Telšių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą temdo darbuotojų skundai

Balandžio pabaigoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2023 metų rugsėjo 7 dienos sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. G. skundą. Byla susijusi su drausminės nuobaudos skyrimu policininkui. Tačiau tuo pačiu byla atskleidžia ir kai kuriuos reiškinius Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate.

Alvydas Ivoncius

Įtarė neleistinu dovanos priėmimu
R. G. kreipėsi į teismą skundu, prašydamas panaikinti Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2023 metų kovo 2 dienos įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kiek galima suprasti iš teismo sprendimo, nubaustas policininkas dirbo Kelių policijos skyriaus viršininku.
2023 metų sausio 9 dieną Policijos departamente buvo gautas Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos specialistės V. J. prašymas ištirti galimas psichologinio smurto apraiškas Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriuje bei susirašinėjimo „Viber“ programėlėje tarp šio skyriaus darbuotojų medžiagą. V. J. prašymo dalis ir susirašinėjimo „Viber“ programėlėje medžiaga buvo perduota nagrinėti Policijos departamento Imuniteto valdybai, kuri, atlikusi patikrinimą pagal V. J. prašymą, 2023 metų vasario 28 dieną surašė tarnybinio patikrinimo išvadą.
Išvadoje nurodoma, kad Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus vyriausioji specialistė M. J. ir vyresnysis specialistas D. R. sugalvojo organizuoti skyriaus darbuotojų šventę bei atsidėkoti skyriaus viršininkui R. G. už jo dėka pakeltus atlyginimus, pareigas ir laipsnius. Todėl tarnybinio patikrinimo išvada Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui pasiūlyta: pripažinti, kad Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininkas R. G., būdamas vidaus tarnybos sistemos pareigūnu, padalinio vadovu ir žinodamas, kokio elgesio iš jo reikalauja atitinkamos teisės normos, netiesioginiais tyčiniais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir nesilaikė Policijos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintų policijos veiklos principų ir tokiais savo veiksmais padarė tarnybinį nusižengimą. Pasiūlyta R.G. skirti tarnybinę nuobaudą, įpareigoti jį grąžinti neteisėtai iš pavaldžių pareigūnų gautą dovaną arba kitokiu būdu atlyginti jos vertę; R. G., M. J. ir D. R. veiksmus svarstyti Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojų Etikos komisijoje.

Teismo paprašė panaikinti tarnybinę nuobaudą
Dėl tokio sprendimo R.G. kreipėsi į Regionų administracinio teismo Šaulių rūmus. Nubaustas policininkas teismui aiškino, kad prieš jį parašyto skundo tyrėjas neleido susipažinti su visa neįslaptinta medžiaga, jam buvo apribotos galimybės teikti papildomus paaiškinimus. Pasak R.G., skundą nagrinėjęs tyrėjas turėjo išankstinį nusistatymą surašyti tokią tarnybinio patikrinimo išvadą, kuri patvirtina tarnybinį nusižengimą.
Policininkės skundo tyrėjas net netiksliai nurodė R.G. įteikto dovanų kupono vertę. Esą dovanai buvo surinkta 120 – 180 eurų, nors neva kupono vertė – 200 eurų.
Pasak R.G., tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodyti neteisingi duomenys, kad prašymas, kurio pagrindu buvo pradėtas tyrimas, pateiktas Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus vyriausiosios specialistės V. J., tačiau ji prašymą Policijos departamentui pateikė būdama Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus specialiste. R.G. teigimu, ši aplinkybė svarbi vertinant tai, jog pobūvis, kurio metu viršininkas R. G. esą priėmė dovaną, vyko 2022 metų gegužės 6 dieną, o prašymas, kurio pagrindu buvo pradėtas tyrimas, buvo pateiktas 2023 metų sausio 9 dieną – tik po devynių mėnesių ir jau V. J. būnant Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus specialiste. Dėl R. S., laikinai einančio Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pareigas, buvo atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl R. G. atžvilgiu taikyto mobingo. R.G. manymu, šios sąsajos leidžia teigti, kad tyrimas atliktas tendencingai, neobjektyviai surašyta išvada bei nepagrįstai priimtas įsakymas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.
Anot R.G., V. J. iš Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus vyriausiosios specialistės pareigų į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas perėjo dėl jai pasiūlytų aukštesnių pareigų, ką tyrimą atlikęs pareigūnas sąmoningai ir tikslingai nutylėjo, pateikdamas nepatikrintus ir tikrovės neatitinkančius duomenis esą V. J. sprendimą pereiti dirbti į kitą padalinį lėmė netinkamas Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus mikroklimatas.
Teismui R.G. aiškino, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje pateikti melagingi faktiniai duomenys ir apie buvusią pareigūnę G. S., kuri išėjo iš darbo dėl asmeninių priežasčių, tačiau tyrimą atlikęs pareigūnas, neapklausęs kitų šias aplinkybes žinančių asmenų, pasirėmė G. S. paaiškinimais, esą ši nusivylė tarnyba policijoje, kolektyve esančiu mikroklimatu ir vadovo požiūriu bei elgesiu su jam pavaldžiais darbuotojais.

