Devintojo Telšių vyskupijos ganytojo pirmosios dienos paskirtojoje vyskupijoje

Modesto Normanto nuotr.

Birželio 28 dieną paskirtasis Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, ingreso į Telšių vyskupijos Katedrą išvakarėse, lankėsi Varniuose, kur prieš šv. Mišias ganytoją iškilmingai sutiko Varnių parapijos klebonas kan. Domas Gatautas, gausus būrys maldininkų, ir į buvusią Žemaičių vyskupijos šventųjų apaštalų Petro ir Povilo katedrą atlydėjo šios bažnyčios choras ir pučiamųjų kvintetas, vadovaujami vargonininko Algio Pleškio.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Vyskupas vadovavo 10 valandos šv. Mišioms, kurių metu koncelebravo Varnių parapijos klebonas kan. Domas Gatautas, Telšių dekanato dekanas prelatas Juozas Šiurys, Žarėnų parapijos klebonas kun. Vaidas Buivydas, ir susirinkusiesiems pasakė pamokslą. Ganytojas pristatė jo pasveikinti atvykusius svečius iš Lenkijos ir Vokietijos — lenkų ir vokiečių kalbomis.
Tą pačią dieną vyskupas Algirdas Jurevičius kartu su Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu aukojo šv. Mišias Vydmantuose.
Iškilmingas vyskupo Algirdo Jurevičiaus ingresas į Telšių vyskupijos Katedrą bei Telšių vyskupijos vyskupo sostą įvyko birželio 29 dieną, kada visas katalikiškasis pasaulis šventė šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus liturginę iškilmę. Tą dieną į Telšių vyskupijos Katedrą rinkosi gausus būrys svečių ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių.
12 val. devintasis Telšių vyskupijos vyskupas iškilmingai pasitiktas prie Katedros durų. Jį pasitiko šios Katedros administratorius kan. Vygintas Gudeliūnas ir Telšių vyskupijos Katedros kanauninkų kapitulos pirmininkas kan. Domas Gatautas, iškilmingą sveikinimo himną giedojo jungtinis dviejų — Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės ir Šventojo Kazimiero parapijų choras, vadovaujamas vargonininkų Mindaugo Gudžiūno ir Lauros Gedgaudaitės, pritariant pučiamųjų orkestrui, kuris taip pat atvyko iš Klaipėdos.
Pašlakstęs tikinčiuosius švęstu vandeniu ir juos palaiminęs, vyskupas pasimeldė prie Švenčiausiojo Sakramento, o po maldos vadovavo iškilmingai šventųjų Mišių liturgijai. Koncelebravo apaštalinis nuncijus Pabaltijui arkivyskupas Petar Antun Rajič, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras Darius Trijonis, Latvijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Liepojos vyskupijos vyskupas Viktors Stulpins, Rygos arkivyskupo augziliaras vyskupas Andris Kravalis, vyskupai emeritai — Jonas Kauneckas ir Juozas Matulaitis bei apie pusantro šimto iš įvairių Lietuvos vyskupijų ir iš užsienio atvykusių kunigų. Liturgijoje patarnavo Kauno kunigų seminarijos seminaristai.
Šventosiose Mišiose meldėsi Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų arkivyskupas metropolitas Inokencijus, išrinktasis vyskupas Amvrozijus Fedukovič, Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, taip pat ortodoksų ir evangelikų liuteronų dvasininkai. Kartu meldėsi ganytojo tėvai bei sesuo.
Šventųjų Mišių pradžioje apaštalinis nuncijus gausiai susirinkusiesiems perskaitė, o po to ir parodė popiežiaus Pranciškaus apaštalinį laišką — bulę, kuri skelbia, jog iki tol buvęs Kauno arkivyskupijos laikinuoju administratoriumi vyskupas Algirdas Jurevičius yra skiriamas Telšių vyskupijos ordinaru. Žinia palydėta garsiais, džiugiais plojimais. Apaštalinis nuncijus įdavė į devintojo Telšių vyskupijos ganytojo rankas pastoralą — tą patį, kurį savo rankose laikė pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis ir palydėjo naująjį ordinarą į jam skirtąjį sostą.
Naujajam Telšių vyskupijos vyskupui pagarbą ir paklusnumą visų šios vyskupijos dvasininkų vardu pažadėjo vyriausias ir jauniausias kunigai, vyskupijoje įsikūrusių vyrų bei moterų vienuolijų atstovai bei už visus ganomuosius — pasauliečių atstovai.
Sakydamas pamokslą, vyskupas kalbėjo: (…) Dievo valia ir popiežiaus Pranciškaus skyrimu, pradedu eiti Telšių vyskupijos ganytojo pareigas. Suprantu Jūsų liūdesį išleidžiant į Kauno arkivyskupiją tarnauti taip mylimą vyskupą Kęstutį Kėvalą, tačiau ir apaštalams Kristus sakė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). Tas žodis „eikite“ atneša kūrybinių permainų ir praktiškai įvykdo popiežiaus Pranciškaus kvietimą palikti savo komforto zoną ir atsiverti Dievo teikiamai naujai tikrovei. Toks išėjimas susijęs su misionieriškumu, nauju užsidegimu ir pasitikėjimu Dievo vedimu (…). Vakar aukojau šv. Mišias istorinėje Varnių katedroje, menančioje šlovingą Žemaičių vyskupystės praeitį ir žymiausius jos ganytojus — vyskupus Merkelį ir Juozapą Arnulfą Giedraičius bei Motiejų Valančių. Paguodžia tai, kad vyskupai Giedraičiai buvo kilę iš dabartinės Kaišiadorių vyskupijos teritorijos, kurioje yra ir mano gimtinė. Jie pamilo šį kraštą ir žmones, jų kultūrą ir maldingumo būdą. Norėčiau žengti tuo pačiu keliu, nes Dievo žodžio skelbėjas eina pas žmones ne jų bijodamas, bet juos mylėdamas. (…) Tad žengiu pas jus mylėdamas ir nešdamas Dievo meilės žinią. (…) Paguodžia tai, kad šio krašto žmonės žino, ką reiškia Viešpaties Jėzaus Kryžius, nes jau beveik keturis šimtmečius čia gyvuoja tradicija eiti Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelią, giedoti Kalnus. Todėl tikiuosi, kad savo bendryste padėsite ir man nešti nelengvą ganytojo pareigų kryžių. Mergelė Marija, Krikščioniškų Šeimų Karalienė visus mus teužtaria. Amen“.
Po visų iškilmių naująjį Telšių vyskupijos ganytoją sveikino ir nuoširdžius linkėjimus išsakė Vilniaus ir Kauno arkivyskupai metropolitai, Lietuvos ortodoksų arkivyskupas ir evangelikų liuteronų vyskupas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Valentinas Bukauskas, Jonas Varkalys, Antanas Vinkus, visų Telšių vyskupijoje esančių savivaldybių merų vardu Telšių, Žemaitijos sostinės, meras Kęstutis Gusarovas, Klaipėdos universiteto rektorius dr. Artūras Razbadauskas. Vyskupą taip pat sveikino įvairių organizacijų, įstaigų atstovai, o visus sveikinimus vainikavo skambus choro giedamas „Ilgiausių metų“ ir bendra nuotaika su visais iškilmių dalyviais.
Birželio 30 dieną Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius vyko į Klaipėdą — didžiausią Telšių vyskupijos miestą — kartu aplankydamas ir Mažąją Lietuvą, nes nemažą Telšių vyskupijos dalį sudaro ši istorinė žemė.

 

1 Comment

Comments are closed.