Brangstantis atliekų tvarkymas padorumo neišmokė

Metų metais miesto tvarkdariai neįveikia skverelio teršėjų.

Viskas brangyn, o pajamos — mažyn. Ko gero, ne vieno kraštiečio pokalbiai sukasi būtent apie tai. Žinoma, gerovės liūtis nei iš šio, nei iš to šios žemės žmogelių neaplanko, tačiau ar visada mūsų skundai ir dejonės turi pagrindo?

Lina Dijokienė

Ko gero, ne tuščiai sakoma, kad lietuviai — tauta, kuri labai mėgsta skųstis ir bėdoti. Šiukšlių tvarkymas ir, ypač, vis didėjanti rinkliava už jų tvarkymą — tema, piktinanti ne vieną telšiškį ar rajono gyventoją. Štai Telšių rajono gyventojas J.J. (pageidavęs, jog jo pavardė būtų žinoma tik Redakcijai) atsiuntė laišką, kurį pats pavadino skundu. Mūsų skaitytojo išsamiame laiške dėstomos problemos tikrai aktualios ne vienam miesto ir rajono gyventojui, todėl publikuojame jį visą.

Gyventojo skundas
„Tiesiog nežinome, kur besikreipti, todėl nutarėme pirmiausiai kreiptis į Jūsų redakciją, kad šį skundą atvirai paskelbtumėte spaudoje, kad išgirstų rajono savivaldybės tarybos nariai ir kiti valdantieji rajoną“,— savo laiško tikslą nurodo autorius. Toliau jis tęsia: „Kada baigsis manipuliacijos Telšių r. savivaldybėje? Telšių r. gyventojus piktina tarybos patvirtintas atliekų tvarkymo mokestis.
Dauguma rajono gyventojų, gavę pranešimus, imasi už galvos, skambina vieni kitiems, nežino, kur teisybės ieškoti, kadangi gautuose pranešimuose nurodytos sumos už 2018 m. gerokai didesnės nei buvo 2017 m. Pasirodo, daugiabučių namų gyventojams patvirtintas per metus pastovus rinkliavos mokestis — 44 eurai, ir kintamas mokestis — 19 eurų. Iš viso — tik 63 eurai per metus. Jei asmuo negyvena bute, jis mokės tik pastoviąją rinkliavos dalį — 44 eurus per metus. Taip išeina, kad daugiabučio namo gyventojai kiek nori pila šiukšles — vis vien mokės tik 63 eurus. Individualių namų gyventojams taip pat nustatytas pastovus rinkliavos mokestis — 44 eurai per metus, tačiau kintamoji dalis priklauso nuo konteinerių tūrio: 120 litų konteinerio vienas ištuštinimo kartas — 0,94 euro, 240 litrų — 1,88 euro.

