Kviečiame dalyvauti Telšių rajono savivaldybės administracijos viešuosiuose pirkimuose

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas.

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau — Administracija) kiekvienais metais vykdo statybos darbų, prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Eur (be PVM). Pirkimai iki šios sumos atliekami neskelbiamos apklausos būdu — perkančioji organizacija pati kreipiasi į tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus.

Siekiant užtikrinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, inicijuojami pokyčiai — nuo šiol Telšių rajono savivaldybės administracija kiekvienai įmonei suteiks galimybę sužinoti apie Savivaldybės inicijuojamus mažesnės nei 10 tūkst. eurų vertės statybos darbus, prekes ir paslaugas. Be to, visi verslo subjektai kviečiami teikti prašymus būti įtrauktiems į galimų tiekėjų sąrašą.

Kasmet neskelbiamos apklausos būdu Telšių rajono savivaldybės administracija perka darbų ir paslaugų už šimtus tūkstančių eurų. Perkami Savivaldybei priklausančių pastatų remonto darbai, tvorų keitimo, elektros įvedimo, socialinių butų remonto bei kiti darbai.
Apklausa viešai neskelbiama — kvietimus atlikti darbus ar teikti paslaugas asmenims išsiunčia Administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius. Įvertinus gautus pasiūlymus, darbus ar paslaugas, leidžiama atlikti mažiausią kainą pasiūliusiam rangovui.
Telšių rajone kiekvienais metais įregistruojama daugybė naujų juridinių asmenų, nemaža jų dalis atlieka būtent statybos darbus. Tačiau per vienerius metus vidutiniškai tik dvi statybinės organizacijos kreipiasi į Telšių rajono savivaldybę, prašydamos pakviesti dalyvauti neskelbiamos apklausos viešuosiuose pirkimuose. Dėl šios priežasties visus Telšių rajono savivaldybės administracijos organizuojamus darbus ar paslaugas dažniausiai atlieka sąlyginai nedidelis skaičius fizinių ar juridinių asmenų.
Telšių rajono savivaldybės administracija deklaruoja, kad konkurencija yra naudinga vartotojams — ji skatina veikti efektyviai ir siūlyti didesnį pasirinkimą geresnės kokybės prekių ir paslaugų mažesnėmis kainomis nei nesant konkurencijos.
Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, viešumo bei pirkimų principų įgyvendinimo, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas inicijuoja pokyčius: kviečia tiekėjus teikti Telšių rajono savivaldybės administracijai prašymus dalyvauti mažos vertės pirkimuose, kurie bus vykdomi neskelbiamos apklausos būdu. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pateiktus tiekėjų prašymus, kreipsis į kvalifikaciją atitinkančius tiekėjus, kviesdama teikti pasiūlymus. Išrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.
Be to, nuo liepos 1 dienos, Administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno iniciatyva Telšių rajono savivaldybės svetainėje www.telsiai.lt (spaudžiate: Savivaldybė-Veiklos sritys-Viešieji pirkimai-Pirkimai neskelbiamos apklausos būdu: http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Pirkimai-neskelbiamos-apklausos-budu) ir Savivaldybės „Facebook“ paskyroje viešai skelbiami planuojami mažesnės nei 10 tūkst. eurų vertės statybos darbai, paslaugos ir prekių pirkimai. Prašome stebėti skelbiamą informaciją.
Kviečiame statybines organizacijas ir fizinius asmenis teikti Telšių rajono savivaldybės administracijai laisvos formos prašymus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Prašyme turi būti nurodyta, kokius darbus gali atlikti subjektas, taip pat, esant galimybei, prašome informuoti apie įgytą patirtį.
Prašymus prašome atnešti į Telšių rajono savivaldybę (Žemaitės g. 14, Telšiai), užregistruoti pas vieno langelio principu gyventojus aptarnaujančias specialistes. Prašymus taip pat galite siųsti el. paštu e.paslauga@telsiai.lt
Gauti prašymai bus registruojami Telšių rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.
Skatindama konkurenciją ir viešindama planuojamus darbus, Telšių rajono savivaldybės administracija tikisi racionaliau panaudoti darbams turimas lėšas ir įgyvendinti viešumo principą, kuriuo grindžiama vietos savivalda.
SVARBU:
Perkančioji organizacija, t.y. Savivaldybės administracija, kvietimus dalyvauti pirkimuose gali išsiųsti Viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS) užsiregistravusiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Kaip tai padaryti, nurodyta Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje (nuoroda: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/115000074269-Registracija-CVP-IS).
Pirkimuose gali dalyvauti ir individualią veiklą pagal pažymą vykdantys asmenys, atitinkantys konkrečiame pirkime keliamus reikalavimus.
Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 36 dalyje nustatyta, kad „Tiekėjas — ūkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas“, taigi pirkime kaip tiekėjai gali dalyvauti ir fiziniai asmenys.

Artimiausiu metu planuojami vykdyti viešieji pirkimai neskelbiamos apklausos būdu:

1. Suoliukų, esančių prie Žemaičių muziejaus „Alka“, restauravimas (6 vnt.);
2. Pėsčiųjų tako įrengimo centrinėse Telšių miesto kapinėse darbai;
3. Telšių miesto Padurbinio gatvės kelkraščių stiprinimas asfalto drožlėmis;
4. Telšių miesto Saulės gatvės kelkraščių stiprinimas asfalto drožlėmis;
5. Telšių miesto Tilžės gatvės šaligatvio įrengimas;
6. Pėsčiųjų tako tvarkymas Žemaitės g. 14, Telšiuose (eismo įvykių padarinių šalinimas);
7. Perkamai Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo,— Nevarėnų seniūnijos kelio NV-30 — remonto darbai;
8. Perkama Buožėnų viešosios pirties krosnis.

Telšių rajono savivaldybės administracija perka