Tarybos nariai vienas į kitą turėtų kreiptis numeriais?

Dar sausio mėnesį meras Kęstutis Gusarovas išleido potvarkį, kuriuo patvirtino „Asmens duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybės tarybos veikloje rekomendacijas“. Prisiminti šį potvarkį paskatino tai, kaip kartais Tarybos nariai kreipiasi vienas į kitą ir meras į Tarybos narius.

Alvydas Ivoncius

„Titulu“ pagerbia vien A.Žebrauską
Meras į visus Tarybos narius kreipiasi vardais arba pavardėmis. Tarybos nariai daro lygiai tą patį. Dažnai meras į Savivaldybės administracijos skyrių vedėjus kreipiasi vardais. Tačiau yra vienintelis asmuo, į kurį kreipiamasi „titulu“. Tai — Algirdas Žebrauskas. Kartais ir meras, taip pat kai kurie Tarybos nariai, vartoja kreipinį „profesoriau“. Taip tarsi sukuriamas vieno asmens išskirtinumas. O iš tikrųjų ponas A.Žebrauskas Taryboje tėra tik Tarybos narys: kaip ir visi kiti. Dailės akademijos Telšių fakultete jis, aišku, profesorius. Ši sąvoka reiškia štai ką: „Lietuvoje profesorius yra pedagoginis laipsnis. Pedagoginių laipsnių hierarchijoje jis yra aukštesnis už lektoriaus bei docento pedagoginius laipsnius“.
Taigi tai pedagoginis laipsnis. Nežinia, kodėl jį nori pabrėžti K.Gusarovas ar kai kurie kiti Tarybos nariai. Lygiai taip pat būtų galima kreiptis į Algirdą Tarvainį kreipiniu „daktare“. Turint omenyje ne gydytoją, o mokslinį laipsnį. A.Tarvainis yra žemės ūkio mokslų daktaras. Deja, nei meras, net ir jo bendrapartiečiai posėdžiuose nuolankiai linkteldami galvomis ir pataikūniškai, kaip „profesoriaus“ atveju, saldžiai nesugieda: „Daktare…“.
Sąvoka „profesorius“ nusako tam tikrą asmens statusą. Vienokius ar kitokius statusus turi visi asmenys. Tarybos nariai, aišku, ne išimtis. Taigi į Imantą Motiejūną būtų galima kreiptis „Buvęs policininke“, į Vilmą Rumšienę — „Ūkininke“, į Tomą Lekavičių — „Direktoriaus pavaduotojau“ ar dar geriau — „Profesoriaus žente“. O į Kęstutį Trečioką, prisimenant jo reikšmingas pareigas, derėtų merui kreiptis „Ministre“. Na, nesvarbu, kad jis nebesėdi ministro kėdėje, tačiau pagarbu būtų priminti tokią svarbią biografijos detalę…

Iš didelio rašto išėjo iš krašto
Lyg ir nebūtų reikalo ironizuoti, jei ne paties K.Gusarovo patvirtintos „Asmens duomenų tvarkymo Telšių rajono savivaldybės tarybos veikloje rekomendacijos“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 52 (10364)