Dėl viešųjų pirkimų pasiūlyta steigti atskirą įstaigą

Savivaldybės tarybai pateikta firmos UAB „Mano konkursas“ parengta analizė apie viešuosius pirkimus Telšių rajono savivaldybėje. Esą projekto tikslas — „nustatyti bendrą viešųjų pirkimų procesų brandos lygį, įvertinti 2019-2020 metais atliktų pirkimų struktūrą ir parengti centralizavimo veiksmų plano projektą“.

Sistema nepalanki mažoms įmonėms
Apžvalgoje pateikiama informacija apie viešųjų pirkimų situaciją Lietuvoje: „Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarybos ataskaita, 2020 metais viešieji pirkimai siekė 5 mlrd. 565 mln. eurų, iš kurių 995,7 mln. eurų sudarė mažos vertės pirkimai. Sėkmingų pirkimų dalis 2020 metais sudarė 77,6 procento, ir šis skaičius per ketverius metus mažėja (2017 metais buvo 87,7 procento), ir tai didina viešojo sektoriaus biudžeto išlaidas, kurios galėtų būti panaudotos kitais tikslais.
Lietuvoje veikiančių įmonių skaičius, kurių didžioji dalis gali būti potencialūs tiekėjai, siekia 87,7 tūkst., tačiau iš jų tik 25,1 procento yra registruoti CVP IS sistemoje ir gali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Galimus tiekėjus nuo pirkimo dažniausiai atbaido per sudėtingos viešųjų pirkimų procedūros, dalyvavimo viešajame pirkime administracinė našta, žinių trūkumas, per didelės apimties viešieji pirkimai. Tai, jog tiekėjai (ypač mažos ir labai mažos įmonės) nedalyvauja viešuosiuose pirkimuose, nėra sukuriama naujų darbo vietų, kas ypač aktualu regionuose ir taip didinama socialinė atskirtis.“
Kaip matote, gauti valdiškų užsakymų mažoms įmonėms yra sudėtinga. Aišku, tai joms nesuteikia galimybių sparčiau augti, kurti naujas darbo vietas.

„Sukasi“ milijonai
Apžvalgoje rašoma, kad 2021 metais Telšių rajono savivaldybės administracija ir jos kontroliuojamos (valdomos) įstaigos įvykdė pirkimų už daugiau kaip 16,8 mln. eurų. Mažos įstaigos viešuosius pirkimus vykdo savarankiškai ir dažniausiai neturėdamos viešųjų pirkimų specialistų etatų. Todėl viešieji pirkimai kartais gali būti neprofesionalūs, be to, didelės darbo sąnaudos, kurios Savivaldybei kainuoja.
Pagal apžvalgą, Telšių rajono savivaldybėje net 53 įstaigos organizuoja viešuosius pirkimus, juos rengiant dalyvauja 335 darbuotojai. Organizuojant pirkimus, 1 tūkst. eurų patiriama 61 euras sąnaudų. 2020 metais tokių sąnaudų — už apie milijoną eurų. Iš 54 įstaigų, vykdančių viešuosius pirkimus, tik 6 turi įsisteigusios viešųjų pirkimų specialistų etatus ar jų dalį. O šios 54 įstaigos per metus vidutiniškai atlieka 9 tūkst. 700 pirkimų, kurių vertė sudarė beveik 16 mln. eurų.
Daugiausiai paslaugų ir prekių viešaisiais pirkimais perka Savivaldybės administracija. Apžvalgoje rašoma, „Analizuojant tik Telšių rajono savivaldybės administracijos 2019-2021 metų duomenis, matyti, kad Savivaldybės administracija per metus atlieka vidutiniškai apie 2 tūkst. 300 pirkimų, o sutarčių vertė vidutiniškai siekia apie 9,4 mln. eurų per metus. Savivaldybės administracijos darbuotojų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procese, skaičius siekia 76. Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų proceso administravimo kaštai sudaro beveik 450 tūkst. eurų per metus. Pirkimų kaštai, atliekant pirkimą už 1 tūkst. eurų, siekia apie 38 eurus.“
Tūkstančiai sutarčių
Tarybos nariams pateikta apžvalga leidžia suprasti, kad viešieji pirkimai Telšių rajono savivaldybėje tampa smulkesni, todėl mažiau informacijos reikia skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Apžvalgoje pastebima, kad didžiausia viešųjų pirkimų dalis tenka statybos darbams: „Analizuojant sudarytų sutarčių struktūrą pagal vertes, nustatyta, kad Telšių rajono savivaldybės 54 perkančiosios organizacijos 2019-2020 metais pasirašė apie 2 tūkst. sutarčių su 660 tiekėjų. Bendra sutarčių vertė siekia apie 43,7 mln. eurų. Didžiausios sutarčių vertės (apie 38 proc. arba apie 13,4 mln. eurų) tenka statybos darbams.“
Kadangi daug Savivaldybės įstaigų pačios organizuoja viešuosius pirkimus, stokojama tam patyrusių darbuotojų, siūloma Savivaldybei steigti atskirą įstaigą, kuri centralizuotai užsiimtų viešaisiais pirkimais. („KŽ“ inf.)