Tai­gi, jei in­di­vi­dua­laus na­mo sa­vi­nin­kas per me­tus iš­tuš­tins 120 lit­rų tal­pos kon­tei­ne­rį 12 kar­tų, iš vi­so per me­tus mo­kės 55,28 eu­ro, o jei 240 lit­rų kon­tei­ne­rų iš­tuš­tins tiek pat kar­tų — mo­kės 66,56 eu­ro. Lyg ir vis­kas nor­ma­lu. Ta­čiau Ta­ry­ba kiek­vie­nam in­di­vi­dua­laus na­mo sa­vi­nin­kui nus­ta­tė mi­ni­ma­lų kon­tei­ne­rių skai­čių per me­tus — 13 kar­tų. Jei sa­vi­nin­kas per me­tus išs­tums vie­ną, pen­kis ar vi­sai nė vie­no kon­tei­ne­rio, vis vien jis mo­kės už 13 kar­tų. Tai to­ta­li ne­są­mo­nė. Už ką rei­kia mo­kė­ti, jei žmo­ge­lis ne­tu­ri ką į tą kon­tei­ne­rį dė­ti, po­pie­rių de­gi­na kros­ny­je… Žmo­gus, gau­nan­tis var­ga­ną pen­si­ją, vos ne vi­sus pi­ni­gus tu­ri ati­duo­ti už at­lie­kas, o kur vais­tai, ku­ras, mais­tas ir kt. Bū­na, kad ki­tas žmo­gus tu­ri ir dau­giau at­lie­kų, bet čia tik vie­ne­tai. Ne­ga­na to, Tel­šių re­gio­ni­nis at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras (TRATC) šiuo me­tu in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams (ki­ti ga­vo anks­čiau) siun­ti­nė­ja mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mus už vi­sus 2018 m. Pra­ne­ši­muo­se nu­ro­dy­tas pa­gal gra­fi­kus kon­tei­ne­rių pa­kė­li­mo skai­čius 18 kar­tų ir pa­gal juos pas­kai­čiuo­ta kin­ta­mo­ji rink­lia­vos da­lis bei pa­pil­do­mai įra­šy­ta tre­čia ei­lu­tė, ku­rio­je įra­šy­tas kon­tei­ne­rių pa­kė­li­mų skai­čius už praė­ju­sį lai­ko­tar­pį, t.y., už 2017 m. po 15, ki­tiems po 10 ar 11 kon­tei­ne­rių pa­kė­li­mų ir ati­tin­ka­mai pa­di­din­tos mo­kė­ji­mų su­mos po 14,04 Eur, 15,02 Eur ir t.t., to­dėl pra­ne­ši­muo­se mo­kė­ji­mo su­mos: 82,38 Eur, 91,84 Eur, 84,03 Eur, 101 Eur ir t.t. Pra­ne­ši­mus ma­žes­nė­mis su­mo­mis ga­vo gy­ven­to­jai, ku­rie tu­ri 120 lit­rų tal­pos kon­tei­ne­rius. Nie­ko ste­bė­ti­no ne­bū­tų, jei gy­ven­to­jai mo­kė­tų už rea­liai isš­tum­tų už var­tų kon­tei­ne­rių skai­čių, o ne už re­ke­tuo­ja­mą 13 kar­tų pat­vir­tin­tą mo­kes­tį. Ir šiaip ta­ri­fai di­des­ni nei 2017 me­tais, kai tuo tar­pu Vil­niaus r. at­lie­kų su­rin­ki­mas gy­ven­to­jams 2018 m. apie 33 eu­rus ma­žes­nis nei bu­vo 2017 m., Šiau­lių r. gy­ven­to­jai mo­ka po 18 eu­rų nuo dek­la­ruo­to as­mens na­me ir pra­ne­ši­mai siun­čia­mi gy­ven­to­jams ket­vir­čiais. Pas­kam­bi­nus į TRATC pa­siaiš­kin­ti, ko­dėl me­tai dar ne­si­bai­gė, o pra­ne­ši­mai