Pateikti projektų siūlymai 2021-2030 m. Telšių regiono plėtros planui. Kokių pokyčių laukiama rajone?

„Telšių regiono plėtros 2021-2030 m. plane bus numatytos Telšių, Mažeikių, Plungės bei Rietavo savivaldybių priemonės (projektai), kurioms įgyvendinti būtų skiriamas finansavimas iš Europos Sąjungos (ES) fondų, prie jų prisidedant ir savivaldybių biudžetų lėšomis. Iš viso Telšių rajono savivaldybė pateikė 33 prioritetinius projektus, kuriems įgyvendinti reikalinga lėšų 7,77 mln. Eur suma, iš kurios: 6, 61 mln. Eur — ES lėšos, 1,16 mln. Eur — Savivaldybės prisidėjimas. Noriu atkreipti gyventojų dėmesį, jog tai Savivaldybės pateiktas poreikis ir, kol nėra gautas patvirtinimas dėl skiriamo finansavimo kiekvienam projektui atskirai,— teigti, jog visus pavyks sėkmingai įgyvendinti, ankstoka. Ar greitai šie projektai galėtų būti įgyvendinti, priklauso nuo skirtingų ministerijų ruošiamų reikalavimų. Kadangi projektų, kaip ir minėjau, pateikta 33, per artimiausius keletą kartų glaustai pristatysiu svarbiausius“,— apie Savivaldybės parengtus projektus ir galimybes gauti finansavimą jiems įgyvendinti kalbėjo Meras Kęstutis Gusarovas.

Svarbiausi aplinkosaugos projektai
Tryškių miestelio nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija. Gavus finansavimą, numatoma Tryškiuose nutiesti iki 9 km nuotekų surinkimo tinklų, pastatyti 9 siurblines, atlikti esamos nuotekų valyklos rekonstrukciją, padidinant nuotekų išvalymo pajėgumus.
Upynos k. nuotekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimas. Projekto metu numatyta Upynos k. pastatyti nuotekų valyklą.
Atliekų rūšiavimo sistemos vystymas ir plėtojimas Telšių rajone. Gavus finansavimą, būtų atliekamas tekstilės atliekų surinkimo sistemos diegimas, maisto/virtuvės atliekų surinkimo atskiru srautu sistemos plėtimas, antrinių atliekų surinkimo sistemos atnaujinimas, kompostavimo konteinerių, žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas.
Žiedinės ekonomikos principų diegimas. Būtų įrengiama tinkamai paruoštų pakartotiniam naudojimui atliekų priėmimo stotelė. Rajone atsirastų vieta, kurioje gyventojai galėtų palikti jiems nebereikalingus, bet dar tinkamus naudoti daiktus, o kiti rajono gyventojai galėtų sėkmingai juos dar kartą panaudoti.
Telšių miesto oro kokybės valdymo sistemos diegimas ir įgyvendinimas. Gavus finansavimą, Telšiuose būtų įrengta oro kokybės monitoringo stotelė su technine įranga ir matavimo prietaisais.
Tęsinys gegužės 14 dienos numeryje.

Telšių rajono savivaldybės šeimos taryba — prioritetai, planuojami darbai ir renginiai

„Telšių rajono savivaldybės tarybos pritarimu, 2021 m. įsteigta Šeimos taryba, kurios tikslas — padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką, stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.
Pagrindinės tarybos funkcijos: analizuoti, vertinti Savivaldybės teisės aktų, įtakojančių šeimų padėtį Savivaldybėje, kelti aktualius šeimoms klausimus, ieškoti sprendimo būdų, užtikrinančių šeimos gerovę ir materialų saugumą, bei spręsti klausimus, susijusius su neįgalių šeimos narių globos ir darbo derinimu. Tarybą sudaro asmenys iš įvairaus spektro organizacijų, institucijų.
Artėja gegužės 15-oji — Tarptautinė šeimos diena. Siekdama paskatinti šeimas kuo daugiau laiko praleisti kartu, Telšių rajono savivaldybė pakvietė įstaigas, organizacijas rengti šventes ir paminėti šią dieną įvairiomis veiklomis. Gegužės 14-20 d. kviečiame dalyvauti renginiuose: Atvirų durų dienoje centre „Viltis“ ir pasimėgauti koncertu, dalyvauti vaikams ir tėveliams skirtuose užsiėmimuose bendrijoje „Akvalina“, išbandyti savo jėgas Maltiečių organizuojamame šeimos žygyje, susipažinti, kaip taisyklingai teikti pirmąją pagalbą bei išsitirti kūno sudėties analizatoriumi ir t.t. Visą Tarptautinės šeimos dienos minėjimo renginių sąrašą galite rasti — www.telsiai.lt.
Šeimos taryba siekia palankių sąlygų šeimoms mūsų rajone ir sprendžia šeimoms aktulius klausimus bei kylančias problemas. Šiuo metu taryba yra parengusi apklausą, kurios tikslas — išanalizuoti Telšių rajono šeimų laisvalaikio praleidimo būdų esamą situaciją ir poreikį. Tikimės, kad gauti atlikto tyrimo rezultatai atskleis Telšių rajono šeimų laisvalaikio ypatumus ir sudarys galimybę pagerinti jaunų šeimų laisvalaikio leidimo galimybes. Kviečiu užpildyti anketą, kurią galite rasti www.telsiai.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje — Telšių rajono savivaldybė. Mano, kaip Šeimos tarybos pirmininko, tikslas yra įveiklinti tarybą, išsiaiškinti pagrindinius Telšių rajono šeimų poreikius, vyraujančias aktualijas ir nukreipti tikslingų sprendimų link, gerinančių ne tik šeimų aplinką, bet sudarančių galimybes plėtotis inovatyvioms šeimų iniciatyvoms“,— apie Šeimos tarybos veiklas ir prioritetus komentavo Šeimos tarybos pirmininkas, mero pavaduotojas Mantas Serva.

