Dr. I.Ros­borg: „TI­CHĖ — na­tū­ra­lus mi­ne­ra­li­nis van­duo auk­so ver­tės“!

Regioninės Telšių ligoninės medikai susidomėję klausėsi Švedijos Karališkojo technologijų universiteto mokslų daktarės Ingegerd Rosborg paskaitos apie natūralaus mineralinio  vandens TICHĖ naudą žmogaus organizmui.

To­kiais žo­džiais sa­vo vieš­na­gę pir­mą­kart Lie­tu­vo­je, o ir Tel­šiuo­se, „Bal­ti­jos mi­ne­ra­li­nių van­de­nų kom­pa­ni­jo­je“ pra­dė­jo Šve­di­jos Ka­ra­liš­ko­jo tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­to, vei­kian­čio nuo 1827 me­tų, in­ži­ne­ri­jos moks­lų dak­ta­rė In­ge­gerd Ros­borg, ku­ri nuo 2015 me­tų ty­ri­nė­jo ir sa­vo st­raips­niuo­se la­bai pa­lan­kiai ver­ti­no Že­mai­ti­jos sos­ti­nė­je iš­gau­na­mą na­tū­ra­lų mi­ne­ra­li­nį van­de­nį TI­CHĖ.

Pir­mą­ją kon­fe­ren­ci­jos die­ną moks­li­nin­kė iš Šve­di­jos Re­gio­ni­nė­je Tel­šių li­go­ni­nė­je su­si­ti­ko su me­di­kais, o ant­rą­ją — Tel­šių apsk­ri­ties vers­lo in­ku­ba­to­riu­je — su „Že­mai­ti­jos pie­no“ dar­buo­to­jais, at­sa­kė į juos do­mi­nan­čius klau­si­mus, taip pat iš­sa­miai su­si­pa­ži­no su „Bal­ti­jos mi­ne­ra­li­nių van­de­nų kom­pa­ni­jos“ įmo­ne, lan­kė­si „Že­mai­ti­jos pie­no“ bend­ro­vė­je, gė­rė­jo­si pro­fe­sio­na­lia sū­rio DŽIU­GAS de­gus­ta­ci­ja „Džiu­go na­muo­se“.

Al­gir­das Dač­ke­vi­čius

Pri­pa­žin­tas pa­sau­lio eks­per­tų

Gar­bią vieš­nią iš Šve­di­jos pas Tel­šių ra­jo­no me­di­kus at­ly­dė­jo „Bal­ti­jos mi­ne­ra­li­nių van­de­nų kom­pa­ni­jos“ di­rek­to­rė Ing­ri­da Že­mai­tai­tie­nė, šios įmo­nės Par­da­vi­mų ir rin­ko­da­ros va­do­vė Ilo­na Ke­liaus­kie­nė, ki­ti dar­buo­to­jai.

Pir­miau­sia me­di­kų au­di­to­ri­jai apie na­tū­ra­laus mi­ne­ra­li­nio van­dens TI­CHĖ Tel­šiuo­se at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją, jos uni­ka­lu­mą ir įver­ti­ni­mą Lie­tu­vo­je, Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je, pel­nint aukš­čiau­sius ap­do­va­no­ji­mus, pa­pa­sa­ko­jo I.Ke­liaus­kie­nė.

Uni­ka­lus, ne­pa­keis­tas, na­tū­ra­lus mi­ne­ra­li­nis van­duo TI­CHĖ sa­vo išs­kir­ti­niu sko­niu ir pre­mium ko­ky­be jau 20 me­tų gar­si­na Že­mai­ti­jos sos­ti­nę ir Lie­tu­vą tarp ki­tų už­sie­nio ša­lių. Bū­tent 1999-ųjų ge­gu­žės 19-ąją Tel­šiuo­se pra­dė­tas tiek­ti vi­du­ti­nės mi­ne­ra­li­za­ci­jos na­tū­ra­lus sul­fa­ti­nis mi­ne­ra­li­nis van­duo TI­CHĖ, iš­gau­na­mas iš 689 met­rų gy­lio šal­ti­nio, sau­go­mo net po 35 geo­lo­gi­niais že­mės sluoks­niais. Vaiz­džiai pa­ly­gi­nus, šio šal­ti­nio gy­lis pri­lyg­tų dviem Ei­fe­lio bokš­tams.

