Telšių rajono savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskaita (sutrumpinta)

„Dėkoju visiems Telšių rajono gyventojams, kolegoms Tarybos nariams, Savivaldybės administracijai už bendrus darbus, pastangas ir palaikymą karantino, pandemijos metu ir su tuo susijusių iššūkių įgyvendinimu 2021-aisiais metais“,— Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

Kviečiame susipažinti:

2021 m. Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas (toliau — Meras) teikė Savivaldybės tarybai tvirtinti Tarybos veiklos planą, nustatė ir sudarė Tarybos posėdžių darbotvarkes, Tarybos sprendimų projektus, šaukė Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkavo, koordinavo Tarybos komitetų ir komisijų veiklą, šaukė Tarybos kolegijos posėdžius, pasirašė Tarybos sprendimus ir posėdžių protokolus. Iš viso per 2021 m. sušaukta 14 posėdžių, parengta ir priimta 480 sprendimų. Visi sprendimų projektai buvo svarstomi atskirų komitetų posėdžiuose. 2021 m. iš viso surengtas 61 komitetų posėdis, išnagrinėti 1236 klausimai (155 daugiau nei 2020 m.).

Paminėtini tokie sprendimai:
* 2021 m. Telšių rajono biudžetas ir jo pakeitimai,
* 2020 metų Telšių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos rinkiniai,
* 2021 m. aplinkos apsaugos rėmimo, smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros, melioracijos darbų, užimtumo didinimo programos ir jų sąmatos,
* 2021-2023 metų kelių priežiūros ir plėtros programa, programos sąmata,
* Telšių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas ir jo pakeitimai,
* Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2024 metų bendrasis planas,
* Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas,
* 2021-2023 metų socialinių paslaugų priemonių įgyvendinimo planas,
* Gyvenamojo namo pirkimas už 130 000 eurų pagal projektą „… apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“,
* Butų pirkimas iš projekto „Socialinio būsto fondo plėtra įsigyjant butus“ lėšų;
* Leidimas rengti saulės šviesos elektrinių Telšių mieste ir rajone specialųjį planą;
* 5 investicinių projektų įgyvendinimas (Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos suvartojimo efektyvumą, II etapas, Telšių „Germanto“ progimnazijos pastato, esančio Žemaitės g. 37, Telšiuose, kapitalinis remontas, „Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas ir aplinkos sutvarkymas teritorijoje šalia Žemaičių muziejaus „Alka“, „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste“ ir kt.).

Iš Savivaldybės tarybos narių yra sudaryta Kolegija, kaip patariamasis Tarybos organas.
* Per 2021 m. įvyko 4 Kolegijos posėdžiai, kuriuose svarstyta 12 klausimų, priimta 11 protokolinių sprendimų. Pritarta Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2024 metų bendrojo plano projektui,
* Rekomenduota Telšių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryti darbo grupę „Germanto vilos“ statinių pardavimo ar nuomos konkurso sąlygoms parengti,
* Dėl žemaičių kalbos išsaugojimo ir vartojimo. Bendru sutarimu pritarta siūlymui sušaukti išplėstinį Kolegijos posėdį, kuriame kartu su švietimo ir kultūros institucijų, visuomeninių bei kitų organizacijų atstovais būtų diskutuojama žemaičių kalbos išsaugojimo tema,
* Aptartos Biržuvėnų dvaro sodybos nuomos konkurso sąlygos. Rekomenduota patobulinti konkurso sąlygas, parengti Tarybos sprendimą,
* Įpareigota Savivaldybės administraciją parengti sporto klubo krepšinio komandos „Telšiai“ ir sporto klubo futbolo komandos „Džiugas“ finansavimo tvarkos aprašą, nustatant skiriamų lėšų ribas ir kt.

2021 m. įvyko 13 konkursų įstaigų direktorių pareigoms užimti. 3 įstaigų konkursai vyko 2 kartus (neatsirado pretendento arba pretendentai nesurinko reikiamo balų skaičiaus). Meras 2021 m. naujoms pareigoms priėmė 10 naujų vadovų į šias įstaigas:
* Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija,
* Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centras,
* Telšių rajono savivaldybės Luokės kultūros centras,
* VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras,
* Telšių lopšelis-darželis „Berželis“,
* Telšių švietimo centras,
* Telšių „Germanto“ progimnazija,
* Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“,
* Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras,
* Telšių centras „Viltis“.
Mero sudaryta darbo grupė išanalizavo 34 įstaigų vadovų veiklą ir ją įvertino.

