Aktuali informacija gyventojams dėl Germanto regioninio parko steigimo inicijavimo

Telšių rajono savivaldybė, reikšdama susirūpinimą dėl nepakankamos apsaugos Germanto kraštovaizdžio draustinio ir apylinkėse esamų Europos bendrijos svarbos buveinių, siekia inicijuoti Germanto regioninio parko steigimą. Numatyta siūlyti inicijuoti mažesnį negu mažą Germanto regioninio parko steigimą, neskaitant tankiai apgyvendintų teritorijų — kaip Lieplaukė ir Džiuginėnai. Šių metų kovo 15 d. siūlymas pristatytas Savivaldybės Tarybos kolegijos posėdyje. Kolegijos nariai pritarė procedūrą pradėti, inicijuoti, gyventojus supažindinti su Germanto regioninio parko steigimo inicijavimu.

Siekiant, kad Germanto regioninio parko steigimo inicijavimas nebūtų tik Savivaldybės noras, šiuo metu teritorijoje, kurioje būtų inicijuojamas regioninio parko steigimas, vyksta gyventojų apklausa. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis kartu su Administracijos Aplinkos apsaugos vyriausiąja specialiste Roberta Norkevičienė ir Žemaitijos nacionalinio parko direktoriumi Ramūnu Lydžiu vyko pas gyventojus. Susitikimų metu išklausyta gyventojų nuomonė dėl parko steigimo galimybių, pristatyti svarbiausi argumentai, kodėl siekiama įsteigti pirmą per pastaruosius 30 metų regioninį parką, kokių privalumų ar apribojimų galima tikėtis. Specialistai atsakė į visus gyventojų klausimus, suteikė reikiamą informaciją. Džiugina, kad žmonių nusiteikimas geranoriškas, visi apklaustieji vienbalsiai pritaria, kad tokio parko steigimas reikalingas, o daugumos jau ir seniai lauktas. Gyventojai pabrėžė gamtos saugojimo, rekreacinių zonų įkūrimo ir turimų teritorijų įveiklinimo svarbą.
Tokio tipo gyventojų apklausos vyks ir toliau. Artimiausiu metu norime išklausyti kuo daugiau gyventojų nuomonių, o jau aplankytų prašėme, kad skleistų žinią kaimynams ar numatytoje parko teritorijoje gyvenantiems pažįstamiems asmenims. Su vyraujančia gyventojų nuomone ir tolimesniais apklausos rezultatais būtinai supažindinsime ir ateityje. Iškilus klausimų, kviečiame gyventojus konsultuotis su Savivaldybės administracijos Aplinkos ir civilinės saugos specialistėmis el.p.: kristina.jankauskiene@telsiai.lt, tel. 8 610 23382, el.p.: roberta.norkeviciene@telsiai.lt, tel. (8 444) 40297.

Kodėl reikalingas Germanto regioninis parkas, kokia jo įkūrimo nauda?
Įsteigus Regioninį parką, taptų lengviau pritraukti papildomų investicijų, sukurti naujų darbo vietų, gauti lėšų teritorijai tvarkyti. Būtų sudaromos sąlygos smulkiajam ir vidutiniam verslui vystyti, pritaikyti sodybas kaimo turizmui, pažintiniam (ekologiniam) turizmui bei visaverčiam poilsiui gamtoje. Itin svarbu, kad parko įsteigimas praplėstų galimybes tinkamai suplanuoti dabar esamo Germanto kraštovaizdžio draustinio teritoriją, joje išskiriant rekreacines ir gyvenamąsias teritorijas.
Parko įkūrimas prisidėtų prie gamtos vertybių saugojimo už dabartinio draustinio ribų. Šiuo metu nemaža dalis itin vertingų gamtinių teritorijų, ypač miškų, yra už draustinio teritorijos. Įsteigus regioninį parką, jos taptų naujomis saugomos teritorijos dalimis. Įkuriant parką, siektume kompleksiškai vystyti Germanto apylinkes, sukurti žmonių lankymuisi reikiamą infrastruktūrą, tuo pačiu išsaugant ir gamtines vertybes.

Aktualiausia informacija gyventojams:
* Regioninio parko teritorijoje negali atsirasti didelių vėjo elektrinių. Negalima įrengti saulės šviesos energijos elektrinių ant pastatų, kurie yra kultūros paveldo objektai. Ant kitų pastatų saulės šviesos energijos elektrines įrengti galima;
* Padidės nekilnojamojo turto vertė (ypač sodybų);
* Atsiras galimybė gauti išmokų už ūkininkavimą Natura2000 teritorijose;
* Padidės investavimo į teritoriją patrauklumas;
* Griežtesnė teritorijos priežiūra dėl neteisėtų statybų;
* Statinių statybai taikomas tradicinės architektūros reikalavimas.

