Konkurencijos taryba nuliūdino šilumos ūkio perėmimo šalininkus

Panašu, bent kuriam laikui turėtų prislopti politinės spekuliacijos dėl Telšių šilumos ūkio valdymo. Konkurencijos taryba atmetė Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje skundą dėl Savivaldybės pasirašytos miesto šilumos ūkio nuomos sutarties pratęsimo su UAB „Litesko“.

Alvydas Ivoncius

Parašė skundą
Vos šių metų vasario mėnesį Savivaldybės taryba priėmė sprendimą pratęsti minėtą sutartį, Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnyba išsiuntė kovo 2 dieną raštą Konkurencijos tarybai. Rašte buvo prašoma ištirti, ar Tarybos 2018 metų vasario 22 dienos sprendimo Nr. T1-54 „Dėl šilumos ūkio nuomos sutarties pratęsimo 1 ir 2 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.Vyriausybės atstovo tarnyba savo rašte pabrėžė, kad Savivaldybės taryba, savo priimtu sprendimu be konkurencingos procedūros papildomam 10 metų terminui pratęsusi susitarimą su UAB „Litesko“, suteikė bendrovei išimtinę teisę Telšių mieste eksploatuoti šilumos tinklus ir tokiu būdu galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

Pa­sak Vy­riau­sy­bės ats­to­vo tar­ny­bos, Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ši­lu­mos tink­lus eksp­loa­tuo­ja UAB „Li­tes­ko“, ta­čiau yra ir ki­tų ūkio sub­jek­tų, ku­rie ga­lė­tų da­ly­vau­ti Tel­šių mies­to ši­lu­mos ūkio val­dy­mo pa­rin­ki­mo kon­kur­se, jei­gu Sa­vi­val­dy­bė to­kį kon­kur­są tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­tų. Sa­vi­val­dy­bė­je or­ga­ni­zuo­jant ši­lu­mos ūkio nuo­mos kon­kur­są, ku­rio pag­rin­du bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2018 m. su­tar­tis su UAB „Li­tes­ko“, bu­vo pa­ruoš­tos to­kios tur­to nuo­mos ši­lu­mos ir karš­to van­dens ga­my­bai ir tie­ki­mui vie­šo kon­kur­so są­ly­gos, kad neat­si­ra­do nė vie­no no­rin­čio da­ly­vau­ti, ir net UAB „Li­tes­ko“ kon­kur­sui ne­pa­tei­kė pa­raiš­kos. Po neį­vy­ku­sio kon­kur­so Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sp­ren­di­mu nusp­ren­dė pra­tęs­ti su­tar­tį su UAB „Li­tes­ko“.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba įver­ti­no šį Vy­riau­sy­bės ats­to­vo Tel­šių apsk­ri­ty­je skun­dą, prieš tai pa­rei­ka­lau­da­ma Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ti paaiš­ki­ni­mus. Juos Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ga­vo dar ko­vo 29 ir ba­lan­džio 9 die­no­mis. Sa­vo at­sa­ky­muo­se Sa­vi­val­dy­bė nu­ro­dė, kad 2015 m. ge­gu­žės 28 d. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sp­ren­di­mu Nr. T1-67 „Dėl ši­lu­mos ūkio nuo­mos kon­kur­so pas­kel­bi­mo“ nusp­ren­dė vyk­dy­ti ši­lu­mos ūkio nuo­mos kon­kur­są ir tuo pa­čiu sp­ren­di­mu nusp­ren­dė pra­tęs­ti 2000 m. rug­sė­jo 28 d. Tel­šių mies­to ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­ci­jos su­tar­tį tarp Sa­vi­val­dy­bės ir UAB „Li­tes­ko“ iki Tel­šių mies­to ši­lu­mos ūkis bus per­duo­tas kon­kur­są lai­mė­ju­siam ope­ra­to­riui.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos raš­te sa­ko­ma, kad 2016 m. ba­lan­džio 28 d. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sp­ren­di­mu Nr. T1-197 „Dėl vie­šo kon­kur­so są­ly­gų pat­vir­ti­ni­mo“ pat­vir­ti­no UAB „Tel­šių ši­lu­mos tink­lai“ nuo­sa­vy­bė­je esan­čio tur­to nuo­mos ši­lu­mos ir karš­to van­dens ga­my­bai ir tie­ki­mui vie­šo kon­kur­so są­ly­gas. In­for­ma­ci­ja apie šį kon­kur­są, pa­sak Sa­vi­val­dy­bės, bu­vo skel­bia­ma vie­šai tei­sės ak­tų nus­ta­ty­ta tvar­ka. Kon­kur­so me­džia­ga bu­vo pa­teik­ta pen­kioms juo su­si­do­mė­ju­sioms bend­ro­vėms, dėl kon­kur­so są­ly­gų su jo­mis vy­ko su­si­ra­ši­nė­ji­mas. Ta­čiau ka­dan­gi pa­siū­ly­mų nei vie­nas iš po­ten­cia­lių da­ly­vių ne­pa­tei­kė, kon­kur­sas bu­vo nut­rauk­tas. Nė vie­nas ūkio sub­jek­tas, su­si­pa­ži­nęs su vie­šo kon­kur­so są­ly­go­mis, Sa­vi­val­dy­bei pre­ten­zi­jų dėl vyk­do­mo vie­šo kon­kur­so ne­pa­tei­kė. Taip pat, Sa­vi­val­dy­bės tei­gi­mu, kon­kur­so są­ly­gos ne­bu­vo skun­džia­mos.

