Savivaldybės meras apie Dalyvaujamąjį biudžetą rajone: gyventojų įsitraukimas auga — finansavimą projektų idėjoms įgyvendinti siūlysiu didinti

„2021 m. Dalyvaujamajam biudžetui buvo skirta 20 tūkst. eurų, už kuriuos įgyvendinta viena daugiausiai balsų surinkusi idėja, 2022 m. — suma padvigubinta: numatyta ir paskirstyta 40 tūkst. eurų. dviem daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusioms idėjoms įgyvendinti. Skirdami biudžeto lėšas šiai priemonei, ne tik įrengiame erdves, atitinkančias gyventojų poreikius, bet ir skatiname aktyviau įsitraukti į pačių sprendimų priėmimą“,— apie Dalyvaujamąjį biudžetą kalba Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.
Rugsėjo mėnesį baigtos įgyvendinti Dalyvaujamojo biudžeto 2021 m. projektų idėjos, sulaukusios didžiausio visuomenės palaikymo:
LAISVALAIKIO AIKŠTELĖS DEGAIČIŲ PARKE — IR MAŽIEMS, IR DIDELIEMS“. Idėjos autorė — Gabrielė Narmontaitė
Įrengtos laisvalaikio aikštelės, skirtos aktyviam laisvalaikiui įvairių amžiaus bei socialinių grupių žmonėms: aikštelės su inventoriumi mažiesiems — smėlio dėžė, sūpynės, karuselė, balansinės sūpynės, žaidimų aikštelė su čiuožynėmis bei laipynėmis, sūpynės, skirtos vaikams su specialiomis reikmėmis, treniruokliai įvairioms raumenų grupėms mankštinti, skersiniai ir kt.
LAUKO KREPŠINIO AIKŠTELĖ ŽARĖNUOSE. Idėjos autorius — Tomas Ubartas
Šalia Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Žarėnų skyriaus Žarėnų miestelyje įrengta lauko krepšinio aikštelė, kuri tampa miestelio jaunimo traukos centru, taip pat sprendžia jo užimtumo problemas, skatina prisijungti vyresnius žmones ir suteikia galimybę drauge su jaunimu mankštintis, gerinti savo fizinį pasirengimą ir savijautą. „Šių, 2022 metų, balsavimo rezultatus, renkant geriausias projektų idėjas 2023 metais įgyvendinti, sužinosime jau visai netrukus. Esu dėkingas visiems dalyvavusiems balsavime. Šiemet sulaukėme per 12 tūkst. balsų, tačiau tikslūs galutiniai rezultatai paaiškės spalio mėnesio pabaigoje, atlikus gautų balsų patikrinimą.
Itin palankiai vertinu pačią Dalyvaujamojo biudžeto idėją. Atsižvelgiant į šiemet dvigubai išaugusį gyventojų įsitraukimą (praėjusiais metais balsavime dalyvavo 5,5 tūkst. gyventojų), 2023 m. rajono biudžete sumą, skiriamą tokioms idėjoms įgyvendinti, siūlysiu dar kartą didinti“,— planus, stiprinant Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimą, akcentuoja Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ programą Telšių rajono savivaldybė planuoja įgyvendinti kartu su Rietavo savivaldybe

