Laiko pėdos Varnių vieškeliuose

Mykolas Giedraitis, vadinamas Palaimintuoju, — Reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolis

Jan Kotczyn (prof. Mykolas Giedraitis), Oksfordas, 1982.I.2.

Tekstą parengė Antanas Ivinskis

Mykolo Giedraičio 530–ųjų mirties metinių proga (2015 m. gegužės 4d.)  tinka visuomenę supažindinti su šiuo nepaprastu žmogumi, kurį Krokuvos  tradicija priskiria prie šešių „Krokuvos laimingojo amžiaus šventųjų“.  

Labai reikšmingi popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiai: „Pakanka paminėti, kad tuomet čia  susikryžiuodavo Šv. Kazimiero, Šv. Jono Kanty, Simono Palaimintojo iš  Lipnicos, Vladislavo Palaimintojo iš Gelniovo, taip pat Izajašo Bonerio,  Stanislavo Kazimieraičio, Sviatoslavo Tyliojo keliai. Visi jie buvo  garbinami kaip palaimintieji“.

Šioje grupėje Mykolas Giedraitis įdomi išimtis — buvo tikras lietuvis.  Jam dar esant gyvam, vienuoliai pripažino jį šventuoju. Mykolas buvo  pagonio vaikaitis, jo tėvas dar turėjo du vardus — pagoniškąjį ir krikšto.  Pirmas dažniausiai būdavo pagoniškasis (Vilniaus apylinkėse pirmenybė  teikiama pagoniškajam vardui). Šalia kur kas jaunesnio Šv.Kazimiero  Jogailaičio, Giedraitis — viena iš pirmųjų iškilių asmenybių, gimusių  vos prieš pusšimtį metų pakrikštytoje Lietuvoje, o susiformavusių  Krokuvoje.

Kilmė ir aplinka
Mykolas gimė apie 1420 m. Lietuvoje, Giedraičiuose. Tuose pačiuose  Giedraičiuose, kur XVI a. pabaigoje Stryjkovskis matė senos pilies  griuvėsius pačiame centre teritorijos, kurią dar XIV a. pradžioje  kryžiuočių šaltiniai vadino Giedraičių žeme.  XIII a. pab. – XIV a. šios  žemės sudarė atskirą kunigaikštystę, kurios vadovai greičiausiai buvo  kilę iš tos pačios dinastijos kaip ir didysis kunigaikštis Traidenis (†  1281/2).
Pirmasis Giedraičio biografas Janas Nendriškis 1544 m. rašo, kad Mykolo  tėvai (jų vardų nemini) priklausė riterių ordinui („parentes equestris  ordinis“). J.Gronovskis, pirmas Mykolo biografas lenkas, 1615 m. vadina  Mykolą „Lietuvos kunigaikščiu“ ir jo genealogijos apybraižoje teigia,  kad Mykolas — Giedraičių žemių dalinių kunigaikščių palikuonis.   Seniausias Didžiojo kunigaikščio raštiškas dokumentas, kuriame minimi  Giedraitiškiai, — garsusis ginčo dėl Aiseto ežero nuosprendis, kurį  greičiausiai 1429 – aisiais lapkričio 27 d. padarė Vytautas.  Nuosprendyje visi Giedraičiai vadinami kunigaikščiais Giedraitiškiais. Kitame dokumente — „Kunigaikščių ir bajorų Giedraitiškių rejestre“  (1528), kuriame įregistruota apie 50 kunigaikščių ir bajorų  Giedraitiškių, iš tų 50 Giedraitiškių daugiau kaip 40 buvo kunigaikščiai  ir maždaug 10 bajorų. To meto Lietuvos valstybinėse įstaigose  kunigaikščio titulas buvo vartojamas labai apdairiai.
Remiantis šiuo XVI a. pradžios rejestru, galima tvirtinti, kad dauguma XV  a. Giedraitiškių — kunigaikščiai, t.y. palikuonys Giedraičių  kunigaikštystės dalinių valdovų, kurie tuo metu kunigaikščio titulo  vengė. Toks jų atsargumas — tai konflikto tarp Vytauto ir Giedraitiškių  rezultatas. Kaip ir kiti daliniai kunigaikščiai, Giedraitiškiai neteko  savo valdų XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje, kada buvo  centralizuojamas Didžiosios Kunigaikštystės valdymas. Visi  Giedraitiškiai susigrąžino kunigaikščių titulus XVI a. pradžioje, kai  konfliktas su didžiojo kunigaikščio dinastija jau buvo nebeaktualus, o  kunigaikščio titulas buvo tik išskirtinumo ženklas, rodantis priklausymą  tai pačiai dinastijai.
Jau paminėti faktai leidžia teigti, kad mūsų Palaimintasis (Mykolas  Giedraitis) tikriausiai priklausė tuo metu gausiam kunigaikščių  Giedraitiškių klanui, kurio dauguma atžalų kunigaikščio titulo arba buvo  atsisakiusios visai, arba tik nenorėjo jo. Kad Mykolas kilęs iš  kunigaikščių, rodo solidūs XVII a. istorikų Starovolskio ir  Kojalavičiaus, taip pat XVIII a. istoriko Niesieckio darbai. Be to,  Mykolas priklauso pagrindiniam giminės kamienui, išugdžiusiam vėliau  Aleksandro ir Bartolomėjaus šakas.

