No Image

Netvarkos — nors vežimu vežk

2017 19 rugsėjo 1

Vasarą Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba parengė ataskaitą „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei valstybės ir Savivaldybės [toliau]

Nori, kad atliekas vežtų… šunkeliu

2017 19 rugsėjo 0

Telšiuose plačiai buvo reklamuojama Gaudikaičių atliekų surinkimo aikštelė. Čia galima pristatyti statybos, chemines, baldų, rūbų bei kitokias atliekas. Piliečiai raginami jų neišversti pakelėse ar miškuose, [toliau]

No Image

Du­rys, vi­sa­da at­vi­ros ge­riems žmo­nėms

2017 15 rugsėjo 0

Ka­dai­se, XIX a. ant­ro­je pu­sė­je, di­de­lę da­lį Var­nių gy­ven­to­jų su­da­rė žy­dų bend­ruo­me­nė, tu­rė­ju­si čia dvi si­na­go­gas, mo­kyk­lą, dar­niai su­gy­ve­nu­si su vi­sais ki­tų tau­ty­bių mies­te­lė­nais. De­ja, [toliau]