Telšių Trečiojo amžiaus universiteto dienos — kaip šventė

Nacionalinės Trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentė Zita Žebrauskienė padėkos raštais apdovanojo ilgamečius ir aktyviausiai besidarbuojančius Telšių Trečiojo amžiaus universiteto dekanus, dėstytojus ir narius.

Praėjusią savaitę Telšių Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) šventė 20 metų gimtadienį. Ta proga visus sukvietė renginys „Mūsų dienos kaip šventė“.
Katedroje šv. Mišiose melstasi už Telšių Trečiojo amžiaus universiteto vadovus, dekanus, dėstytojus, studentus, prašyta Dievo malonės iškeliavusiems Amžinybėn. Renginį pradėjo Meno mokyklos mokinės Ugnė Varnelytė (mok. Ingrida Kelevišienė), Gustė Stasiulytė ir Eva Kulevičiutė (jų mokytoja Edita Gurskienė). Renginį vedė Telšių dramos teatro aktorė, TTAU studentė Liuda Lėverienė ir Telšių kultūros centro režisierė ir renginių organizatorė Alina Gintalienė.
Vytautas Juška ir Elytė Juškienė — Telšių TAU vėliavnešiai — į sceną įnešė universiteto vėliavą, direktorė Danutė Juškienė ir buvusi vadovė Regina Chmieliauskienė įnešė uždegtą universiteto simbolinę žvakę, TAU ansambliai „Akimirka“ ir „Alegorija“, pritariant visai salei, sugiedojo himną (žodžiai Justinos Baltuonienės). Kanauninkas, Varnių parapijos klebonas Andriejus Sabaliauskas — ilgametis TAU dvasinis globėjas, dėstytojas — pasidžiaugė, kad universitetas gyvuoja, akcentavo mokymosi ir noro pažinti tikėjimo tiesas, atrasti asmeniškai kiekvienam savo ryšį, suvokti savo santykį su Dievu, palaimino ir pasveikino susirinkusiuosius dalyvavusių kunigų: kanauninko, Katedros klebono Vyginto Gudeliūno ir Andriaus Basčio vardu.
Po Telšių TAU vokalinio ansamblio „Akimirka“ (vadovė Daiva Lingienė) pasirodymo, Telšių Trečiojo amžiaus universiteto direktorė Danutės Juškienė perskaitė pranešimą „Telšių TAU istorijos akimirkos, dabartis ir ateities vizija“.
Vedėjos Liudos Lėverienės į sceną pakviesta gerbiama Nacionalinės Trečiojo amžiaus universiteto asociacijos (NTAUA) prezidentė socialinių mokslų daktarė Zita Žebrauskienė pasveikino Telšių TAU 20 metų jubiliejaus proga bei įteikė NTAUA Prezidentės padėkos raštus Zofijai Prišmantienei, Menų fakulteto dekanei ir dėstytojai; Valdonei Pikiotienei, Sveikatingumo fakulteto dekanei ir dėstytojai; Irenai Radzienei, Saviraiškos fakulteto dekanei ir dėstytojai; Margaritai Černiauskienei, integruoto gamtos, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų STEAM seniūnei, buvusiai ilgametei Turizmo fakulteto dekanei; kanauninkui Andriejui Sabaliauskui, ilgamečiam Dvasingumo fakulteto dėstytojui, universiteto globėjui; Aldonai Šiaulevičienei, ilgametei buhalterei, aktyviai Saviraiškos fakulteto studentei ir Daivai Lingienei, Telšių Trečiojo amžiaus universiteto vokalinių ansamblių „Alegorija“ ir „Akimirka“ vadovei. Regina Chmieliauskienė, buvusi Telšių TAU ilgametė direktorė, apdovanota už ilgametį 20 metų vadovavimą.
Nuostabiu šokiu „Gyvenimas yra gražus“ džiugino Daina Eirošienė, daugkartinė Pasaulio, Europos, Lietuvos linijinių ir kantri šokių čempionė, Stars lygio šokėja, Couple, Pro-am pramoginių šokių Lietuvos, tarptautinių varžybų čempionė.