siun­čia­mi už vi­sus me­tus ir su­mos pris­kai­čiuo­tos pa­gal gra­fi­ke nu­ro­dy­tą iš­ve­ži­mų kon­tei­ne­rių skai­čių ir dar pa­di­din­tos su­mos už praė­ju­sį lai­ko­tar­pį, dar­buo­to­ja at­sa­kė, kad „2019 m. bus pers­kai­čia­vi­mai, o šių me­tų pra­ne­ši­muo­se nu­ro­dy­tos su­mos tei­sin­gos, taip Tel­šių r. sa­vi­val­dy­bė nus­ta­tė, ne­sis­kųs­kit ir tei­sy­bės ne­ra­sit“. Svar­biau­sia, kad TRATC dar­buo­to­jai vie­niems aiš­ki­na vie­naip, ki­tiems — ki­taip, ir ką čia ga­li sup­ras­ti. Gal mes kai ku­rie ne­su­lauk­si­me 2019 me­tų, o už at­lie­kas mo­kė­ti rei­kia da­bar, prie­šin­gu at­ve­ju gra­si­na­ma sko­lų išieš­ko­to­jais. Kaip ko­men­tuo­ja TRATC dar­buo­to­ja, kad 2019 me­tais vėl bus pers­kai­čia­vi­mai, tai čia išei­na pa­sa­ka be ga­lo, taip jie pers­kai­čiuo­da­mi už kaž­ką ir klai­dins gy­ven­to­jus. Sąs­kai­tos tu­ri bū­ti siun­čia­mos už praė­ju­sį mė­ne­sį ar­ba bent jau ket­vir­tį, ne už me­tus, ku­rie dar nep­ra­gy­ven­ti ir ne­pa­si­nau­do­ta pas­lau­ga. O iš kur rei­kia gy­ven­ti? O kur dar pat­vir­tin­ti ta­ri­fai ra­jo­no gy­ven­to­jams už ga­ra­žų ir so­dų pas­kir­ties ob­jek­tus. Kai ku­riuo­se so­duo­se nė­ra nė kon­tei­ne­rių, o pat­vir­tin­tas pas­to­vus 13 eu­rų mo­kes­tis ir kin­ta­mas — 5,40 Eur. Ga­ra­žų pas­to­vus — 5,70 eu­ro, kin­ta­mas — 2,50 Eur. Prie ga­ra­žų taip pat nė­ra kon­tei­ne­rių, ki­tas me­tų me­tus ne­si­nau­do­ja ga­ra­žu ar­ba so­du. Kiek te­ko gir­dė­ti, kad TRATC di­rek­to­rius yra Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ir, be abe­jo, prik­lau­so kaž­ko­kiai par­ti­jai. Gal­būt čia da­ro­ma „meš­kos pas­lau­ga“? No­ri­si pak­laus­ti, ar­gi ši­taip mū­sų iš­rink­tie­ji dir­ba dėl ra­jo­no gy­ven­to­jų ge­ro­vės? Prieš rin­ki­mus ir vėl pra­si­dės va­ži­nė­ji­mai po kiek­vie­ną kie­mą ir pra­šy­mai ar agi­ta­ci­jos įvai­riau­siais bū­dais, kad tik bū­tent už jį bal­suo­tų žmo­nės ir, ži­no­ma, pa­ža­dai, pa­ža­dai… Te­gu dir­ba vie­ną kar­tą sa­vi­val­dy­bės šu­lai ra­jo­no žmo­nėms, ne­rei­kės rek­la­mų, „uba­ga­vi­mų“, šil­tų kė­džių pir­ki­mų, žmo­nės bal­suos ir be ši­to ma­raz­mo, bet pir­miau­sia rei­kia įro­dy­ti, kad iš­rink­tie­ji tik­rai dir­ba ra­jo­no žmo­nėms“. Teig­da­mas, kad ži­niaks­lai­da yra ga­lin­gas gink­las prieš sa­vi­va­lia­vi­mą, skai­ty­to­jas sa­ko­si to­dėl pir­miau­sia pa­gal­bos ieš­kan­tis bū­tent mū­sų laik­raš­čio re­dak­ci­jo­je.

