Bai­gtos tvar­ky­ti Var­nių vie­šosios erd­vės

Simbolinę projekto atidarymo juostelę kerpa meras Kęstutis Gusarovas ir Varnių seniūnas Rolandas Bružas.

Baig­tas re­konst­ruo­ti di­džiau­sios Tel­šių ra­jo­no se­niū­ni­jos — Var­nių — mies­to cent­ras. Sek­ma­die­nį, įvy­ko  sut­var­ky­tų vie­šų­jų erd­vių ati­da­ry­mas.

Var­nių vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mo pro­jek­tas vyk­dy­tas tri­mis eta­pais. Pir­ma­sis — Me­di­nin­kų aikš­tės at­nau­ji­ni­mas.  Čia įreng­ta as­fal­to dan­ga, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos ir pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­kai, suo­liu­kai, šiukš­lia­dė­žės,  švies­tu­vai. At­nau­ji­nant Me­di­nin­kų aikš­tę, įreng­ta ve­ja, su­for­muo­ti žel­di­niai, įreng­ta vie­ta ka­lė­di­nei eg­lei.

Ne ma­žiau dar­bų at­lik­ta įgy­ven­di­nant ant­rą­jį ir tre­čią­jį eta­pus, ku­rie at­lik­ti Var­ne­lės upės pak­ran­tė­se. Čia,  kaip ir Me­di­nin­kų aikš­tė­je, įreng­ti pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­kai su apš­vie­ti­mu, te­ri­to­ri­jo­je — suo­liu­kai,  šiukš­lia­dė­žės, švies­tu­vai, gė­ly­nai. Pie­ti­nė­je Var­ne­lės upės pak­ran­tė­je įreng­ta lau­ko sce­na ren­gi­niams, kad  var­niš­kiai ir mies­to sve­čiai tu­rė­tų nau­ją, vaiz­džią vie­tą su­si­bū­ri­mams. At­nau­ji­nant Var­nių mies­to vie­šą­sias erd­ves, įreng­ta žai­di­mo aikš­te­lė šiau­ri­nė­je Var­ne­lės upės pak­ran­tė­je. Kol  vai­kai žai­džia, tė­vai tuo me­tu ga­li spor­tuo­ti:  šiau­ri­nė­je pak­ran­tė­je pas­ta­ty­ti spor­to įren­gi­niai.     „Var­niai — sa­vo is­to­ri­ja gar­sus mies­tas, tad po­ky­čiai, ku­riuos šian­die­ną jau ma­to­me, bu­vo iš­ties rei­ka­lin­gi.  Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, pla­nuo­da­ma dar­bus Var­niuo­se, vie­šą­sias mies­to erd­ves sie­kė pri­tai­ky­ti įvai­raus  am­žiaus ir po­rei­kių gy­ven­to­jams, ak­ty­viam ir pa­sy­viam lais­va­lai­kiui. Ma­nau, šį tiks­lą pa­vy­ko įgy­ven­din­ti,  re­zul­ta­tu džiau­gia­si tiek vai­kai, tiek suau­gu­sie­ji“,— tei­gia Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Kęs­tu­tis  Gu­sa­ro­vas.

Iš įvai­rių fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tvar­ko vie­šą­sias erd­ves mies­te ir ra­jo­no se­niū­ni­jo­se. Mo­der­ni­zuo­ja­mi vie­šo­sios pas­kir­ties pas­ta­tai, re­mon­tuo­ja­mi ke­liai, gat­vės ir kt. „Tik­rai tu­ri­me kuo  pa­si­džiaug­ti, bet tuo pa­čiu pri­va­lo­me vi­sa iš­ga­le steng­tis, kad gy­ve­ni­mas Tel­šių ra­jo­ne dar ge­rė­tų. To­dėl  pla­nuo­ja­me dar­bus ke­le­riems me­tams į prie­kį“,— tei­gia me­ras Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas, kvie­čian­tis Tel­šių ra­jo­no  gy­ven­to­jus ir tu­ris­tus at­vyk­ti pa­sig­ro­žė­ti re­konst­ruo­to­mis Var­nių vie­šo­sio­mis erd­vė­mis.

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nau­jie­nas kvie­čia­me skai­ty­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.tel­siai,  Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pas­ky­ro­je. (Tel­šių ra­jo­no  sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos inf.)