Pasikeitė vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-430 patvirtinti nauji Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, kurie reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžių apskaičiavimą, atliekų turėtojų registro sudarymo bei keitimo tvarką, rinkliavos administravimo, mokėjimo, permokos grąžinimo, išieškojimo tvarką ir iš jos gautų pajamų panaudojimą.

Šios tvarkos privalo laikytis visi Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys fiziniai bei juridiniai asmenys ir kiti ūkio subjektai, esantys Telšių rajone. Buvusi tvarka buvo keičiama, siekiant teisingiau bei objektyviau taikyti minėtosios vietinės rinkliavos apmokestinimą rajone. Tačiau numatoma, kad ateityje dar bus atliekami pakeitimai, kuriais bus siekiama toliau tobulinti esamą modelį.

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
Daugiabučių namų savininkams pastovioji rinkliavos mokesčio dalis nustatyta už butą — 30,00 eurų (buvo 44,00 eurai), kintamoji rinkliavos mokesčio dalis bus skaičiuojama nuo gyventojų skaičiaus — 10,00 eurų 1 žmogui.
Individualių namų savininkams pastovioji rinkliavos mokesčio dalis nustatyta už turto vienetą — 30,00 eurų (buvo 44,00 eurai). Kintamoji rinkliavos mokesčio dalis bus skaičiuojama kaip ir anksčiau nuo konteinerių skaičiaus, tūrio ir ištuštinimo dažnio, bet keičiasi 120 litrų talpos 1 konteinerio ištuštinimo kaina — buvo 0,936 euro, o dabar nustatyta 1,296 euro (240 litrų talpos 1 konteinerio ištuštinimo kaina buvo 1,872 euro, dabar nustatyta 2,592 euro). Rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi individualiais atliekų konteineriais, nustatyta minimali kintamoji rinkliavos mokesčio dalis yra individualaus konteinerio ištuštinimas 12 kartų per metus (buvo skaičiuojama 13 kartų per metus), t.y. minimaliai bus apmokestinamas 12 kartų individualaus konteinerio ištuštinimas.
Administracinės paskirties pastatų savininkams pastovioji rinkliavos mokesčio dalis bus skaičiuojama pagal plotą (remiantis ankstesne tvarka buvo skaičiuojama nuo turto vieneto). Nuo 2020 m. sausio 1 dienos minėtos paskirties pastatų, kurių plotas siekia iki 100 m², nustatoma 60,00 eurų, nuo 100 m² — 140,00 eurų pastovioji rinkliavos mokesčio dalis. Kintamoji rinkliavos mokesčio dalis nesikeičia.
Gamybos, pramonės paskirties pastatų savininkams pastovioji rinkliavos mokesčio dalis bus skaičiuojama pagal plotą (remiantis ankstesne tvarka, buvo skaičiuojama nuo turto vieneto). Savininkams pastatų, kurių plotas siekia iki 100 m², nustatyta 40,00 eurų, nuo 100 iki 1000 m² — 94,00 eurų, virš 1000 m² — 188,00 eurų pastovioji rinkliavos mokesčio dalis. Kintamoji rinkliavos mokesčio dalis nesikeičia.

Kintamosios rinkliavos mokesčio dalies sumažinimas
Gyventojai, kurie deklaruoja (pateikia prašymą-sąžiningumo deklaraciją), kad laikotarpį, ne trumpesnį kaip vienų metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip metai, nesinaudos komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, turi galimybę, pateikę elektros tiekėjo pažymą apie per deklaruotą laikotarpį sunaudotą elektros energijos kiekį (sunaudotas elektros energijos kiekis neturi viršyti 100 kWh) susimažinti kintamąją rinkliavos mokesčio dalį. Atkreipiame dėmesį, kad kintamoji rinkliavos mokesčio dalis bus perskaičiuojama tik po to, kai bus pateikta elektros energijos tiekėjo pažyma ir jei nebus elektros energijos kiekis viršijęs 100 kWh, t.y. pasibaigus deklaruotam laikotarpiui. Deklaravimo laikotarpis prasidės nuo deklaracijos pateikimo dienos. Nuostatuose numatytais atvejais nuo viso rinkliavos mokesčio ar tik kintamosios rinkliavos mokesčio dalies gyventojai galės būti atleidžiami tik einamųjų metų laikotarpiui (iki šiol buvo kalendorinių metų laikotarpiui).