GYVENTOJŲ DAŽNIAUSIAI UŽDUOTI KLAUSIMAI (į klausimus atsako Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Ramūnas Lydis):
Ar atsiras apribojimai žemės ūkio veiklai vykdyti?
— Saugomoje teritorijoje iš esmės ūkininkavimo režimas yra toks pat, kaip ir nesaugomoje teritorijoje. Gyventojai ir ūkininkai tiek saugomoje, tiek nesaugomoje teritorijoje gali ir galės auginti gyvulius, sėti pasėlius, šienauti. Ūkininkai gali vykdyti ir ūkio plėtrą.

Kokie apribojimai ir reikalavimai pastatams statyti?
— Tiek saugomoje, tiek nesaugomoje teritorijoje naujas sodybas galima statyti tik rajono bendrajame plane ar parko planavimo dokumentuose numatytose vietose. Esminis skirtumas — reikalavimas tradicinei architektūrai. Leidžiama atstatyti identiškus buvusių sodybų pastatus ir jų inžinerinius statinius pirminėse jų stovėjimo vietose, galima remontuoti, rekonstruoti esamus. Negalima didinti esamų pastatų tūrių, išskyrus atvejus, kai sodybose pastatai rekonstruojami Saugomų teritorijų įstatymuose nustatytomis sąlygomis. Siekiant išlaikyti kraštui būdingą vienkieminį užstatymą, viename žemės sklype gali būti tik vienas gyvenamasis namas. Tačiau sodybose galima statyti kitus pagalbinio ūkio statinius, tokius kaip klėtis, lauko virtuvė, pirtis, tvartas ir pan.

Ar galimas sklypų padalijimas/pardavimas?
— Labai dažnas gyventojų nuogąstavimas yra, kad, įsteigus regioninį parką, bus itin stipriai apribotos galimybės valdyti savo žemės sklypus. Vis dėlto, reikia pripažinti, kad tam tikrų apribojimų yra. Žemės savininkams neapribojama galimybė parduoti žemės sklypus. Tačiau sklypų padalijimas yra negalimas, jeigu po padalijimo bent viena sklypo dalis tampa mažesnė kaip 7 hektarai, o besiribojančių su vandens telkiniu žemės sklypų pakrančių ilgis — mažesnis kaip 50 metrų.

Kokie reikalavimai taikomi karjerams?
— Naujų karjerų įrengimas draudžiamas, išskyrus atvejus, kai Žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka valstybinio parko žemės ūkio funkcinio prioriteto zonoje įrengiamas ne didesnis kaip 0,2 hektaro ploto smėlio ar žvyro mažasis karjeras. Tokius karjerus galėtų įsirengti žemės savininkai savo poreikiams tenkinti. Taigi, įsteigus regioninį parką, jo teritorijoje naujų pramoninių karjerų negalėtų atsirasti. Tačiau esamas karjerus pagal išduotus leidimus ir toliau būtų galima eksploatuoti.

Kokie apribojimai taikomi miškams?
— Regioniniame parke gali būti visų miškų grupių miškų. Ypač vertingose vietose įsteigus draustinius, gali griežtėti reikalavimai miškams tvarkyti, t.y. gali būti padidintas kirtimo amžius, o vietose, kuriose yra Europos svarbos buveinės, gali būti nustatytų papildomų reikalavimų. Tačiau regioniniuose parkuose miškų ūkio veikla yra galima. Be to, miško savininkai gali gauti Europos Sąjungos išmokas už veiklos apribojimus miškuose.

Kokie apribojimai taikomi vandens telkiniui įrengti?
— Regioniniuose parkuose, kaip ir už saugomos teritorijos esančiose vietose, yra galimybė įrengti dirbtinius nepratekamus vandens telkinius. Tačiau šių vandens telkinių įrengimas galimas tik suderinus su savivaldybe (įrengiant vandens telkinį melioruotoje žemėje), kai nėra saugomos teritorijos arba su saugomos teritorijos direkcija. Esminis skirtumas, kad draustiniuose galima įrengti tik iki 10 arų bendro dydžio dirbtinius vandens telkinius viename sklype. (Telšių r. sav. inf.)