Palaimintojo Mykolo biografijos apybraiža
Mykolo tėvas Petras (Petruša) anais laikais, t.y. apie 1440-uosius  metus, tapęs Didžiojo kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio sūnaus Mykolo  šalininku, parėmė jo ketinimą užimti Lietuvos sostą. Už tai Kazimieras  Jogailaitis nubaudė jį turto konfiskavimu. Galima prielaida, jog  neišvengė ir kalėjimo. Tomis sunkiomis šeimai sąlygomis ypač didelis  motinos nuopelnas buvo tai, kad ji ne tik norėjo, bet ir sugebėjo  sudaryti savo sūnui sąlygas niekieno netrukdomam iš šalies puoselėti  savo religingumą. Tikriausiai ji buvo lietuvė, gimusi krikščionių  šeimoje. Deja, dabar nežinome net jos vardo. Ko gero, krikščionis buvo  ir jos vyras, nes — kitaip nei jo broliai — teturėjo vieną vardą. Buvusio netoliese Bistryčios Reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolyno  vyresnysis tėvas Augustinas, įžvelgęs Mykolo pašaukimą, net  nepaisydamas jaunuolio luošumo, nusprendė priimti jį į noviciatą. Kiek  vėliau pasiėmė į Krokuvos Šv. Morkaus vienuolyną. Ten Mykolas davė  vienuolio įžadus. Išbuvo jame iki gyvenimo pabaigos.
Literatūroje dažnai teigiama, jog Mykolas yra studijavęs Krokuvos  universitete, nors nei Miechovitas, nei Nendriškis šito nemini. Tuo  abejoja ir kun. Skovronas, nes Mykolas nebuvo įšventintas kapelionu, be  to, dėl luošumo jam būtų buvę sunku palikti vienuolyną. Kita vertus,  būdamas luošas, Giedraitis visą gyvenimą ėjo zakristijono pareigas,  reikalaujančias judrumo. Jis aplankydavo ir savo nuoširdų draugą  Sviatoslavą Tylųjį iš Marijos bažnyčios, palaikydavo draugiškus santykius su  Krokuvos intelektualų grupe „felix saeculum“, susijusia su Akademija.  Mirties patale Mykolas kartojo Šv. Jono Evangelisto, ko gero,  intelektualiausio evangelisto, žodžius (1 J. 4, 16). Pagaliau reikia  prisiminti Mykolo studijų oficialų patvirtinimą, kurį 1655 m. išdavė  filosofijos fakulteto dekanas Janas Rackis. Rackio liudijimas irgi rodo,  jog dėl Giedraičio studijų dar tuomet būta abejonių. Ir vis dėlto tai,  kad buvo studijuota, patvirtina net Krokuvos diecezijos cenzorius. Reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolyne prie Šv. Morkaus bažnyčios  XV a. buvo labai griežta tvarka – buvo sugrįžta prie ištikimo regulos  vykdymo. Askezė ėjo lygia greta su vidiniu rimtumu. Ir vis dėlto net  tokioje reiklioje aplinkoje jaunas postulantas iš Lietuvos buvo ne tik  palankiai sutiktas, bet ir apgaubtas nuoširdžia globa: tėvo Augustino  palankumą ir globą papildė garsaus nuodėmklausio Jano iš Žmignodo įtaka.  Štai šitokioje aplinkoje ir pradėjo Mykolas savo gyvenimą, paaukotą  maldai, kontenpliacijoms ir žūčiai.
Tuo metu, kai Krokuvos gyventojai turėjo progą įsitikinti, jog Šv.  Morkaus bažnyčioje atsirado geras zakristijonas, broliai vienuoliai  pamaldžiame askete įžvelgė šventumo bruožų ir stebukladario galią.  Garsas apie Mykolo šventumą greit pasklido po Krokuvą, ir miestiečiai  ėmė plūsti pas nešnekų žmogelį su ramentais, prašė patarimo ir maldos.  Tie kaskart vis platesni ryšiai su pasauliu mylinčiam vienatvę  vienuoliui teikė, ko gero, progą parodyti meilę savo artimam. Kai kurie šaltiniai teigia, kad Mykolas išgydydavo ligonius ir  numatydavo ateitį; vienuolių prašomas, kryžiaus ženklu užgesino grėsusį  vienuolynui ir miestui gaisrą.
Mykolas Giedraitis mirė 1485 metų gegužės 4-ąją dieną. Į jo laidotuves  susirinko milžiniškos minios žmonių. Tie, kurie  netilpo bažnyčioje,  užtvindė gretimas gatves. Tai buvo pomirtinio garbinimo ir kulto pražia.  Pagrindine vieta tapo Giedraičio kapas Šv. Morkaus bažnyčioje. Šventąjį  lietuvį imta garbinti ir Reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolynuose  Lietuvoje, ypač XVI amžiaus pabaigoje, kada Krokuvos vyskupu tapo Jurgis  Radvila, o Žemaičių vyskupu Merkelis Giedraitis.
Palaimintojo titulas buvo suteiktas Mykolui Giedraičiui spontaniškai,  tikriausiai tuoj po mirties. Hagiografinėje literatūroje vartojamas visą  laiką iki šių dienų. Išorinis šventumo ženklas yra aureolė. Ji gaubia  Giedraitį visuose iki šiol išlikusiuose paveiksluose ir ksilografijose.  Apie Mykolo kultą liudija ir maldos, kuriomis kreipiamasi į Mykolą  Palaimintąjį. Šios maldos buvo platinamos aprobavus diecezijų  valdytojams. Pavyzdžiui, 1759 m. buvo išleista „Karūnėlė“. Beatifikacija  imta rūpintis XVI a. pab. – XVII a. pr., bet šis darbas taip ir liko  nebaigtas. Dabar, kai Giedraičio kultas ne tik kultivuojamas, bet ir  nuolatos plečiasi, neturėtų būti kliūčių beatifikacijai „via cultus“.
Giedraičio asmenybė ir jo gyvenimo patirtis turi didžiulę prasmę. Kaip  jau buvo paminėta, Giedraitis buvo tikras lietuvis, o praleidęs didžiąją  savo gyvenimo dalį Krokuvoje. Siaurąja prasme, jis buvo savo aplinkos,  šeimos, produktas. Tačiau to puikaus gyvenimo palikimo nebūtų, jei ne  Krokuva ir visa tai, kuo ji garsėjo Europoje XV a. Taigi Mykolas  priklauso tiek Lietuvai, tiek Lenkijai. Giedraičio asmenybė privalo  priminti abiem kaimyninėms tautoms, kad jų 400 metų bendra istorija —  tai suma ir sintezė pasiekimų tokių žmonių, kaip krokuvietis Mykolas  Palaimintasis iš Giedraičių prie Vilniaus.

