Gruo­džio 20-22 die­no­mis Tel­šiuo­se, Tur­gaus aikš­tė­je, kvie­čia­me vi­sus į ka­lė­di­nę mu­gę!

Mies­to eg­lu­tę ap­sups ori­gi­na­liau­si meist­rai iš vi­sos Lie­tu­vos ir kai­my­ni­nų ša­lių. Pui­ki pro­ga pa­si­rū­pin­ti išs­kir­ti­nė­mis do­va­no­mis ar­ti­mie­siems, ka­lė­di­niais su­ve­ny­rais ir gar­du­my­nais vai­šių sta­lui!  Ta­len­tin­gie­ji tau­to­dai­li­nin­kai bei ama­ti­nin­kai pris­ta­tys Jums gin­ta­ro, odos, li­no, vil­nos bei ki­tos teks­ti­lės ga­mi­nių ko­lek­ci­jas, čia ra­si­te tiek ak­se­sua­rų, tiek šil­tų bei dai­lių dra­bu­žių, ga­lan­te­ri­jos ga­mi­nių, pui­kiai tin­kan­čių šven­ti­niam lai­ko­tar­piui. Na­mų de­ko­ra­ci­jo­mis bei do­va­no­mis ar­ti­mie­siems pa­dės pa­si­rū­pin­ti kū­rė­jai, siū­lan­tys ke­ra­mi­kos, na­tū­ra­lių ak­me­nų ir me­die­nos ga­mi­nius. O ma­žuo­sius ga­lė­si­te nu­džiu­gin­ti įvai­riau­siais žais­lais, jau­kiais dra­bu­žė­liais bei ak­se­sua­rais.

Ne­nu­mal­do­mai ar­tė­jan­čių šven­čių gar­du­my­nų sta­lu taip pat pa­si­rū­pin­si­te — tra­di­ci­niai ku­li­na­ri­nio pa­vel­do mė­sos ga­mi­niai, sū­riai, ke­pi­niai, ker­mo­ši­niai sal­dai­niai ir ki­ti pro­duk­tai vi­lios ne vie­ną.

Gruo­džio 20 ir 21 d. (ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį) nuo 10 iki 18 val. Gruo­džio 22 d. (šeš­ta­die­nį) nuo 9 iki 16 val.

Iki su­si­ti­ki­mo Tel­šiuo­se!

https://www.facebook.com/events/2015089168537278/