„Siekiant mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo sąlygas, savivaldybėse vykdoma „Tūkstantmečio mokyklų“ programa. Vadovaujantis „Tūkstantmečio mokyklų“ programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, programoje gali dalyvauti dvi ir daugiau savivaldybių, kai iš jų bent vienos savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose yra ne mažiau kaip 1000 pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių.
Telšių rajono savivaldybė yra gavusi Rietavo savivaldybės prašymą kartu dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, kadangi Rietavo savivaldybėje nėra 1000 mokinių, todėl ji negali viena pati partnerio teisėmis dalyvauti programoje. Nuspręsta dėl Rietavo savivaldybės prisijungimo prie Programos paruošti sprendimo projektą svarstyti Telšių rajono savivaldybės tarybai.
Įvyko Telšių rajono savivaldybės darbo grupės „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pažangos planui parengti ir Rietavo savivaldybės atstovų posėdis. Jo metu aptartos Rietavo prisijungimo prie projekto galimybės, tikslai ir galimos naudos savivaldybėms. Išsiaiškinti abiejų pusių lūkesčiai bei numatomos investicijų kryptys.
Įgyvendinant projektą kartu su Rietavo savivaldybe, bus rengiamas bendras Telšių rajono savivaldybės ir Rietavo savivaldybės Pažangos planas. Planui įgyvendinti bus pasirašoma jungtinės veiklos sutartis, kurioje bus nurodyta preliminari finansavimo suma. Telšių rajono savivaldybė pretenduotų į 2 750 000 Eur finansavimą, tai yra 10 proc. daugiau nei tuo atveju, jei Telšių rajono savivaldybė Programoje dalyvautų pati viena. Rietavo savivaldybė pretenduotų į 500 000 Eur finansavimą. Bendra abiejų savivaldybių švietimo pažangos plano finansuojama suma gali būti iki 3 250 000 Eur. Galutinė finansavimo suma ir kiti įsipareigojimai bus nustatyti VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pasirašius sutartį su Europos socialinio fondo agentūra.
Dalyvaujant „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje kartu su Rietavo savivaldybe, bus sukurta ir atnaujinta mokyklų infrastruktūra, sudarytos geresnės ugdymo sąlygos rajono mokiniams, padidės mokinių susidomėjimas tiksliaisiais mokslais, patobulės mokyklų bendruomenių kompetencijos, nukreiptos į vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą, pagerės mokinių ugdymosi pasiekimai“,— apie „Tūkstantmečio mokyklų“ programą kalbėjo Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mantas Serva.

Kviečiame tėvus/globėjus registruoti vaikus į būrelius ir pasinaudoti skiriamomis lėšomis neformaliajam vaikų švietimui

„Šiais mokslo metais vėl kviečiame tėvelius, globėjus registruoti vaikus į būrelius ir pasinaudoti galimybe iš valstybės biudžeto skiriamomis lėšomis neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ). Vykdomoms NVŠ programoms, lėšos skiriamos du kartus per metus, atsižvelgiant į Savivaldybei skirtų lėšų sumą, mokinių, pasirinkusių NVŠ programas skaičių, programos trukmę. Akcentuoju, kad NVŠ lėšomis finansuojama gali būti tik viena vaiko pasirinkta neformaliojo švietimo programa.
2022 m. Telšių rajono savivaldybei skirta 233 700 Eur. Dalis lėšų jau panaudota praėjusiais mokslo metais, o likusi lėšų dalis bus skirstoma šių metų spalio mėnesį prasidedančioms NVŠ programoms finansuoti. 2021-2022 mokslo metais savo programas mūsų rajone vykdė 26 NVŠ teikėjai. NVŠ krepšelis vienam mokiniui per mėnesį mūsų savivaldybėje spalio-gruodžio mėnesiais buvo 20 Eur, o sausio-birželio mėnesiais — 18 Eur. Galimas nustatyti minimalus krepšelio dydis buvo 10 Eur, o maksimalus — 20 Eur. Rajono vaikai galėjo rinktis įvairias programas (įvairių sporto šakų, choreografijos, muzikos, teatro, robotikos ir t.t. būrelius).
2022 m. birželio-liepos mėnesiais įvyko NVŠ programų akreditacija. Šiandien Telšių rajono savivaldybėje akredituotos ir patvirtintos 32 naujos savivaldybės lygmens NVŠ programos. Papildomai savo programas pateikė NVŠ teikėjai, kurie savo programas akreditavo kitose savivaldybėse, tačiau planuoja jas įgyvendinti ir mūsų rajone. 2022-2023 m. NVŠ programas vykdyti planuoja 24 teikėjai. Iš viso pateiktos 63 akredituotos programos, kurioms bus skiriamas finansavimas, jeigu NVŠ teikėjai į jas pritrauks mūsų rajono mokinius.
Savivaldybės lygmens neformaliojo švietimo programoms Savivaldybė nustatys NVŠ krepšelio dydį, kuris turi būti nuo 15,00 Eur iki 20,00 Eur. Naujovė ta, kad specialiųjų ugdymo poreikių (SUP) turinčiam vaikui bus skiriami du NVŠ krepšeliai (t.y. 30-40 Eur.), jei jo SUP yra nurodyti Mokinių registre. Bent vieną Nacionalinį NVŠ programų prioritetą atitinkančioms Savivaldybės lygmens NVŠ programoms ir nacionalinio lygmens NVŠ programoms skiriamo NVŠ krepšelio dydis privalės būti 20,00 Eur.
Nacionaliniais prioritetais laikomos tos programos, kurios orientuotos į techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM įgyvendinimo plėtros ir programos, kurios orientuotos į 9–12 klasių/1–4 gimnazijos klasių mokinių amžiaus tarpsnį. Taip pat nustatyti Savivaldybės lygmens NVŠ programų finansavimo prioritetai: etnokultūros bei pilietiškumo skatinimas. Šioms programoms NVŠ krepšelio dydis privalės būti 20 Eur.
Susipažinti su akredituotomis NVŠ programomis galite peržiūrėję programų sąrašą Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt“,— apie galimybę pasinaudoti skiriamomis lėšomis NVŠ programoms pasakoja Savivaldybės Administracijos direktorius Tomas Katkus.

