Mieli Telšių rajono gyventojai,

2020-ieji visiems mums buvo kitokie. Tai, ką planavome šių metų sausio mėnesį ir su kuo susidūrėme nuo kovo kilus pandemijai — du skirtingi scenarijai. Tačiau nepriklausomai nuo to, Savivaldybės taryba ir Administracija stengėmės dirbti kryptingai bei nuosekliai. Taip, ne visi iškelti tikslai bei darbai pasiekė rezultatų. Netenkino pagrindinės miesto gatvės rekonstravimo tempas, užsitęsę ir vangiai judantys ginčai su rangovais, einamųjų bei smulkių darbų įgyvendinimo operatyvumas. Šie metai sudėtingas bei iššūkių pilnas laikotarpis. Visgi, manau, kad pasiekta ir įgyvendinta eilė mažesnių ar didesnių darbų. Nepamenu, kada dar vienu metu skirtingose miesto ir rajono seniūnijų vietose būtų rekonstruojama tiek daug gatvių. Žvelgiant į šiuos jau besibaigiančius metus, norisi akcentuoti, kad visa tai ne vieno darbuotojo, ar vieno skyriaus rezultatas. Tas pats projektas ar procesas paliečia ir keliauja per skirtingų skyrių specialistų rankas. Tad šie darbai — tai mūsų visų: rajono tarybos, Administracijos skyrių bei gyventojų indėlis. Nesu vadovas, kuris linkęs matyti tik rezultatą, labiau šalininkas komandinio darbo, kuriame pasidalydami atsakomybes bei pareigas galime pasiekti daugiau. Kviečiu gyventojus glaustai susipažinti bei prisiminti tai, kaip mums sekėsi dirbti šiais 2020-aisiais metais.
O pasitinkant 2021-uosius, norisi tikėti, kad labiau pasitikėsime vieni kitais, toliau išliksime komanda, o mano kabinetas bus vieta, kurioje diskutuosime, ginčysimės ir kartu priimsime sprendimus, kad čia, Telšiuose, būtų mums visiems geriau.

Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas

 

Gerbiami Telšių rajono gyventojai,
vietos savivaldai šiemet teko susidurti su didžiuliu iššūkiu ir itin greitai persiorientuoti suderinant einamuosius darbus bei kovą su COVID-19 plitimo grėsme. Tačiau dabar šiems į istoriją tikrai pateksiantiems metams skaičiuojant paskutines dienas, manau, yra į ką atsigręžti ir kuo pasidžiaugti.
Ne paslaptis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas einu tik nuo lapkričio pradžios, o dauguma sprendimų dėl šių darbų buvo priimama dar metų pradžioje. Tuomet Jums, mieli telšiškiai, atstovavau Savivaldybės taryboje ir Administracijos darbą stebėjau iš kitos pusės. Tad pritardamas Savivaldybės merui, pasikartosiu, kad tai — komandinio darbo rezultatas. Rajono atstovaujamoji bei vykdomoji valdžia — Taryba bei Administracijos komanda, manau, įgyvendino nemažai darbų bei priėmė sprendimų, kurių pagrindinis tikslas buvo stiprinti rajoną, gerinti sąlygas čia kurti šeimas bei oriai gyventi.
Visgi, ne viskas pavyko 100 procentu, ne visi darbai sklandžiai laikėsi numatytų grafikų. Tikrai yra kur tobulėti ir ką keisti. Tačiau esame vieno rajono gyventojai, kurie tarpusavyje pasitikėdami, bendraudami bei drąsiai išsakydami savo idėjas bei nuomones, gali kurti bei keisti rytojų.
Nors darbus koreguoja plintantis virusas, ir toliau dėsiu visas pastangas, kad rajone pradėti darbai nestrigtų, efektyvinant Administracijos darbą, stengsiuosi įgyvendinti naujas idėjas, o vieni kitus gerbdami, didintume pasitikėjimą vietos savivalda ir kitais metais turėtume dar ilgesnį sąrašą nuveiktų darbų.

