lan­dą pa­vė­la­vęs į sa­vo pa­ties suk­vies­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, tu­rė­jo trum­pą pra­ne­ši­mą. Jo es­mė — lie­pos 18-osios va­ka­rą Dar­bo par­ti­jos Tel­šių fi­lia­lo ta­ry­ba priė­mė sp­ren­di­mą, rea­guo­da­ma į ra­jo­no Ta­ry­bos 14 na­rių rei­ka­la­vi­mą su­šauk­ti neei­li­nį ta­ry­bos po­sė­dį. Pa­sak me­ro, par­ti­ja nusp­ren­dė, jog po­li­ti­niai pos­tai, pa­gal svar­bą ir po­li­ti­nį svo­rį, reikš­min­ges­ni yra vi­ce­me­ro bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, o ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų pos­tai — ant­raei­liai. Tai­gi priė­mė sp­ren­di­mą, kad me­ras tu­ri pa­reikš­ti po­li­ti­nį ne­pa­si­ti­kė­ji­mą vi­ce­me­ru ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi.

„Tai ne­be vie­no me­ro, o vi­sos par­ti­jos po­li­ti­nis sp­ren­di­mas. Ir lie­ka pa­si­tik­rin­ti Ta­ry­bo­je“,– sa­kė P. Kui­zi­nas. Lo­giš­ka, pa­sak me­ro, jog ši­tie sp­ren­di­mo pro­jek­tai bus tei­kia­mi to pa­ties neei­li­nio Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu. Apie as­me­ny­bes, nau­jų koa­li­ci­nių part­ne­rių paieš­kas, me­ro ti­ki­ni­mu, kal­bė­tis dar anks­ti.

„Ka­dan­gi tarp po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų dar nė­ra jo­kio po­li­ti­nio su­si­ta­ri­mo, o tai tu­ri da­ry­ti po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai, ma­no sup­ra­ti­mu, iki rugp­jū­čio 2 die­nos, iki neei­li­nio Ta­ry­bos po­sė­džio, to­kie su­si­ta­ri­mai tu­ri jau bū­ti. Ki­taip bep­ras­miš­kas po­sė­dis,“– pa­reiš­kė ra­jo­no va­do­vas, pri­dū­ręs esąs įsi­ti­ki­nęs, kad vis­kas su­sit­var­kys.

Po­li­ti­nio svo­rio var­žy­bos

Tai­gi lau­kia nea­be­jo­ti­nai karš­tos po­li­ti­ne pras­me dvi sa­vai­tės. Rugp­jū­čio 2 die­ną, kaip jau nusp­ręs­ta, vyks neei­li­nis Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Jo me­tu, re­gis, dėl po­li­ti­nio svo­rio ir įta­kos, ki­taip — val­džios — už­virs žūt­bū­ti­nė ko­va. O gal­būt, kaip jau ne kar­tą bu­vo — vis­kas iš­sisp­ręs dar iki tol… Už­ku­li­siuo­se… Ta­da be­liks dis­ku­tuo­ti tik apie vie­ną — ko­kia tik­ro­ji ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio bal­so kai­na.