Telšiuose startavo „Tūkstantmečio mokyklų“ programa

Telšių rajono savivaldybėje pristatytas „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) pažangos planas, kuriam įgyvendinti Telšių ir Rietavo savivaldybėse numatyta skirti bemaž 3,3 mln. Eur, iš jų: Telšių rajono savivaldybės švietimo investicijoms – 2,75 mln. Eur, Rietavo – 500 tūkst. Eur.
Programos tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.
Programoje dalyvaus šešios Telšių švietimo įstaigos: „Ateities“ progimnazija, „Atžalyno“ progimnazija, „Džiugo“ gimnazija, „Germanto“ progimnazija, „Kranto“ progimnazija ir Žemaitės gimnazija.
Į pažangos plano pristatymo renginį susirinkusius abiejų savivaldybių švietimo skyrių, švietimo įstaigų vadovus, tarybų narius sveikino Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus bei Rietavo savivaldybės vicemerė Kristina Krasauskienė.
Pagrindines TŪM pažangos gaires renginio metu pristatė Europos socialinio fondo agentūros pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ ekspertė Loreta Kačiušytė-Skramtai. Pasak jos, iš viso TŪM programoje dalyvauja 58 savivaldybės ir 270 mokyklų (156 gimnazijos, 26 – pagrindinės mokyklos, 76 – progimnazijos ir 12 pradinių mokyklų).
TŪM pažangos planą Telšių rajono savivaldybėje pristatė Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė. Anot vedėjos, pagrindiniai Savivaldybės TŪM tikslai – gerinti matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros dalykų ugdymo kokybę, mažinti atotrūkį tarp rajono ir šalies PUPP (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas) rezultatų vidurkių bei didinti mokyklų prieinamumą ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
L. Leinartienė teigė, jog mokyklų stiprinimas bus vykdomas per koordinuotas ilgalaikes veiklas keturiose srityse: lyderystės, įtraukiojo ugdymo, kultūrinio ugdymo bei STEAM ugdymo.
Lyderystės sričiai numatoma skirti apie 200 tūkst. Eur. Šios lėšos bus naudojamos sukurti mokinių kritinį mąstymą ir demokratiškumą skatinančią erdvę „Design thinking“, organizuoti mokymus, kompetencijų stiprinimą vadovams ir pedagogams lyderystės, bendradarbiavimo srityse, įdiegti 360° grįžtamąjį ryšį mokyklose, diegti mentorystės kultūrą rajone (Mentorių grupės steigimas), vesti edukacijas ir lyderystės mokymus rajono mokiniams.
Įtraukiojo ugdymo sričiai suplanuota apie 840 tūkst. Eur. Numatytos veiklos: pritaikyti mokyklų patalpas neįgaliesiems (sanitarinius mazgus, pandusus, laiptų keltuvus, liftus), įrengti sensorines patalpas, įsigyti įrangą ir mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įdiegti diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo modelį su Scoolsy platforma, vesti mokymus pedagogams ir vadovams, bendradarbiauti su neįgaliųjų asociacijomis, mokyklomis, vykdančiomis įtraukųjį ugdymą šalyje ir užsienyje bei sukurti mobilią įtraukiojo ugdymo ekspertų grupę.
Kultūrinio ugdymo sričiai skiriama apie 540 tūkst. Eur. Iš šių lėšų planuojama sukurti multimedijų centrą, nupirkti lauko instrumentus, įrangą multimedijų centrui, kelti vadovų ir pedagogų kvalifikaciją kultūrinio ugdymo, vizualinių medijų panaudojimo srityse, vykdyti kino, muzikos, skaitmeninių multimedijų kūrimo ir demonstravimo veiklas, mokyti mokinius medijų raštingumo.
STEAM ugdymo sričiai suplanuota apie 1,1 mln. Eur. Už šias lėšas bus įrengti STEAM kabinetai, informacinių technologijų klasės, „lauko klasė“, nupirkti baldai, IKT priemonės, laboratorijų įrangos, įsigytos personalizuoto ugdymo platformos licencijos, keliama mokytojų kvalifikacija STEAM srityje, parengti integruotų STEAM laboratorinių darbų aprašai, vykdyti projektinius darbus su Vilnius TECH „Ateities inžinerija“, organizuoti konkursus, olimpiadas mokiniams, vesti interaktyvias, personalizuotas STEAM pamokas ir kt.
Pasak Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos L. Leinartienės, įgyvendinus TŪM programą, tikimasi, jog PUPP metu, bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis išaugs nuo 74,85 proc. (6-10 balų) iki 78,85 proc. (6-10 balų), o matematikos – nuo 19,02 proc. (6-10 balų) iki 28,02 proc. (6-10 balų).
Taip pat didės vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose (nuo 11,24 iki 11,8), 26,4 proc. išaugs švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (nuo 51,60 proc. iki 78 proc.), 27,86 proc. – neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių skaičius (nuo 57,14 proc. iki 85 proc.), 7,42 proc. – tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (nuo 82,58 proc. iki 90 proc.).
Įgyvendinus programą, turėtų mažėti bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis nuo 6,99 proc. iki 2 proc.
TŪM programą Telšių rajono savivaldybėje planuojama įgyvendinti per dvejus metus. (Telšių r. sav. inf.)