 

Paaiš­ki­no, ko­dėl ski­ria­si rink­lia­vos dy­džiai

Šį mū­sų skai­ty­to­jo laiš­ką-skun­dą pap­ra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ir ci­vi­li­nės sau­gos pos­ky­rio ve­dė­jo Rai­mon­do Rač­kaus­ko.

„At­sa­ky­da­mas į pi­lie­čio skun­dą, in­for­muo­ju, kad vie­ti­nės rink­lia­vos mo­de­lį, dy­džius, tvir­ti­na ra­jo­no ta­ry­ba, va­do­vau­da­ma­si ati­tin­ka­mo­mis tai­syk­lė­mis. Skir­tin­go­se sa­vi­val­dy­bė­se rink­lia­va ga­li bū­ti skir­tin­ga. Tel­šių ra­jo­ne vie­ti­nės rink­lia­vos už at­lie­kų tvar­ky­mą mo­de­lis ir jos dy­džiai bu­vo keis­ti 2017 m. va­sa­rio 23 d. (įsi­ga­lio­jo nuo 2017 m. ko­vo 1 d.), tuo me­tu bu­vo įves­ta dvi­na­rė rink­lia­va — jos pas­to­vu­sis ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­ra­met­ras dau­gu­mo­je at­ve­jų prik­lau­so nuo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nau­do­ji­mo bū­do. In­di­vi­dua­liems gy­ve­na­mie­siems na­mams įves­tas kin­ta­ma­sis pa­ra­met­ras prik­lau­so nuo kon­tei­ne­rių ap­tar­na­vi­mo, jų tū­rio. Tam tiks­lui bu­vo įves­ta elekt­ro­ni­nė kon­tei­ne­rių at­pa­ži­ni­mo sis­te­ma (či­pa­vi­mas). Ka­dan­gi di­džio­ji da­lis in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kų yra ga­vę pa­pil­do­mus pa­kuo­čių ir ant­ri­nių ža­lia­vų rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rius, jie tu­ri ga­li­my­bę rū­šiuo­ti, tai yra, smar­kiai su­ma­žin­ti miš­rių at­lie­kų kie­kį, už ku­rį ir mo­ka­ma mi­nė­ta rink­lia­va. Pa­gal pra­di­nius įver­ti­ni­mus bu­vo nusp­ręs­ta rink­lia­vos nuos­ta­tuo­se įves­ti tam tik­rą sau­gik­lį nuo ga­li­mos sie­kia­my­bės at­sik­ra­ty­ti miš­rio­mis ko­mu­na­li­nė­mis at­lie­ko­mis ne ats­ki­rai val­dai pris­kir­tuo­se kon­tei­ne­riuo­se, tai­gi įves­tas mi­ni­ma­lus aps­kai­to­mas kon­tei­ne­rių ap­tar­na­vi­mo skai­čius — 13 kar­tų per me­tus. Rink­lia­vos dy­dis už 2018 m. ski­ria­si nuo 2017 m. dy­džio to­dėl, kad, kaip mi­nė­jau, rink­lia­va kei­tė­si nuo 2017 m. ko­vo 1 d., o iki to lai­ko ga­lio­jo se­na­sis mo­de­lis su ma­žes­niais dy­džiais, bet nep­rik­lau­so­mas nuo įvai­rių pa­ra­met­rų, tai­gi ir nuo ga­li­my­bės kaž­kiek su­si­ma­žin­ti rink­lia­vą rū­šiuo­jant at­lie­kas. UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras“ siun­tė pra­ne­ši­mus apie rei­ka­lin­gą su­mo­kė­ti pil­nai aps­kai­čiuo­tą rink­lia­vą, to­dėl, kad me­tų pra­džio­je ne­ga­lė­jo įver­tin­ti, kiek kar­tų gy­ven­to­jai išs­tums kon­tei­ne­rius ap­tar­nau­ti. Su­si­da­ręs su­tau­py­tas skir­tu­mas gy­ven­to­jams išs­kai­čiuo­ja­mas iš ki­tų me­tų rink­lia­vos“,— pa­ko­men­ta­vo skai­ty­to­jo skun­de iš­dės­ty­tas prob­le­mas Ap­lin­kos ir ci­vi­li­nės sau­gos pos­ky­rio ve­dė­jas R.Rač­kaus­kas.

 

Lau­kia au­di­to

Šiuo klau­si­mu sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas, ne­ma­žai do­mė­ję­sis prob­le­mo­mis, ky­lan­čio­mis dėl rink­lia­vos už at­lie­kų tvar­ky­mą. Jis pri­pa­ži­no, jog tik pra­dė­jus įgy­ven­din­ti nau­ją­ją tvar­ką, bu­vęs ne­ma­žas gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mas, bū­ta ir klai­din­gai iš­ra­šy­tų sąs­kai­tų, ir ne­lo­giš­kų rink­lia­vos dy­džio nus­ta­ty­mo at­ve­jų. Lai­kui bė­gant, pa­gal prak­ti­ko­je iš­ky­lan­čias prob­le­mas, tvar­ka pa­ma­žu nu­sis­to­vi.

„Da­bar lau­kia­me dar at­sa­ky­mo iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. No­ri­me bend­ru su­ta­ri­mu at­lik­ti TRATC veik­los au­di­tą, kad iš­siaiš­kin­tu­me, ar tik­rai to­kios są­nau­dos, ar nė­ra ga­li­my­bių jų su­ma­žin­ti ir pan.“,— pab­rė­žė vi­ce­me­ras. K.Gu­sa­ro­vas  ak­cen­ta­vo, jog nus­ta­ty­tas mo­kes­tis bū­tent už mi­ni­ma­lų 13 kar­tų iš­ve­ži­mų skai­čių to­dėl, kad to­kios esan­čios at­lie­kų tvar­ky­mo są­nau­dos.