2021 m. meras išleido 522 potvarkius, iš jų 215 — Savivaldybės veiklos klausimais, 107 — komandiruočių ir atostogų klausimais, 200 — kitais personalo klausimais. 2021 m. meras išleido 27 potvarkius, kuriais sudarė darbo grupes įvairioms veikloms atlikti (2019 m. — 7, 2020 m. — 18).

Meras Kęstutis Gusarovas 2021 m. oficialiai paskirtu priėmimo laiku priėmė 35 gyventojus. Dėl karantino (iki birželio 30 d.) ir valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo (nuo liepos 1 d.) asmenų ir asmenų grupių priėmimų, susitikimų ir gyvų pokalbių (skirtingai nei raštų srautų) ir 2020 m., ir 2021 m. buvo ženkliai mažiau nei 2019 m. Merui 2021 m. adresuoti 3647 raštai, iš jų 2547 — per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“. Daugiausia raštų gauta iš juridinių asmenų ir įvairių valstybės institucijų. Dalis piliečių prašymų, pareiškimų, buvo pateikta ne tik oficialiai per „Kontorą“, bet ir tiesiogiai Mero tarnybai el. paštu (apie 1100).
Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr. T1-50, buvo patvirtintas Savivaldybės biudžetas:
* Pajamos — 46257,5 tūkst. Eur ir 3212,0 tūkst. Eur praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis,
* Skolintos lėšos — 2168,8 tūkst. Eur,
* Biudžetui asignuoti — 51638,3 tūkst. Eur,
* Biudžeto deficitas metų pradžioje — 2168,8 tūkst. Eur,
* Biudžetas 2021 m. buvo tikslinamas 7 kartus.

Didžiausia asignavimų dalis nuo visų biudžeto asignavimų 2021 m.:
* 4 programai „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas“ — 39,2 proc.,
* 1 programai „Savivaldybės valdymas“ — 19,7 proc.,
* 7 programai „Socialinės paramos įgyvendinimas“ — 15,0 proc.,
* 2 programai „Saugios aplinkos užtikrinimas“ — 14,2 proc.
Telšių rajono savivaldybės 2021 m. negautos pajamos dėl Savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų sudarė 132,4 tūkst. Eur (2020 m. — 145,8 tūkst. Eur). Taryba 2021 m. priėmė sprendimus, įgyvendindama Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, dėl jų į biudžetą negauta pajamų 20,3 tūkst. Eur (2020 m. — 13,3 tūkst. Eur).

2021 m. įgyvendinti 5 iš Europos struktūrinių fondų finansuojami projektai. Bendra 2021 m. baigtų projektų vertė — 1.000,5 tūkst. Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos — 780,1 tūkst. Eur, Savivaldybės biudžeto — 220,4 tūkst. Eur. Savivaldybės prisidėjimas prie projektų sudarė nuo 7,5 iki 40,62 proc.
2021 m. buvo toliau tęsiamas 31 projektas, 29 — Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai ir 2 — tarptautiniai projektai. Įgyvendinus šiuos projektus, į Telšių rajoną bus pritraukta apie 36,5 mln. Eur.