Pokyčiai fermų ir ūkio paskirčių pastatų savininkams
Apmokestinti kitos (fermų arba ūkio) paskirties pastatų savininkai. Nustatyta pastovioji rinkliavos mokesčio dalis — 5,00 eurai už vieną kitos (fermos arba ūkio) paskirties pastatą, kintamoji rinkliavos dalis taip pat nuo turto vieneto — 5,00 eurai už vieną kitos (fermos arba ūkio) paskirties pastatą, jeigu naudojamasi konteineriu, kintamoji mokama nuo konteinerio ištuštinimo dažnio. Jeigu minėtos paskirties pastatuose nėra vykdoma ūkinė veikla, rinkliavos mokėtojui pateikus nustatytos formos prašymą Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui, jis galės būti atleidžiamas tik nuo kintamosios rinkliavos mokesčio dalies. Taip pat nustatytas rinkliavos mokestis nekilnojamojo turto kitų poilsio objektų kategorijai, t.y. už kempingus, poilsiavietes, paplūdimius, apžvalgos aikšteles, kitus turizmo objektus ir kitus panašios paskirties objektus.

Atleidimas nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies
Pateikę pateisinamus dokumentus UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“, nuo kintamosios rinkliavos mokesčio galės būti atleidžiami daugiabučių namų gyventojai, kurie:
— atlieka privalomąją karo tarnybą;
— yra suimti ar atlieka laisvės atėmimo bausmę;
— mokosi ne Telšių apskrities teritorijoje esančiose dieninėse ar vakarinėse mokymo įstaigose.
Rinkliavos mokėtojai (išskyrus laikinų statinių savininkus), kurie yra pateikę prašymus dėl ūkinės veiklos sezoniškumo, nustatytą pastoviąją rinkliavos mokesčio dalį turės mokėti už visus einamus metus, o kintamoji rinkliavos mokesčio dalis bus skaičiuojama už planuojamos veiklos laikotarpį ir komunalinių atliekų išvežimo grafiką, tačiau, jei konteineris bus aptarnaujamas ne prašyme numatytu laikotarpiu, mokestis bus skaičiuojamas pagal aptarnautų konteinerių skaičių.
Taip pat svarbu paminėti, kad viename gyvenamosios paskirties pastatų žemės sklype esant atskiroms nekilnojamojo turto objektų kategorijoms skirtinguose pastatuose, jeigu juose vykdoma ūkinė-komercinė veikla, bus taikomos atskiros pastoviosios rinkliavos dalys pagal vykdomą ūkinę-komercinę veiklą ir atskiros kintamosios rinkliavos dalys pagal faktinį konteinerių pakėlimų skaičių.
Esančioje lentelėje pateikiamos maksimaliai galimos metinės rinkliavos kainos, kurios kiekvieno individualaus namo savininko atžvilgiu dar bus peržiūrimos, atsižvelgiant į ankstesnių metų faktinius konteinerių ištuštinimo dažnius.
Telšių rajono savivaldybė informuoja, kad dėl informacijos apie vietinę rinkliavą fiziniams asmenims reikia kreiptis į atliekų tvarkymo specialistę-kontrolierę tel. 8~685 63751, el.p. rasa.varpucianskiene@tratc.lt, adresu: Turgaus a. 7, Telšių m. arba Rinkliavos skyriaus specialistę-konsultantę tel. (8~448) 54714, el.p. jovita.saudargiene@tratc.lt.
Juridiniai asmenys minėtuoju klausimu turi kreiptis į Rinkliavos skyriaus specialistę-konsultantę įmonių rinkliavai administruoti tel. 8~672 57254, el.p. rinkliava.imones@tratc.lt
Dėl atliekų surinkimo paslaugos galima kreiptis į UAB „Telšių keliai“, tel. (8~444) 69252, el. p. audrius@tkeliai.lt
Dėl neteikiamos ar nekokybiškai teikiamos atliekų surinkimo paslaugos gyventojai gali kreiptis į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ atliekų tvarkymo specialistę-kontrolierę tel. 8~685 63751, el.p. rasa.varpucianskiene@tratc.lt arba į Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vyriausiąją specialistę tel. (8~444) 51839, el.p. kristina.jankauskiene@telsiai.lt.
Apie pastebėtus pažeidimus, neteisėtai ir netinkamai pašalintas atliekas galima pranešti Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vedėjui tel. (8~444) 52598, el.p. arturas.stirbys@telsiai.lt (Telšių rajono savivaldybės inf.)