Laiko pėdos Varnių vieškeliuose

Kultūros vertybių likimai ginkluotų konfliktų fone

Pranešimas skaitytas Varniuose Kultūros dienos proga 2015 m. balandžio 15 d.

Antanas Ivinskis

1914 m. karo pradžia Varniuose
(Ištraukos iš kun. Antano Juozapavičiaus rašinio)
Varniai ištuštėjo
„Patrankos aidėjo vis dažniau ir garsiau. Jau matėme dūmus. Degė Tauragė, vėliau —  Kvėdarna. Žmonės bėgo. Nuo pat vokiečių sienos keliai perpildyti  žmonių, vežimų, gyvulių, valdininkų ir, kiek juokinga, kunigų. Jei galima įsivaizduoti Didįjį tvaną, manau, kad balandžio 15-ąją Varniuose jis pasikartojo.
Tądien pas mane užsuko Šviesios atminties klebonas Janeliūnas su savo vikaru kunigu Stoniu  ir paklausė, ar aš nebėgu? Pasakiau trumpai — ne. O jie atsakė bėgą ir net Švenčiausiąjį  Sakramentą vežasi. Pasakiau, jog be reikalo jie taip daro, nes ką žmonės be kunigų darys.  Vis dėlto sulaikyti nebuvo galima (…).
Užėjau pas altaristą kunigą Karvelį, papasakojau, kad abu „mediniai“ kunigai (gyveno prie  medinės Varnių bažnyčios) pabėgo. Liepiau nieko nelaukiant kraustytis ten gyventi, užimti  klebono vietą, o vokiečiai nieko tuomet jam nedarysią. Nepaklausė jis manęs ir išėjo su  šeimininke pėsčias pasiramsčiuodamas lazda.
Nuėjau į Smulkaus kredito draugiją, skatinau valdybą kiek galima greičiau baigti operacijas  ir grąžinti žmonėms pinigus, o pats, kaip geras finansininkas, išsikeičiau 800 auksinių  rublių į „bumažkas“. Aštuoni šimtai popierinių laukia geresnių laikų.
Pasikviečiau pas save gydytoją draugą Bucevičių, kuris gyveno vadinamajame vyskupo  palociuje. Einu namo ir apie tvenkinį, kur dabar Valančiaus darželis, pamačiau  išsirikiavusį Dragūnų eskadroną. O čia žmonės bėga, gyvuliai bliauna! Eskadrono vadas mane  sustabdė ir pasiteiravo, kodėl aš nebėgu. Pasakiau, kad laukiu, kada ateis paskutinis mano  parapijietis. Supyko karininkas ir išdūmė su savo kariauna valsčiaus link.
Varniai liko tušti, be žmonių. Visos durys atdaros — nė gyvos dūšios. Iš viso miestely  likau aš, mano zakristijonas, kažkokia drąsuolė Balskienė, kurios sūnus vėliau buvo  bolševikų vadas Varniuose, ir pora senukų, kurie kojų nebepavilko. Visi varniškiai  susispietė aplink Biržulio ežerą, prie vadinamosios sąsmaukos (…).
Bene 90 proc. visų gyventojų buvo išbėgę iš namų: kas į mišką, kas į kitą kaimą, kas su  gyvuliais, kas be, tačiau vieną sekmadienį atsipeikėjo ir atėjo išpažinties. Suprato, kad  vokiečiai netokie jau blogi ir atsiprašę sugrįžo į savo paliktus namelius.“
Iš šio kunigo A. Juozapavičiaus aprašyto epizodo galima numanyti, kas būtų nutikę Varnių  miestelyje likusiam turtui, bažnyčių brangiajam inventoriui, jei Pirmasis Pasaulinis karas  būtų  prasidėjęs dramatiškiau ir varniškius nuplakęs mirtina rykšte. Bet Pasaulis dar nebuvo tiek  įsiutęs ir bolševikų revoliucija dar neįvykusi, dar Lietuva turėjo laiko save kurti ir  gyventi.

