Kontrolierių auditų „derlius“: krūvos pažeidimų valdiškose įstaigose

Atlikus auditą, paaiškėjo, kad Telšių apskrities verslo inkubatoriaus veikloje būta apstu netvarkos ir pažeidimų. Nubausti nebėra ko: ankstesnė vadovė nebedirba.

Telšių rajono savivaldybės tarybai pateikta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita. Ne visose tikrintose įstaigose aptikta reikšmingesnių pažeidimų. Užtat jų būta kai kuriose svarbiausios rajono įstaigos — Savivaldybės administracijos — veikloje. Primename, kad beveik iki 2020 metų rugpjūčio mėnesio pabaigos Savivaldybės administracijai vadovavo Imantas Motiejūnas, vėliau laikinai — Almantas Lukavičius. Tomas Katkus Savivaldybės administracijos direktoriumi tapo tik praėjusių metų lapkričio mėnesį.

Alvydas Ivoncius

Netinkamai inventorizuotas turtas
Kontrolieriai nustatė Savivaldybės konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio materialiojo turto (infrastruktūros ir kitų statinių, nebaigtos statybos, ilgalaikio finansinio turto), biologinio turto nekilnojamųjų kultūros vertybių straipsnių reikšmingus duomenų iškraipymus, įskaitant sumas, kurių teisingumo negalėjo patvirtinti. Anot kontrolierių, neatitiktis lėmė reikšmingos klaidos žemesniojo konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniuose, nes ne visos gatvės, esančios Telšių rajone, užregistruotos buhalterinėje apskaitoje,
turto pagerinimo išlaidos apskaitoje neužregistruotos didinant atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, esminio pagerinimo darbų vertėmis nepadidintos infrastruktūros statinių vertės ir nuo padidintos vertės neskaičiuotas nusidėvėjimas, nepatikslintos nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės, finansinis turtas neperduotas turto naudotojams įstatymų nustatyta tvarka, biologinio turto srityje neužregistruoti želdynai.
Be to, nustatyta, kad audituotose įstaigose esantis ir (arba) joms priklausantis turtas inventorizuojamas nesilaikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų taisyklių; nebaigtoje statyboje nurodyta, jog nebaigtos statybos sąskaitoje apskaityti statybos ir remonto darbai yra užbaigti, turtas eksploatuojamas, tačiau neiškeltas į kitas turto grupes ir neperduotas atsakingiems asmenims pagal turto buvimo vietą.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 78 (10390)