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus

 

Savivaldybės taryba
* Tarybos posėdžiai. 2020 metais įvyko 13 Tarybos posėdžių, iš jų — 3 neeiliniai. Kovo 26 d. ir balandžio 16 d. sušaukti neeiliniai posėdžiai, susiję su pavasarį įvestu karantinu.
* Tarybos posėdžiuose svarstyti klausimai. 2020 m. iki gruodžio 10 d. Tarybai svarstyti buvo pateikti 506 klausimai, iš jų 26 informacijos. Taryba priėmė 441 sprendimą, nepriimti arba atidėti 39 sprendimų projektai.
* Kolegijos veikla. Iš viso per 2020 m. įvyko 5 posėdžiai, kurių metu: svarstyta 12 klausimų, priimti 2 sprendimai, parengti 9 protokoliniai sprendimai.
* Komitetų veikla. Per 2020 m. iš viso įvyko 59 posėdžiai: Kontrolės — 10; Sveikatos ir socialinių reikalų — 12; Švietimo, kultūros ir sporto — 13; Verslo, ekonomikos ir finansų — 12; Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų — 12. Palyginus su 2019 m. (*laikotarpis nuo balandžio 18 d.) — 18 posėdžių daugiau.
* Komitetų svarstyti klausimai. 2020 m. komitetų posėdžiuose svarstyta 1081 klausimas: Kontrolės — 28; Sveikatos ir socialinių reikalų — 171; Švietimo, kultūros ir sporto — 196; Verslo, ekonomikos ir finansų — 314; Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų — 372. Palyginus su 2019 m. (*laikotarpis nuo balandžio 18 d.) — 469 klausimais daugiau.

Statyba ir urbanistika
* Rajono gatvėse iš viso per metus naujai įrengtos asfalto dangos ilgis — beveik 5,5 kilometro.
* Miesto ir rajono gatvėse įrengta apie 3100 metrų naujo saugaus pėsčiųjų šaligatvio.
* Atnaujinta beveik 2 km dviračių tako link Germanto ežero.
* Gerinant rajono kelių būklę, investuota 4,143 mln. Eur.
* Kelių remonto darbai finansuoti ES struktūrinių fondų, Savivaldybės ir Valstybės biudžetų, Kelių plėtros ir priežiūros programos, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšomis.
* Atliktas Telšių ješiboto (ješivos) kapitalinis remontas.
* Sutvarkytos Varnių centro viešosios erdvės.

Socialinė parama ir rūpyba
Pagalba globėjams
* Telšių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą mokėti po 2 BSĮ (nuo 2021-01-01 80,0 Eur) globėjams už vieno ir daugiau vaikų globą šeimoje, nepriklausomai nuo giminystės ryšių.
Vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtra
* Įsteigti du vaikų dienos centrai — Ryškėnų kaime ir Eigirdžių miestelyje. Iš viso Telšių rajone 2020 m. veikė 16 vaikų dienos centrų.
* 2021 m. iš valstybės biudžeto lėšų finansavimas paskirtas 14 vaikų dienos centrų Telšių rajone.
Naujos veiklos įgyvendinant socialinius projektus:
* Telšių Naujamiesčio mokykloje vasaros atostogų metu nenutrūkstamai organizuotas kvalifikuotas vaikų užimtumas;
* Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija pradėjo organizuoti socialinio taksi veiklas. Dėl pavėžėjimo paslaugos gali kreiptis visi neįgalūs asmenys. Esant poreikiui bei galimybėms, paslauga bus skiriama ir senyvo amžiaus asmenims bei asmenims po traumų, dėl kurių apribotas jų judėjimas. Bus galima pasinaudoti ir laiptų kopikliu.
* Pirmą kartą Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną organizavo Telšių rajono pensininkų sąjunga.
Pasirašyta sutartis dėl ES finansavimo, skirto Institucinės globos asmenims su proto ir psichikos negalia pertvarkai. Artimiausiu metu:
* Telšių centro „Viltis“ vienas korpusas bus pritaikomas asmenų slaugai; kitas korpusas — Dienos centro veiklai ir socialinėms dirbtuvėms.
* Bus įsigyjami 4 namai bendruomeninių namų veiklai.
* Bus įkuriamos socialinės dirbtuvės ir dienos užimtumo centras Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiuose.

