Rezistencijos (pasipriešinimo okupacijai) dalyviai Varnių krašte

Skelbiame Varnių krašto (buvusio Telšių apskrities Varnių valsčiaus, buvusio Varnių rajono (jo dalis dabar patenka į dabartinę Šilalės rajono teritoriją), dabartinės seniūnijos teritorijos ir artimiausių aplinkinių vietovių) antrosios Sovietų Sąjungos okupacijos metu žuvusių, suimtų partizanų, represuotųjų (suimti, įkalinti), mirusių įkalinime pasipriešinimo okupacijai (rezistencijos) dalyvių: partizanų, jų ryšininkų, rėmėjų, pogrindinių organizacijų narių, kitų antiokupacinių pasipriešinimo akcijų dalyvių sąrašą.

Į sąrašą (vardyną) įtraukti Lietuvos Laisvės Armijos Žemaičių Legiono- Lietuvos Partizanų Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Vakarų Lietuvos (Jūros) srities Žemaičių apygardos Vilko-Vaidoto ir Šatrijos (Tvirtovės) rinktinės Varnių bataliono-kuopos-būrio partizanai, jų talkininkai, esant vienam iš šių požymių: kilęs iš Varnių krašto, gimęs Varnių krašte, gyvenęs ar dirbęs Varnių krašte, visą laiką ar dalį rezistencinės kovos laiko praleidęs Varnių krašte, suimtas Varnių krašte, žuvęs ar nužudytas Varnių krašte, palaikai išniekinti Varniuose.
Dalis rezistencijos dalyvių buvo susiję su gretima Kęstučio apygarda. Varnių partizanų batalionas yra vykdęs Žemaičių Legiono štabo apsaugos dalinio funkcijas. Varnių batalionas, kurį sudarė trys kuopos, priklausė Šatrijos rinktinės Džiugo rajonui. Varnių apylinkėse kelerius metus veikė Žemaičių apygardos štabas. Janapolės partizanų kuopa ilgainiui tapo Varnių kuopos būriu. Pažymėtina, kad nemaža dalis 1944 m. suimtų ir nuteistų asmenų priklausė Lietuvos Laisvės Armijos „Vanagams“. Varnių krašto partizanai naikino okupacinės valdžios struktūras, baudė kolaborantus, išdavikus, užpuldavo vietoves, sunaikindavo okupacinės administracijos pastatus ir turtą, iš areštinių išlaisvindavo suimtuosius, stodavo į kautynes, nuginkluodavo valsčiaus sovietinius pareigūnus, paimdavo valdžios įstaigų dokumentus.
Sąrašas nėra baigtinis, jame galimi netikslumai (gimimo, žūties, suėmimo metai). Į sąrašą neįtraukti žūties, represijų išvengę rezistencijos dalyviai.
Į sąrašą įtraukti tie rezistentai, apie kuriuos esama žuvimo, suėmimo žinių. Taip pat įtraukti tie rezistencijos dalyviai (daugiausia — suimti ir nuteisti, įkalinti partizanų ryšininkai ir rėmėjai, pogrindinių organizacijų nariai, Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) nariai, dalis politinių kalinių), kurie, gyvendami visiškai gretimai Varnių krašto (Kelmės, Šilalės r.), buvo betarpiškai susiję su įtakingiausiu krašto partizanu, Žemaičių apygardos vadu (1948-1953 m.), ilgamečiu ginkluoto pasipriešinimo dalyviu (1944-1953 m.) Vladu Montvydu-Žemaičiu, gyvenusiu ir dirbusiu Varnių valsčiuje, organizavusiu Varnių krašto partizanus.