Sveikinimo žodžius tarė ir padėkas studentams, dėstytojams bei lektoriams įteikė Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas ir jo pavaduotojas Mantas Serva: Adelei Bumblauskienei, Dainavimo fakulteto seniūnei, TTAU aktyvo narei; Paulinai Kybartienei, Kultūros ir pilietinės savimonės fakulteto seniūnei; Danutei Trepšienei, Turizmo fakulteto dekanei; Reginai Urbonavičienei, buvusiai TTAU direktoriaus pavaduotojai. Mero padėkos raštu apdovanota ir šimtametė Stanislava Kochanauskaitė, buvusi TTAU dėstytoja — kurią su padėka ir gėlėmis aplankėme namuose.
Telšių kultūros centro pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvas „Džiugas“ pasveikino TAU dviem nuotaikingais šokiais ir įkvepiančiu šokėjo Vaclovo Vaičekausko bei vadovės Janinos Reinienės pasveikinimu ir kvietimu jungtis į TAU.
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus, talkinant Telšių Švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Linai Leinartienei, pasveikino ir padėkas įteikė Janinai Banienei, anglų kalbos dėstytojai; Birutai Kalvaitienei, buvusiai anglų kalbos dėstytojai; Vilijai Vaičiulienei, buvusiai Istorijos fakulteto lektorei; Vaclovui Vaičekauskui, Istorijos fakulteto dekanui ir dėstytojui bei Redai Sabaliauskienei, ilgametei šokio studijos vadovei.
Skambėjo Carlos Gardel „Por Una Cabeza“, smuiku griežė Sofia Stepurska. Kartu su šeima ši mergaitė pabėgo nuo karo baisumų Ukrainoje, direktorė dėkojo ir linkėjo Sofiai, kad greičiau išsisklaidytų karo dūmai Ukrainos padangėje, kad taika ir ramybė ateitų į jų šalį.
Atvyko visas pulkas Mažeikių TAU studentų su puikiausia menine programa. Taip pat šoko Telšių TAU šokio studija „Linelis“, vadovė Reda Sabaliauskienė.
Kaip visada, nuoširdžius sveikinimo žodžius TAU ir dovanas perdavė Europarlamentaro Bronio Ropės padėjėja Daiva Puplauskienė. Seimo nario Valentino Bukausko padėjėja Eglė Lubienė gėlėmis ir padėkos raštais apdovanojo Liudą Lėverienę, aktyvią TAU studentę, raiškaus žodžio meistrę; Vladą Vengrienę, žemaičių krašto kultūros puoselėtoją; Zitą Brazinskienę, Dvasinio tobulėjimo fakulteto dekanę; Praną Nagį, buvusį dekaną, Sveikatingumo ir sporto fakulteto pradininką; Steponą Kaminą, tautodailininką, aktyvų TAU studentą. Seimo narės Rimantės Šalaševičiūtės padėjėjas Imantas Motiejūnas pasveikino, įteikė padėkas ir simbolines dovanas Alvinai Opulskienei, aktyviai meninių programų dalyvei; Birutei Sladkevičienei, buvusiai Užsienio kalbų fakulteto dekanei; Aldonai Kurmanskienei, vokalinio ansamblio „Alegorija“ įkūrėjai, seniūnei; Genovaitei Kaminienei, tautodailininkei, aktyviai TAU studentei; Danutei Jaruckienei, TAU direktorės sekretorei, aktyviai studentei ir Danutei Juškienei, TAU direktorei, Kultūros ir pilietinės savimonės fakulteto dekanei ir dėstytojai.
TAU sveikino Telšių Parkinsono ligos draugijos pirmininkė Vida Petkienė ir siuntė muzikinį pasveikinimą.
