Ateitininkų metai su 2020-aisiais nesibaigia

2020-ieji metai Lietuvos Seimo buvo paskelbti Ateitininkų metais ne tik dėl to, kad ši organizacija šventė 110-uosius savo gyvavimo metus, bet ir todėl, kad ugdo jaunimą krikščioniškų vertybių pagrindu bei katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo, šeimyniškumo principais. Kartu vertinamas labai svarbus ateitininkų istorinis indėlis, atkuriant bei puoselėjant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, išsaugant lietuvybę.

Jurgita Raudytė
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopos globėja

Telšių ateitininkai, nepaisydami pasaulį apėmusios pandemijos, aktyviai veikė vykdydami projektą „ATEITI.IŠDRĮSTI.KURTI“, kurį rėmė Telšių rajono savivaldybė ir Lietuvių katalikų religinė šalpa, už ką esame labai dėkingi.
Už projekto lėšas liepos 4 dieną suorganizuota kelionė į Partizanų parką Ukmergės rajone, kur pastatytas ir pašventintas koplytstulpis kardinolui Vincentui Sladkevičiui, kuris reikšmingu savo gyvenimo įvykiu laikė įstojimą į ateitininkų gretas.
Kelionės metu aplankytos dailininko dirbtuvės, kur gaminamas koplytstulpis ir mūsų vyskupui Vincentui Borisevičiui.
Liepos 10-11 dienomis Telšių ir Klaipėdos ateitininkai išsiruošė į žygį pėsčiomis Telšiai- Lieplaukė-Alsėdžiai-Žemaičių Kalvarija, kur vyko tradicinė Jaunimo diena atlaidų metu. Žygio intencija būtent ir buvo už Lietuvos ateitininkiją, už dvasios vadus, už kiekvieną organizacijos narį.
Liepos 30-rugpjūčio 1 dienomis Vilniuje įvyko ateitininkų suvažiavimas, todėl Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopa dalyvavo ir šiame renginyje Vilniaus universitete, kur naujuoju Ateitininkų federacijos pirmininku išrinktas Vytis Turonis.
Nors tai buvo ne mūsų projekto dalis, Vyskupo Vincento Borisevičiaus kuopos nariai savanoriavo ir buvo animatoriais 3 savaites trukusioje brolių saleziečių stovykloje „Don Bosco vasara“, kur patyrė nuostabią bendrystę su iš Italijos atvykusiais jaunais būsimais kunigais ir Telšiuose jau įsikūrusiais broliais saleziečiais.
Baigiantis vasarai, rugpjūčio 21, 22 ir 23 dienomis, Pakutuvėnuose susibėgome į stovyklėlę „Ateikime įžiebti šviesą“ ir čia patyrėme malonę pabūti gamtoje, maldos ir spontaniško džiaugsmo atmosferoje.
Spalio 23 dieną įvyko įžodžio šventė, kurios metu 4 nauji nariai davė ateitininko įžodį, o paskutiniuosius du renginius — Advento rekolekcijas ir „Padėkos vakarą“, gruodžio mėnesį paskelbus sugriežtintas karantino sąlygas, perkėlėme į nuotolinę erdvę, kur prisijungė ne tik iš Telšių, Viekšnių, Klaipėdos, Mažeikių, Papilės, Šilutės, Šilalės, Kaltinėnų, Plungės, Varnių, Židikų ir kitų Žemaitijos rajonų, bet ir iš Vievio, Vilniaus, net JAV.
Telšiuose ateitininkų veikla turi gilias tradicijas. Ateitininkai veikė dar iki oficialaus įsikūrimo 1910 metais, globojami kun. Mykolo Vaitkaus. Sendraugių kuopas ir klierikus ateitininkus globojo ir būsimas vyskupas V.Borisevičius. Turime ir Rainių miškelio kankinius ateitininkus H.Žvirzdiną, buvusį ateitininkų kuopos pirmininką, kuris Telšių kalėjime ant savo dubenėlio paliko testamentinius žodžius: „Tos idėjos miršta, dėl kurių niekas nemiršta“ ir jo draugą Z.Tarvainį — ateitininką ir skautą, 1940 metais apdovanotą skautų medaliu už nuopelnus (faktai iš 1991 m. Amerikoje L.Kerulio, P.Naručio ir J.Prunskio išleistos knygos „Ateitininkai komunistų ir nacių kankiniai“).
Mūsų mylimas poetas Vytautas Mačernis taip pat buvo ne tik eilinis Telšių Motiejaus Valančiaus gimnazijos ateitininkų kuopos narys, bet ir jos pirmininkas. Todėl ir sakome, kad Ateitininkų metai su 2020-ųjų metų pabaiga nesibaigia, nes 2021-uosius Lietuvos Respublikos Seimas skyrė Vytauto Mačernio, kardinolo Vincento Sladkevičiaus ir garsiojo partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto asmenybėms pagerbti. Jie buvo ateitininkai.
Ir mes žengiame į naujus metus, pasiruošę ne švęsti, bet susikaupti ir dirbti, kad vėl būtume naudingi Bažnyčiai ir Tėvynei, kaip mūsų pirmtakai.

2 komentarai

  1. Labai nustebom, kad straipsnis ir nuotrauka atsidūrė pirmame puslapyje. Dėkingi redakcijai.

Daugiau nekomentuojama.