TI­CHĖ išs­kir­ti­nį sko­nį ir ko­ky­bę ga­ran­tuo­ja nuo 2009 me­tų vei­kian­ti ko­ky­bės ir mais­to sau­gos sis­te­ma, ser­ti­fi­kuo­ta pa­gal vi­suo­ti­nio mais­to stan­dar­to BRC rei­ka­la­vi­mus. Nuo 2004 me­tų kas­met iš­duo­da­mas NA­TO au­di­to ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų ati­tik­tį pat­vir­ti­nan­tis ser­ti­fi­ka­tas. TI­CHĖ ge­ria ne tik NA­TO ka­riai, bet šį mi­ne­ra­li­nį van­de­nį pa­ma­ty­si ant mū­sų ša­lies Pre­zi­den­to sta­lo, Sei­mo rū­muo­se bei kai ku­rio­se mi­nis­te­ri­jo­se.

Toks pri­pa­ži­ni­mas atė­jo su pa­sau­li­niais TI­CHĖ įve­ri­ni­mais, ypač Briu­se­ly­je kon­kur­se „Su­pe­rior tas­te AWARD“, kur net ket­ve­rius me­tus iš ei­lės TI­CHĖ pel­nė po tris auk­so žvaigž­des, 2016 me­tais aukš­čiau­sią ap­do­va­no­ji­mą „Crys­tal tas­te Award“, o kur dar mū­sų ša­lies ap­do­va­no­ji­mai — „Ag­ro Balt-2000“, „Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nys-2000“, „Pa­si­rink ge­riau­sią pre­kę-2009“, „Prod Ex­po-2010“ ir kt.

TI­CHĖ pH — pa­na­šus į sveiko žmogaus krau­jo  pH

Moks­lų dak­ta­rė In­ge­gerd Ros­borg pir­miau­sia me­di­kų au­di­to­ri­jai atsk­lei­dė Šve­di­jos ge­ria­mo­jo van­dens ypa­tu­mus. Vieš­nia gy­ve­na to­kia­me re­gio­ne, kur išk­ren­ta daug rūgš­taus van­dens ir dėl to už­rūgš­ti­na­mas dir­vo­že­mis. Ži­no­ma, ir gy­ven­to­jai ken­čia nuo per­tek­li­nės rūgš­ties, nes sut­rin­ka rūgš­čių ir šar­mų pu­siaus­vy­ra jų or­ga­niz­muo­se.

Ver­ta pri­min­ti, kad van­dens, krau­jo ar­ba bet ku­rio skys­čio rūgš­tin­gu­mas api­bū­di­na­mas pH ro­dik­liu, ku­rio reikš­mės ga­li svy­ruo­ti nuo 0 iki 14. Kai pH reikš­mė yra 7, van­duo — neut­ra­lus. PH reikš­mei ma­žė­jant nuo 7 iki 0, skys­čio rūgš­tin­gu­mas di­dė­ja, o pH reikš­mei di­dė­jant, di­dė­ja ir skys­čio šar­min­gu­mas.

Įdo­mu tai, kad svei­ko žmo­gaus krau­jo pH yra 7,35-7,45, o na­tū­ra­laus mi­ne­ra­li­nio van­dens TI­CHĖ pH — 7,6-8. Va­di­na­si, krau­jo pH ir TI­CHĖ pH pa­na­šu­mas — dar vie­na išs­kir­ti­nė šio mi­ne­ra­li­nio van­dens sa­vy­bė. I.Ros­borg pri­sip­ži­no, kad to­kio na­tū­ra­laus mi­ne­ra­li­nio van­dens, kaip TI­CHĖ, šve­dai ne­tu­ri. Ji Šve­di­jo­je ty­rė 33 pa­ruoš­tus par­duo­ti mi­ne­ra­li­nio van­dens bu­te­lius ir tik du te­ra­do tin­ka­mus tiek­ti pir­kė­jams.