Šiukš­lės — bet kur ir bet kaip

Kol vie­ni gy­ven­to­jai vir­kau­ja, jog dėl di­de­lės rink­lia­vos neį­ma­no­ma pra­gy­ven­ti, ki­ti pirš­tais ba­do prie at­lie­kų kon­tei­ne­rių pri­vers­tas šiukš­lių krū­vas, tre­ti apsk­ri­tai, ma­tyt, nusp­ren­dė, jog ga­li sa­vo at­lie­kas mes­ti bet kur ir bet ka­da. Tuo sa­vo aki­mis sa­kė įsi­ti­ki­nu­si vie­na tel­šiš­kė, kai šio ket­vir­ta­die­nio ry­tą sku­bė­ju­si į po­lik­li­ni­ką.

Mo­te­riai te­ko kirs­ti va­di­na­mą­jį Juo­dą­jį, ofi­cia­liai — Goeld­ne­rio sk­ve­re­lį. Šio pak­raš­ty­je sto­vi ke­li bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riai, ša­lia — dar vie­nas di­džiu­lis ža­lias kon­tei­ne­ris, skir­tas ža­lie­noms mes­ti, ta­čiau ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jams, ma­tyt, tvar­kin­ga kon­tei­ne­rių ap­lin­ka la­bai ne­pa­tin­ka, nes vos tik at­lie­kų tvar­ky­to­jai iš­kuo­pia ap­link kon­tei­ne­rius pri­vers­tus kal­nus at­lie­kų, net­ru­kus čia vėl iš­ky­la kal­nas šiukš­lių. Štai ir da­bar — ša­lia mi­nė­tų kon­tei­ne­rių di­džiu­lė krū­va vi­so­kio šlamš­to: se­nos san­tech­ni­kos, sta­ty­bi­nio lau­žo, se­nų bal­dų nuo­lau­žų ir pan.

Kaip sy­kis mi­nė­tos tel­šiš­kės akį pat­rau­kė pa­gy­ve­nu­si mo­te­riš­kė, ma­tyt, išė­ju­si iš gre­ti­mo na­mo, ku­ri ran­ko­se ne­šė­si tvar­kin­gai su­suk­tą se­ną rau­do­ną antk­lo­dę. „Mo­te­riš­kė ra­miai priė­jo prie to są­var­ty­no ir tar­si nie­ko blo­go ne­da­ry­tų, nu­me­tė sa­vo ne­šu­lį į šiukš­lių krū­vos vi­du­rį. Vė­liau dar sus­to­jo šnek­te­lė­ti su ki­ta mo­te­riš­ke, tur­būt kai­my­ne, ša­lia sk­ve­re­lio vaikš­ti­nė­ju­sia su sa­vo ke­tur­ko­ju au­gin­ti­niu. Kai iš­sit­rau­kiau te­le­fo­ną ir ėmiau ši­tą vaiz­de­lį fo­tog­ra­fuo­ti, mo­te­rė­lės nė dė­me­sio nek­rei­pė. Šiukš­lin­to­ja, ma­tyt, nė ne­ma­nė, ką blo­go pa­da­riu­si… O juk tu­rė­tų po­nia ži­no­ti, kad to­kias at­lie­kas rei­kia nu­vež­ti į at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę… Ga­lų ga­le ga­lė­jo bent jau į kon­tei­ne­rį įdė­ti, o ne dar vie­nu ry­šu­lių są­var­ty­ną pa­di­din­ti“,— pik­ti­no­si tel­šiš­kė, teig­da­ma, jog nie­kaip ne­ga­li sup­ras­ti, kaip Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus dar­buo­to­jai, nors ir gi­ria­si tu­rį vaiz­do ka­me­rų šiukš­lin­to­jams išaiš­kin­ti ir sud­raus­min­ti, nie­kaip neį­vei­kia šio sk­ve­re­lio pik­ty­biš­kų ter­šė­jų.