Varnių PSPC klestėjo neįtikėtina netvarka, o premijos buvo išmokamos net… prekybos centro dovanų čekiais

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba vasario pabaigoje parengė Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio nustatymo ir mokėjimo teisingumo audito ataskaitą. Joje skersai išilgai driekiasi gausybė pažeidimų. Tačiau už juos atsakingas buvęs įstaigos vadovas jau miręs, o finansininkė – nebedirba. Visgi ši ataskaita rodo, kokia savivalė ir netvarka gali klestėti Savivaldybei priklausančioje įstaigoje.
Alvydas Ivoncius

Buvęs vadovas priimdavo sprendimus dėl savęs
Kontrolieriai nustatė, kad darbo sutartyse nesulygtas faktiškai darbuotojams mokamas darbo užmokestis. Keičiantis būtinosioms darbo sutarties sąlygoms, neatliekami darbo sutarčių pakeitimai. Tarifikacijos žiniaraščiai buvo sudaromi su klaidomis bei nepatikslinami atleidus darbuotojus, priėmus į darbą naujus darbuotojus, pasikeitus darbuotojų darbo užmokesčiui ar įvykus kitiems pokyčiams.
Pasak kontrolierių, įstaigos vadovo įsakymu tvirtinant darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, nebuvo tinkamai įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros. Darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo apmokėjimo tvarka neatitiko Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties nuostatų. Darbuotojų, teikiančių socialinės globos paslaugas, darbo užmokestis nustatytas ne pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą. Neaiški vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarka bei priedų, priemokų, vienkartinių išmokų skyrimo tvarka ir dydžiai.
Buvęs įstaigos vadovas, viršydamas savo kompetenciją, pažeisdamas teisės aktus, priėmė sprendimus dėl savo papildomo darbo šeimos gydytojo pareigose: dirbo dviejuose įstaigos struktūriniuose padaliniuose, skyrė sau budėjimą namuose, tvirtino savo darbo grafikus, nustatė darbo užmokestį, skyrė sau pavaduoti kitus darbuotojus ir priemokas už jų pavadavimą. Tokia veikla stipriai kirtosi su viešųjų ir privačių interesų ribojimu valstybės tarnyboje.

Galimai nepagrįstai išmokėta dešimtys tūkstančių
Neaišku, už ką darbuotojams buvo mokamos premijos. Nemaža dalis jų, pasirodo, apskaičiuota net be raštiško direktoriaus įsakymo. Dar blogiau – kontrolieriai ataskaitoje rašo: „Nustatėme požymių, kad šios premijos galėjo būti apskaičiuojamos ir išmokamos apgaulės būdu (fiktyvus apskaičiuojamų premijų didinimas, premijų mokėjimas nepagrįstas dokumentais), siekiant premijų apskaičiavimą ir išmokėjimą galimai nuslėpti nuo kitų darbuotojų bei galimai siekiant asmeninės naudos“. Lygiai tokia pat „tvarka“ buvo mokamos ir priemokos. Tokiu būdu premijoms ir priemokoms išleista dešimtys tūkstančių eurų. Priemokoms vien 2020-2021 metais išleista 26 tūkst. 279, o premijoms – 11 tūkst. 933 eurai.
Dėl įstaigoje klestėjusios netvarkos kontrolieriai negalėjo patvirtinti, kad 2020 metais pagrįstai išmokėta 154 tūkst. 245, o 2021 metais – 151 tūkst. 200 eurų darbo užmokesčio.
Kontrolieriai, vertindami darbo užmokesčio apskaičiavimo teisingumą, nustatė klaidų ir neatitikimų, dėl kurių 2020 metais buvo apskaičiuota 7 tūkst. 767 eurų daugiau darbo užmokesčio. Dėl tokių pat klaidų 2021 metais buvo apskaičiuota 3 tūkst. 272 eurai daugiau nei derėjo darbo užmokesčio.
Įstaiga iš Savivaldybės biudžeto, pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartis, valstybės biudžeto gautas lėšas (2 tūkst. 100 eurų), skirtas šeimos gydytojų ir jų komandos narių darbo užmokesčio priedams mokėti, panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį: nemokėjo priedų šeimos gydytojui ir jo komandos nariams, o panaudojo kitiems įstaigos einamiesiems tikslams.

Netvarkingi dokumentai buvo įprastas reiškinys
Kontrolieriai patikrino ir išanalizavo darbo sutartis. Kaip sakoma, „vaizdelis nekoks“. Štai ką ataskaitoje rašo kontrolieriai: „Kiekvienoje darbo sutartyje turi būti susitarta dėl darbo funkcijos, darbo apmokėjimo ir darbovietės, o darbo sutarties pakeitimai daromi raštu. Darbo užmokestis yra viena iš būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Atliekant audito procedūras, nustatyta, kad, keičiant darbuotojų darbo sutartyse sulygtą darbo užmokestį, nėra atliekami darbo sutarčių pakeitimai.
Peržiūrėjus 44 darbuotojų darbo sutartis, nustatyta, kad nė vienoje darbo sutartyje nesulygtas darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas, pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, kuri nustatyta vyr. gydytojo įsakymu patvirtintame Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše“. Be to, sutartyse sulygta darbo užmokesčio suma nuo faktiškai skaičiuotos darbo užmokesčio pastoviosios dalies sumos.