Aplinka ir civilinė sauga
* Beveik visiems rajono individualių ar daugiabučių namų savininkams sumažintas vietinės rinkliavos dydis už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
* Tvarkant apleistas teritorijas Telšių rajone, buvo surinkta ir priduota atliekų tvarkytojams virš 120 tonų bešeimininkių atliekų.
* Įžuvintas Tausalo ežeras — įleista 200 kg lydekaičių.
* Sutvarkytas Paplienijos piliakalnis, pašalinant vėtros metu išvartytus, perlūžusius, aplaužytus medžius.
* 78 būstams sudarytos galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos.

Kultūra ir turizmas
* Rajone įsteigti du kultūros centrai — Varnių ir Luokės.
* Telšių miesto Garbės piliečio vardai suteikti trims asmenims: J.E. Arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui, Nepriklausomybės akto signatarui Vytautui Adolfui Puplauskui ir mokytojai Stanislavai Kochanauskaitei.
* Telšių rajono savivaldybė, siekdama stiprinti žemaičių istorinį-etnokultūrinį identitetą per kultūrą ir švietimą, organizavo Žemaičių kongreso 2020 pagrindinę sesiją „Žemaičių kalba ir istorija“ Telšiuose. Renginio metu priimta rezoliucija dėl žemaičių kalbos puoselėjimo svarbos.
* Pradėtas Paplienijos piliakalnio su gyvenviete, vad. Plinija, pritaikymas lankyti. Pateikta paraiška, pradėti vykdyti kultūros paveldo objekto sutvarkymo ir pritaikymo darbai.
* Dalyvauta Regioninės plėtros departamento rengtame konkurse „Regionai: atradimų žemėlapiai“. Originali „Baltųjų užuolaidėlių“ idėja tapo gerosios praktikos pavyzdžiu.
* Įsteigta Telšių rajono savivaldybės turizmo taryba.
* Paminėtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis. Visame Telšių rajone sudėtingomis sąlygomis buvo įgyvendinti projektai: „Laisvėjam“, „Dievo krėslas“ — filmas apie Žarėnų būrio partizanus.

Teisė ir administravimas
*Per 2020 metus pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 330 savivaldybės gyventojams, iš jų didžioji dalis kreipėsi šeimos teisės klausimais.
* Atstovauta Savivaldybės ir Administracijos interesams visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose, ruošti procesiniai dokumentai.
*Telšių rajono savivaldybės gyventojams per 2020 metus pagal prašymus išduota 400 archyviniai dokumentai/pažymos.

Kaimo plėtra
* Atlikta darbų už 370 000 Eur.
* Suremontuota: 30,61 km griovių, 352 žiotys, 27 pralaidos.
* Pašalinta augalija iš griovio — 14,67 km.
* Nušienauta griovių — 17,7 ha.
* Išduotos 38 techninės sąlygos melioruotoje žemėje projektuoti, 17 tvenkinių kasimo leidimo suderinimų.
* Suderinti 503 inžineriniai planai ir topografinės nuotraukos. Pateikta medžiaga 118 topografinių nuotraukų rengimui.
* Surinkta 24,5 tūkst. Eur mokesčių.
* Sutikrinta seniūnijos specialistų įregistruotų/išregistruotų/atnaujintų ūkininkų ūkių prašymų 2168 (vnt.).
* Priimtos paraiškos/prašymai dėl laikinosios valstybės pagalbos susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio 235 (vnt.).
* Suvesti prašymai skirti vienkartinę ar periodinę išmoką individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims 1 320 (vnt.).
* Surašyti apžiūros aktai, protokolai ir nuostolių skaičiavimo aktai dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos gyvulių laikytojams 27 (vnt.).
* Priimta paraiškų draudimams kompensuoti 15 (vnt.).