Nut­rau­ku­si kon­kur­są, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2017 m. ko­vo 30 d. sp­ren­di­mu Nr. T1-92 nusp­ren­dė su­da­ry­ti Dar­bo gru­pę ga­li­mos Tel­šių ši­lu­mos ūkio vys­ty­mo pers­pek­ty­voms įver­tin­ti ir iš­va­dai pa­teik­ti. Dar­bo gru­pė re­ko­men­da­vo Sa­vi­val­dy­bei pra­tęs­ti Mo­der­ni­za­vi­mo su­tar­tį ir 2000 m. rug­sė­jo 28 d. UAB „Tel­šių ši­lu­mos tink­lai“ ir UAB „Li­tes­ko“ Tur­to nuo­mos su­tar­tį dėl Tel­šių mies­to ši­lu­mos ūkio nuo­mos iki 2025 me­tų bir­že­lio 1 die­nos.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos sp­ren­di­mas

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba nusp­ren­dė: „Api­bend­ri­nant, tu­rė­da­ma įs­ta­ty­mi­nę pa­rei­gą už­tik­rin­ti ši­lu­mos tie­ki­mą, Sa­vi­val­dy­bė po nut­rauk­tos kon­ku­ren­cin­gos pro­ce­dū­ros 2018 m. va­sa­rio 22 d. sp­ren­di­mu Nr. T1-54 nu­ta­rė pra­tęs­ti Mo­der­ni­za­vi­mo ir Nuo­mos su­tar­tis. Sp­ren­di­mo priė­mi­mo me­tu Sa­vi­val­dy­bė ver­ti­no ir tai, jog su­sig­rą­žin­ti ši­lu­mos ūkį šiai die­nai UAB „Tel­šių ši­lu­mos tink­lai“ nė­ra pil­nai pa­si­ren­gu­si, nes nea­ti­tin­ka Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jos 2009 m. sau­sio 29 d. nu­ta­ri­mu Nr. O3-6 pat­vir­tin­to Ener­ge­ti­kos įmo­nių tech­no­lo­gi­nio, fi­nan­si­nio, vals­ty­bi­nio pa­jė­gu­mo įver­ti­ni­mo tvar­kos rei­ka­la­vi­mų. To­dėl Sa­vi­val­dy­bė iki Mo­der­ni­za­vi­mo ir Nuo­mos su­tar­čių ga­lio­ji­mo pa­bai­gos nu­ro­dė UAB „Tel­šių ši­lu­mos tink­lai“ bū­ti pil­nai pa­si­ren­gu­siai pe­rim­ti iš­nuo­mo­tą ši­lu­mos ūkį ir už­tik­rin­ti ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­ki­mą Tel­šių gy­ven­to­jams. At­siž­vel­giant į aukš­čiau iš­dės­ty­tą, pra­ne­ša­me, kad nė­ra pag­rin­do Jū­sų pra­šo­mą klau­si­mą teik­ti svar­ty­ti Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai“.

Ap­lai­do­kai sa­vo skun­dą ren­gu­si Vy­riau­sy­bės ats­to­vo Tel­šių apsk­ri­ty­je tar­ny­ba ga­vo ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pa­mo­kė­lę dėl pa­teik­tos de­zin­for­ma­ci­jos: „Atk­rei­pia­me Jū­sų dė­me­sį į tai, jog 2018 m. Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­dė nau­jo nuo­mos kon­kur­so, ku­rio pag­rin­du, Jū­sų tei­gi­mu, bu­vo pra­tęs­tos 2000 m. Mo­der­ni­za­vi­mo ir Nuo­mos su­tar­tys“.

