Knyga apie Telšių vyskupiją

Žemaičių „Alkos“ muziejus išleido solidų — 400 puslapių — leidinį „Telšių vyskupija“, skirtą Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos 90-mečiui.

Įžangos žodyje Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ pastebėjo: „Toks leidinys, kaip šis, yra labai sveikintinas. Gal jis palies širdis mūsų tautiečių, kurie planuoja palikti Tėvynę ir kurtis kitose šalyse. Vien sunkiai įvykdomais greitos materialinės gerovės sukūrimo Lietuvoje planais mes tikrai nepajėgsime jų sulaikyti Tėvynėje. Gal per šimtmečius brangintos vertybės dalinai pristabdys mūsų tautiečių bėgimą į svetimus kraštus. Bent šiek tiek!“
Leidinio sudarytoja Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Elvyra Spudytė įvade aprašo, kaip kilo sumanymas prisiminti Telšių vyskupijos nueitą kelią — nuo jos ištakų iki šių dienų, į vieną knygą surašyti visas mūsų tėvų ir protėvių statytas, kurtas bei puoselėtas dabartinės Telšių vyskupijos bažnyčias, koplyčias, lurdus ir kitas šventas vietas, susitikti su vyskupijos ganytojais, seminarija, vienuolijomis bei kitomis religinėmis organizacijomis, mintimis vėl sugrįžti į svarbiausius gyvenimo įvykius.
Didžioji leidinio dalis skiriama dabartinėms Telšių vyskupijos šventovėms — Dievo namams. Pateikiamos jų, taip pat centrinių altorių 2016 metų fotografijos su trumpais aprašymais. Leidinyje rasime vertingų publikacijų apie vyskupiją okupacijos ir karo audrose (1940-1944), nelaisvės metais (1944-1989), atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę (nuo 1990 m. kovo 11-osios).
Leidiniui aktualumo ir solidumo suteikia ir istorikų mintys: dr. Dariaus Barono — apie Žemaičių krikštą ir pirmąsias šio krikšto metu pastatytas bažnyčias, Kazio Misiaus — apie 1926 metais įkurtos Telšių vyskupijos istorinę raidą.
E.Spudytė nuoširdžiai dėkoja visiems pagalbininkams, prisidėjusiems prie leidinio „Telšių vyskupija“ atsiradimo: fotografui Romualdui Eitkevičiui, istorikams Kaziui Misiui ir dr. Dariui Baronui, Telšių vyskupo vikarui monsinjorui Rimantui Gudlinkiui, Telšių vyskupijos kurijos kancleriui kun. Haroldui Šneideraičiui, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriui kun. dr. Ramūnui Norkui ir šios seminarijos prefektui kanauninkui Andriejui Sabaliauskui, muziejininkams Juliui Kanarskui, Rozai Šikšnienei, Žygintui Bučiui, Jolantai Klietkutei, kraštotyrininkui Algirdui Vilkui, „Alkos“ muziejininkams, vyskupijos parapijos klebonams ir kitiems.
Leidinio rėmėjai: Kultūros paveldo departamentas, Telšių vyskupijos kurija, Telšių rajono savivaldybė, „Limega“, „Ežerūna“, „Luxa“.
Knygą 700 egz. tiražu išleido ir spausdino spaustuvė DRUKA, Klaipėdoje. („KŽ“ inf.)