Vėliau į sceną pakviesti ir Telšių TAU direktorės Danutės Juškienės padėkomis apdovanoti aktyviausi įvairiose veiklose seniau ir šiais metais studentai: Regina Galdikienė, Ona Pleinienė, Valerija Urbonaitė, Birutė Stancelienė, Genovaitė Simanauskienė, Irena Rimkūnienė, Adelė Kukštienė, Zofija Bučienė, Vytautas ir Elena Juškos, vėliavnešiai, Dalia Doveikienė, Aldona Burbienė, Vanda Gaurilova, Bernardeta Bučienė, Eugenija Buivydė, Zita Staigvilaitė.
Šokis keitė dainą, daina šokį. Ir vėl sveikinimai… Telšių TAU valdybos pirmininkas Alfredas Zaveckas kartu su direktore padėkojo dabar savanorystės pagrindais dirbantiems fakultetų dekanams ir dėstytojams, įteikė asmenines dovanėles: Dvasinio tobulėjimo — kunigui Andriui Basčiui ir dekanei Zita Brazinskienei, Saviraiškos dekanei ir dėstytojai Irenai Radzienei, Sveikatingumo dekanei ir dėstytojai Valdonei Pikiotienei, Turizmo dekanei Danutei Trepšienei, Anglų kalbos dėstytojai Janinai Banienei, Istorijos dekanui ir dėstytojui Vaclovui Vaičekauskui, Integruoto gamtos, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų (STEAM) — Ritai Vargalytei, Stalo žaidimų dekanei Petronėlei Kedienei, Dainavimo dekanei ir meno vadovei Daivai Lingienei, Menų dekanei ir dėstytojai Zofijai Prišmantienei, Šokio studijos „Linelis“ dekanei ir vadovei Redai Sabaliauskienei, taip pat dovanos įteiktos buhalterei Aldonai Šiaulevičienei, sekretorei Danutei Jaruckienei ir TAU valdybos pirmininkui Alfredui Zaveckui.
Koks būtų neįdomus gyvenimas be draugų, be socialinių partnerių ir rėmėjų. Telšių TAU ir jo direktorę Danutę Juškienę sveikino net septynių Trečiojo amžiaus universitetų vadovai ir jų komandos: VšĮ Šiaulių TAU rektorė Jolanta Rumbinienė, VšĮ Klaipėdos — direktorė Birutė Petraitienė, Mažeikių — rektorė Anita Avdaljan, Naujosios Akmenės — rektorė Rimana Vapsvienė, Plungės — rektorius Stanislovas Tutlys, Tauragės — pirmininkė Albina Senkuvienė, Kelmės — koordinatorė Janina Každailevičienė, Kultūros ir pilietinės savimonės — dekanė ir dėstytoja direktorė Danutė Juškienė.
„Nuoširdžiai džiaugiuosi buvimu kartu, linkiu, kad ir toliau tęstųsi mūsų bendrystė ir bendradarbiavimas, vyresnių žmonių įtrauktis aktyviai gyventi, mokytis, pažinti Lietuvą ir pasaulį ir išlikti sveikiems ir tokiems nerimstantiems, gebantiems džiaugtis ir džiuginti vieni kitus įvairiais talentais, veiklomis,— sakė D.Juškienė. — Galime tik pasidžiaugti, kad, esant reikalui, galime kreiptis pagalbos į tokius universiteto partnerius kaip Telšių rajono savivaldybė, Telšių katedros kleboną Vygintą Gudeliūną, Telšių švietimo centrą, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių, vedėja Lendra Bukauskienė, Švietimo ir sporto skyrių, Telšių visuomenės sveikatos biurą, direktorius Aurelijus Laurinavičius, Telšių regioninio profesinio mokymo centrą, direktorė Nijolė Jastrumskienė, Telšių meno mokyklą, direktorius Antanas Kontautas. Mezgasi draugystė su Telšių socialinių paslaugų centru, Telšių senelių globos namais ir kitomis institucijomis. Kad universiteto veiklos ir šis jubiliejinis gimtadienis būtų įsimintinas, daug prisidėjo ir visas būrys rėmėjų, kuriems esame dėkingi.
Nuoširdus ačiū šventės dalyviams, TAU universiteto studentams, dekanams, dėstytojams, garbiems svečiams“.