Varniuose ir apylinkėse buvo dislokuotos bei veikė šios Sovietų Sąjungos okupacinės armijos dalys: 1944 m. veikė NKVD 216 pasienio pulko batalionas. 1945 m. veikė Leningrado fronto užnugario apsaugos NKVD kariuomenės 120 pasienio pulko trys užkardos, 1946 m. — 273 šaulių pulko 6 kuopos 3 būrys, 1950 m. dislokuota 32 šaulių pulko nepilna kuopa (bataliono štabas veikė Telšiuose, pulko štabas — Klaipėdoje), 1951 m. veikė 4 šaulių divizijos (vėliau — 2 šaulių divizijos) MGB vidaus kariuomenės 32 šaulių pulko 3 šaulių bataliono 8 ir 9 kuopos dviejų būrių 22 kariai, dar 6 kariai nuolat laikyti prie Varnių MGB skyriaus kaip rezervas. Į karines operacijas prieš partizanus atvykdavo čekistai ir kareiviai iš Telšių bei kitų valsčių. Varniuose laikyta čekistinė-karinė grupė iš 10-15 karių, kuri veikė prieš konkretų partizanų būrį.
Pagal Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro archyvinius, asmenų paliudytus ir publikuotus duomenis, parengė GINTARAS ŠIDLAUSKAS. 2013 m.

Aleksandravičiūtė Jadvyga (1926). Kelis kartus suimta ir paleista neįrodžius kaltės. Partizanų ryšininkė-rėmėja.
Alūza Bronislovas-Bedalis, Perkūnas, Eimutis, Vokietukas, Beržas, Sakalas (1933). Žuvo 1953. Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio adjutantas.
Alūzaitė-Kuličauskienė Monika-Aldona, Audronė, Laima (1931). Suimta 1952. Partizanė, partizanų spaudos redaktorė, bendradarbė.
Andrijauskas Jonas-Papartis, Zenis, Valančius, Uosis (1913). Žuvo 1952.
Andrijauskienė Stefanija-Uošvienė (1916). Žuvo 1952.
Andriuška Antanas (1919). Žuvo 1947.
Andriuška Jonas-Latviukas (1922). Suimtas 1948. Ryšininkas-rėmėjas.
Andriuška Jonas-Smilgelė, Plunksna (1924). Žuvo 1948.
Andriuška Juozas (1907). Suimtas 1947. Partizanas.
Andriuška Kazimieras-Linksmutis, Čerčilis, Kerštas (1923). Žuvo 1950. Šatrijos rinktinės vadas.
Andriuška Povilas-Bajoras, Ąžuoliukas (1920). Žuvo 1948. Būrio vadas.
Andriuška Vladas-Zableckis, Sakalinis (1930). Žuvo 1949.
Andriuškaitė Benedikta-Žarija (1929). Žuvo 1949.
Arlauskas Vincas-Argumentas (1922). Suimtas 1948. Partizanas.
Armalis Bronius (1924). Suimtas 1948. Ryšininkas-rėmėjas.
Antanavičius Juozas (1921). Suimtas 1944.
Aukštikalnis Petras (1904). Suimtas 1944.
Bacevičius Vytautas-Algis, Vygandas (1915). Suimtas 1945, nuteistas mirties bausme, sušaudytas 1946. Varnių kuopos, bataliono vadas.
Bagdonaitė Elena-Rūta, Kvarteta (1923). Žuvo 1952.
Bagdonaitė-Česnienė Ona-Ramunė, Eglė (1925). Suimta 1946. Ryšininkė-rėmėja.
Bagdonaitė-Zeipartienė-Federavičienė Zofija-Ponia, Panelė, Žarija (1924). Suimta 1948. Partizanė.
Bagdonas Alfonsas (1922). Suimtas 1944. Partizanas. Būrio vadas.
Bagdonas Jonas (1908). Suimtas 1951.
Bagdonas Kazimieras-Gluosnis, Rugelis, Beirutas, Krūžas (1920). Žuvo 1952. Būrio vadas.
Bagdonas Liudas-Karklas, Aitvaras (1925). Žuvo 1949. Būrio vadas.
Bagdonas Petras-Drąsutis (1928). Žuvo 1946.
Bagdonas Povilas-Atlantas, Švogeris, Lietuvis, Aspirantas (1917). Suimtas 1954. Šatrijos rinktinės vadas.
Bagdonas Stasys (1914). Suimtas 1949. Ryšininkas-rėmėjas.
Bagdonavičiūtė Zofija-Virginija (1927). Žuvo 1949.