Moks­li­nin­kė dėl rūgš­čių ir šar­mų dis­ba­lan­so sa­vo or­ga­niz­me bu­vo daug pri­si­ken­tė­ju­si. Pa­ga­liau at­ra­do kal­kak­me­nio mil­te­lius, ku­rių su­dė­ty­je yra 70 proc. kal­cio kar­bo­na­to ir 30 proc. mag­nio kar­bo­na­to. Iš pra­džių ji kas­dien ger­da­vo po du šaukš­te­lius šių mil­te­lių, o kai pra­dė­jo ger­ti šar­mi­nį mi­ne­ra­li­nį van­de­nį TI­CHĖ, kal­kak­me­nio do­zę ga­lė­jo su­ma­žin­ti iki 1 šaukš­te­lio per die­ną. Tai moks­li­nin­kei lei­džia da­ry­ti prie­lai­dą, kad kal­kak­me­nis yra tas gi­lu­mi­nis uo­lie­nos sluoks­nis, iš ku­rio ky­la TI­CHĖ.

Moks­li­nin­kė pa­ta­rė jo­kiu bū­du ne­nau­do­ti nu­gė­lin­to van­dens, nes jis rūgš­ti­na or­ga­niz­mą. O kai rūgš­čių kie­kis per di­de­lis, jis su­ke­lia ri­zi­ką krau­jo pH reikš­mės pa­lai­ky­mui ir kū­nas įjun­gia sa­vo kom­pen­sa­ci­nius me­cha­niz­mus — pa­si­sa­vi­na kal­cį iš kau­lų, o šis pa­si­žy­mi krau­jo šar­mi­ni­mo sa­vy­be. Nuo­la­ti­nis kū­no rūgš­ti­ni­mas le­mia svo­rio au­gi­mą, rau­me­nų ir są­na­rių skaus­mą, os­teo­po­ro­zę, ok­si­da­ci­nį st­re­są, de­ge­ne­ra­ci­nes ir on­ko­lo­gi­nes li­gas bei pag­rei­tin­tą se­nė­ji­mo pro­ce­są. Kai ku­riuos ne­ga­la­vi­mus pa­ty­rė ir pa­ti I.Ros­borg. Su au­di­to­ri­ja ji pa­si­da­li­no pa­tir­ti­mi, kaip pa­gel­bė­jo žmo­nėms, ku­rių or­ga­niz­mai bu­vo už­rūgš­tin­ti.

Pa­sak moks­li­nin­kės, kas­die­nis na­tū­ra­laus šar­mi­nio van­dens — o toks yra TI­CHĖ — gė­ri­mas pa­de­da ats­ta­ty­ti or­ga­niz­mo gy­vy­bin­gu­mą ir ge­ros sa­vi­jau­tos po­jū­tį, su­re­gu­liuo­ti šiuo­lai­ki­nio gy­ve­ni­mo už­terš­tu­mo ir pras­tos mi­ty­bos są­ly­go­tą rūgš­tin­gu­mo ba­lan­są, ne­leis­ti vys­ty­tis os­teo­po­ro­zei, sus­tip­rin­ti an­tiok­si­dan­tų tei­kia­mą ap­sau­gą, tu­rin­čią tei­gia­mą po­vei­kį vi­siems or­ga­nams.

„Jūs tu­ri­te mi­ne­ra­li­nį van­de­nį TI­CHĖ — auk­so ve­rtės“,— sa­kė me­di­kų au­di­to­ri­jai I.Ros­borg. Neat­si­tik­ti­nai po šios pas­kai­tos Re­gio­ni­nės Tel­šių li­go­ni­nės di­rek­to­rė Jo­vi­ta Sei­liu­vie­nė pa­reiš­kė, jog jų svei­ka­tos įs­tai­ga no­rė­tų nuo­lat ger­ti šar­mi­nį mi­ne­ra­li­nį van­de­nį TI­CHĖ.

Van­duo — gy­vy­bės šal­ti­nis

Apie ge­ria­mo­jo ir na­tū­ra­laus mi­ne­ra­li­nio van­dens reikš­mę žmo­gaus or­ga­niz­mui kal­bė­jo ži­no­ma gy­dy­to­ja die­to­lo­gė iš Vil­niaus Ie­va Lau­ky­tė-Gau­lė. Pra­ne­šė­ja pas­te­bė­jo, jog van­duo gy­vy­biš­kai svar­bus kiek­vie­nam iš mū­sų, nes jis su­da­ro apie 65 proc. kū­no ma­sės, o vi­sos che­mi­nės reak­ci­jos or­ga­niz­me vyks­ta van­dens ter­pė­je. Ne­te­kus 15-20 proc. van­dens, ky­la pa­vo­jus gy­vy­bei.

