Bai­gtos tvar­ky­ti Var­nių vie­šosios erd­vės

2019 28 rugsėjo 0

Baig­tas re­konst­ruo­ti di­džiau­sios Tel­šių ra­jo­no se­niū­ni­jos — Var­nių — mies­to cent­ras. Sek­ma­die­nį, įvy­ko  sut­var­ky­tų vie­šų­jų erd­vių ati­da­ry­mas. Var­nių vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mo pro­jek­tas vyk­dy­tas tri­mis eta­pais. [toliau]