Įgyvendinant priimtus tarybos sprendimus 2021 m., atlikti šie darbai:
* Tęsiamas „Ateities“ progimnazijos baseino kapitalinis remontas. Darbų pabaiga pagal sutartį numatoma 2023 metų spalį,
* Baigtas Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos patalpų kapitalinis remontas, pritaikant darželio veiklai,
* Baigti pirminės sveikatos priežiūros centro Kalno g. 40, Telšiuose, patalpų remonto darbai,
* Baigti Tryškių viešųjų erdvių remonto darbai. Baigti sporto salės Kęstučio g. 20A, Telšiuose, kapitalinio remonto darbai,
* Tęsiami „Ateities“ progimnazijos kapitalinio remonto darbai,
* Tęsiami Respublikos ir S.Nėries gatvių remonto darbai,
* SB lėšomis prisidėta prie 5 daugiabučių kiemų remonto,
* Pradėta rengti stadiono futbolo aikštės apšvietimo projektinė dokumentacija,
* Įgyvendinta 2021 m. Kelių priežiūros ir plėtros programa: atliktas šių gatvių ir kelių kapitalinis remontas: Telšių miesto Janonio ir Alyvų gatvės, Respublikos g. atkarpa, Varnių sen. Pavandenės mstl. Moteraičio gatvė; 15 gatvių parengta projektinė dokumentacija; užtikrinta vietinės reikšmės kelių priežiūra (kelių su žvyro danga užaukštėjusių kelkraščių šalinimas, greideriavimas, asfalto duobių užtaisymas, pralaidų remontas); diegiamos saugaus eismo priemonės,
* Vykdyta 60 objektų statybos techninė priežiūra, atlikta 11 statinių naudojimo priežiūra,
* Vykdyti Savivaldybei priklausančių butų remonto darbai,
* Vykdyti būstų pritaikymo žmonėms su negalia darbai,
* Vykdyti avarinės būklės, pavojų keliančių medžių šalinimo darbai kapinių teritorijose, kurių metu pašalinta 60 pavojingų medžių,
* Sutvarkytos 249 tonos įvairių bešeimininkių nepavojingų atliekų Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Viešvėnų, Telšių m. seniūnijose,
* Sutvarkytas nebenaudojamos naftos produktais užterštos teritorijos 15 arų plotas Degaičių g., Degaičių k., priduoto atliekų tvarkytojams utilizuoti 453 tonos naftos produktais užteršto grunto, statybinio laužo ir kt. atliekų,
* Vykdytas Masčio ežere rytinėje dalyje ties dviem pėsčiųjų tilteliais sąnašų išvalymas,
* Pagal projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje“ prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungti 32 abonentai,
* Suremontuota 46,5 km griovių ir 20 jų pralaidų,
* Rekonstruota 52 vnt. dirbamos žemės drenažo sistemų,
* Pagerinta (nusausinta, sutvarkyta, paruošta ūkininkauti) 586 ha žemės ūkio naudmenų (naudą gavo per 620 piliečių).

Atstovaudamas Telšių rajonui, per 2021 m. meras Kęstutis Gusarovas inicijavo ir dalyvavo svarbiuose susitikimuose:
* Regioninės plėtros taryboje ir kolegijoje (meras yra Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininko pavaduotojas),
* Vizitas į Sant Egreve (Prancūzija),
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje (dėl COVID-19 sukeltų pasekmių),
* Susitikime su Kultūros ministru Simonu Kairiu (dėl projektų finansavimo),
* 2 susitikimuose su Lietuvos Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda (regioninės politikos klausimai, socialinės srities pertvarka),
* LR susisiekimo ministerijoje (gatvių ir kelių finansavimo trūkumo problemos),
* 4 — Automobilių kelių direkcijoje prie LR susisiekimo ministerijos (gatvių finansavimo problemos),
* Susitikime su LR vidaus reikalų viceministru Arnoldu Abramavičiumi (regiono finansavimo klausimai, regioninės plėtros tarybos veikla),
* Susitikime su LR aplinkos ministerijos atstovais (rekreacinių zonų formavimas, Germanto vilos įveiklinimo galimybės, Varnių regioninio parko problemos),
* Susitikime su LR švietimo, mokslo ir sporto viceministru Linu Obcarsku („Ateities“ progimnazijos baseinas, Kęstučio g. sporto salė — objektų finansavimo klausimai),
* Su LR Sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene (dėl sveikatos priežiūros ir socialinių problemų),
* LR finansų ministerijoje (3 projektų: Respublikos g., baseino, Menų mokyklos finansavimo),
* Dalyvavo per 60 vaizdo konferencijų, nuotolinių pasitarimų su Lietuvos Respublikos ministerijomis, LSA, kitomis savivaldybėmis ir jų vadovais.

Per 2021 m. nuolat buvo skelbiama informacija socialinio tinklo paskyroje, gyventojai tiesiogiai kreipiasi į merą jo asmeninėje Facebook paskyroje. Per 2021 metus iki 10 kartų meras Kęstutis Gusarovas interviu davė nacionalinės televizijos transliuotojams ir žiniasklaidos atstovams — LRT, LNK, Sveikata.lt. Per 2021 m. išplatinti 174 vieši pranešimai (socialiniai tinklai, Savivaldybės internetinė svetainė, spauda) — 174 vnt., buvo gauti 84 viešosios informacijos rengėjų klausimai.

Išsamiai su Telšių rajono savivaldybės mero Kęstučio Gusarovo 2021 m. veiklos ataskaita kviečiame susipažinti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.telsiai.lt, skiltyje „Mero veiklos ataskaita“. (Telšių r. sav. inf.)