Pa­sak pra­ne­šė­jos, na­tū­ra­lus mi­ne­ra­li­nis van­duo sa­vo su­dė­ty­je ga­li tu­rė­ti įvai­rių žmo­gaus or­ga­niz­mui nau­din­gų mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų. Štai tu­rin­tis kal­cio, pa­de­da pa­lai­ky­ti kau­lų stip­ru­mą. Kau­li­niam au­di­niui sui­rus, jo vie­to­je ge­ne­ruo­ja­mos nau­jos kau­li­nės ląs­te­lės. Ypač tai ak­tua­lu su­lau­kus vy­res­nio am­žiaus, nes kau­li­nio au­di­nio ne­te­ki­mas ga­li nu­lem­ti tra­pius, silp­nus kau­lus.

Mag­nis — es­mi­nis mi­ne­ra­las, re­gu­liuo­jant krau­jo spau­di­mą, gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je ir ner­vų sis­te­mos funk­ci­ją. „Mag­nio trū­ku­mo simp­to­mai api­ma ape­ti­to sto­ką, nuo­var­gį, rau­me­nų silp­nu­mą, py­ki­ni­ni­mą ir vė­mi­mą, tuo tar­pu di­de­lio laips­nio mag­nio sto­ka ga­li nu­lem­ti rau­me­nų spaz­mus, trau­ku­lius, ne­re­gu­lia­rų šir­dies dar­bą ir kt.“,— kal­bė­jo die­to­lo­gė I. Lau­ky­tė-Gau­lė.

Sul­fa­tai ska­ti­na tul­žies pūs­lės iš­si­tuš­ti­ni­mą, pa­de­da iš­veng­ti nuo­sė­dų tul­žies pūs­lė­je. Mag­nio ir nat­rio sul­fa­ti­niai van­de­nys ga­li bū­ti nau­din­gi leng­vi­nant iš­si­tuš­ti­ni­mą, nes ska­ti­na žar­nų pe­ris­tal­ti­ką, ge­ri­na iš­ma­tų kon­sis­ten­ci­ją.

Bi­kar­bo­na­tai ga­li pa­leng­vin­ti virš­ki­ni­mą, neut­ra­li­zuo­ja sk­ran­džio rūgš­tį. Fluo­ras pa­de­da kal­ciui kaup­tis kau­luo­se, sau­go dan­tis nuo ėduo­nies.

La­bai ver­tin­gas die­to­lo­gės pas­te­bė­ji­mas, jog tur­tin­gas mi­ne­ra­li­nė­mis me­džia­go­mis van­duo ga­li pri­si­dė­ti kom­pen­suo­jant or­ga­niz­mo pa­tir­tą rei­ka­lin­gų mi­ne­ra­lų ne­te­ki­mą ir veik­ti pa­na­šiai kaip mais­to pa­pil­das. Pa­sak gy­dy­to­jos, in­ten­sy­viai dir­bant ir spor­tuo­jant, su pra­kai­tu pra­ras­tų mi­ne­ra­lų kie­kį ga­li pa­dė­ti ats­ta­ty­ti na­tū­ra­lus mi­ne­ra­li­nis van­duo. Iš jo or­ga­niz­mas pa­si­sa­vi­na mi­ne­ra­lus net iki 99 proc., kai iš vi­ta­mi­nų ir mais­to pa­pil­dų — apie 40 proc. Taip yra to­dėl, kad mi­ne­ra­li­nia­me van­de­ny­je mi­ne­ra­lai es­ti leng­vai pa­si­sa­vi­na­mų jo­nų pa­vi­da­lu, o mais­te — su­dė­tin­gų komp­lek­si­nių jun­gi­nių su­dė­ty­je, iš ku­rių yra sun­kiau at­pa­lai­duo­ja­mi.

