Informacija apie taikomas kompensacijas verslui Telšių rajono savivaldybėje

(Tęsinys. Pradžia Nr. 76)

„Iššūkių dėl augančių kainų patiria ne tik gyventojai, bet ir verslas. Kad palengvintų ekonominę situaciją verslui, Telšių rajono savivaldybė yra patvirtinusi smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programą ir mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams taisykles (jas pristačiau praėjusį kartą). Prie kompensacijų verslui prisideda ir kitos rajono įstaigos, tad trumpai pristatysiu jų teikiamą pagalbą.
Užimtumo tarnybos teikiama pagalba verslui:
* Užimtumo tarnyba, įgyvendindama remiamojo įdarbinimo priemones darbdaviams, gali pasiūlyti darbo užmokesčio kompensaciją:
* Viena iš remiamojo įdarbinimo priemonių yra įdarbinimas subsidijuojant. Įdarbinimo subsidijuojant tikslas — įdarbinti Užimtumo tarnybos siųstą asmenį, negrąžintinai kompensuojant darbdaviui dalį šio asmens darbo užmokesčio išlaidų. Subsidija darbo užmokesčiui apskaičiuojama procentais nuo įdarbintam asmeniui priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, nuo kurių mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
* Antroji remiamojo įdarbinimo priemonė — darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. Užimtumo tarnyba gali padėti įsidarbinti ir tiesiogiai darbo vietoje įgyti trūkstamų įgūdžių, tam tikrą laikotarpį kompensuodama darbdaviui dalį asmens darbo užmokesčio. Pasinaudoti šia parama gali asmenys, atitinkantys nustatytus reikalavimus.
* Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas. Finansavimas gali būti skiriamas steigti naujas darbo vietas, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną toliau nurodytų kriterijų:
* Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo vietų steigimo subsidijavimo atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ir kompetencijas arba turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;
* Reikalingų kvalifikacijų arba kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys, gyvenantys teritorijoje, kurioje steigiama darbo vieta, asmenys galės įgyti iki darbo vietų steigimo subsidijavimo paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datos.
* Subsidijos už karo prievolininkus. Jei įdarbinate ar esate įdarbinęs atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininką, Jums gali būti skirta subsidija šio asmens darbo užmokesčio išlaidoms iš dalies kompensuoti. Subsidija skiriama darbdaviams:
* Įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
* Karo prievolininkui grįžus dirbti į buvusią darbovietę po nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo.
Sužinoti daugiau apie visas verslui teikiamas kompensacijas galite Užimtumo tarnybos internetiniame puslapyje www.uzt.lt arba atvykę į Telšių klientų aptarnavimo skyrių S.Daukanto g. 64, Telšiuose, susisiekę el. paštu telšiu.skyrius@uzt.lt.
Žemaitijos verslo centras nekompensuoja išlaidų verslui, tačiau teikia kitas pagalbas:
* Iki 2 kartų nemokamai teikiama finansininko konsultacija įmonės teisinės formos parinkimo, apskaitos ir mokesčių klausimais;
* Iki 2 valandų nemokamai teikiama teisininko konsultacija (teisinės rizikos suvaldymas) verslo subjektams standartinių sutarčių, intelektinės nuosavybės, darbo, duomenų apsaugos teisės klausimais;
* Iki 2 val. teikiama sąmatininko paslauga — jaunoms įmonėms sudaromos sąmatos statybos ir remonto darbams, reikalingos dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, projektinio finansavimo veiklose, rengiant verslo planą ir pan. Taip pat teikiamos konsultacijos statybų bei remonto klausimais;
* Teikiama verslo centro konsultanto paslauga — jaunos įmonės asmeniškai konsultuojamos verslo finansavimo paieškos galimybių, darbų saugos, verslo plano rengimo bei kitais klausimais.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į Žemaitijos verslo centrą tel. +370 640 50507, el. paštu: info@tavi.lt.
Kviečiu Telšių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, ūkininkus, kitus verslo asociacijų atstovus pasinaudoti Telšių rajono savivaldybės ir kitų įstaigų teikiama parama“,— apie verslui skiriamas kompensacijas komentavo mero pavaduotojas Mantas Serva.

Telšių rajono savivaldybės informacija