Norėjo, kad ieškinį atmestų
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas teisme R.G. ieškinį prašė atmesti. Esą R.G. teisės nebuvo pažeistos, kadangi tarnybinį patikrinimą atliekantis pareigūnas R.G. pateikė visus neįslaptintus duomenis, gautus iki pareiškėjo prašymo pateikimo dienos. Neva R.G. neprašė jam pateikti po prašymo pateikimo papildomai gaunamus duomenis.
Pasak Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, tarnybinio patikrinimo metu buvo išanalizuoti ir patikrinti visi reikšmingi faktai, leidžiantys konstatuoti, jog R.G. padarė tarnybinį nusižengimą. Tai patvirtina G.S. parodymai, jog ji prisidėjo prie dovanos R. G. pirkimo, kad pati asmeniškai matė dovanos kupono įteikimo faktą, apie ką vėliau pasakė V. J., kuri šį faktą nurodė tarnybiniame pranešime. G.S. telefonu duoto paaiškinimo turinys išdėstytas tarnybinio patikrinimo išvadoje, todėl nėra jokio pagrindo abejoti pareigūnių parodymais.

Teismas pasigedo objektyvaus tyrimo
Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai 2023 metų rugsėjo 7 dienos sprendimu patenkino R.G. skundą ir panaikino Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymą, kuriuo buvo paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.
Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai, įvertinę tarnybinio patikrinimo išvadą, nurodė, kad R.G. galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą atlikęs pareigūnas turi pareigą atlikti išsamų tarnybinio nusižengimo aplinkybių tyrimą: surinkti visus įrodymus, kurie ne tik patvirtina, bet ir paneigia tiriamo pareigūno nusižengimo aktą bei juos įvertinti išvadoje, tačiau to nepadarė. Teismas pažymėjo, jog tarnybinio patikrinimo metu nebuvo apklausti visi pobūvyje dalyvavę asmenys, išvados iš esmės padarytos remiantis V. J. ir G. S. paaiškinimais, tačiau teismo posėdyje G.S. patvirtino, kad pobūvio metu įteikiant voką R.G. buvo visi skyriaus darbuotojai, tačiau kas buvo įdėta į voką, ji nematė, taip pat negalėjo tiksliai pasakyti, kas įteikė pareiškėjui voką. M.J. ir D.R. nurodė, jog dovana R.G. nebuvo įteikta, taigi tarnybinio patikrinimo metu nepašalinti tyrimo metu atsiradę prieštaravimai dėl dovanų kupono įteikimo, neapklausti asmenys, kurie galėjo patvirtinti arba paneigti ginčo aplinkybes, nesurinkta medžiaga, patvirtinanti, jog R.G. padarė tarnybinį nusižengimą, nurodytą išvadoje.
Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai, apibendrinę visa tai, konstatavo, kad tarnybinio patikrinimo metu nebuvo surinkti įrodymai, patvirtinantys arba paneigiantys pareiškėjo galbūt padarytą tarnybinį nusižengimą, nebuvo atliktas išsamus bei visapusiškas tarnybinio nusižengimo aplinkybių tyrimas. Teismas pripažino, jog buvo padarytas esminis pagrindinių tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros taisyklių, turinčių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo skirti nuobaudą pagrįstumą, pažeidimas, todėl buvo panaikinta viršininko įsakymu R.G. paskirta tarnybinė nuobauda.
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Šiaulių teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Tačiau jis neskundžiama nutartimi patvirtino, kad Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos R.G. panaikinimo pagrįstas.