Pa­sak I.Lau­ky­tės-Gau­lės, ne vi­sas van­duo, par­duo­da­mas pre­ky­bi­nin­kų, yra vie­no­das. Tur­būt esa­te ma­tę už­ra­šus „sta­lo van­duo“, „šal­ti­nio van­duo“ ar „na­tū­ra­lus mi­ne­ra­li­nis van­duo“. Mik­ro­bio­lo­giš­kai vi­sa­ver­tis, su­si­for­ma­vęs pa­ti­ki­mai ap­sau­go­to­je po­že­mi­nė­je ap­lin­ko­je yra na­tū­ra­lus mi­ne­ra­li­nis van­duo. Jis pa­si­žy­mi sa­vi­ta ir pas­to­via che­mi­ne kom­po­zi­ci­ja, bio­lo­gi­nė­mis ir fi­zi­ki­nė­mis sa­vy­bė­mis.

Iš to­kių yra TI­CHĖ, ku­riam iš­gau­ti tai­ko­mi la­bai aukš­ti rei­ka­la­vi­mai, jis pa­si­žy­mi vi­so­mis mi­nė­to­mis sa­vy­bė­mis.

Au­di­to­ri­ja ga­vo at­sa­ky­mą, ko­dėl ver­ta rink­tis mi­ne­ra­li­nį van­de­nį TI­CHĖ. Šia­me van­de­ny­je yra dau­giau nei 20 skir­tin­gų žmo­gaus gy­vy­bi­nėms funk­ci­joms pa­lai­ky­ti na­tū­ra­liai iš­tir­pu­sių mi­ne­ra­lų, iš ku­rių svar­biau­si — kal­cis, mag­nis, bi­kar­bo­na­tas, sul­fa­tas, bo­ras ir li­tis. Mi­ne­ra­li­nia­me van­de­ny­je TI­CHĖ yra:

5 proc. mag­nio — 1 lit­re yra 73 mg (20 proc. re­ko­men­duo­ja­mos pa­ros nor­mos (RPN) na­tū­ra­laus MAG­NIO!

16 proc. kal­cio — 1 lit­re yra 220 mg (20 proc. RPN) na­tū­ra­laus KAL­CIO!

61 proc. sul­fa­tų — 1 lit­re yra 834 mg (100 proc. RPN) SUL­FA­TŲ!

Na­tū­ra­liai šar­mi­nis TI­CHĖ pH — 7,6-8!

Eks­pe­ri­men­tas sa­lė­je ir gau­sy­bė klau­si­mų

Ki­tą die­ną tę­sian­tis kon­fe­ren­ci­jai, į Tel­šių apsk­ri­ties vers­lo in­ku­ba­to­riaus sa­lę rin­ko­si ne tik „Bal­ti­jos mi­ne­ra­li­nių van­de­nų kom­pa­ni­jos“, bet ir „Že­mai­ti­jos pie­no“ dar­buo­to­jai. Jie klau­sė­si pas­kai­tos apie ge­ria­mo­jo van­dens, taip pat na­tū­ra­laus mi­ne­ra­li­nio van­dens TI­CHĖ nau­dą žmo­gaus or­ga­niz­mui.

Ypač di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė čia pat sa­lė­je at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas su van­de­niu. Ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je jo kie­tu­mo ro­dik­lis bu­vo 17, o at­kim­šus TI­CHĖ bu­te­liu­ką ir iš­ty­rus ja­me bu­vu­sį na­tū­ra­lų mi­ne­ra­li­nį van­de­nį, van­dens kie­tu­mo ro­dik­lis sie­kė net 53. Va­di­na­si, Ti­chė­ turi tris kar­tus dau­giau mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų — kal­cio, mag­nio, bi­kar­bo­na­tų, sul­fa­tų ir kt. ne­gu prieš tai tir­ta­s ge­ria­ma­sis van­duo. Šį eks­pe­ri­men­tą pa­ly­dė­jo sa­lės plo­ji­mai.

