Pokyčiai Telšių vyskupijos katedroje

Šiltą ir saulėtą praėjusį sekmadienį gražioje Telšių vyskupijos katedroje įvyko ypatingi — istoriniai įvykiai. Tą dieną su tikinčiaisiais atsisveikino į Vilnių šios arkivyskupijos arkivyskupo metropolito augziliaru paskirtas, iki šiol ėjęs Telšių vyskupijos katedros administratoriaus pareigas, vyskupas nominantas kun. Darius Trijonis.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Jis tądien aukojo 12 valandos šv. Mišias ir sausakimšoje tikinčiųjų Katedroje sakė pamokslą. Kalbėjo apie Dievo planą savo gyvenime, dalinosi patirtimis iš kunigiškojo kelio bei apie daugiau nei dvejų metų darbą šioje, gimtojoje parapijoje. Po šv. Mišių gausus būrys tikinčiųjų — iš Telšių, Gargždų, Plikių, Slengių, kur jis yra kunigavęs, parapijų, įvairių įstaigų, organizacijų atstovai sveikino gruodžio 16 dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyskupo šventimus gausiantį vyskupą nominantą kunigą Darių Trijonį ir linkėjo gausios Dievo palaimos bei ištvermės sunkiose ir atsakingose naujose pareigose.
Po iškilmių ir sveikinimų bendrystės popietė — agapė vyko Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros parapijos namuose, kur buvo susirinkęs didelis būrys vyskupo nominanto bičiulių.
To paties sekmadienio vakarą šv. Mišiose iškilmingai, dalyvaujant Telšių vyskupijos vyskupui Kęstučiui Kėvalui, iki šiol administratoriaus pareigas ėjusysis Katedros raktus ir visą parapijos turtą perdavė naujajam administratoriui — kan. Vygintui Gudeliūnui.
Naujasis Telšių vyskupijos katedros administratorius kilęs iš Pagėgių parapijos, studijavo ir 2000 m. baigė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, vėliau tęsė studijas Italijoje — Paduvos ir Romos universitetuose. Yra kunigavęs Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijoje, ėjęs Telšių kunigų seminarijos prefekto ir rektoriaus pareigas, klebonavęs Viešvėnuose, o į Telšius atvyko iš Darbėnų parapijos. Dėsto Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, yra Telšių vyskupijos Liturginės komisijos pirmininkas.
Belieka jam palinkėti gražios ir prasmingos tarnystės Telšiuose, vedant tikinčiuosius į išganymą, rūpinantis jų dvasiniais reikalais.