Signatarui Vytautui Puplauskui — 90

Spaliui barstant auksinius lapus, ypatingą devyniasdešimties metų sukaktį šiemet švenčia Kovo 11-osios akto signataras Vytautas Puplauskas.

Janina Bucevičė

Šia gražia proga Telšių katedroje buvo meldžiamasi šv. Mišiose, kurias aukojo šios parapijos klebonas kan. Vygintas Gudeliūnas, giedojo Katedros choras. Po šv. Mišių, sveikindami Vytautą Puplauską, kan. Vygintas Gudeliūnas ir pastoracinės tarybos vardu kalbėjusi Janina Bucevičė, linkėjo jam sveikatos, Dievo palaimos, ilgų gyvenimo metų, pažymėdami, kad Vytautas Puplauskas visą savo gyvenimą yra ištikimas Dievui ir Tėvynei Lietuvai. Net sovietmečiu, dirbdamas „Masčio“ fabriko vyr. energetiku, vyr. inžinieriumi, jis kiekvieną sekmadienį Katedroje dalyvaudavo šv. Mišiose, nepabūgo šventoriuje pastatyti kryžių.
J.Bucevičė pasidžiaugė, kad šioje bažnyčioje buvo krikštytas, joje meldėsi ir Vasario 16-osios akto signataras Stanislovas Narutavičius, o 1926 m. Telšių vyskupu tapo Vasario 16-osios akto signataras Justinas Staugaitis. Beje, signatarai buvo susitikę, Justinas Staugaitis suteikė Vytautui Puplauskui sutvirtinimo sakramentą.
Vytautą Puplauską sveikino buvę Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio Telšių skyriaus bendražygiai Algimantas Lauraitis ir Faustas Meiženis, Trečiojo amžiaus universiteto Telšiuose rektorė Regina Chmieliauskienė.
Atsakydamas į sveikinimus, Vytautas Puplauskas dėkojo Dievui, saugojusiam, vedusiam jį per gyvenimo išbandymus, pasidžiaugė laisva Lietuva, tuo pat pažymėdamas, kad dar daug reikia padaryti, kad svarbu būti ištikimiems tiesai, teisingumui ir gyvenimo audrose ieškoti atramos Dieve.
Visada kuklų, tylų, bet tvirtos dvasios signatarą Vytautą Puplauską dažnai galima pamatyti šv. Mišiose, savo gyvenimu ir šiandien liudijantį apie amžinąsias vertybes.