Laiko pėdos Varnių krašte išsaugotos solidžiame leidinyje

Miestuose per daug cemento ir batų, batukų. Kultūra yra basose kojose. Kultūra yra šaltuos ryto rasos
gintaruos. (Jonas Mekas)

Tokios mintys aplanko, atvertus ką tik „Eglės“ leidykloje išleistą knygą „Laiko pėdos Varnių vieškeliuose I“. Tai varniškės mokytojos lituanistės ekspertės Vladislavos Irenos Vengrienės darbų rinkinys.

Algirdas Dačkevičius

Prisimenant šio leidinio atsiradimo ištakas, svarbu pažymėti, kad dar 2014 metais Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis, bibliotekininkė Jurgita Gustytė-Ivinskienė, Varnių krašto šviesuolė Vladislava Irena Vengrienė pasiryžo net penkerius metus – iki 2019-ųjų – Telšių apskrities laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ publikuoti straipsnius su rubrika „Laiko pėdos Varnių vieškeliuose“.
Šiuo leidiniu pradedama leisti kultūros ir istorijos serija „Laiko pėdos Varnių vieškeliuose“. Numatyta, kad serijos pagrindą sudarys publikacijos, skelbtos laikraštyje. Daugelio jų – jau minėti bei kiti autoriai. Leidybos vadovas – Antanas Ivinskis.
Lituanistė V.I.Vengrienė (g. 1944 m.), baigusi Vilniaus universiteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje dirbo mokytoja (1967-2012), pelnė mokytojos ekspertės vardą. Įkūrė ir vadovavo mokyklos muziejui, Maironiečių draugijai, padėjo leisti mokyklos metraštį „Varnių metskaitlis“, su mokiniais rinko tautosaką, prisiminimus apie žymiuosius krašto žmones. Taip atsirado rašto darbai apie M.Valančių, A.Baranauską, J.Lindę-Dobilą, kunigą A.Juozapavičių, A.Sprindį, A.Zalatorių. Parengė mokinių rašinius „Kultūros barams“, „Naujajai Romuvai“, „Žemaičių žemei“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui pristatė daug vertingų užrašytų vietovardžių ir tautosakos rinkinių. Bendradarbiavo su Pedagogikos mokslinio tyrimo institutu, iki šiol skaito pranešimus istorinėse ir kultūrinėse konferencijose, juos publikuoja. Lietuvos maironiečių draugijos garbės narė, 2014 m. apdovanota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.
Knygoje apžvelgiama Varnių krašto istorija, aprašomi kultūros židiniai, per iškiliąsias asmenybes atskleidžiami sudėtingi įvairių laikotarpių įvykiai. Nemažai publikacijų skirta Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui ir jo veiklai.
Knygos autorė į talką pasikvietė ir kitų autorių, taip pat geriausius savo mokinius, kurių rašiniais papildo temas, iliustruodama nenutrūkstamą didelės meilės grandinę savo kraštui, rūpinimąsi jo ateitimi, istorijos ir kultūros paminklais. Pateikiama daug sukauptos medžiagos iš kraštotyros ekspedicijų.
Knygos palydimajame žodyje prisimenamas Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, kuris dar 1860 metais mūsų šaliai pasišventusių žmonių veiklą buvo pavadinęs „darbštumu ant lietuvystės lauko“.  Šis leidinys – puikiausias tokio darbštumo pavyzdys visiems, alsuojantiems pagarba bei meile savo kraštui ir žmonėms, todėl verta su mokytojos V.I.Vengrienės publikacijomis žingsniuoti tomis simbolinėmis pėdomis, kurias bėgančio laiko tėkmėje įmynė garbūs Lietuvos ir Žemaitijos krašto šviesuoliai, gimtinės didvyriai bei paprasti žmonės, tėvų bei protėvių žemėje puoselėję amžinąsias vertybes.
Leidinyje panaudotos nuotraukos iš daugybės asmeninių bei Žemaičių vyskupystės muziejaus archyvų.
Glaustą knygos pristatymą norisi baigti tuo, kuo jis pradėtas – Jono Meko žodžiais: „Visi nori tik į priekį eiti. Bet aš manau, šiandien yra daug gudriau eit atgal. Žiūrėt, ieškot, ką praradom. Ką praradom su savo visa „pažanga“. O praradom ne tik daug: galimas daiktas, kad mes esam praradę viską: orą, vandenį, žemę, upes, upelius, medžius, gėles, dainas, nekaltumą, tikėjimą į viską, kas šventa. Labai lengva eiti į priekį: nereikia galvoti, nes eini su minia…“
Džiugu, kad leidinio „Laiko pėdos Varnių vieškeliuose“ sumanytojai nepasidavė minios skubesiui, o, atsigręždami į praeitį, parodė, kokia ji vertinga, iškalbi ir dosni dabarčiai.
Knygos leidybą finansavo Vyskupo Motiejaus Valančiaus bendruomenė, anksčiau finansiškai pagal Vietos bendruomenių stiprinimo programą buvo prisidėjusi Telšių rajono savivaldybė. Knygą galima įsigyti, kreipiantis į Vyskupo Motiejaus Valančiaus bendruomenės pirmininką Antaną Ivinskį, tel. +370 687 20198 arba galima ieškoti internetinėje prekyboje.