Suteikiame naują gyvenimo galimybę negalią turintiems asmenims

„Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais įgyvendina projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ ir siekia perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, sudarant galimybes neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bei įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, nepatiriant socialinės atskirties.
Šiuo tikslu yra nupirktas ir pritaikytas gyventi vienas keturių kambarių butas Rambyno gatvėje, Telšiuose, kuriame teikiamos apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugos, ir gyvenamasis namas Klaipėdos gatvėje, Telšiuose, kuris šiuo metu yra ruošiamas grupinių gyvenimo namų veiklai.
Apgyvendinimo apsaugotame būste ir grupinio gyvenimo namuose paslaugos pirmumo tvarka yra teikiamos Dūseikių socialinės globos namų ir Telšių rajono gyventojams. Paslaugas teikia konkurso būdu atrinktas projekto partneris — Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“. Paslaugas teikia 4 asmenims, kuriems individualią pagalbą organizuos socialinis darbuotojas, atsižvelgdamas į asmenų negalią, individualius poreikius. Socialinis darbuotojas, teikdamas paslaugas, sudaro individualų pagalbos planą ir siekia, kad žmonės įgytų kuo daugiau gyvenimo įgūdžių, kad ateityje galėtų gyventi savarankiškai.
Apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugos kaina priklauso nuo paslaugos gavėjo gaunamų pajamų dydžio. Neįgaliesiems, kurių pajamos mažesnės kaip 2 VRP (294 eurai) — šios paslaugos teikiamos nemokamai. Apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugos gavėjai, be paslaugos teikimo mokesčio, taip pat moka už komunalines, maitinimosi, higienos, medicinines, kultūrines, savišvietos ir kt. išlaidas. Apgyvendinimo apsaugotame būste paslauga asmenims su intelekto ar psichikos negalia gali būti teikiama iki 3 metų ar net ilgiau.
Pritaikius įsigytą namą Klaipėdos gatvėje, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas pradės teikti ir kitas projekto partneris — VšĮ „Gyvenk kartu“. Minėtas socialines paslaugas planuojama teikti dešimčiai asmenų su negalia.
Iš minėto projekto lėšų taip pat atliktas pastato Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiuose, remontas ir pritaikytas dienos centro ir socialinių dirbtuvių veiklai vykdyti. Atliktas patalpų vidaus remontas, įrengtas keltuvas neįgaliesiems, nupirkti baldai ir įranga. Patalpos panaudos sutartimis perduotos projekto partneriams — Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubui „Telšių atjauta“ ir Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai. Paslaugas gauna iki 100 Telšių rajono gyventojų.
Projektas dar nesibaigia, bus įgyvendinamas ir toliau, tad prašome, turinčių pasiūlymų parduoti namus ar butus, kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administraciją el.p. agne.petrulytė@telsiai.lt, tel. (8 444) 56173.
Siekiame sudaryti sąlygas, kurios leistų kuo daugiau mūsų bendruomenės narių, turinčių negalią, integruotis, gauti pagalbą, sudaryti galimybes šeimoms dirbti ir kartu gyventi su neįgaliais šeimos nariais. Visuomenėje ypatingai reikalingas lygiavertis žmonių su negalia priėmimas, supratimas, komunikavimas, o esant poreikiui,— ir pagalbos suteikimas“,— apie apsaugoto būsto įgyvendinimą pasakoja Administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis.

Telšių rajono savivaldybės informacija