Šv. Aleksandro bažnyčios atėmimas 1949 m.
Bene didžiausi XX a. Varnių kultūros paveldo praradimai, kaip ir visur, susiję su 1940  m. okupacija, 1941 m. birželio 22 d. gaisru, vietinių žydų bendruomenės likvidavimu,  kilmingųjų, išsilavinusiųjų ar tiesiog tvirtai iš žemės gyvenančių mūsų bendruomenės narių  ištrėmimu, Šv. Aleksandro bažnyčios uždarymu. Prieš visa tai nei atskiros bendruomenės, nei  Lietuva, kaip valstybė, organizuotai pasipriešinti galimybės nebeturėjo. Per 1941 m.  birželio 22 d. bombardavimą Varniuose buvo pasikartojusi 1914 m. situaciją, kai savo namus  paliko bemaž visi gyventojai, išsislapstė apylinkių miškuose ir paežerėse. Miestelis, kurį  dauguma dabar pažįstame tik iš prieškariu darytų fotografijų, sudegė. Po antskrydžių ir  gaisro sugrįžusi nemaža dalis gyventojų, ypač centre gyvenę žydai, savo namų neberado.  Tragiškiausia lemtis laukė žydų bendruomenės. Po dienos juos jau surinko į vežimus  ir  išvežė į Geruliuose organizuojamą getą. Per stebuklą nesudegė medinė mūsų bažnyčia, kurią  nei pabūgęs, nei pabėgęs liko gelbėti čia prieglobstį radęs svetimšalis — lenkų kunigas J.Lemančikas.
Nėra abejonių, kad visų bažnyčių, ne vien mūsiškės, uždarymą inspiravo okupacinė sovietų  Lietuvos valdžia. Šiam klastingam planui įvykdyti pasinaudota naujomis sovietinėmis  kolektyvinėmis struktūromis, kuriose okupacijos pradžioje dirbo dar net ne vietiniai  kadrai. Paprasti mūsų žmoneliai, tikintieji, Antrojo Pasaulinio karo ir keletą metų  besitęsiančių trėmimų įbauginti, negalėjo, kaip kažkada Kražiuose, bažnyčios apginti.
Varnių klebonas Leonas Veselis iš Telšių vyskupijos generalvikaro Justino Juodaičio gavo  1949 m. rugpjūčio 2 d. datuotą šio turinio raštelį:  
„D. Gerb. Kn. Klebone!
Įteikėja šio laiško yra Telšių Apskrities Paruošų Įgaliotinė. Visa Apskritis ir Įgaliotinė  manęs labai prašo duoti sutikimą laikinai užleisti Varnių medinę bažnyčią grūdams. Nors man  tai labai nepatogu ir nemalonu, bet pasitaręs su draugais nutariau duoti sutikimą, nes  kitos išeities nėra. Malonėkite sušaukti Komitetą bažnyčios ir padaryti su Įgaliotine  sutartį, kad perduodate laikinai bažnyčią ir ji bus grąžinta visoje tvarkoje. Vistiek  reikia sutikti, nors niekas mus prievarta neverčia. Malonėkite apiforminti ir išnešti  Švenčiausią su kita kas vertinga. Paaiškinkite žmonėms, kad kitos išeities nėra, reikia  atsižvelgti į bendrą visuomenės reikalą. Nėra kur pilti javai.
Reiškiu pagarbos ir nuoširdžios padėkos.
K. J. Juodaitis
Telšiai, 1949-VIII-2“
Įkandin šio rašto sekė aktas, surašytas pieštuku ant mokyklinio liniuoto sąsiuvinio lapo,  kurio turinį irgi pateikiu:
„Aktas
Mes žemiau pasirašę S.Varnių Katalikų bažnyčios vykdomojo komiteto pirmininkas Veselis  Leonas iš vienos pusės ir Telšių grūdų paruošos kontoros direktorius Turlukova A.M. iš  antros pusės, sudarėme šią sutartį dėl laikino bažnyčios patalpų panaudojimo grūdų  paruošoms.
1. Patalpos išnuomojamos iki pirmo galimumo susidarius sąlygoms jas patuštinti, maždaug  3-jų mėnesių laikotarpiui.
2. Nuo š.m. rugpjūčio mėn. 10 dienos bažnyčios patalpos turi būti patuštintos iškraustant  visus vertingesnius daiktus, talkininkaujant grūdų paruošos kontoros darbininkams.
3. Grūdų paruošų kontoros direktorius įsipareigojo patalpas grąžinti pilnoje tvarkoje  nurodytam laikui praėjus, o taip pat atsako už turto sugadinimą.“
Apačioje parašai, grūdų kontoros antspaudas, datos nėra.
Skaitant nuogą tekstą, kas nors galėtų šventvagiškai pašiepti, kad ir bažnyčią, ir visą  Lietuvą savo noru mandagiai prašantiems patys atidavėme. Tačiau nepamiršime, kad tuomet, bemaž prieš trejus metus, nužudytas Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius. Tariamas  sovietinis  „kilnumas“ ir „mandagus tonas“ ėjo ginklo paskui. Todėl suprantame J.Juodaitį rašant, kad  „kitos išeities nėra“. Tolesni tų dienų žinomi faktai paminėtini šie: Švenčiausiasis  sakramentas išneštas iš bažnyčios tamsoje ir neštas į Mūrinę padaržiais, kad žmonės  nesukliudytų; dalis religinio meno vertybių perkelta į neprižiūrimą kapų koplyčią, dalis  liturginio inventoriaus perduota saugoti parapijiečiams (dėl to vėliau, kai jau klebonu  nebebuvo L.Veselis, iš vienų rankų dalis bažnyčiai priklausiusių skulptūrų atsidūrė  Lietuvos nacionaliniame, Žemaičių „Alkos“ muziejuose, o turtas iš kapų koplyčios —  Lietuvos  dailės muziejuje). Šio turto atsiėmimo istorija, atgavus nepriklausomybę, truko ilgai ir  nebuvo paprasta. Pozityvioji dalyko pusė, kad didžiausia dalis šio kilnojamojo kultūrinio  turto išliko.
Šiose istorijose esama dalykų, kurie neatrodo nei sklandžiai suvokiami, nei  pateisinami. Tai dalies mūsų vietinių žmonių elgesys, visa brutalybe pasireiškęs grobiant į  getą išvežtų žydų turtą, pasislėpus girtuokliaujant ir paleistuvaujant nusavintoje  bažnyčioje, deginant joje laužus, o laužuose — vargonų švilpynes, siaubiant visur ir  viską,  kas ne jų, kas neuždirbta, kas kilniau už kai kurių iš jų primatišką suvokimą. Kai kas iš  šio mūsų miestelio kontingento buvo išėję į stribus, kiti dar buvo ir ant grindinio  išguldytų Lietuvos partizanų niekintojai ar vėpsotojai.
(Bus daugiau)

Nuotraukoje: Šitaip nuniokota bažnyčia tikintiesiems buvo grąžinta 1991 metais. Stanislovo Vozbuto nuotr.