Vadovas „sėmė“ tiek, kiek įstengė
Nebuvo tinkamai dokumentai sutvarkomi dėl pavadavimo. Įstaigos vadovui – vyr. gydytojui – nežinia kuo remiantis, buvo mokamas atlyginimas. Be to, vyr. gydytojas neva buvo tiek veiklus, kad suspėjo daug dirbti ne tik vadovu, bet ir šeimos gydytoju, už tai mokant daugiau nei buvo leistina. Buvęs įstaigos vadovas šeimos gydytoju dirbo puse etato.
Kontrolieriai konstatavo: „Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, negalime patvirtinti įstaigos vadovui už šeimos gydytojo darbą jo vadovaujamoje įstaigoje apskaičiuotų darbo užmokesčio sumų teisėtumo ir teisingumo“.
O sumos už darbą šeimos gydytojo pareigose įstaigos vadovui buvo išmokamos nemažos.
Štai 2020 metais už darbą 0,25 etato ambulatorijoje apskaičiuotos 12 tūkst. 90, 2021 metais – 10 tūkst. 742 eurai darbo užmokesčio. O dar vyr. gydytojas sau mokėjosi gana sočias premijas.

Premijas mokėjo… dovanų čekiais
Kontrolieriams įtarimų bei abejonių kėlė atlyginimų, premijų ir priemokų mokėjimas kai kuriems kitiems darbuotojams. Tūkstančiai eurų premijų ir priemokų išmokėta nežinia už ką. Kontrolieriai čia įžvelgė ne vien aplaidumą: „Šie anksčiau išdėstyti audito metu nustatyti dalykai rodo, kad premijos galėjo būti apskaičiuojamos ir išmokamos galimai apgaulės būdu (fiktyvus apskaičiuojamų premijų didinimas, premijų mokėjimas nepagrįstas dokumentais), siekiant premijų apskaičiavimą ir išmokėjimą galimai nuslėpti nuo kitų darbuotojų bei galimai siekiant asmeninės naudos sau ir savo artimam asmeniui“.
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centre vyr. gydytojas buvo sumanęs premijas mokėti vieno prekybos centro… dovanų čekiais, nors toks mokėjimo būdas nebuvo numatytas įstaigos dokumentuose. Manytume, pats sumanymas stulbinamai keistas. Tokiu būdu ribojama darbuotojų teisė savo nuožiūra išleisti pinigus. Jie verčiami prekybos centre įsigyti kažką, ko gal nė nereikia. Gal darbuotojai, gavę grynais, pinigus išleisti norėtų kitoms reikmėms? Kokiu būdu buvo parinktas tas prekybos centras, kuriame priversti premijas išleisti darbuotojai? Kontrolieriai ataskaitoje rašo, kad 72 darbuotojams premijų dovanų čekiais buvo išmokėta net 13 tūkst. 270 eurų. Premijos yra darbo užmokesčio dalis ir jokiais dovanų čekiais jos mokamas negali būti.
Įstaigoje apskaičiuojant ir mokant premijas, būta labai įtartinų reiškinių. Kontrolieriai akte rašo, kad negalėjo patvirtinti ar teisėtai 2020 metais vienam darbuotojui išmokėta 4 tūkst. 611, o kitam – 4 tūkst. 242 eurai premijų. Be to, kai kuriais atvejais premijos išmokėtos kur kas didesnės nei buvo nurodyta vadovo įsakymuose. Įtarimų kelia ir tai, kad kai kuriems darbuotojams buvo mokami priedai net 100 ir daugiau procentų viršijant pagrindinio darbo užmokesčio dydį. Kartais tie priedai, priemokos mokėti tiems darbuotojams, kuriems jie iš viso nebuvo paskirti.
Kontrolieriai, kur tik tikrino, ten rado klaidų, net galimos nusikalstamos veikos požymių dėl darbo užmokesčio, priemokų, premijų mokėjimo. Kai kuriems darbuotojams neteisingai apskaičiuotos atostoginių sumos: vieniems šimtais eurų – didesnės, kitiems – mažesnės.
Kontrolieriai akte rašo, kad audito metu nustačius nusikalstamos veikos požymių, surinkti duomenys buvo perduoti teisėsaugos institucijoms. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tačiau prokuroro 2023 metų gruodžio 29 d. nutarimu, ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas.

 

 

2 Komentarai

  1. Kol buvo gyvas spauda irgi rašė, bet matomai įtakųngi asmenys iš savivaldybės užstojo. Tebėra tokių įstaigų vadovų, net viena persona finansinių ataskaitų neteikia, viską slepia

  2. Labai protingas sprendimas dovanų čekiai, nes nenuskaičiuos mokesčių ir galėsi visą priedą išleisti. Tik galėtų būti pasirinkimas bet kurioje parduotuvėje, o dar geriau mažosiose vietinėse

Komentarai nepriimami.