Bagdonienė Uršulė-Uošvelė, Birutė (1925). Žuvo 1952.
Baltinas Kostas (1926). Suimtas 1945. Partizanas.
Baltrimas Alfonsas-Ateitis (1912). Žuvo 1954.
Barauskaitė Marijona (1935). Suimta 1951.
Barauskas Stasys (1895). Suimtas 1951.
Bartkus Jonas (1921). Suimtas 1944. Partizanas.
Bartkus Jonas-Klevas, Jonyla, Vėjelis (1923). Žuvo 1953.
Bartkutė-Eidimtienė Bronislava Stanislava-Lelija (1926). Suimta 1946. Ryšininkė-rėmėja.
Barusevičius Petras (1925). Suimtas 1944. Partizanas.
Beleckis Vincentas (1912). Suimtas 1953. Ryšininkas-rėmėjas.
Beniulis Stasys-Senelis, Varūnas, Vargonas, Aušra, Žara (1903). Žuvo 1947. Šatrijos rinktinės vadas.
Bernatonytė-Šiušienė Filomena-Adastra (1927). Suimta 1946. Ryšininkė-rėmėja.
Bidva Jonas-Jasius (1914). Žuvo 1949.
Bidva Kazimieras (1898). Suimtas 1945, mirė įkalinime 1946. Partizanas.
Bielskienė Antanina (1920). Suimta 1950.
Bielskis Bronius-Tigras, Motiejus (1920). Suimtas 1949, mirė įkalinime 1953. Partizanas.
Bielskis Petras (1935). Suimtas 1953. Ryšininkas-rėmėjas.
Bielskytė-Kavaliauskienė Julija-Ramunė (1931). Suimta 1951. Ryšininkė-rėmėja.
Bitaris Sikstas (1924). Suimtas 1945.
Bladžieniauskas Antanas (1916). Suimtas 1944. Partizanas.
Bruškys Bronislovas (1892). Suimtas 1944, mirė įkalinime 1945. Partizanas.
Bružas Feliksas (1924). Suimtas 1944.
Bubliauskas Viktoras-Būras (1929). Žuvo 1952. Būrio vadas.
Budginas Petras (1905). Suimtas 1947. Ryšininkas-rėmėjas.
Budginas Steponas (1904). Suimtas 1946, mirė įkalinime 1948. Ryšininkas-rėmėjas.
Budginas Vladas-Drąsutis (1923). Žuvo 1947.
Budreckis Stasys (1921). Suimtas 1944, mirė įkalinime 1946.
Bumbliauskas Juozas (1931). Žuvo 1952.
Burba Kazimieras (1916). Žuvo 1954.
Burneckas Pranas (1910). Suimtas 1946.
Butkus Antanas (1905). Suimtas 1953.
Chormanskis Boleslovas (1926).Suimtas 1948.
Česnauskas Stasys-Lieptas (1901). Suimtas 1944. Partizanas.
Čėsna Antanas-Šilas (1924). Žuvo 1948.
Čėsna Ignacas-Žentas, Vaidila, Vienuolis, Bernelis, Benamis, Vitolis, Audronis (1927). Žuvo 1951. Šatrijos rinktinės vadas.
Darbutas Jonas (1890). Suimtas 1947.
Dargužis Antanas-Aidas, Skiedrelė (1923). Žuvo 1949.
Dargužis Jonas-Aitvaras (1924). Žuvo 1949.
Dargužytė-Radavičienė Marytė-Justė (1930). Suimta 1948. Ryšininkė-rėmėja.
Daukšas Jonas (1904). Žuvo 1945.
Daukšas Vaclovas-Luokys (1923). Suimtas 1944. Partizanas.
Donelaitė-Dubejeva Danutė (1930). Suimta 1949. Ryšininkė-rėmėja.
Donelaitė-Svetikienė Barbora-Blinda, Pelėda (1926). Suimta 1949. Ryšininkė-rėmėja.
Drukteinis Jonas (1924). Suimtas 1944. Partizanas.
