Naujais mokslo metais: daugiau matematikos, mokymosi pagalbos mokiniams ir lankstesnės ugdymo sąlygos

Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atnaujino Bendruosius ugdymo planus, kuriais mokyklos vadovausis per dvejus ateinančius mokslo metus. Juose numatoma daugiau matematikos, mokymosi pagalbos mokiniams ir lankstesnės ugdymo sąlygos. Apie atnaujintas ugdymo programas, jų diegimą Telšių rajono švietimo įstaigose kalbėjomės su Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartiene.

Justina Lukošienė

– Nuo rugsėjo 1 d. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas. Kaip jos bus įgyvendinamos?
– Atnaujintos ugdymo programos bus įgyvendinamos nelyginėse 1, 3, 5, 7, 9 ir 11 klasėse.
Šiuo metu vyksta intensyvus rengimasis įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Rajone yra suburta darbo grupė, parengtas ir patvirtintas Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Telšių rajono savivaldybėje 2022-2024 metų priemonių planas. Telšių „Kranto“ progimnazija dalyvavo mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime ir įgyta patirtimi dalijasi rajono vadovų pasitarimuose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Kartu su mokyklomis sprendžiamas apsirūpinimo reikalingomis mokymo priemonėmis klausimas.
Vis tik didžiausias pokytis ir krūvis tenka mokytojui. Atnaujinto ugdymo turinio svarbiausias pokytis – perėjimas nuo vien turiniu pagrįstų programų prie mokytojų, kurie kurs įgūdžiais ir kompetencijomis grįstą mokymosi procesą, atitinkantį mokinių poreikius.
Apie 90 rajonų mokytojų yra atrinkti dalyvauti mokymuose ir dalintis patirtimi. Dalis mokymų jau įvyko. Telšių švietimo centras pagal mokyklų poreikį taip pat organizuoja mokymus mokytojams. Rajono metodinių būrelių nariai telkiasi aptarti programas ir jų įgyvendinimo ypatumus.
– Klasėse, kurios dirbs pagal atnaujintas programas, bus siūloma ir naujų mokomųjų dalykų. Kokios tos naujos disciplinos ir kurių klasių mokiniai galės jas rinktis mokytis?
– 2023 m. balandžio 24 d. patvirtinti nauji 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai. Rajono mokyklos, vadovaudamosi šiais planais, pasirengs savo ugdymo planus. Klasėse, kurios dirbs pagal atnaujintas programas, atsižvelgiant į mokinių poreikį bei mokyklos galimybes, bus siūlomi kai kurie nauji dalykai: pvz., inžinerinės technologijos, ekonomika ir verslumas, kt.
– Numatyta, kad Šaulių sąjunga maždaug pusėje bendrojo ugdymo mokyklų devintokams organizuos tris privalomas praktinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo dienas per metus. Ar Telšių rajono švietimo įstaigose besimokantys devintokai turės galimybę dalyvauti šiuose mokymuose?
– Dar 2022 m. birželio pradžioje Telšių rajono Nevarėnų pagrindinės mokyklos devintokai pirmieji išbandė praktinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo kursą. Šiais mokslo metais Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas devintokams vyks Telšių Vincento Borisevičiaus ir Telšių „Džiugo“ gimnazijų pirmų gimnazijos klasių mokiniams. Naujais mokslo metais planuojama tęsti šiuo metu dar neprivalomas praktinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo dienas rajono devintokams.
– Kokios naujovės nuo kitų mokslo metų įsigalios pradinių klasių mokinių ugdymo procese?
– Naujovės pradinėse klasėse yra susijusios su pasaulio pažinimu ir matematika. Pasaulio pažinimo dalykas išskiriamas į du dalykus: visuomeninio ugdymo ir gamtos mokslų. Pamokų skaičius dėl to nesikeičia: pasaulio pažinimui buvo skirtos 2 valandos, jas paskirsčius, dviem dalykams skiriama po valandą. Gamtos mokslų pamokose bus skiriamas didelis dėmesys tiriamajai veiklai. Pamokų skaičius didėja matematikai – nuo kitų mokslo metų trečiokams prisideda 1 matematikos pamoka. Dabar visi 2-4 klasių mokiniai turės po 5 matematikos pamokas per savaitę.
– Akcentuojama, jog bus palengvinamos sąlygos mokiniui pasikeisti antrąją užsienio kalbą. Kada ir kaip tai bus galima padaryti?
– Pagal Bendruosius ugdymo planus, mokiniai kaip antrąją užsienio kalbą 6 klasėje galėtų pasirinkti ne tik vokiečių, prancūzų, anglų, rusų, bet ir lenkų, ispanų, ukrainiečių kalbas. Atsižvelgiant į mokyklose dirbančius specialistus, šiais mokslo metais mokyklose bus siūloma rinktis įprastas kalbas: vokiečių, anglų, rusų.
Bendruosiuose ugdymo planuose detalizuota, kad keisti užsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju:
• Jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis nei patenkinamas lygis, numatytas tos kalbos dalyko bendrojoje programoje;
• Jei mokykla negali užtikrinti antrųjų užsienio kalbų tęstinumo naujai formuojamoje I gimnazijos klasėje dėl didelės kalbų įvairovės, kuri susidaro mokiniams iki tol besimokius labai skirtingų užsienio kalbų. Nesant galimybės mokiniui tęsti pradėtos mokytis užsienio kalbos, pasiūloma pradėti mokytis kitos užsienio kalbos, suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). Užsienio kalbai mokytis gali būti skiriama papildoma pamoka, panaudojant ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai skirtas pamokas;
• Jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos mokyklos ar užsienio ir mokykla negali užtikrinti pradėtos mokytis kalbos tęstinumo, gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus;
• Iš užsienio atvykę mokiniai gimtosios kalbos gali mokytis kaip antrosios užsienio kalbos, jei mokykla turi galimybę šios kalbos mokyti;
• Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą, ir mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokykla sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos užsienio kalbos pamokas kitose klasėse.
– Naujuose planuose taip pat numatyta daugiau papildomų konsultacijų mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams. Kaip bus užtikrinama mokymosi pagalba tokiems mokiniams?
– Bendruosiuose ugdymo planuose numatyta daugiau papildomų konsultacijų mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams. Mokiniui, dalyvavusiam Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose ar Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose ir nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio, bus teikiama tikslinga 20-ties konsultacinių pamokų trukmės mokymosi pagalba.
Įvertinus, kiek mokinių bus nepasiekusių patenkinamo pasiekimų lygio ir kokiose mokyklose jie mokosi, bus priimamas sprendimas: sudaryti sąlygas konsultuotis mokykloje, kurioje mokinys mokėsi, ar paskirtoje mokykloje, kai konsultacijos teikiamos kelių mokyklų mokiniams. Konsultacijos bus organizuojamos ne pamokų metu pagal iš anksto mokiniams žinomą tvarkaraštį.
– Pabrėžiama, kad atsiras daugiau galimybių įskaityti neformaliąją mokinio veiklą. Kokios tos galimybės?
– Bendrieji ugdymo planai sudaro galimybę mokytojui siūlyti, kad mokyklos vadovas atleistų mokinį nuo dalyko dalies ar visų pamokų lankymo, patvirtinant, kad neformaliojo vaikų švietimo ar formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos turinys atitinka dalyko bendrosios programos turinį iš dalies ar visiškai. Mokykla gali priimti sprendimus dėl ugdymo laiko įskaitymo mokiniui, kai jis atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis. Tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių.
– Dėkoju už pokalbį.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.