Vyskupas meldėsi už Anapilin išėjusius dvasininkus ir aštuonračio išradėją

Dvasininkai su grupe parapijiečių po šv. Mišių Nemakščių bažnyčios šventoriuje.

Neseniai į Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi žmonės maldai už buvusius šios parapijos kunigus, kurie paliko gilų pėdsaką parapijos istorijoje. Nepamirštas ir pirmosios pasaulyje aštuonratės važiuoklės išradėjas, kilęs iš Nemakščių apylinkių, Pužų kaimo, Pšemislovas Neveravičius.

Algirdas Dačkevičius

Šv. Mišioms vadovavęs Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius homilijoje padėkojo parapijiečiams už tokią didelę pagarbą buvusiems klebonams ir saugomą jų atminimą.
Vyresnieji parapijiečiai niekuomet nepamirš ilgamečio klebono Alfonso Lukoševičiaus, mirusio prieš 39 metus. Savo paprastumu nemakštiškiams atmintin įstrigęs bažnyčios statytojas kunigas vienuolis kapucinas Kazimieras Rimkus, Anapilin išėjęs prieš 11 metų.
Vyskupas ypatingai prisiminė prieš 40 metų mirusį kunigą Stanislovą Gorodeckį, prieš 30-metį šį pasaulį palikusį prelatą Petrą Butkų ir beveik prieš devynis mėnesius į Tėvo namus iškeliavusį kunigą Arūną Bladžių.
Kun. S. Gorodeckis, kilęs iš Kuršėnų parapijos, paskutiniuosius penkiolika gyvenimo metų praleido Nemakščiuose. Jis įsiminė parapijiečiams savo gerumu bei svetingumu. Gūdžiais sovietmečio metais daugelis žmonių per jo tarnystę atrado kelią į tikėjimą. O žemiškąją kelionę jis baigė nuvykęs į Tauragę, į rekolekcijas, kur zakristijoje slapta susirinkę kunigai klausėsi konferencijos apie mirtį. Tuomet ir nusviro garbaus dvasininko galva. Jo didelę dvasinę toleranciją rodo tai, kad laidotuvėse, kur pamokslą sakė šviesaus atminimo Telšių vyskupas Antanas Vaičius, dalyvavo ir stačiatikių šventikas Joanas Semionovas bei liuteronų vyskupas Jonas Kalvanas.
Prelatą Petrą Butkų, kilusį iš Nemakščių parapijos, karo audros nubloškė į Australiją. Vos atkūrus Lietuvai Nepriklausomybę, jis rėmė naujos bažnyčios statybą, paskirdamas viso savo gyvenimo santaupas. Kilniaširdis dvasininkas palaidotas Nemakščių bažnyčios šventoriuje.
Pasimeldus prie jo kapo, dvasininkai sėdo į garsųjį aštuonratį, vairuojamą muziejaus įkūrėjo Leono Tamulevičiaus, ir nuvyko į kapines. Prie kunigo S.Gorodeckio kapo žodį tarė kunigą gerai pažinoję bičiuliai kanauninkai Zenonas Degutis bei Jonas Paulauskas.
Vyskupas taip pat pasimeldė prie aštuonračio išradėjo Pšemislovo Neveravičiaus kapo. 1907 m. P. Neveravičius užpatentavo savo išradimą ir atsisakė jį parduoti vokiečiams, tikėdamasis, jog Lietuvoje bus pradėti gaminti aštuonračiai automobiliai. Jo svajonė, deja, neišsipildė, o išradimas iki šių dienų naudojamas kariškių transporteriuose, sunkiojoje technikoje bei gaminant mėnuleigius. Aštuonračio muziejaus vadovas Leonas Tamulevičius papasakojo apie išradimo reikšmę ir ragino nepamiršti Nemakščių krašto šviesuolių. Jis savo muziejuje deramą vietą yra skyręs prelatui Petrui Butkui, o naujausias eksponatas – vienuolio Kazimiero Rimkaus sulopytas abitas, nešiotas tremtyje.
Pamaldose dalyvavo gausus būrys kunigų su iš Nemakščių krašto kilusiu, o dabar Varnių parapijos klebonu kanauninku Andriejumi Sabaliausku, taip pat Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai. Atmintiną renginį, kuriame taip pat dalyvavo kunigo S.Gorodeckio ir P.Neveravičiaus artimieji, suorganizavo Aštuonratės važiuoklės draugija, vadovaujama Leono Tamulevičiaus, taip pat Nemakščių parapijos klebonas Ramūnas Gerdauskas. Mišiose giedojo „Nemakščių vyrai“ ir Adakavo parapijos moterys.