Džiugi Rugsėjo 1-oji „Džiugo“ gimnazijoje

Didžiausia rajone „Džiugo“ gimnazija, ugdanti I-IV klasių gimnazistus, nuotaikingai atšventė Mokslo ir žinių dieną — Rugsėjo 1-ąją.

Algirdas Dačkevičius

Vyravo šventinė nuotaika
Šiais mokslo metais gimnaziją lankys 405 moksleiviai, iš jų — 6 ukrainiečiai. Pasak gimnazijos vadovo Mindaugo Sabaliausko, pernai gimnazistų buvo daugiau — apie puspenkto šimto. Sumažėjo ir klasių komplektų: pernai buvo penkios pirmosios (devintokų) klasės, o šiemet — keturios, ketvirtų klasių (dvyliktokų) pernai buvo penkios, o šiemet — keturios.
Pritilus skambėjusiai muzikai, į gimnazistus, jų tėvelius, pedagogus sveikinimo žodžiu kreipėsi etikos mokytoja Vilma Žutautienė, o vėliau prie jos prisijungė geografijos mokytojas Tomas Ubartas.
Į iškilmingą rikiuotę suėjo abiturientai, kurių auklėtojai Tomas Ubartas, Inga Dokšienė, Renata Milokastenkaitė ir Darius Gedmintas. Atžingsniavo ir pirmokai, kuriuos globos klasių vadovai Zita Mikutienė, Gražina Raudonienė, Audronė Kavalevskienė ir Vilma Žutautienė.
Šventinį žodį tarė gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas, vėliau su visais susirinkusiais užtraukęs Lietuvos himną.
Nuoširdūs žodžiai skambėjo iš gimnazistų atstovų, pedagogų ir tėvelių lūpų. Vieniems moksleiviams palinkėta atkakliai siekti naujų žinių, o kitiems, paliksiantiems gimnaziją, sėkmingo pasirinkimo pirmajame savarankiško gyvenimo etape. Nuskambėjo ir gimnazijos sesučių Deimantės ir Samantos Miniotaičių daina. O po gimnazijos prezidentės Kamilės Vaitkutės ir jos komandos palinkėjimų visi drauge užtraukė „Džiugo“ gimnazijos himną.

Pasidžiaugta stabilia pedagogine bendruomene ir turininga veikla
Prieš šventę trumpai šnektelėta su gimnazijos vadovybe. Direktorius pastebėjo, jog gimnazijos pedagogų kolektyvas stabilus — iš viso 39 pedagoginiai darbuotojai. Šiemet prie gimnazijos pedagoginės bendruomenės prisijungė direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir specialioji pedagogė Dalia Jonauskienė.
Jos kolegė — gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė pasidžiaugė gautomis „Kokybės krepšelio“ lėšomis.
Nuo rugsėjo 1-osios lietuvių kalbos ir matematikos rezultatams gerinti „Kokybės krepšelio“ projekto lėšos bus naudojamos I gimnazijos klasių mokinių dalijimui į grupes per 4 savaitines matematikos pamokas ir per 4 lietuvių kalbos ir literatūros pamokas, o antrose klasėse — per 4 savaitines matematikos pamokas. Mokiniams bus galimybė dar papildomai naudotis apie 250 metinių konsultacijoms skirtų valandų.
Mokinių skaitymo ir raštingumo gebėjimams ugdyti atnaujinti lietuvių kalbos ir literatūros kabinetai, skaitykla, įsigyta mokymo priemonių ir SMART interaktyvieji ekranai.
Matematikos mokymo(si) strategijų įvairovei taikyti ir skaitmeniniam raštingumui ugdyti tiksliųjų mokslų pamokose atnaujinti šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis matematikos ir informacinių technologijų kabinetai. Įsigyta gamtos mokslų priemonių (chemijos, fizikos ir biologijos), pritaikytų mokinių eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams lavinti ir kt.
Direktorius pasidžiaugė, jog „Džiugo“ gimnazija patenka į 10 geriausiai Lietuvoje „Olweus“ patyčių prevencinę programą įgyvendinančių mokyklų sąrašą.
Antrose klasėse sudarytos sąlygos mokinių eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams gerinti, panaudojant mokymosi aplinkas fizikos, chemijos, biologijos kabinetuose, per fizikos, chemijos ir biologijos vieną savaitinę pamoką klasė dalijama į grupes, bendradarbiaujama su STEAM.
Pasak M.Sabaliausko, gimnazija sėkmingai įgyvendina „Erasmus plius“ projektą „Footprints in Europe“. Rugsėjį atvyks į gimnaziją 30 vokiečių pedagogų ir moksleivių delegacija.
Programos „eTwinning“ Nacionalinė paramos tarnyba suteikė mokytojoms Indrei Benikienėi ir Vilma Žutautienei Nacionalinį kokybės ženklelį už projektą „Footprints in Europe“, o mokytojoms Indrei Benikienei ir Gražinai Raudonienei — Nacionalinį kokybės ženklelį už projektą „All we need is Art“.
Nepamiršta gero žodžio tarti ir Savivaldybei už investiciją į ugdymosi aplinkų sutvarkymą — atnaujinti vienos laiptinės laiptai, pakeisti šviestuvai.