Siekiama atnaujinti buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigyjimo dalinio kompensavimo sąlygas

„Nuo praėjusių metų Telšių rajono savivaldybėje gyventojams suteikta galimybė gauti dalinę kompensaciją už naujus ir daug saugesnius, aplinką tausojančius individualius nuotekų valymo įrenginius. 2021 m. dėl paramos kreipėsi 54 pareiškėjai, 7 iš jų neatitiko reikalavimų. 47 šeimoms iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 34,8 tūkst. Eur.
Matydami šios priemonės poreikį ir naudą, šių metų biudžete numatyta 40,0 tūkst. Eur kompensacijai teikti. Įsirengę aplinkosauginius reikalavimus, tenkinančius individualius nuotekų valymo įrenginius, gyventojai galės atsisakyti lauko tualetų ar nuolat išvežinėjamų nuotekų rezervuarų. Itin svarbu, kad tinkamas nuotekų tvarkymas padės mažinti ir aplinkos taršą.
Paraiškas daliniam finansavimui gauti gali teikti individualių ir daugiabučių namų gyventojai, kurie įsirengę individualius buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius Telšių rajono savivaldybės teritorijoje ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d. Paraiškos teikiamos iki 2022 m. lapkričio 1 d. Savivaldybės administracijai tiesiogiai priėmime arba paštu.
Tinkamomis kompensuoti paraiškos galės būti pripažintos tų pareiškėjų, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, ir tokie tinklai neplanuojami įrengti artimiausius 5 metus. Vertinant paraiškas, prioritetas skiriamas šioms asmenų grupėms: daugiavaikėms šeimoms, kolektyvinių buitinių nuotekų įrenginių pareiškėjams, socialinę paramą gaunantiems asmenims, būste gyvenančiam neįgaliam asmeniui, įrašytiems į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti. Už įsigytus įrenginius pareiškėjui kompensuojama 50 proc. individualaus nuotekų valymo įrenginio įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1000 eurų.
Šiuo metu koreguojamas buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas, kuris bus teikiamas tvirtinti Tarybai. Aprašas koreguojamas, siekiant sumažinti gyventojams naštą teikiant paraiškas. Taip pat įvertinus praeitų metų įvairias pareiškėjų situacijas, siekiama, kad kompensacijai gauti būtų sudaromos lankstesnės sąlygos. Norime užtikrinti teisingą kompensacijos dydžio paskirstymą, t.y., esant poreikiui, įsirengti kolektyvinį nuotekų valymo įrenginį, kompensacijos dydis turėtų būti didesnis, nes proporcingai didėja įrengimo kaštai“,— apie buitinių nuotekų įrengimo dalinį kompensavimą kalbėjo Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus.

Telšiuose netrukus bus įrengti bendruomeniniai vaikų globos namai

„Visoje Lietuvoje mažinamas vaikų skaičius globos institucijose ir atsisakoma didelių vaikų globos namų — ne išimtis ir Telšių rajono savivaldybė. Vietoj vaikų namų — gyvenimas šeimoje arba jai artimoje aplinkoje, toks yra šalyje vykdomos institucinės globos pertvarkos siekis. Neabejotina, kad šalia šios pertvarkos itin svarbu tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir specialistų pastangos stiprinti darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, siekiant, kad kuo mažiau vaikų netektų tėvų globos, o netekus, sudaryti sąlygas, kad vaikai gyventų kaip savo namuose, o ne įstaigoje. Šiuo metu Telšiuose turime 70 nuolatinių ir 2 budinčius globėjus.
Vaikų globos namų pertvarkos procesai Telšiuose vyksta nuo 2018 m. Matomi ženklūs pokyčiai — vaikų globos namuose šiuo metu gyvena tik 8 vaikai. Tai stiprinamo darbo su šeimomis, institucijų bendradarbiavimo, žmonių motyvavimo tapti globėjais ir bendruomeninių namų steigimo rezultatas. Telšiuose, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“, iš jo lėšų nupirktas gyvenamasis namas K.Praniauskaitės g., Telšiuose, kuriame bus įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai. Namas bus visiškai įrengtas ir pritaikytas judėjimo negalia turintiems asmenims. Pagal pirminę projekto sutartį, Savivaldybė turėjo įsigyti 2 BVGN ir juose apgyvendinti po 8 vaikus. Kadangi nuo projekto pradžios vaikų skaičius ženkliai sumažėjo, nutarta įsigyti tik 1 BVGN. Taip pat pagal pirminę projekto sutartį, įsigytam BVGN turėjo būti nupirkti baldai, įranga, tačiau, vykdant projektą, vaikų globos namai informavo, kad jiems to nereikia, nes viską turi. Atlikus sutarties keitimą, lėšos buvo perkeltos rangos darbams. Šiuo metu jau yra pasirašyta Rangos darbų sutartis už 66,5 tūkst. Eur, darbų atlikimo terminas — 4 mėnesiai. Nupirktame name numatyta atlikti I ir II aukšto namo patalpos remontą, kuris atitiktų žmonių su negalia poreikius: būtų pakeistos durys ir platinamos angos, įrengtas naujas sanitarinis mazgas ir keltuvas, kad būtų galima patekti į II aukštą, bei kiti smulkūs remonto darbai. Prie namo esanti teritorija taip pat bus pritaikoma žmonėms su negalia judėti, t.y., įrengiami takai, keltuvas patekti į pastatą“,— apie netrukus įsikursiančius BVGN komentavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis.