Germanto regioninio parko steigimas: sprendimo svarba, nauda rajonui

Parko steigimo poreikis identifikuotas jau anksčiau
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu dar 2008 m. buvo parengta galimybių studija dėl Germanto regioninio parko steigimo su trimis plėtros variantais. Parko steigimas taip pat numatytas 2008 m. Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose, 2021 m. rugsėjo 29 d. patvirtintame Lietuvos Respublikos bendrajame plane. Šio parko įsteigimas būtų pirmas Lietuvoje per pastaruosius 30 metų.

Kokio parko tikimasi įgyvendinus šį sprendimą?
Siūloma steigti parką su mažiausiai teritorijos užimančiu plotu (Germanto kraštovaizdžio draustinio, Buožėnų bei Vilkaičių geomorfologinių draustinių pagrindu), išimant sparčiai urbanizuojamas teritorijas, kaip Lieplaukės k. ir Džiuginėnai. Siūlomo steigti parko plotas sudarytų apie 7700 ha. Parko teritorijoje būtų galimybės sudaryti sąlygas visaverčiam poilsiui gamtoje: įrengti infrastruktūrą pažintiniam (ekologiniam) turizmui, įrengti dviračių, turizmo žirgais, slidinėjimo trasas, atokvėpio vietas, poilsiavietes, stovyklavietes.

Ko siekiama steigiant šį regioninį parką?
1. Tinkamai suplanuoti dabar esamo Germanto kraštovaizdžio draustinio teritoriją, joje randant galimybių išskirti rekreacines teritorijos, gyvenamas teritorijas.
2. Išsaugoti gamtos vertybes už draustinio ribų. Šiuo metu nemaža dalis itin vertingų gamtinių teritorijų, EB svarbos buveinių, vertingų miškų yra už draustinio teritorijos. Įsteigus regioninį parką, jos taptų naujos saugomos teritorijos dalimi.
3. Kompleksiškai vystyti Germanto apylinkes, sukurti žmonių lankymuisi reikiamą infrastruktūrą, pritaikant rekreacijai ir turizmui. Tuo pačiu išsaugant ir gamtines vertybes.

Jau atlikti žingsniai
* Parko steigimo idėja pristatyta Savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje: nariai pritarė parko steigimo procedūroms pradėti, inicijuoti, gyventojus supažindinti su Germanto regioninio parko steigimo inicijavimu;
* Gyventojai supažindinti ir apklausti: Savivaldybės administracijos darbuotojai ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktorius vyko pas gyventojus ir tiesiogiai informavo apie planus steigti regioninį parką. Dauguma sutiktų gyventojų palankiai priėmė parko steigimo idėją. Iš viso buvo aplankytos 45 sodybos, iš jų 17 sodybų apsilankymo metu gyventojų namuose nebuvo, tačiau jiems palikti pranešimai su visa reikiama informacija ir kontaktais;
* Priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas: Taryba pritarė šio parko steigimui ir kreipimuisi į atitinkamas institucijas su siūlymu, jog šis procesas būtų inicijuojamas.

Kokie pasikeitimai (privalumai/trūkumai) bus įsteigus regioninį parką?

Privalumai
*Atsiras suplanuotose vietose galimybės vystyti rekreacinę veiklą šalia Germanto ežero, Alsėdžių ežero.
*Planavimo metu suplanuotos gyvenamojo funkcinio prioriteto zonos leis vystyti gyvenamąsias teritorijas.
*Papildoma galimybė pritraukti turistų srautus į teritoriją. Tai leis vietos gyventojams gauti papildomų pajamų.
*Bus užtikrinama kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės vertybių apsauga.
*Negalės atsirasti didelių vėjo elektrinių.
*Padidės nekilnojamojo turto vertė (ypač sodybų).
*Atsiras galimybė gauti išmokas už ūkininkavimą Natura2000 teritorijose.
*Padidės investavimo į teritoriją patrauklumas (naujų darbo vietų kūrimas, gyventojų užimtumo augimas, verslų ir paslaugų plėtra).
*Galimybė atstatyti buvusias sodybas.
*Galimybė būti istorinio įvykio dalimi.

Trūkumai
*Statinių statybai taikomas tradicinės architektūros reikalavimas.
*Griežtesnė teritorijos priežiūra dėl neteisėtų statybų.
*Atskirose vietose gali atsirasti ūkininkavimo miškuose apribojimų (draustiniuose nesikeis). Tačiau planavimo proceso metu numatytose vietose gali išlikti ir toks pats ūkininkavimo režimas.

Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas: parko steigimas gyvybiškai svarbus „Germanto vilai“ įveiklinti
Šiemet yra parengta „Germanto vilos“ pritaikymo turizmo, sveikatinimo, rekreacijos poreikiams galimybių studija, kurioje, atlikus išsamią šio objekto ir aplink esančios vietovės analizę, vertinimą bei potencialo identifikavimą, yra siūloma „Germanto vilos“ infrastruktūrą ir teritoriją pritaikyti gamtos, dalykinio turizmo ir apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų teikimui, taip pat vystyti takus bei susijusią mažąją infrastruktūrą (pritaikytą pėsčiųjų, dviračių ir asmenų su negalia poreikiams). Tačiau toks sprendimas ir jokie su tuo susiję planai (reikalingos infrastruktūros, objektų, pastatų statybos) negalimi, nes objektas patenka į Germanto kraštovaizdžio draustinio teritoriją, kurioje veiklos, pokyčiai, plėtra ar pritaikymas yra itin griežtai ribojami ir draudžiami LR teisės aktais. Todėl, siekiant vystyti šią teritoriją, atverti galimybes pokyčiams, išnaudoti, įveiklinti ir išplėsti jos potencialą, tuo pat metu užtikrinant kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės vertybių apsaugą ir minimalų pokytį urbanizuotoms teritorijoms ir jos gyventojams, parko steigimas laikomas geriausia priemone tai pasiekti.

Telšių rajono savivaldybės informacija

1 Komentaras

  1. Makaronų, makaronai. Kad įveiklinti Germanto vilą, tikrai nereikia regioninio parko steigti. Tam reikia smegenų ir pinigų. Džiugi viltis, kad greit rinkimai, ir gal išvysime prošvaistę Telšių padangėje.

Komentarai nepriimami.