Vė­liau se­kė gau­sy­bė klau­si­mų. Moks­li­nin­kės pa­si­tei­rau­ta, ar  di­de­lis iš­ger­to van­dens kie­kis ne­ga­li or­ga­niz­mo pa­veik­ti nei­gia­mai ir iš jo išp­lau­ti mi­ne­ra­lus. I.Ros­borg at­sa­kė, kad kaip tik at­virkš­čiai — or­ga­niz­mas su dau­giau van­dens gau­na kuo dau­giau mi­ne­ra­lų. Pa­si­tei­rau­ta, ar Šve­di­jo­je yra pa­na­šaus gy­lio šal­ti­nis ir pa­na­šios mi­ne­ra­li­za­ci­jos van­duo rin­ko­je. Moks­li­nin­kė sa­kė, kad to­kio gy­lio šal­ti­nių nė­ra, o TI­CHĖ — išs­kir­ti­nės mi­ne­ra­li­za­ci­jos van­duo. O val­gio me­tu, ar ga­li­ma ger­ti van­de­nį? Pa­si­ro­do — taip. Ir ne tik tuo­met, bet ir vi­są die­ną bet ku­riuo lai­ku.

Klau­si­mų moks­li­nin­kei tu­rė­jo ir Tel­šių apsk­ri­ties laik­raš­čio „Kal­vo­to­ji Že­mai­ti­ja“ re­dak­ci­ja.

— Kaip Jūs ver­ti­na­te na­tū­ra­lų mi­ne­ra­li­nį van­de­nį TI­CHĖ pa­sau­li­nia­me mi­ne­ra­li­nių van­de­nų kon­teks­te?

— Tai yra vie­nas iš ge­riau­sių na­tū­ra­lių mi­ne­ra­li­nių van­de­nų pa­sau­ly­je.

— Jūs kal­bė­jo­te apie TI­CHĖ nau­din­gą­sias sa­vy­bes jį ge­rian­čiam žmo­gui. Jei­gu jas var­din­tu­mė­te svar­bu­mo or­ga­niz­mui pras­me, kam bū­tų skir­tas prio­ri­te­tas?

— Ti­chė ga­li bū­ti vie­nas iš svar­biau­sių prio­ri­te­tų svei­ka­tai iš­sau­go­ti ir stip­rin­ti, nes jos tur­tas — pa­di­din­tas šar­mi­nių mi­ne­ra­lų (kal­cio, mag­nio, ka­lio, sul­fa­tų, nat­rio ir kt., taip pat de­guo­nies) kie­kis.

— As­me­ni­nė pa­tir­tis — svar­biau­sia. Ant kon­fe­ren­ci­jos lanks­ti­nu­ko bu­vo už­ra­šy­ta Jū­sų min­tis: „Ti­chė — no­rė­čiau, kad jį ger­tų vi­si“. Ar tai reiš­kia, kad Jūs iš dau­gy­bės mi­ne­ra­li­nių van­de­nų pir­me­ny­bę ski­ria­te TI­CHĖ?

— Jau mi­nė­jau, kad Jūs tu­ri­te Die­vo do­va­ną — na­tū­ra­lų mi­ne­ra­li­nį van­de­nį, ku­rio nau­dą pa­ju­tau ir aš. Vi­suo­met mie­lai ge­riu TI­CHĖ ir re­ko­men­duo­ju ger­ti ki­tiems.

— Ar na­tū­ra­lų mi­ne­ra­li­nį van­de­nį TI­CHĖ nau­din­ga ger­ti įvai­raus am­žiaus žmo­nėms?

— TI­CHĖ — nau­din­ga ger­ti ir se­niems, ir jau­niems.

„Že­mai­ti­jos pie­no“ ir „Bal­ti­jos mi­ne­ra­li­nių van­de­nų kom­pa­ni­jos“ va­do­vy­bė pa­dė­ko­jo moks­li­nin­kei už da­ly­va­vi­mą kon­fe­ren­ci­jo­je ir skai­ty­tas pas­kai­tas apie ge­ria­mo­jo van­dens ir na­tū­ra­laus mi­ne­ra­li­nio van­dens TI­CHĖ nau­dą or­ga­niz­mui. Iš­reikš­ta min­tis, jog pa­na­šios kon­fe­ren­ci­jos ga­lė­tų bū­ti su­reng­tos ir „Že­mai­ti­jos pie­no“ Lie­tu­vos fi­lia­luo­se.

2 komentarai

  1. Dabar parašykite kaip prieš keliolika metų tame „be sąlyčio su oru“ buvo rasta kenksmingų bakteriju

Daugiau nekomentuojama.