Užuot taupę pinigus, valdininkai jais švaistosi

Neseniai rašyta, kad Telšių rajono savivaldybė pateikė paraiškas dviem projektams, pagal kuriuos bus pritaikyti atsinaujinantys energijos ištekliai ir mažės CO2 dujų susidarymas Telšių rajono savivaldybės administraciniame ir Ryškėnų kultūros centro pastatuose. Aiškintasi, kodėl prašymas gauti finansavimą pateiktas pirmiau, negu apie tai sužinojo Tarybos nariai.

Donata Kazlauskienė

Pražiopsotas laikas
Raštu kreiptasi į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių Saulių Urboną, kad šis paaiškintų galimus neskaidrumus teikiant projektų „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administraciniame pastate, siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“ ir „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centro pastate, siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“ paraiškas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF) paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.
Į žurnalistų pateiktus klausimus atsakė ne Administracijos direktorius, bet Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Simanauskienė.

Remiantis abiejų projektų paraiškos santrauka, įgyvendinant projektą, bus įdiegta skirtingo galingumo fotovoltinės saulės elektrinės sistema, kuri gamins elektrą Telšių rajono savivaldybės administraciniame ir Ryškėnų kultūros centro pastatuose. Įrengta sistema Savivaldybės pastatui padėtų sutaupyti apie 52000 kWh per metus, o Ryškėnų kultūros centro pastatui — apie 14560 kWh per metus.
Deja, džiugi žinia, leisianti rajonui sutaupyti lėšų, tik „ant popieriaus“. L.Simanauskienė informavo: „Paraiškos buvo pateiktos į rezervinių projektų sąrašą (jos buvo priimamos nuo 2015 metų gegužės 19 d. 8.30 val. iki 2015 m. gegužės 19 d. 10.15 val. — kol pakako lėšų, skirtų finansavimo priemonei. Pasibaigus šiai priemonei numatytoms lėšoms, paraiškų priėmimas sustabdytas. Pranešimas apie sustabdymą paskelbtas LAAIF internetinėje svetainėje. Paraiškos, gautos pasibaigus šiam terminui, įtraukiamos į rezervinį projektų sąrašą — projektų paraiškoms priimti į rezervinį sąrašą nustatytas 30 dienų trukmės laikotarpis nuo paskelbimo apie sustabdymą dienos, t.y. iki 2015 m. birželio 18 d.). LAAIF negali pasakyti, kada bus vertinamos rezerviniame projektų sąraše esančios projektų paraiškos. Todėl ir projektų įgyvendinimo pradžia bei pabaiga nėra žinoma“.
Nors LAAIF kvietimą paskelbė tik šių metų gegužės 18 d. ir finansavimui gauti paraiškų teikimo laikas buvo itin ribotas, vis dėlto kai kurių savivaldybių institucijos spėjo pateikti paraiškas laiku ir gauti finansavimą, o štai Telšių rajono savivaldybė teikti paraiškas delsė dar visą mėnesį.
Daroma prielaida: arba LAAIF netruko išdalinti pinigus „saviems“, arba mūsiškiai, nors ir iš anksčiau turėdami sumanymą bei žinodami, kad teiks paraišką, kaip sutaupyti elektros energiją minėtuose pastatuose, neskubėjo jos pasirengti iš anksto ir, tik pradėjus svilti padams, ėmė ieškoti išeities.
Dėl projektų paraiškų teikimo tvarkos kreiptasi į LAAIF direktorių Virginijų Šmigelską. Jis informavo, kad šiose pareigose dirba tik keturis mėnesius, todėl, kaip vyko kvietimas teikti paraiškas ir jų priėmimas, nebuvo spėjęs pasidomėti. „Kai paskelbė kvietimą, dar nedirbau, bet  esu informuotas, kad paraiškos priimtos labai trumpą laiką (vos 1 val. 45 min.). Sulaukėme skundų iš keleto pareiškėjų, jog taikytos nevienodos sąlygos. Pasirodė galimai mažai skaidrumo. Tokią poziciją palaikė ir aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas. Skirta 7 mln. eurų finansavimo. Pareiškėjų sulaukta 52, tačiau paramą gavo tik 12. Taip negali būti, greičiausiai konkursas iš tęstinio bus pervestas į konkursinį. Apie tai informuosime Jus. Atvėrėme galimybę gauti finansavimą ir rezervinių projektų sąraše esančioms įstaigoms. Kadangi projektų finansavimas nėra tęstinis, neatsižvelgiama į paraiškos pristatymo laiką. Kreipiamas dėmesys į CO2 taupymą ir energinį efektyvumą. Abi Telšių rajono savivaldybės pateiktos projektų paraiškos pirminiu vertinimu tinkamos ir nėra atmestos“,— sakė V.Šmigelskas.

