Dėl parapijos namų mikliai pakeitė planavimo dokumentus. Tačiau ar viskas tvarkoje?

Dėl parapijos namų statybos Mažosios bažnytėlės teritorijoje mikliai pakeistas šiai užmačiai trukdęs 2015 metų detalusis planas. O valdininkai išdavė specialiuosius architektūros ir paveldosaugos reikalavimus, suderino architektūrinius pasiūlymus tokius, kurie prieštaravo 2015 metais patvirtintam detaliajam planui.

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijoje toliau nagrinėtos pinigų skyrimo Telšių Mažosios bažnytėlės parapijos namams statyti aplinkybės. Bandyta išsiaiškinti, ar pinigai skirti teisėtai ir ar jie buvo išmokėti. O „Kalvotajai Žemaitijai“ pavyko aptikti įtartinų aplinkybių dėl specialiųjų reikalavimų projektui rengti išdavimo.

Alvydas Ivoncius

Pinigų negalėjo skirti
Komisijos pirmininkas Algirdas Bacevičius priminė, kad praėjusių metų pabaigoje klebonas Juozas Šiurys padėkojo Savivaldybei už tai, kad paskyrė pinigus, pranešė esą pateikta išsami pinigų panaudojimo ataskaita. Tuo pačiu klebonas prašė skirti likusią numatytos paramos dalį. Savivaldybės taryba pernai priėmė sprendimą 2023 metais Mažosios bažnytėlės parapijos namams statyti skirti 100 tūkst., o šiemet – antra tiek eurų. Savivaldybės taryba, meras, Savivaldybės administracija kažkodėl prieš tai nepasistengė išsiaiškinti, ar pinigų skyrimas privačiai statybai yra teisėtas. Antra vertus, beveik visuose Savivaldybei priklausančiuose objektuose yra ką remontuoti. Dėl nuolatinio pinigų trūkumo neišgalinti tinkamai prižiūrėti savo ūkio, Savivaldybės taryba lengva ranka žarsto pinigus kitoms reikmėms. Daugumai Tarybos narių tai buvo nė motais.
„Kalvotoji Žemaitija“ kreipėsi į Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, prašydama paaiškinti, ar pinigai paskirti teisėtai. Deja, susidūrėme su valdiškoms kontoroms būdingu išsisukinėjimu. Mums atsakyta neva pinigai dar neišmokėti, todėl ir vertinti nėra ko. Vargu prokuroras vagiui, paklaususiam, ar gali pavogti svetimą automobilį, pasakytų: „Pirma pavok, o paskui mes paaiškinsime“.
Po tokio Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos „išaiškinimo“ kreipėmės į Finansų ministeriją.
Finansų ministerija atsakė: „Tiesiogiai teisės aktai nenumato galimybės savivaldybėms finansuoti privataus būsto statybą, renovaciją ar pan. Savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos Vietos savivaldos įstatymui ir kitiems įstatymams įgyvendinti, vykdant savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas, įstatymų priskirtoms funkcijoms ir savivaldybėms įstatymų perduotoms valstybės funkcijoms atlikti“.
Pasak ministerijos, nevyriausybinėms organizacijoms (o tokiomis laikomos ir parapijos) gali būti skiriamas finansavimas iš savivaldybių biudžetų jų veiklai stiprinti, tiksliniams jų veiklos projektams įgyvendinti, teikiant viešąsias paslaugas reikalingų gebėjimų stiprinimo projektams įgyvendinti, finansuojant bendruomeninių organizacijų programas, projektus ir iniciatyvas.
Religinės bendruomenės ir bendrijos gali būti laikomos nevyriausybinėmis organizacijomis, kai vykdo kitą, ne vien religinių tikslų siekiančią, veiklą, atitinkančią nevyriausybinės organizacijos veiklos požymius. Ministerija paaiškino: „Religinių bendruomenių ir bendrijų veikla galėtų būti finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso būdu, kai vykdo kitą, ne vien religinių tikslų siekiančią veiklą ir atitinkančią nevyriausybinės organizacijos veiklos požymius“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.33)