Darius Trijonis paskirtas Šiaulių vyskupijos koadjutoriumi

Popiežius Pranciškus birželio 6 dieną vyskupą Darių Trijonį, Vilniaus arkivyskupo augziliarą, paskyrė Šiaulių vyskupijos koadjutoriumi.

Vyskupas D. Trijonis bus Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio padėjėjas, įgaliotas ateityje perimti Šiaulių vyskupo sostą.
Darius Trijonis gimė 1973 metų balandžio 21 dieną Telšiuose, praktikuojančių katalikų šeimoje. 1980 metais pradėjo lankyti Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, o 1990 metais, Telšiuose atvėrus duris pirmajai Lietuvoje katalikiškai mokyklai, mokėsi jos dvyliktoje klasėje.
1991 metais įstojo į Telšių kunigų seminariją, ją baigė 1996 metais. Tiek katalikiškoje mokykloje, tiek seminarijoje ypatingą įtaką jaunuolio dvasinei formacijai darė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kuris tuo metu buvo seminarijos dvasios tėvas ir mokyklos kapelionas.
1996 metų gegužės 25 dieną Telšių vyskupas Antanas Vaičius pašventino Darių Trijonį diakonu ir išsiuntė į pastoracinę praktiką Palangoje. Čia diakonas padėjo klebonui sielovadoje, įsitraukė į darbą su parapijos ateitininkais, dėstė tikybą visose trijose Palangos mokyklose.
1997 metų gegužės 18 dieną Darius Trijonis pašventintas kunigu ir išsiųstas studijuoti teologijos į Romą. 1999 metais, baigęs studijas Romos Popiežiškojo Laterano universitete, įgijo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį.
Grįžęs į Lietuvą kunigas Darius Trijonis tapo Telšių kunigų seminarijos prefektu, trejus metus darbavosi kaip klierikų ugdytojas ir dėstytojas. Seminarijoje dėstė bendrąją pastoracinę teologiją, šeimos ir santuokos pastoracinę teologiją, ekumeninę teologiją, pažinimo filosofiją ir metafiziką.
2002 metais išvyko tęsti teologijos studijų į Romą. Popiežiškojoje Šv. Alfonso moralinės teologijos akademijoje pradėjo doktorantūros studijas. Taip pat talkino Romos Švenčiausiojo Veido parapijos sielovadoje. 2006 metais apgynė daktaro disertaciją moralės teologijos srityje „Solidarumas su imigrantais. Etinis-pastoracinis aspektas. Lietuvos situacijos analizė, remiantis Katalikų Bažnyčios mokymu“.
2006 metais grįžęs į Lietuvą ėjo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas ir dėstė bendrąją ir specialiąją moralinę teologiją. 2007 metais paskirtas rezidentu Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje. Taip pat dėstė Klaipėdos universitete. 2008-2012 metais tarnavo Klaipėdos rajono Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonu, rūpinosi bendruomenės telkimu ir bažnyčios statyba Slengiuose.
2012-2015 metais dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju. Nuo to laiko yra leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos narys. Talkino Vilniaus arkikatedros sielovadinėje veikloje. 2013-2014 metais Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė bendrąją moralės teologiją.
2015 metais grįžo į Telšių vyskupiją ir buvo paskirtas Telšių Šv. Antano Paduviečio (katedros) parapijos administratoriumi. 2017 metais buvo Telšių vyskupijos kurijos ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ekonomas.
Nuo 2000 iki 2010 metų organizuodavo piligrimines keliones į Europos šventoves. Dariui Trijoniui yra tekę padėti tiek Vokietijos, tiek Italijos tikinčiųjų pastoracijoje. Jis yra susipažinęs su lietuvių išeivių sielovada, lankė tikinčiųjų bendruomenes Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje, Suomijoje.
2017 metų rugsėjo 29 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. 2017 metų gruodžio 16 dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Darius Trijonis buvo konsekruotas vyskupu.
2017 metų lapkričio 20 dieną išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininku. 2017-2021 metais ėjo ir LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pareigas.
Nuo 2018 metų yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas Maltos Ordino tarnybai.
Nuo 2022 metų dėsto moralinę teologiją Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje. (Vilniaus arkivyskupijos inf.)