Ekonomika ir turto valdymas
* Suteikti socialiniai būstai 5 asmenims (šeimoms). Tikimasi iki šių metų galo suteikti dar 5 asmenims (šeimoms) socialinius būstus.
* Parduoti 8 savivaldybės būstai, už kuriuos gauta 74 tūkst. Eur pajamų.
* Aukcione parduota 12 nekilnojamojo turto objektų — gauta 72,5 tūkst. Eur.
* Pardavus netinkamus naudoti (nurašytus) 6 traktorius ir 1 ekskavatorių, gauta 9,1 tūkst. Eur piniginių lėšų.
* Aukcione parduotas Savivaldybės dalininkų įnašas (įnašo vertė 289,62 Eur) — gauta 11 tūkst. Eur pajamų.

Buhalterinė apskaita
* Gautas prisidėjimas prie Telšių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamų projektų iš:
— Europos Sąjungos — 2 731 608,14 Eur;
— valstybės biudžeto — 112 474,28 Eur.
* Šiais metais gauta 19 750 Eur paramos lėšų iš privačių verslininkų.

Strateginis planavimas ir investicijos
Įgyvendinta 10 skirtingų projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis:
* Bendra projektų vertė — 3 896 769,95 Eur.
* Ubiškės mokykla-darželis pritaikyta stacionariai stovyklos veiklai.
* Sutvirtinta dalis Masčio ežero pakrantės — sutvarkytas 5,4 ha teritorijos plotas.
* Nugriauti 3 bešeimininkiai pastatai Kirklių kaime, Upynos seniūnijoje.
* Sutvarkyta 0,4 ha teritorija bei sutvarkytas 1 karjeras, esantis Užminijų I kaime, šalia kelio Telšiai-Žarėnai.
* Prie Žarėnų miestelio sutvarkyta 0,6 ha teritorija.
* Įrengtos 2 viešai prieinamos elektromobilių prieigų stotelės Respublikos g. 30 ir Naujojoje g. 5D. 5 artimiausius metus įkrovimo paslauga — nemokama.
* Atliktas Viešvėnų kultūros centro pastato ir vidaus patalpų kapitalinis remontas. Sutvarkytas ir Viešvėnų seniūnijos stogas, apšiltintos sienos iš lauko.
* Atliktas Kaunatavos kaimo kultūros namų, sveikatos punkto ir bibliotekos pastato kapitalinis remontas: sutvarkytas stogas, fasadas, dalis langų, katilinės bei vidaus patalpos.
* Stiprinant turizmą, istorinį paveldą sukurto trys naujos internetinės svetainės: www.zematijoskelias.lt, www.tarpukarioarchitektūra.lt, www.zemai.lt.
Naujos projektų finansavimo sutartys:
* Pasirašytų sutarčių kiekis — 5 vnt.
* Bendra sutarčių vertė — beveik 4,5 mln. Eur. Iš jų: 4,2 mln. Eur — ES struktūrinių fondų lėšos, beveik 230 tūkst. Eur — Savivaldybės biudžeto lėšos, virš 11 tūkst. Eur — Valstybės biudžeto lėšos.
* Įgyvendinus šiuos projektus:
— Bus suremontuotas pastatas, esantis Rambyno g. 24, Telšiuose, kur 20-čiai neįgalių asmenų su fizine negalia bus teikiamos socialinės paslaugos.
— Telšių miesto viešajame transporte bus sukurta e. bilieto sistema, įrengtos 24 elektroninės švieslentės Telšių mieste, informuojančios apie atvykstančius autobusus, atvykimo laiką, maršrutus ir pan.
— Atsiras trumpalaikės socialinės globos/„atokvėpio“ paslaugos senyvo amžiaus asmenims su specialiaisiais poreikiais.
— Bus įsigyjamas specialus 10 vietų automobilis su keltuvu ir dviem vietomis žmonėms su vežimėliais.
— Atsiras centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigas IS ir kt.
Atnaujinta Telšių rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa.
* Iki gruodžio 1 dienos panaudota programos lėšų dalis: 91,6 proc.
* Išlaidos kompensuotos:
— trims įmonėms buvo kompensuotos patalpų nuomos patirtos išlaidas;
— keletą įmonių susigrąžino lėšas už verslo planų parengimą ir kt.;
— daugiausia lėšų buvo išnaudota kompensuojant ūkininkams už paskolų palūkanas.
Pradėtas Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2020-2030 m. rengimas.

