Rajone bus įgyvendinama „Tūkstantmečio mokyklų“ programa

Iš kairės: „Ateities“ progimnazijos direktorė Rita Motiejūnienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė, „Džiugo“ gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas ir „Kranto“ progimnazijos direktorė Irena Daubarienė.

Neseniai Vilniuje, MO muziejuje, įvyko renginys „Tūkstantmečio mokyklos: rekomendacijų pristatymas ir gerosios patirtys“, kuriame dalyvavo Telšių rajono savivaldybės švietimo atstovai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė, „Kranto“ progimnazijos direktorė Irena Daubarienė, „Ateities“ progimnazijos direktorė Rita Motiejūnienė ir „Džiugo“ gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas. Pasiteiravome Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Linos Leinartienės apie „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, jos svarbiausias gaires, ir kaip šis projektas bus įgyvendinamas Telšių rajone.

Justina Lukošienė

Kaip informavo Lina Leinartienė, „Tūkstantmečio mokyklų“ (toliau – TŪM) programos tikslas − iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Laukiamas pokytis – lygiaverčių ugdymo(si) sąlygų sudarymas ir mokinių pasiekimų atotrūkių mažinimas, visoje šalyje atveriant šiuolaikiškas, vaikų įvairovei ir jų poreikiams atviras mokyklas, kurios, veikdamos tinklaveikos principu, padės stiprėti ir kitoms savivaldybėse esančioms mokykloms, ypatingą dėmesį skiriant vadovų bei pedagoginių darbuotojų kompetencijoms stiprinti ir įtraukiojo ugdymo ekosistemai mokyklose sukurti. Programos uždaviniai: skatinti pokyčius, nukreiptus į veikiančių mokyklų stiprinimą ir mokinių pasiekimų gerinimą jose; diegti tinklaveika grįstą ugdymo organizavimą, atveriant galimybes materialiaisiais bei žmogiškaisiais ištekliais naudotis kitų mokyklų mokiniams ir mokytojams; modernizuoti mokyklų infrastruktūrą, siekiant įveiklinti turimą bei, esant poreikiui, sukurti naują. „Planuojama, kad pagal Programą kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) bus įgyvendinamas projektas (savivaldybės projekte dalyvauja partnerio teisėmis), kuriame dalyvaus ne mažiau kaip trys savivaldybės mokyklos. Mokyklos savo veiklą tobulins keturiose srityse: lyderystė veikiant; įtraukusis ugdymas; kultūrinis ugdymas ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo (STEAM) ugdymas. Įgyvendinant projektą kartu su ESFA yra rengiamas Telšių rajono savivaldybės švietimo pažangos planas. Planui įgyvendinti bus pasirašoma jungtinės veiklos sutartis, kurioje bus nurodyta preliminari finansavimo suma (planuojama, kad savivaldybei gali būti skirta 2 mln. 750 tūkst. Eur, kurie būtų panaudoti per dvejus metus).
Galutinė finansavimo suma ir kiti įsipareigojimai bus nustatyti VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pasirašius sutartį su ESFA. Pažangos planui įgyvendinti investicijos bus galimos penkiose kryptyse: infrastruktūra, įranga ir mokymo priemonės, mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas, tinklo mokyklų išteklių prieinamumo gerinimas ir ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas“, − pasakojo L. Leinartienė.
Telšių rajono savivaldybės mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuri atrinko 6 mokyklas, t. y. „Ateities“ progimnazija, „Atžalyno“ progimnazija, „Džiugo“ gimnazija, „Germanto“ progimnazija, „Kranto“ progimnazija ir Žemaitės gimnazija, kurios dalyvautų programoje. Kriterijai, pagal kuriuos buvo atrenkamos mokyklos:
1.Mokykloje besimokančių mokinių skaičius einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. turi būti ne mažesnis kaip 200. Ši nuostata turi būti išlaikyta visą dalyvavimo Programoje laikotarpį;
2.Mokyklos, kurių nuostatuose savininko teise ir pareigas įgyvendinanti institucija nėra įteisinusi mokinių atrankos;
3.Mokyklos, kurios mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 metų bendruosiuose planuose nėra numatytos reorganizuoti prijungimo, sujungimo ar padalijimo būdu ar likviduoti;
4.Mokyklos, kurios nedalyvauja kituose ES ar LRVB lėšomis finansuojamuose projektuose.
Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos, Telšių rajono savivaldybė TŪM programoje dalyvauja kartu su Rietavo savivaldybe partnerio teisėmis, nes Rietavo savivaldybė neturi 1000 mokinių ir negali savarankiškai dalyvauti programoje. „Atrinkus mokyklas Savivaldybėje, buvo suformuota TŪM komanda, kurią sudaro atrinktų mokyklų vadovai, pavaduotojai ir Savivaldybės administracijos darbuotojai. Komandos nariai nuolat dalyvauja Europos socialinio fondo agentūros organizuojamuose mokymuose, renginiuose ir konsultacijose ir kartu su agentūros paskirtais koordinatoriais analizuoja savivaldybės švietimo būklę, numato veiklos tikslus, siektinus rezultatus ir rengia savivaldybės pažangos planą. Plane bus numatytos visos mokyklų planuojamos vykdyti veiklos mokinių pasiekimams gerinti, vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijoms stiprinti, mokyklų modernizavimui, įtraukiajam ugdymui stiprinti. TŪM programos metu planuojama atnaujinti mokyklų infrastruktūrą, įkurti laboratorijas, medijų centrą, erdves specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, aprūpinti moderniomis ugdymosi priemonėmis, tobulinti mokytojų, vadovų kompetencijas įtraukiojo ugdymo, STEAM, lyderystės ir kultūros srityse bei vykdyti kitas veiklas“, − dėstė L. Leinartienė, kuri vasario 21 d. kartu su kitais Telšių rajono savivaldybės švietimo atstovais („Kranto“ progimnazijos direktore Irena Daubariene, „Ateities“ progimnazijos direktore Rita Motiejūniene, „Džiugo“ gimnazijos direktoriumi Mindaugu Sabaliausku) dalyvavo Vilniuje, MO muziejuje įvykusiame renginyje „Tūkstantmečio mokyklos: rekomendacijų pristatymas ir gerosios patirtys“. Ten pristatytas rekomendacijų leidinys, pasidalinta gerąja patirtimi rengiant pažangos planą. EXPO metu susipažinta su teikėjų siūlomomis paslaugomis mokytojams ir mokiniams. „Išgirstos idėjos, rekomendacijos ir siūlymai bus panaudojami rengiant Savivaldybės švietimo pažangos planą, kurį tikimės baigti iki balandžio mėnesio ir pateikti vertinti“, − sakė Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, akcentuodama, jog, įgyvendinant projektą, bus siekiama kiekvienam rajone besimokančiajam sudaryti lygiavertes ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas, lemiančias geresnius mokinių pasiekimus ir mažesnius pasiekimų atotrūkius tarp mokyklų ir savivaldybių.