Dukart nutylėta
L.Simanauskienės teirautasi, kokia projektų vertė, ir kokią dalį finansuos Telšių rajono savivaldybė. Valdininkė informavo, kad projekto, skirto mažinti CO2 susidarymą Savivaldybės pastate vertė — 71 tūkst. 957 Eur, o Ryškėnų kultūros centro pastate, siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą projekto vertė — 22 tūkst. 609 Eur.
Kitas įdomus momentas. Jau anksčiau rašyta, kad birželio 18 d. Verslo ir ekonomikos komitete narių paprašyta pritarti teikti paraiškas minėtiems projektams bei įgalioti Administracijos direktorių jas pasirašyti, nes paskutinis terminas ir buvo ta pati diena. Apie tai, kad paraiškos jau pateiktos, nutylėta, Tarybos nariai neinformuoti.
Į klausimą, kodėl valdininkai taip pasielgė, L.Simanauskienė atsakė: „Tarybos sprendimų projektų aiškinamuosiuose raštuose buvo nurodyta, kad paraiškos turi būti pateiktos iki 2015 metų birželio 18 d. Verslo ir ekonomikos komitetas vyko 2015 metų birželio 18 d. Sprendimų projektai dėl pritarimo teikti paraiškas buvo svarstomi paskutiniai, t.y. apie 17 val., iki kada ir galėjo būti pateiktos paraiškos — suprantama, kad po Komiteto posėdžio paraiškų būtų buvę neįmanoma pateikti, todėl svarstymo komitete metu jos jau buvo išsiųstos. Jei Taryba būtų nepritarusi, paraiškos būtų atsiimtos iš LAAIF“.
Atkreipkite dėmesį į datas! LAAIF kvietimą teikti paraiškas išsiunčia gegužės 18 dieną, ankstesnis Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdis įvyko gegužės 21 dieną, o Tarybos posėdis — gegužės 28 dieną. Jau tada Strateginio planavimo ir investicijų skyrius galėjo pranešti politikams apie savo sumanymą teikti paraiškas projektams. Vis dėlto — tyla. Laukta mėnesį ir snūduriuota.

Už ką mokame pinigus?
Įdomu, kokius dirba darbus Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, ką veikia Statybos ir urbanistikos skyrius, jei svarbių projektų paraiškas turi rengti visokie „uabai“ ar „všįnai“? Aišku, ne už dyką. Tas „malonumas“ Telšių rajono savivaldybės administracijai kainavo 1573 Eur.
Paraiškas dviem projektams rengė UAB „Generalis“, bendradarbiaudamas su Savivaldybės specialistais L.Simanauskiene bei Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyr. specialistu Adomu Bružu. „Kadangi paraiškų pateikimo terminas buvo labai trumpas, t.y. tik vienas mėnuo, nutarta kreiptis paraiškų parengimo paslaugos į patikimą bendrovę, kuri galėtų kokybiškai ir operatyviai parengti projektų paraiškas. Buvo kreiptasi į UAB „Generalis“ todėl, kad įmonė anksčiau buvo parengusi keletą investicinių projektų kokybiškai ir operatyviai bei į įmonės patirtį rengiant įvairias paraiškas, tarp jų ir paraiškas pagal LAAIF programą. Apklausa žodžiu (telefonu) buvo atlikta anksčiau nei tai įforminta dokumentais — užsitęsė dokumentų tvarkymo procedūros“,— atsakė L.Simanauskienė, paklausus, kodėl prašyta UAB „Generalis“ paslaugos.
Vis dėlto yra žmonių, kurie per mėnesį pajėgia parengti paraišką, o štai mūsų mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomi specialistai — ne.

Galėjo spėti
Kadangi kvietimas teikti paraiškas išsiųstas dar prieš gegužės mėnesio Savivaldybės Tarybos posėdį, būtų nereikėję ir skelbti viešųjų pirkimų konkurso skubos tvarka. Ir dokumentai rodo paslaugos pirkimą post faktum. Paraiška JAU pateikta birželio 18 dieną, viešieji pirkimai gauti UAB „Generalis“ paslaugai įvykę, o S.Urbono sprendimu, TIK birželio 25 dieną keičiamas pirkimų planas ir į jį įtraukiamas paraiškos parengimo pirkimas.
Netrukus (liepos 7-ąją) Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas, Kęstutis Gusarovas duoda leidimą sumokėti paraišką parengusiai įmonei iš „01 programos 01 tikslo 04 uždavinio 27 priemonės „ES lėšomis finansuojamų projektų planavimas, rengimas, valdymas“ Savivaldybės biudžeto lėšų už projekto paraiškos parengimo paslaugas“.
L.Simanauskienė į klausimą, kokiu įstatymu/nutarimu/sprendimu remtasi, kad pirma būtų suteikta paslauga, o tik po to įvykdytas pirkimas, atsakė: „Paraiškos teikimo paslauga buvo pradėta teikti po atliktos apklausos žodžiu (kreiptasi į vieną tiekėją, vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 punktu), nelaukiant šio pirkimo įforminimo, nes paslaugą reikėjo atlikti per labai trumpą laiką. Neatlikus paslaugos laiku, būtų pavėluota pateikti paraiškas finansavimui gauti“.
Telšių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka gali būti vykdoma apklausa, perkančioji organizacija gali kreiptis ir į vieną tiekėją atliekant mažos vertės pirkimą, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 15 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio). Priminsime, paslaugos kaina UAB „Generalis“ — 1300 Eur + PVM.
„Viešųjų pirkimų planas tikslinamas direktoriaus įsakymu ir jokie teisės aktai nenumato jo derinimo su Tarybos nariais. Viešųjų pirkimų planas buvo tikslinamas po to, kai projektams pritarė Savivaldybės taryba“,— informavo L.Simanauskienė. Matyt, kad Tarybos nariai neužduotų papildomų klausimų, kam ir kodėl reikia keisti viešųjų pirkimų planą, S.Urbonas, pagal L.Simanauskienės atsakymą, sulaukė Tarybos pritarimo ir tik tada pakeitė viešųjų pirkimų planą.

elektros kaina Vilniuje