Švietimas ir sportas
Savivaldybės dėmesys ikimokyklinio ugdymo plėtrai
* 2020 m. įsteigtos 4 naujos ikimokyklinio ugdymo grupės: po 1 grupę Telšių „Ateities“ progimnazijos Saulėtekio skyriuje, Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos Kaunatavos skyriuje ir dar 2 grupės — Telšių „Žemaituko“ darželyje, iš kurių viena skirta specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. Iš viso šiose grupėse sukurtos 55 naujos vietos vaikams.
Stiprinamas neformalusis vaikų švietimas (NVŠ).
* 2020 metams NVŠ skirta 145 241 Eur. Šis krepšelis pasiekė 1 311 rajono bendro ugdymo mokinių. Mokiniai rinkosi tarp 30 NVŠ teikėjų ir 38 įvairiausių programų.
* Telšių rajono savivaldybei skirta 78 300 Eur valstybės biudžeto lėšų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti.
*Lėšos sėkmingai įsisavintos:
— rajone papildomai įvyko 16 vasaros stovyklų, kitų neformaliojo vaikų švietimo projektų — 24;
— papildomose neformaliose veiklose nemokamai dalyvauti turėjo galimybę 1497 rajono mokiniai.
* 2020 m. įgyvendinta 19 vaikų socializacijos projektų, organizuotos vasaros užimtumo veiklos 680 vaikų.
Gerinama įstaigų veikla, darbo vietų aprūpinimas ir kompetencijų tobulinimas.
* Atliktas pirmasis išorės vertinimas formalųjį ugdymą papildančioje įstaigoje — Telšių sporto ir rekreacijos centre.
* Mokykloms paskirstyta Savivaldybės biudžeto 105 196 Eur mokymo priemonėms, baldams ir informacinių technologijų bazei atnaujinti.
* Iš dalies finansuotos 4 mokytojų persikvalifikavimo studijos — 4 000,00 Eur.
* Finansuotos 6 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos — 3 750 Eur.
* Miesto mokyklose įdiegta apsaugos sistema. Išlaidos mokyklų apsaugai sumažintos 37,2 karto — nuo 448,9 tūkst. eurų iki 12,1 tūkst. Eur per metus.
* Mokyklų mokymosi bazė papildyta iš Nacionalinės švietimo agentūros gautais 21 nešiojamaisiais ir 790 planšetiniais kompiuteriais.
* Mokytojų darbo vietoms gerinti gauti 36 nešiojamieji kompiuteriai.
Stiprinama švietimo pagalba.
* Pirmą kartą įsteigti socialinio pedagogo etatai ikimokyklinio ugdymo įstaigose: 0,5 etato Telšių „Žemaituko“ darželyje ir 0,25 etato — Telšių „Eglutės“ darželyje.
* Padidintas logopedų ir specialiųjų pedagogų etatų skaičius.

Finansai
* Iki gruodžio 1 d. į rajono biudžetą negauta 2,2 mln. Eur Gyventojų pajamų mokesčio. Laikinam pajamų trūkumui padengti Telšių rajono savivaldybė paėmė trumpalaikę paskolą.
* Sėkmingai įgyvendinamas 2020 m. rajono biudžeto kitų mokestinių pajamų planas. Iki 2020 m. gruodžio 1 d. surinkome šias planuotas metines mokestines sumas:
— Žemės mokestis — surinkta 335,4 tūkst. Eur, planuota 250,0 tūkst. Eur;
— Nekilnojamojo turto mokestis — surinkta 431,1 tūkst. Eur, planuota 250,0 tūkst. Eur;
— Valstybės rinkliava — surinkta 54,1 tūkst. Eur, planuota 40,0 tūkst. Eur;
— Žemės nuomos mokestis — surinkta 209,7 tūkst. Eur, planuota 150,0 tūkst. Eur. Iš viso surinkta 340,3 tūkst. Eur daugiau nei buvo planuota.
* Sėkmingai įgyvendinamas pirmasis dalyvaujamasis biudžetas rajone. Gyventojų sprendimu 2021 metais Savivaldybė skirs finansavimą ir įgyvendins projektą „Anulėnų tvenkinio paplūdimio su poilsiaviete įrengimas“.
* Savivaldybės tarybos sprendimais suteiktos mokesčių lengvatos, palengvinusios verslui neigiamas COVID-19 pasekmes: Nekilnojamojo turto, Žemės, Valstybinės žemės nuomos, Mokestis už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais, Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (negyvenamųjų patalpų, pastatų bei statinių) nuomos mokestis, Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą.
* Savivaldybė iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gavo 218,7 tūkst. Eur patirtoms materialinių išteklių teikimo išlaidoms kompensuoti. Visos šios išlaidos patirtos siekiant rajone šalinti Covid-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai.