Da­bar — vir­kau­ja, nors pa­tys nie­ko ne­da­rė

Apie tai, kaip Sa­vi­val­dy­bė ren­gė­si (jei tiks­liau — nie­ka­da rim­tai to pa­da­ry­ti ne­sis­ten­gė) pe­rim­ti mies­to ši­lu­mos ūkį, ra­šė­me ne kar­tą. Pri­me­na­me: Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pen­kio­li­kai me­tų ap­leis­tą, mi­li­jo­ni­nė­mis sko­lo­mis „ap­žė­lu­sį“ Tel­šių ši­lu­mos ūkį iš­nuo­mo­jo 2000-ai­siais me­tais, jau ne­be­tu­rė­da­ma ki­tos išei­ties. Sa­vi­val­dy­bė tuo me­tu ne­tu­rė­jo pi­ni­gų nei sko­loms grą­žin­ti, nei tam ūkiui mo­der­ni­zuo­ti. Iki 2000 me­tų ra­jo­ną val­dė kon­ser­va­to­rių ir krikš­čio­nių de­mok­ra­tų koa­li­ci­ja, su­ge­bė­ju­si pras­ko­lin­ti mies­to ši­lu­mos ūkį, o me­ru dir­bo kon­ser­va­to­rius Juo­zas But­ke­vi­čius. Vė­liau į val­džią po 2000 me­tais įvy­ku­sių Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mų atė­jo so­cial­li­be­ra­lai, so­cial­de­mok­ra­tai, li­be­ra­lai ir „vals­tie­čiai“. Bū­tent to­ji koa­li­ci­ja nusp­ren­dė iš­nuo­mo­ti mies­to ši­lu­mos ūkį.

Ta­čiau per pen­kio­li­ka me­tų ne­bu­vo su­kaup­tas joks fi­nan­si­nis re­zer­vas ši­lu­mos ūkiui pe­rim­ti, kai pa­si­baigs nuo­mos su­tar­tis. Per tuos me­tus me­rais dir­bo so­cial­de­mok­ra­tų, tvar­kie­čių ats­to­vai. O Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai il­go­kai va­do­va­vo tvar­kie­čiai, da­bar ta­pę ak­ty­viais ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo ša­li­nin­kais, ta­čiau sa­vo me­tu nie­ko rim­to ne­pa­da­rę, kad atė­jus lai­kui ne­bū­tų prob­le­mų šį ūkį pe­rim­ti. O prob­le­mos, kaip ne kar­tą ra­šė­me, aiš­kios: no­rint pe­rim­ti, rei­kė­jo grą­žin­ti „Li­tes­ko“ apie mi­li­jo­ną eu­rų in­ves­ti­ci­jų per­vir­šiaus. Vi­sas in­ves­ti­ci­jas tvir­tin­da­vo Ta­ry­ba, tai pat ir tuo­met, kai jo­je do­mi­na­vo tvar­kie­čiai.

No­rint pe­rim­ti mies­to ši­lu­mos ūkį, bū­tų te­kę Sa­vi­val­dy­bei prik­lau­san­čiai UAB „Tel­šių ši­lu­mos tink­lai“ su­for­muo­ti apy­var­ti­nį ka­pi­ta­lą, o tam pi­ni­gų ne­bu­vo nė eu­ro. Va­di­na­si, tek­tų sko­lin­tis. Ta­čiau paaiš­kė­jo, kad ban­kai rei­kia­mos su­mos nes­ko­lin­tų. Va­di­na­si, pi­ni­gų bū­tų te­kę skir­ti iš ra­jo­no biu­dže­to. Nei tvar­kie­čiai, nei dar vie­ni pe­rė­mi­mo ša­li­nin­kai li­be­ra­lai kaž­ko­dėl to nė ne­siū­lė va­sa­rio mė­ne­sį įvy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ja­me, be­je, bu­vo svars­to­mas ra­jo­no biu­dže­tas. Jį pa­vir­ti­nus, bu­vo svars­to­ma, ar pra­tęs­ti mies­to ši­lu­mos ūkio nuo­mą. Ži­no­ma, tvar­kie­čiai ir li­be­ra­lai nė ne­pa­tei­kė ir dar vie­no svar­baus pa­siū­ly­mo: o iš kur rei­kė­tų gau­ti pi­ni­gų mies­to ši­lu­mos ūkiui mo­der­ni­zuo­ti? Tie­siog pe­rim­ki­me, o ta­da žiū­rė­si­me, kas bus?

Keis­čiau­sia, kad mi­nė­ta­me va­sa­rio mė­ne­sio Ta­ry­bos po­sė­dy­je tvar­kie­čiai ir li­be­ra­lai, jei jau tik­rai bu­vo nuo­šir­džiai nu­si­tei­kę už ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mą, net ne­pa­siū­lė pra­dė­ti for­muo­ti pe­rė­mi­mo fon­do. Juk aki­vaiz­du: „Tel­šių ši­lu­mos tink­lai“ ne­bus pa­jė­gūs to­kį fon­dą su­for­muo­ti.

 

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.