Šv. Jono Pauliaus II dėmesys
1977 metais tuometis Krokuvos metropolitas kardinolas Karolis Voityla  — vėliau popiežius Jonas Paulius II — rašė: „…kulto įtvirtinimo ir  Dievo Tarno (Mykolo Giedraičio – J. K.) paskelbimo Palaimintuoju  reikalas slegia mūsų širdis“. Šie žodžiai įgauna ypač didelę prasmę  vieningos krikščioniškosios Europos vizijoje, apie kurią savo pamoksle  Gniezne 1979 metais kalbėjo Jonas Paulius II.
1985 m. gegužės 4 d. minint Mykolo Giedraičio 500–ąsias mirties  metines, Šv. Tėvas Jonas Paulius II laiške Krokuvos metropolitui rašė:  „Praėjus metams po iškilmingo Šv. Kazimiero Jogailaičio, iškeliavusio iš  Vavelio į Vilnių ir prieš laiką radusio ten atilsio vietą, 500–ųjų  mirties metinių paminėjimo, norime paminėti antrą Lietuvių tautos sūnų,  Giedraitį, atvykusį į Krokuvą iš Vilnijos Giedraičių, tą, kuris  apgaubtas šventojo šlove prieš penkis šimtus metų atgulė amžino poilsio  Marijos parapijos  Šv. Morkaus Evangelisto bažnyčioje. Bendrumą to  ypatingo ryšio, kuris palaimintosios karalienės Jadvygos dėka vienijo  Lenkų ir Lietuvių tautas, mena ir Šv. Morkaus bažnyčioje saugomas  paveikslas, vaizduojantis  Šv. Kazimierą ir Mykolą Giedraitį. Šis  paveikslas buvo nutapytas „Palaimintojo“ palaikų pakylėjimo metu.  Iškilmingą Jo mirties 500 metų jubiliejų paminės šiais metais (1985 –  A.I.) Lenkijos Bažnyčia, ypač Krokuvos. Iškilmės vyks gegužės 4 –ąją, t.y.  mirties dieną Šv. Morkaus bažnyčioje. Kulminacija bus gegužės 11 dieną  Marijos bazilikoje, dalyvaujant Lenkijos episkopatui. Nuo šio momento  nuolankusis Dievo Tarnas vadinamas Palaimintuoju, jis bus viešai  garbinamas, o jo atvaizdai bus gaubiami aureole — priklausymo  šventiesiems ženklu“.
Dabar, kai Lenkija — kaip ir Lietuva — kovoja už vertybes, kurios sudaro  krikščioniškosios Europos pamatą, peršasi mintis, kad Mykolo Giedraičio  gyvenimo pozicija — atsisakymas lengvatų ir Dievo ieškojimas vidiniame  susitelkime — daugeliui lenkų ir lietuvių gali būti pavyzdys ir vilties  šaltinis.

Nuotraukoje: Palaimintojo Mykolo Giedraičio atvaizdas Vydeniškių bažnyčioje.