5 komentarai

  1. Tuos 340tūkst. su biškiuku surinktų daugiau nei planuota,manykim,“profesionaliai įsisąvins“mūsų išrinktieji o kur dar viešųjų pirkimų „otkatai“?Taip,kad puota bado-maro metu jiems pati sočiausia.Kiek dėmesio skirta,kad ir pvz.Gedrimų senelių namams?“O“!!!Išskyrus seimūnų,gusarų ar kitokių siurbėlių reklamines-rinkimines pakazūchas.Dabar ten,nežiūrint skrupulingų eilinių soc.darbuotojų pastangų apsisaugot ir apsaugoti tą neužkrėstą senukų salelę,įvyko protrūkis,deja ne dėl eilinių „bitelių“ kaltės.Kaltų ieškoti reiktų per savivaldybės betvarkę,neapsaugant jos didelių načialnikų prižiūrinčių viešąją tvarką.Būna ir tokių ryšių!Tai turėjo būti numatyta ne vien pelną skaičiuojant,kuriuo,deja,gyventojai neturėtų džiaugtis nes matys kaip savo ausį…Savivaldybės dėmesys senyvo amžiaus žmonių problemos niekinis ir jokios programos nepakeis padėties kol postuose dėl soc.globos ir rūpybos sėdės gelžinės verslo ledės.Tik pravalius,išdezinfekavus tas senai apkerpėjusias kėdes ir ten ileidus atsidavusius vadovus,socialiniai reikalai pajudės gerąja linkme.Deja,tuo užsiimti nėra kam.Ką išsirinkome tą ir teturime…

    • Katkui nėra visai kuom pasigirti. Bet galėtų papasakoti kas kokius konkursus laimėjo, kiek savų tapo direktoriais, komercijos direktoriais, pavaduotojais. Giriasi gatves sutvarkę, ar tai galima vadinti sutvarkymu? Tryškių gatvę sutvarkė, o nuo Palangos gatvės sankryžos link Tryškių gatvės galo stovi seni elektros stulpai. Kam palikot? Gal ruošiatės kartuvėms panaudoti? Įrengė Tryškių gatvės gale autobusų stotelę. Matėt ją? Nei suolelio, nei stogelio, nei šiukšlinės. Koks asilas galėjo Tryškių gatvėje pridėlioti bet kur suolelių, šiukšlinių, bet stotele jau smegenų neužteko? Net žinau valdininkų atsakymą: toks projektas, vsio zakono. Gal gali Katkus eidamas Luokės gatve parodyti kaip reikia pereiti Tryškių gatvės sankryžą? Iš abiejų pusių nėra jokios pėsčiūjų perėjos. Gal žadat tiltus statyti? Tas tarybinis mastymas visuose darbuose.

  2. LeiskimeTomui išdirbti nors tradiciškai 100 dienų, o jei niekas nesikeis į gerą, tada ir jį kočiosime kaip kitus. Naujam direktoriui nėra lengva, nes pagalius į ratus kaišioja ,, dešimtukas “ su valstiečiais priešakyje. Be to ir bendra partietis Kazimieras NENORI trauktis./Bijo prarasti pilkojo kardinolo vaidmenį. Tad ,Tomai,laikykis,nes į Tave dedamos visos viltys.

Daugiau nekomentuojama.