Nauji mokslo metai — su naujais iššūkiais

Lina Leinartienė
Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Ateinantį ketvirtadienį prasideda nauji mokslo metai. Ta proga sveikinu visus pedagogus, moksleivius, priešmokyklinukus ir jų tėvelius su Mokslo ir žinių diena.
Prognozuojama, kad nuo šių metų rugsėjo 1-osios bus mokomi ir ugdomi 5834 mokiniai/vaikai. Iš jų: 1-12 klasėse mokysis 4318 mokinių (360 pirmokų), priešmokyklinukų — 335, ikimokyklinukų — 1181. Planuojame, kad naujais mokslo metais mūsų rajone dirbs apie 660 pedagogų.
Pagrindiniai pokyčiai, kurie laukia 2022-2023 mokslo metais — Mokinių registre nebus leidžiama registruoti mokinių klasėse, kuriose rugsėjo 1 d. nebus nustatyto mažiausio mokinių skaičiaus (1-10 (I-II gimnazijos) klasėje — 8 mokinių, III-IV gimnazijos klasėse — 12 mokinių). Planuojama, kad Mokinių registre bus nustatyti ir tokie ribojimai, dėl kurių nebus galima formuoti klasių su didesniu mokinių skaičiumi už leistiną. Nuo naujų mokslų metų bus galima jungti tik po dvi 1-4 klases. Iki šiol buvo galima jungti net keturias klases. 5-8 ir 9-10 (I-II gimnazijos) klasės bus nejungiamos.
Atsižvelgiant į Tinklo kūrimo taisyklių pakeitimus, 2022 m. kovo 31 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1-100 buvo patvirtintas Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 metų bendrasis planas. Vadovaujantis šiuo planu, atliktas reorganizavimas Viešvėnų pagrindinėje mokykloje, ją prijungiant prie „Kranto“ progimnazijos. Nuo rugsėjo 1-osios Telšių Viešvėnų pagrindinė mokykla tampa „Kranto“ progimnazijos skyriumi.
Atliktas vidaus struktūros pertvarkymas „Atžalyno“ progimnazijos Ryškėnų skyriuje, nuo rugsėjo 1 d. nutraukiamas pradinio ugdymo programos įgyvendinimas, vykdomos tik ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Taip pat, nesusidarius minimaliam vaikų skaičiui klasėje, nuo rugsėjo 1 d. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos Upynos skyriuje nebeformuojamos pradinės klasės.
Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojai pradės darbą su atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.
Programos tikslas — atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, ugdymosi poreikius, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai mokytis pradinėse klasėse.
Siekiant pedagogams padėti sėkmingai įgyvendinti programą, Nacionalinė švietimo agentūra vykdo 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo mokymus, susijusius su turinio atnaujinimu. Šiuose mokymuose dalyvavo ir mūsų Telšių rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo mokytojai.
Šiais mokslo metais taip pat didelis dėmesys bus skiriamas pasirengimui bendrojo ugdymo turiniui atnaujinti. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visi, kurie atsakingi už ugdymo kokybę ir mokymosi rezultatus, per šiuos metus turės pasirengti dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu: pasirengti ugdymo turinio atnaujinimo veiksmų planą, tobulinti kvalifikaciją, atnaujinti ugdymo priemones bei aplinką ir pan.
Šiuo metu jau vyksta projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymai, o nuo 2022 m. rudens prasidės projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymai. Abiejuose mokymuose dalyvauja ir Telšių rajono savivaldybės mokyklų mokytojai, kurie, baigę mokymus, taps savo dalykų ambasadoriais ir neš pokyčio žinią, patirtis savo kolegoms mokyklose, vietos švietimo bendruomenėse.
Taip pat šiais mokslo metais pradedama stiprinti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo sritis. Profesinio orientavimo programa bus pradedama vykdyti nuo pirmos klasės ir tęsiama iki pat mokyklos baigimo. Siekiama supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis, jų ypatumais ir karjeros galimybėmis, įtraukti į praktinę, pažintinę veiklą įmonėse ar profesinio mokymo įstaigose, ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, kad jie gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, sėkmingai pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką.
Tuo tikslu bus įdarbinami karjeros specialistai, kurie padės mokiniams apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi, studijų pasirinkimo ir karjeros plano. Mūsų rajone numatoma įsteigti 5,1 karjeros specialisto etato.
Tikiu, kad nauji iššūkiai švietimo srityje bus sėkmingai įgyvendinami.