Telšių vyskupijos vyskupu ordinaru vietoje Jono Borutos SJ tapo Kęstutis Kėvalas

Šventojo sosto Spaudos tarnyba pranešė, kad rugsėjo 18 dieną popiežius Pranciškus patenkino Jo Ekscelencijos Telšių vyskupo Jono Borutos SJ prašymą ir atleido jį iš Telšių vyskupijos ordinaro pareigų. Vadovaujantis Bažnyčios Kanonų teisės nuostatomis, ordinaro teises ir pareigas iš karto perėmė vyskupas Kęstutis Kėvalas, iki šiol buvęs Telšių vyskupijos vyskupu koadjutoriumi.

Naujasis Telšių vyskupas gimė 1972 metų vasario 17 dieną Kaune. Baigęs vidurinę mokyklą, 1990-1992 metais studijavo Kauno technologijos universitete, Radioelektronikos fakultete. 1993 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją, kur studijavo filosofiją ir teologiją iki 1997 metų. Tais pačiais metais studijas tęsė Šv. Marijos seminarijoje Baltimorėje, JAV: čia įgijo teologijos licencijato laipsnį ir 2000 metų birželio 29 dieną buvo įšventintas kunigu Kauno arkivyskupijai. Dirbo Kauno arkivyskupijos Kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovu ir arkivyskupijos jaunimo pastoracijos kapelionu. Nuo 2002 metų dėstė moralinę teologiją Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete. 2008 metų sausio 18 dieną tame pačiame universitete įgijo teologijos daktaro laipsnį.
Nuo 2005 metų birželio mėnesio iki 2006 metų rugpjūčio mėnesio buvo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. Po to metams išvyko studijuoti į JAV. 2007 metais grįžęs į arkivyskupiją vykdė pastoracinę tarnystę Kauno katedroje ir ėjo konfesarijaus pareigas Kunigų seminarijoje. 2010 metų vasario 8 dieną buvo paskirtas Lietuvos Marijos radijo programų direktoriumi.
Kauno vyskupu augziliaru (vyskupo padėjėju) buvo paskirtas 2012 metų rugsėjo 27 dieną, o konsekruotas tų pačių metų lapkričio 24 dieną. Telšių vyskupijos koadjutoriumi popiežius Pranciškus vyskupą Kęstutį Kėvalą paskyrė 2017 metų balandžio 20 dieną. Koadjutorius — katalikų dvasininkas, bažnytinės valdžios (popiežiaus) paskirtas padėti vyskupui ordinarui, turintis jo valdžios įgaliojimus.
Katalikų vyskupas, kuris yra vyriausias vyskupijos valdytojas, vadinamas vyskupu ordinaru. Jis reziduoja vyskupijos centre prie Katedros bažnyčios.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.