Nauji mokslo metai: kokių naujovių laukti?

Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė.

Naujais 2023-2024 mokslo metais Telšių rajono ugdymo įstaigose mokysis 5 817 mokinių/vaikų (89 vaikais mažiau nei praėjusių metų rugsėjo 1 d.). 1-12 klases lankys 4 286 mokiniai, iš jų pirmokų turėsime 355. Priešmokyklinukų susirinks 347, o į darželius patrauks net 1 184 ikimokyklinukai.
Planuojama, kad mūsų vaikus šiemet ugdys 690 pedagogų.
Kalbant apie pokyčius 2023-2024 mokslo metais, šiemet jų bus išties nemažai. Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Linos Leinartienės teigimu, nuo rugsėjo 1 d. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas. Jos bus įgyvendinamos nelyginėse 1, 3, 5, 7, 9 ir 11 klasėse. Pagal atnaujintas chemijos ir fizikos programas mokysis ir aštuntokai.
Taip pat keičiasi bendrieji ugdymo planai. „Pradinėse klasėse naujovės susijusios su pasaulio pažinimu ir matematika. Pasaulio pažinimo dalykas išskiriamas į du dalykus: visuomeninio ugdymo ir gamtos mokslų, – teigia L. Leinartienė. – Pamokų skaičius didėja matematikai – nuo kitų mokslo metų trečiokams prisideda 1 matematikos pamoka. Dabar visi 2-4 klasių mokiniai turės po 5 matematikos pamokas per savaitę.“
Žmogaus saugos pamokas keičia Gyvenimo įgūdžių pamokos. Anot Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos, ši programa pradedama įgyvendinti nelyginėse klasėse nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.: 1, 3 klasėse dalykas integruojamas į kitus dalykus arba skiriama atskira pamoka iš mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti valandų, 5 ir 7 klasėse skiriama 1 savaitinė pamoka, 9 klasėje – 1 pamoka kas 2 savaites, įgyvendinant prioritetines programos temas. „Gyvenimo įgūdžių programos turinys platesnis ir apima tokias svarbias temas kaip socialinis ir emocinis ugdymas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, žmogaus sauga ir elgesys kilus ekstremalioms situacijoms. Taip pat pirmoji pagalba, sveikatos ir lytiškumo ugdymas“, – pasakojo L. Leinartienė.
Naujovė laukia ir pradedančių mokytis pagal vidurinio ugdymo programą: privalomu tampa matematikos modulis „Planimetrija“ (nepriklausomai nuo mokytis pasirinkto dalyko programos kurso), o pasirinkusiems mokytis informatiką – privalomas modulis „Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys“, taip pat privaloma tampa socialinė-pilietinė veikla – per dvejus metus ne mažiau kaip 70 val.
2023-2024 mokslo metais numatyta daugiau papildomų konsultacijų mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams. „Mokiniui, dalyvavusiam Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose ar Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose ir nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio, bus teikiama tikslinga 20-ties konsultacinių pamokų trukmės mokymosi pagalba“, – teigia Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
Kaip jau įprasta, 4, 8, II ir IV gimnazijos klasėse bus vykdomi išoriniai mokinių pasiekimų patikrinimai. Anot L. Leinartienės, pokyčiai laukia trečiokų gimnazistų. Numatoma, kad nuo šių metų keisis egzaminų organizavimo tvarka. Pakeitus tvarką, numatoma, kad trečioje gimnazijos klasėje mokiniai laikys tarpinius dalykų patikrinimus, kurių įvertinimas bus įskaičiuojamas į brandos egzamino balą. Nelaikius tarpinio patikrinimo, nebus galima laikyti egzamino.
„Šiųmečiai trečiokai nebeturės galimybės rinktis mokyklinių lietuvių kalbos ir literatūros, menų, technologijų mokyklinių brandos egzaminų – visi egzaminai bus valstybiniai, – pabrėžia vedėja. – Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybiniai egzaminai bus organizuojami dviem lygiais (A ir B) pagal mokinio pasirinktą mokytis dalyko bendrąjį ar išplėstinį kursą. Mokiniai turės didesnį egzaminų pasirinkimą: bus organizuojami nauji inžinerinių technologijų, filosofijos, ekonomikos ir verslumo valstybiniai brandos egzaminai. Kad gautų brandos atestatą, šiųmečiai trečiokai privalės išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros (A arba B) valstybinį brandos egzaminą ir dar bent vieną valstybinį brandos egzaminą; be lietuvių kalbos ir literatūros (A arba B) brandos egzamino, galės laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus, galės atlikti brandos darbą, kuris nėra prilyginamas brandos egzaminui.“
Taip pat Švietimo ir sporto skyriaus vedėja informuoja, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Telšių „Kranto“ progimnazijos Viešvėnų skyriuje veiklą pradeda 10.30 val. ikimokyklinio ugdymo grupė skirta 2-6 metų amžiaus vaikams. O renovavus Telšių „Ateities“ progimnazijos baseiną, atnaujintas projektas „Antrą klasę baigi – plaukti moki“, kurio metu visi Telšių rajono mokyklų antrokai turės galimybę mokytis plaukti.
Didinamas ir švietimo pagalbos prieinamumas: nuo rugsėjo 1 d. įsteigta 13 švietimo pagalbos specialistų etatų. (Telšių r. sav. inf.)

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.