Druktenis Benediktas (1906). Suimtas 1948. Ryšininkas-rėmėjas.
Druktenis Vytautas (1924). Suimtas 1947.
Durša Juozas-Karvelis, Skroblas (1919). Suimtas 1949, mirė įkalinime 1949. Partizanas.
Durša Vladas (1924). Suimtas 1945, mirė įkalinime. Partizanas.
Eidimtas Vaclovas-Vaidila, Rimas (1924). Suimtas 1946. Ryšininkas-rėmėjas.
Eismontaitė Ona-Rūta (1924). Suimta 1948. Ryšininkė-rėmėja.
Ežerskis Alfonsas-Trimitas (1928). Suimtas 1948. Partizanas.
Ežerskis Ipolitas (1931). Suimtas 1950. Ryšininkas-rėmėjas.
Ežerskis Mykolas (1902). Suimtas 1948.
Ežerskis Teodoras (1900). Suimtas 1948, mirė įkalinime 1954. Ryšininkas-rėmėjas.
Fabijonas Stasys (1912). Žuvo 1946.
Gaidanas Povilas (1917). Žuvo 1945.
Gedutytė Jadvyga-Ramunė, Narutė (1928). Žuvo 1949.
Gedvilas Juozas. Žuvo 1951.
Gedvilas Stasys-Bedalis, Aras (1929). Žuvo 1951.
Gečas Jonas (1896). Suimtas 1953. Ryšininkas-rėmėjas.
Gečas Steponas-Plienas (1932). Suimtas 1953 m. Ryšininkas-rėmėjas.
Geštautas Steponas-Uošvis (1904). Suimtas 1951, mirė įkalinime 1951.
Gimbutas Zenonas (1923). Suimtas 1944. Partizanas.
Grakalskis Stasys-Žaibas (1928). Žuvo 1950.
Gudeliauskas Jonas. Žuvo 1945.
Gudeliauskas Juozas. Žuvo 1945.
Gustys Juozas-Jaunuolis, Bijūnas (1923). Suimtas 1948.
Ivanauskas Jonas (1902). Suimtas 1944. Partizanas. Kuopos vadas.
Ivanauskas Vaclovas-Vytenis, Gintautas, Leonas, Henrikas, Edgaras,
Otonas (1923). Žuvo 1951. Vakarų Lietuvos (Jūros) srities vadas.
Jankauskas Petras-Perkūnas (1931). Suimtas 1950. Ryšininkas-rėmėjas.
Jankauskas Stasys (1922). Suimtas 1944. Partizanas.
Jaugelis Kazys (1912). Suimtas 1944.
Jazdauskaitė-Bitarienė Stanislava Biruta-Žibutė (1930). Suimta 1950. Ryšininkė-rėmėja.
Jencius Pranas (1917). Suimtas 1944. Partizanas.
Jocys Antanas (1902). Suimtas 1944.
Jogėla Andrius (1911). Suimtas 1946.
Jogėla Pranas (1920). Suimtas 1946.
Jonkus Leonas (1915). Žuvo 1944.
Jurgilevičius Juozas (1924). Suimtas 1948. Partizanas.
Juška Aleksandras-Švinas (1928). Suimtas 1945.
Juška Stanislovas-Žilvitis (1927). Žuvo 1949.
Juzumienė Kotryna (1896). Suimta 1946.
Kalvaitytė-Šerepkienė Bronė (1925). Suimta 1948. Ryšininkė-rėmėja.
Karžinauskaitė-Pikelienė Vladė-Kregždutė (1929). Suimta 1951. Ryšininkė-rėmėja.
Karžinauskas Aleksas (1902). Suimtas 1951. Ryšininkas-rėmėjas.
Kasparavičiūtė-Jonušienė Teresė-Erškėtrožė (1922). Suimta 1947. Ryšininkė-rėmėja.
Kaupas Stanislovas-Dėdėnas (Dėdė) (1900). Suimtas 1944, mirė įkalinime 1955. LLA Telšių apskrities štabo ryšių ir propagandos skyriaus viršininkas, LLA Telšių apylinkės vadas.